ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ЗА НАС

Национален алианс за социална отговорност e юридическо лице с нестопанска  цел, осъществяващо дейност в обществена полза. Организацията обединява, мотивира и подкрепя стопански и нестопански юридически лица, общини, общински и регионални структури и организации в техните усилия и възможности за реализация на социално ангажирани и социално отговорни политики и дейности.

Постиженията на Aлианса включват над двадесетгодишен изключително полезен и успешен опит, придобит от реализацията на значими и иновационни проекти за национално и европейско партньорство в областта на социалните услуги, партньорството със социално отговорните работодатели, заетостта,  корпоративната социална отговорност,  социалното предприемачество,  културата и др.

НАСО е призната за национално представителна организация с решение № 120 на Министерския съвет от 2 март 2011 г. и решение № 41 от 24 януари 2020 г.

НАСО работи активно в Националния съвет за хората с увреждания и Националния съвет по въпросите на социално включване.

НАСО е член на Консултативния съвет по корпоративна социална отговорност към министъра на труда и социалната политика.

НАСО участва в работни групи за консултации и нормативни промени в социалните политики и услуги, социалната и солидарна икономика, както и други актуални теми към Министерството на труда и социалната политика.

НАСО е представител за България на EASPD (Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания).

Обединяване, мотивиране и подкрепа на възможностите и усилията на стопански и нестопански юридически лица, общини, общински и регионални структури и организации чрез осигуряване на национално и международно партньорство и участие в създаването и реализирането на социално отговорно поведение, политики и дейности в подкрепа на различни социални общности за по-добро качество на живот, и ускорено социално развитие на България.

  1. ­ Да реализира дейности в полза на цялото общество, допринасящи за реалното подобряване на качеството на живот на хората, които имат нужда от подкрепа, и като цяло на качеството на живот на всички, живеещи и работещи в България;
  2. Да подкрепя развитието на доставчици на социални услуги, работодатели на хора с увреждания и други социални структури, да насърчава приноса им за подобряване на социалното включване и качеството на живот на населението;
  3. Да подкрепя развитието на социално отговорните работодатели за увеличаване на приноса им в социалното развитие на България, реализиране на справедливи политики на заплащане, осигуряване и развитие на човешките ресурси;
  4. Да мотивира и популяризира дейността на социално отговорните работодатели, реализиращи подкрепа на обществото, чрез осигуряване на заетост, дарения, спонсорства и други социално отговорни дейности;
  5. Да мотивира общини, местни и регионални структури и други институции за създаване на социално отговорна среда и политики за социално развитие и по-добър живот;
  6. Да съдейства на организации и институции в сферата на изкуството и културата за реализиране на дейности, инициативи и проекти, които допринасят за личностното развитие и формират обществени нагласи, позитивно и социално отговорно поведение.

Да подкрепя членовете си и структурите си в социалната област за постигане на развитие, по-високо качество и ефективност на социалните услуги;

Да насърчава развитието на политиките за заетост чрез активно прилагане на подкрепената и приобщаващата заетост, което да води до личностно и професионално развитие и преодоляване на бариерите към активен живот;

Да развива идеята за корпоративна социална отговорност с фокус върху хората и справедливия им стандарт на живот;

Да изгражда национална мрежа на социално отговорни компании, които имат активен принос за общественото развитие на България;

Да стимулира социалното предприемачество чрез промяна в нормативната база и реални облекчения за субектите в социалната и солидарна икономика;

Да изгражда национална мрежа на социално отговорни работодатели, които въвеждат нови форми за заетост на хора с увреждания и други нуждаещи се от подкрепа групи;

Да насърчава изкуството и културата като ефективен инструмент на въздействие за социална активност и включване;

Да участва в актуализиране на нормативната уредба и формирането на активни социални политики чрез партньорство с национални и местни органи за управление в социалната сфера;

Да изгражда мостове на взаимодействие и сътрудничество на национално и европейско ниво с всички заинтересовани страни;

Да осигурява информираност, споделяне на добри практики и подкрепа за всички организации с принос за социалното развитие на България.

Реализиране на международни и национални  партньорства.

Създаване и развитие на ефективни социални услуги и заетост в подкрепа на хора с увреждания и други нуждаещи се и повишаване на стандартите за работещите в социалната сфера.

