НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Национален алианс за социална отговорност e юридическо лице с нестопанска  цел, осъществяващо дейност в обществена полза. Организацията обединява, мотивира и подкрепя стопански и нестопански юридически лица, общини, общински и регионални структури и организации в техните усилия и възможности за реализация на социално ангажирани и социално отговорни политики и дейности.

Постиженията на Aлианса включват над двадесетгодишен изключително полезен и успешен опит, придобит от реализацията на значими и иновационни проекти за национално и европейско партньорство в областта на социалните услуги, партньорството със социално отговорните работодатели, заетостта,  корпоративната социална отговорност,  социалното предприемачество,  културата и др.

НАСО е призната за национално представителна организация с решение № 120 на Министерския съвет от 2 март 2011 г. и решение № 41 от 24 януари 2020 г.

НАСО работи активно в Националния съвет за хората с увреждания и Националния съвет по въпросите на социално включване.

НАСО е член на Консултативния съвет по корпоративна социална отговорност към министъра на труда и социалната политика.

НАСО участва в работни групи за консултации и нормативни промени в социалните политики и услуги, социалната и солидарна икономика, както и други актуални теми към Министерството на труда и социалната политика.

НАСО е представител за България на EASPD (Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания).

Обединяване, мотивиране и подкрепа на възможностите и усилията на стопански и нестопански юридически лица, общини, общински и регионални структури и организации чрез осигуряване на национално и международно партньорство и участие в създаването и реализирането на социално отговорно поведение, политики и дейности в подкрепа на различни социални общности за по-добро качество на живот, и ускорено социално развитие на България.

Основната цел на НАСО е да реализира на дейности в полза на цялото общество, допринасящи за реалното подобряване на качеството на живот на хората, които имат нужда от подкрепа и като цяло на качеството на живот на всички живеещи и работещи в България.

Други цели на организацията са:

 1. ­ Да реализира дейности в полза на цялото общество, допринасящи за реалното подобряване на качеството на живот на хората, които имат нужда от подкрепа, и като цяло на качеството на живот на всички, живеещи и работещи в България;
 2. Да подкрепя развитието на доставчици на социални услуги, работодатели на хора с увреждания и други социални структури, да насърчава приноса им за подобряване на социалното включване и качеството на живот на населението;
 3. Да подкрепя развитието на социално отговорните работодатели за увеличаване на приноса им в социалното развитие на България, реализиране на справедливи политики на заплащане, осигуряване и развитие на човешките ресурси;
 4. Да мотивира и популяризира дейността на социално отговорните работодатели, реализиращи подкрепа на обществото, чрез осигуряване на заетост, дарения, спонсорства и други социално отговорни дейности;
 5. Да мотивира общини, местни и регионални структури и други институции за създаване на социално отговорна среда и политики за социално развитие и по-добър живот;
 6. Да съдейства на организации и институции в сферата на изкуството и културата за реализиране на дейности, инициативи и проекти, които допринасят за личностното развитие и формират обществени нагласи, позитивно и социално отговорно поведение.

 

Да подкрепя членовете си и структурите си в социалната област за постигане на развитие, по-високо качество и ефективност на социалните услуги;

Да насърчава развитието на политиките за заетост чрез активно прилагане на подкрепената и приобщаващата заетост, което да води до личностно и професионално развитие и преодоляване на бариерите към активен живот;

Да развива идеята за корпоративна социална отговорност с фокус върху хората и справедливия им стандарт на живот;

Да изгражда национална мрежа на социално отговорни компании, които имат активен принос за общественото развитие на България;

Да стимулира социалното предприемачество чрез промяна в нормативната база и реални облекчения за субектите в социалната и солидарна икономика;

Да изгражда национална мрежа на социално отговорни работодатели, които въвеждат нови форми за заетост на хора с увреждания и други нуждаещи се от подкрепа групи;

Да насърчава изкуството и културата като ефективен инструмент на въздействие за социална активност и включване;

Да участва в актуализиране на нормативната уредба и формирането на активни социални политики чрез партньорство с национални и местни органи за управление в социалната сфера;

Да изгражда мостове на взаимодействие и сътрудничество на национално и европейско ниво с всички заинтересовани страни;

Да осигурява информираност, споделяне на добри практики и подкрепа за всички организации с принос за социалното развитие на България.

