ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Управителният съвет се състои от най-малко трима членове и се избира за срок от пет години. Управителният съвет избира от своя състав председател. Правомощията на Управителния съвет са в следните направления:
  1. Представлява Алианса и определя обема на представителната власт на неговите отделни членове;
  2. Осигурява изпълнение на решенията на Общото събрание;
  3. Разпорежда се с имуществото, определя реда за извършване на дейността на Алианса;
  4. Приема и изключва членове;
  5. Определя встъпителната вноска и годишния членски внос.
Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя му. Управителният съвет може да взема решения, ако присъстват повече от половината му членове. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.