ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми колеги, Обучението на тема: „Прилагане на Наредбата за качество на социалните услуги в Дневен център – трансформиране, предизвикателства и...

Read more

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми колеги, Обучението на тема: "Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални...

Read more

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Управителният съвет се състои от най-малко трима членове и се избира за срок от пет години. Управителният съвет избира от своя състав председател. Правомощията на Управителния съвет са в следните направления:
  1. Представлява Алианса и определя обема на представителната власт на неговите отделни членове;
  2. Осигурява изпълнение на решенията на Общото събрание;
  3. Разпорежда се с имуществото, определя реда за извършване на дейността на Алианса;
  4. Приема и изключва членове;
  5. Определя встъпителната вноска и годишния членски внос.
Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя му. Управителният съвет може да взема решения, ако присъстват повече от половината му членове. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Център за професионално обучение „НАСО“

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.