НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Във връзка с подготовката и приемането на Държавния бюджет за 2023г. от името на своите членове и партньори, в т.ч. доставчици и екипи на социални услуги, НАСО изразява пълна подкрепа и се присъединява към предложенията на Националното сдружение на общините в Р България по  разчетите и стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2023 г. във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, а именно:

  1. Предлагаме в Бюджет 2023 г. да бъде разчетен ръст на средствата за делегираните от държавата социални услуги с не по-малко от 120,7 млн. лв., както следва за:

1.1. Увеличение с минимум 20% на стандартите за специализираните институции, Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи и/или за пълнолетни лица с увреждания и за стари хора и Защитени жилища за лица с увреждания.

1.2. Увеличение с минимум 15% на стандартите за Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания, вкл. и седмична грижа, ЦСРИ, ЦОП, Звено „Майка и бебе“, Приюти, Център за работа с деца на улицата, Асистентска подкрепа.

1.3. Увеличение с минимум 13% на стандартите за Кризисен център, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания и с увреждания, Преходно жилище, Център за временно настаняване.

1.4. Увеличение с минимум 10% на стандартите за Дневен център за стари хора, Наблюдавано жилище и Преходно жилище.

Мотиви: В условията на нарастваща инфлация, социалните услуги продължават да се реформират в съответствие с изискванията на подзаконовата уредба по ЗСУ. В същото време в някои от услугите, за да бъдат достигнати нормативно определените основни заплати съгласно Наредбата по чл.124 от ЗСУ през настоящата година бяха използвани наличните остатъци от предходни години, но през следващата 2023 г. не се очертава наличието на подобни остатъци. През 2023 г. предстои и пълното трансформиране на услугите и прилагането в цялост на Наредбата за качеството на социалните услуги и очакваните нови Стандарти за работно натоварване.

  1. Предлагаме резервиране в централния бюджет на средства в размер на 5 млн. лв. за допълнително увеличение на броя субсидирани потребители в делегираната от държавата дейност „Асистентска подкрепа“ при осигуряване на нормативна възможност чрез промени в ЗСУ за разширяване на целевата група.

Мотиви: С оглед на дългогодишните ни предложения за разширяване на целевата група потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, предлагаме предвиждането на специален резерв при евентуалното приемане на подобна законова промяна. Остава открит въпросът и за размера на таксата за тази услуга през 2023 г., тъй като действието на разпоредбата на § 6 от ЗДБРБ за 2022 г. изтича в края на настоящата година.

  1. Предлагаме създаването на специален механизъм за финансова подкрепа на социалните услуги при разплащането на сметките им за отопление през 2023 г. и/или внасяне на конкретни изменения и допълнения в Закона за енергетиката, чрез които да се осигури заплащане на енергията, ползвана от тях по цени за битови клиенти.

Мотиви: Съгласно проучвания на НСОРБ за влиянието на ръста на цените на енергоносителите върху различните публични услуги, предоставяни в общините, системата на социалните услуги е разходвала 30,4 млн. лв. за горива и енергия през 2021 г. Социалните услуги в големите общини ползват за отопление или топлоенергия, или природен газ, за чието поскъпване през настоящата година няма предвидени компенсации. По наши експертни изчисления, при запазване и през следващата година на сегашния компенсационен механизъм за цените на електроенергията, само тази част от издръжката през 2023 г. би нараснала над 4 пъти, а без него – над 10 пъти. Подобно увеличение ще бъде непосилно както за социалните услуги, така и за общините осигуряващи тяхното предоставяне.

  1. Предлагаме да се създаде национална програма, по която да се финансират разходи за конкретни индивидуални потребности на потребителите на социалните услуги, като нормативно се установи подход, по който се реимбурсират фактически изразходвани средства за покриване на специфични нужди, като например хранене по специална диета или осигуряване на скъпоструващи лекарства, които не се поемат от Националната здравноосигурителна каса и др. подобни.

Мотиви: Предложението цели създаване на по-гъвкави условия, вкл. и за реализиране на законовоопределения индивидуален подход за предоставяне на подпомагане и грижа за представителите на различните уязвими групи лица и деца. Същевременно, на базата на резултатите от реализирането на подобна програма ще бъде създаден бъдещия модел на допълващи стандарти, съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗСУ.

  1. Предлагаме нормативно регламентиране на началото на сроковете по ЗСУ, обвързани с обявяването на резултатите от Преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г.

Мотиви: С оглед публикуваната информация от НСИ, че обявяването на данните от Преброяване 2021 ще стане поетапно до началото на следващата година, разчитаме че в Наредбата за планирането на социалните услуги би могло да бъде пояснено допълнително от кога започват да текат сроковете за реализирането на предвидените в нея действия, в зависимост от конкретната дата на обявяване на изследваните от НСИ данни. Това предложение е свързано и с факта, че през м. септември – октомври 2023 г. се очаква провеждането на кампанията за местните избори и на практика в този период общинските съвети няма да заседават.

Подкрепата ни за настоящите предложения е част от дългогодишното и ползотворно партньорство с НСОПБ, общините, доставчиците и екипите на Социалните услуги и държавните институции.

Сдружние „Усмивка“ отличи победителите в конкурса за рисунка „Магията на Кукеровден”

Работни срещи по проект B-WISE през април

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

„Преходът от училище към заетост“ (BITSE)

НАСО събра над 100 представители на социални услуги в община Кюстендил в Регионална среща „Социални услуги в действие“

Надежда Юлзари

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.