НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Партньорите по проект B-WISE се радват да ви съобщят публикуването на „Доклад за тенденциите и предизвикателствата на трудова интеграция в социалните предприятия (WISE) в Европа – текуща ситуация на пропуски в уменията, особено в сферата на дигитализацията“, ​​изготвен от EURICSE, с подкрепата на всички партньори по проекта.
Докладът има за цел да допринесе за разработването на стратегически подход (Blueprint) за секторно сътрудничество относно необходимите умения за подкрепа на вдъхновяващата работа на WISE в укрепване на уменията на служителите на WISE и за устойчиво справяне с предизвикателствата на дигитализацията, пред които са изправени. 

Въз основа на 27 държавни фиша, интервюта лице в лице и онлайн проучвания проведени в 13те страни партньори по проекта, докладът анализира основните двигатели, характеристики и тенденции на развитие на WISE в 27-те държави-членки на ЕС. Разглеждат се и нуждите от умения и пропуските на работниците в WISEs, по-специално по отношение на дигиталните умения.
Докладът начертава карта на сектора на WISEs в ЕС и подчертава предизвикателствата, пред които са изправени тези организации, за да подкрепят работници с нужда от подкрепа. 

Първата глава на доклада анализира ограниченията на пазара на труда и слабостите на мерките на политиката по труда, приложени в подкрепа на трудовата интеграция на работници с нужда от подкрепа. Следващите глави разглеждат ключовите характеристики на WISE, тяхната добавена стойност, движеща сила и модели на развитие.
Глава 2 анализира интеграционните модели и областите на икономическа дейност на WISE.
Глава 3 се фокусира върху представянето на разнообразието от правни структури на WISE в 27-те държави от ЕС; 
Глава 4 представя комбинацията от ресурси, до които WISE имат достъп: публични, частни, парични и непарични; 
Глава 5 има за цел да илюстрира контекста на появата и моделите на еволюция на WISE в три групи страни;
Глава 6 изследва техническите и меките умения и свързаните с тях пропуски в уменията на работниците на WISE (мениджъри, поддръжници и работници с нужда от подкрепа); 
Глава 7 оценява актуалното състояние на технологиите, дигитализацията и дигиталните умения на WISEs в 13-те участващи в проекта. 
Глава 8 подчертава последните тенденции и предизвикателства, пред които са изправени WISEs в изследваните страни.
Този доклад ще бъде в основата на бъдещата работа на партньорите по проекта. Към момента те са фокусирани върху анализа на нуждите от умения за всички работници на WISEs, за да могат след това да създадат специални учебни програми за всеки от тях и най-вече секторна стратегия за придобиване на умения!
Страните партньори на B-WISE са: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Франция, Гърция, Италия, Латвия, Холандия, Полша, Румъния, Словения и Испания
 B-WISE WP1 Research Report

Управление на социалните услуги на общинско ниво

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

Проект „Snowball“

Декларация за социално отговорни обществени поръчки

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.