НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Управителният съвет се състои от най-малко трима членове и се избира за срок от пет години. Управителният съвет избира от своя състав председател. Правомощията на Управителния съвет са в следните направления:
  1. Представлява Алианса и определя обема на представителната власт на неговите отделни членове;
  2. Осигурява изпълнение на решенията на Общото събрание;
  3. Разпорежда се с имуществото, определя реда за извършване на дейността на Алианса;
  4. Приема и изключва членове;
  5. Определя встъпителната вноска и годишния членски внос.
Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя му. Управителният съвет може да взема решения, ако присъстват повече от половината му членове. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.