Участие в децентрализацията на социалните услуги чрез стимулиране на ангажираността на общините и неправителствените организации в процеса по деинституционализация на услугите.

Изграждане на нови местни и национални политики за заетост и услуги за хората с увреждания.

Развиване на подкрепената и приобщаващата заетост за осигуряване на реална работа при обичайни условия на хора с увреждания и други нуждаещи се.

Предоставяне на информация и експертиза, популяризиране на иновативен местен и чужд опит за стимулиране на социалните иновации в България.

Разработване и осигуряване на база данни от анализи за състоянието и развитието на водещите теми, по които работи НАСО.

Подкрепа и развитие на културни и духовни дейности със социална ангажираност.

Реализация на национални, регионални и местни форуми, конференции, проекти, обучения.
Участие в национални, консултативни, експертни и професионални съвети.

Развиване на социалната и солидарна икономика и корпоративната социална отговорност в страната.

Участие в европейски професионални събития и прояви за споделяне и  придобиване на знание, опит и възможности.

Формиране на активна социална ангажираност за каузата на НАСО чрез собствени медии и партньорство с водещи национални и регионални печатни и електронни медии.

Привличане на нови членове и партньори.

Повишаване на капацитета на членовете и осигуряване на условия за активно и ефективно участие в работата на организацията.

Развитие на мрежа от сътрудници, експерти, обучители,  доброволци, партньори и други.

Методическа  подкрепа за членовете и представителствата за активна реализация на дейностите на организацията по места.

НАСО организира дейността си чрез своите членове на територията на цялата страна, включващи:

Организации на доставчиците на услуги за хора с увреждания и други социални групи;

Социално отговорни работодатели, работещи за развитие на корпоративната социална отговорност и социална ангажираност;

Общини и структури, реализиращи иновативни социални политики и практики за подобряване на условията на живот в общините и регионите;

Организации в сферата на изкуството и културата със социално значими дейности, проекти и продукти;

Партньорството на местно ниво в областните градове се реализира чрез представителства на НАСО;

Оперативната дейност на организацията се реализира от Секретариат, работещ в национален офис в София и административен офис във Варна.

Екипът на организацията включва експерти, обучители, нещатни сътрудници и др.

Национален алианс за социална отговорност възприе да бъде продължител на традицията на своите учредители за присъждане на национални награди. Това е изпълнение на целите на НАСО за мотивиране, стимулиране и популяризиране на развитието на социално отговорни политики и дейности в България.

От 2010 година НАСО връчва своите традиционни годишни награди за принос в социалното развитие на България в различни категории, като носители са активно работещи общини, корпорации, неправителствени организации, социални услуги, работодатели, университети.

През 2019 г. по повод десетгодишния юбилей на НАСО, подчертавайки значимостта на учредители, членове и партньори, УС разшири кръга на носителите на награди и увеличи значително техния брой.

Основните категории, в които бяха присъдени и връчени наградите, са ОБЩИНИ, КОРПОРАЦИИ, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, РАБОТОДАТЕЛИ, УНИВЕРСИТЕТИ и ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ, като по повод юбилея към традиционните категории бяха включени и награди за държавни институции.

Съгласно решението на Управителния съвет на НАСО юбилейните награди се учредяват и се връчват за активни социални политики и цялостен принос към социалното развитие на България за 10-годишния период от дейността и партньорството на Алианса.

През 2020 г. Управителният съвет на НАСО учреди национални награди в областта на приобщаващата заетост, корпоративната социална отговорност и социалното предприемачество, на които беше посветена и конференцията, проведена във Варна.

В рамките на националната конференция председателят на Алианса Георги Георгиев тържествено връчи приза на Пламен Николов, генерален директор на „Есетере България“ – Добрич, за активни, резултатни, иновативни политики и практики за заетост и приобщаване на хора с увреждания в България.

Отличена беше и фондация „Св. Николай Чудотворец“ – Добрич за успешната реализация на проекта „Чудната градина“ и ефективно и резултатно социално предприемачество. „Чудната градина“ подкрепя и осигурява заетост на 22 души с увреждания, 15 от които с интелектуални затруднения на възраст от 20 до 55 години.

Архив ОТ НАГРАДИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.