ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Второ официално заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

На 26.05.2023г. НАСО взе участие, като член, във второто заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в...

Read more

Покана за обучение на тема  „Специфика на комуникацията  с потребители, младежи с увреждания. Теоретично- практично обучение“

Уважаеми колеги, Национален алианс за социална отговорност отправя покана за участие в обучение на тема „Специфика на комуникацията  с потребители,...

Read more

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Управителният съвет се състои от най-малко трима членове и се избира за срок от пет години. Управителният съвет избира от своя състав председател. Правомощията на Управителния съвет са в следните направления:
  1. Представлява Алианса и определя обема на представителната власт на неговите отделни членове;
  2. Осигурява изпълнение на решенията на Общото събрание;
  3. Разпорежда се с имуществото, определя реда за извършване на дейността на Алианса;
  4. Приема и изключва членове;
  5. Определя встъпителната вноска и годишния членски внос.
Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя му. Управителният съвет може да взема решения, ако присъстват повече от половината му членове. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ
ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Център за професионално
обучение „НАСО“

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.