 1. Привличане на нови членове и партньори.
 2. Усъвършенстване на вътрешно-организационните структури и повишаване експертността им, и приноса им за успешното изпълнение на целите и задачите на организация.
 3. Повишаване капацитета на членовете, представителствата и екипите на организацията.
 4. Осигуряване на условия за активно и ефективно участие на членовете и представителствата в работата на организацията.
 5. Развитие на експертността на екипите и сътрудниците на организацията.
 6. Активизиране работата на членовете по места и разширяване на техния авторитет.
 7. Развитие на национални мрежи на социално отговорни работодатели, социално ангажирано изкуство и култура и привличане на партньори от областта на образованието, спорта и туризма.
 8. Развитие на секторни партньорства между членовете.
 9. Осигуряване на устойчиво финансиране, чрез разработване на проекти и реализиране на повече разнообразни и достатъчни приходи за финансиране развитието на организацията.
 10. Развитие на ефективни дейности за утвърждаване на националния характер и професионалната работа на секретариата, представителствата и експертните групи с  принос за финансирането и развитието на организацията.
 11. Развитие на мрежа от сътрудници, експерти, обучители, доброволци, партньори и други за участие в местни и национални помощни органи и дейности.
 12. Методическа и финансова подкрепа за членовете и представителствата за активната реализация на дейностите на организацията по места.
 13. Повишаване ефективността на вътрешно-организационната информация и координация на дейностите на секретариата, представителствата, експертите и сътрудниците в цялата страна.

НАСО организира дейността си чрез своите членове на територията на цялата страна, включващи:

Организации на доставчиците на услуги за хора с увреждания и други социални групи;

Социално отговорни работодатели, работещи за развитие на корпоративната социална отговорност и социална ангажираност;

Общини и структури, реализиращи иновативни социални политики и практики за подобряване на условията на живот в общините и регионите;

Организации в сферата на изкуството и културата със социално значими дейности, проекти и продукти;

Партньорството на местно ниво в областните градове се реализира чрез представителства на НАСО;

Оперативната дейност на организацията се реализира от Секретариат, работещ в национален офис в София и административен офис във Варна.

Екипът на организацията включва експерти, обучители, нещатни сътрудници и др.

Национален алианс за социална отговорност възприе да бъде продължител на традицията на своите учредители за присъждане на национални награди. Това е изпълнение на целите на НАСО за мотивиране, стимулиране и популяризиране на развитието на социално отговорни политики и дейности в България.

От 2010 година НАСО връчва своите традиционни годишни награди за принос в социалното развитие на България в различни категории, като носители са активно работещи общини, корпорации, неправителствени организации, социални услуги, работодатели, университети.

През 2019 г. по повод десетгодишния юбилей на НАСО, подчертавайки значимостта на учредители, членове и партньори, УС разшири кръга на носителите на награди и увеличи значително техния брой.

Основните категории, в които бяха присъдени и връчени наградите, са ОБЩИНИ, КОРПОРАЦИИ, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, РАБОТОДАТЕЛИ, УНИВЕРСИТЕТИ и ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ, като по повод юбилея към традиционните категории бяха включени и награди за държавни институции.

Съгласно решението на Управителния съвет на НАСО юбилейните награди се учредяват и се връчват за активни социални политики и цялостен принос към социалното развитие на България за 10-годишния период от дейността и партньорството на Алианса.

През 2020 г. Управителният съвет на НАСО учреди национални награди в областта на приобщаващата заетост, корпоративната социална отговорност и социалното предприемачество, на които беше посветена и конференцията, проведена във Варна.

В рамките на националната конференция председателят на Алианса Георги Георгиев тържествено връчи приза на Пламен Николов, генерален директор на „Есетере България“ – Добрич, за активни, резултатни, иновативни политики и практики за заетост и приобщаване на хора с увреждания в България.

Отличена беше и фондация „Св. Николай Чудотворец“ – Добрич за успешната реализация на проекта „Чудната градина“ и ефективно и резултатно социално предприемачество. „Чудната градина“ подкрепя и осигурява заетост на 22 души с увреждания, 15 от които с интелектуални затруднения на възраст от 20 до 55 години.

Архив ОТ НАГРАДИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.