01. 07. 21 г.

На 28 юни се проведе заседание на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерски съвет, в което взе участие председателят на НАСО г-н Георги Георгиев. По време на заседанието се разгледа отчета за изпълнението на плана на действие за периода 2019 – 2020 г. на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване и Доклад за цялостното й изпълнение.

Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 (НСНБНСВ), приета с Решение № 5 на Министерски съвет (МС) от 06.02.2013 г., представлява водещият стратегически документ в тази област. Тя посочва визията, приоритетните направления и дейностите за развитие на политиката в областта на бедността и социалното изключване в България до 2020 г. Този стратегически документ е особено важен за реализиране на единна, последователна и устойчива политика в областта на социалното включване, основана на интегриран подход и междусекторно сътрудничество на национално, областно и общинско ниво.

Супервизии за служителите на специализирана институция в Община Тервел

Участие на НАСО в най-голямото събитие в Европа посветено на дългосрочните грижи

Национална годишна среща социални услуги 2024г.

Деца и младежи от Дневен център „Марина“ посрещнаха гости

Въпроси и отговори от проведена дискусия по време на Националния годишен Форум

Център за професионално обучение „НАСО“

Заседание на Националния съвет за хората с увреждания

Участие в работна среща относно СПРЗСР 2023-2027 г.

Среща със Столична Община

Благотворителен базар в Комплекс за социално развитие – гр. Търговище

Креативен тиймбилдинг за екипа на АСР ВИЖЪН

Покана за международна конференция на тема „Трансформиране на подкрепата за психично здраве и психо социални увреждания“.

Среща на председателя на НАСО със заместник-министър Г. Машова

Национална среща по политиките за хората с увреждания

Подготовката на Плана за дейността на ИСС за 2024 г

Индикативна годишна работна програма за 2024 г. на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“

Работна среща в МТСП

„Аз се уча да бъда по-самостоятелен“ – проект на Център „Единство“ – Хасково

Участие в среща за разработване Национална стратегия за детето

Участие на потребителите на Дневен център „Единство“ – гр. Хасково в работилница за кукли

Предколедни забавления в Комплекс за социално развитие – гр. Търговище

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.