ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Становище на министър Лазар Лазаров, относно изпратено предложение от национално представителни организации на и за хората с увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания, за преразглеждане на Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет.

ДО Г-ЖА ВЕСКА СЪБЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С ЕПИЛЕПСИЯ“ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА...

Read more

Становище на министър Лазар Лазаров, относно изпратено предложение от национално представителни организации на и за хората с увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания, за преразглеждане на Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет.

ДО

Г-ЖА ВЕСКА СЪБЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С ЕПИЛЕПСИЯ“ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

     На Ваш № 01-96 от 24.10.2022 г. 

ОТНОСНО:   Предложение от национално представителни организации на и за хората с увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания, за преразглеждане на Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет.

 

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СЪБЕВА,

Благодаря Ви за направените предложения и изразената позиция за преразглеждане на Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет (Наредбата). Министерството на труда и социалната политика високо оценява полаганите през годините усилия от страна на неправителствените организации да развиват и предоставят качествени и достъпни социални услуги, създавайки екипи от висококвалифицирани специалисти и служители, които да работят с мотивация, компетентност и професионализъм в подкрепа на хората в уязвимо положение. Както неведнъж е подчертавано, общините и неправителственият сектор са ключов партньор на държавата при формиране и изпълнение на политиките в областта на социалните услуги. В тази връзка, бих искал да уточня, че част от организациите, присъединили се към направеното предложение, участваха активно в разработването и обсъждането на Наредбата в рамките на междуинституционалната работна група за разработване на подзаконовите нормативни актове по Закона за социалните услуги. По поставените въпроси бяха проведени редица задълбочени професионални обсъждания, като приемането на окончателните текстове на Наредбата отразява постигнатото съгласие в работната група. Освен това, даденият пример с определянето на работната заплата на основните специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на специализираната социална услуга Дневна грижа не отчита в достатъчна степен целите на Наредбата и конкретните ѝ разпоредби.

На първо място бих искал да обърна внимание, че в Наредбата са определени минималните размери на индивидуалните основни месечни работни заплати на служителите, съобразно различните групи длъжности и видовете услуги, като целта е служителите да получават възнаграждения над тези минимални размери. Размерите са определени в процентно съотношение към минималната работна заплата (МРЗ) за страната и са в диапазон до 250% от МРЗ. В конкретния случай, съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредбата индивидуалните основни месечни работни заплати на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги за дневна грижа, които отговарят на изискванията за заемане на длъжността, при нормална продължителност на работното време се определят в трудовия им договор в размер не по-нисък от 170 на сто от МРЗ, установена за страната. В чл. 9, ал. 2 от Наредбата е регламентирано, че размерите на възнагражденията на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги по чл. 15, т. 7 от ЗСУ за лица в невъзможност за самообслужване, за лица с агресивно и проблемно поведение и за лица с потребност от постоянно медицинско наблюдение и медицинска грижа, са с минимум 20 на сто по-високи от размерите на възнагражденията по чл. 9, ал. 1. Също така, съгласно чл. 16 от Наредбата индивидуалните основни месечни работни заплати на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги при намалено работно време съгласно Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време, се определят в размери не по-ниски от размерите по чл. 5-15 от Наредбата, сред които попадат и възнагражденията на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги за дневна грижа. Това означава, че посоченият размер на възнагражденията на основните специалисти в Дневна грижа е минимален и не може да е в размер по-нисък от регламентирания в чл. 9, ал. 1, т. 2 от Наредбата. Същевременно, законодателят не ограничава работодателя и не поставя горна граница за определяне на размерите на индивидуалните основни месечни работни заплати на служителите. Няма пречка възнагражденията на служителите да бъдат и по-високи, като в правомощията на доставчика на услугата и нейния ръководител е да организират предоставянето на услугата и да преценяват възможностите за договаряне и коригиране на възнагражденията на служителите в рамките на определените финансови ресурси. Нещо повече, чл. 4 от Наредбата казва изрично, че брутната работна заплата на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, се определя съобразно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Съответно при определяне на размера на брутната работна заплата се включват и всички съотносими видове допълнителни трудови възнаграждения, включително за придобит трудов стаж и професионален опит.

По отношение на предложението за обвързване на основните работни заплати на служителите не с МРЗ, а със средната работна заплата за страната, бихме искали да обърнем внимание, че средната работна заплата е показател за осредненото равнище на трудовото възнаграждение и косвено за постигнатия икономически растеж и икономическа стабилност в дадена фирма, отрасъл или страна. В отделните отрасли и фирми има различна производителност и нива на средната заплата. Възнагражденията на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, са обвързани с месечната МРЗ, установена за страната, тъй като тя е основен параметър за целите на определянето на трудовото възнаграждение. Това е и най-подходящият механизъм, за да не се допуска служителите в сектора на социалните услуги да работят без справедлива актуализация на възнагражденията им. Обвързването с МРЗ позволява при увеличение на нейния размер да се увеличат и работните заплати на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.

В заключение, бих искал да отбележа, че с Наредбата се създадоха по-добри условия за заплащане на труда на служителите, предоставящи социални услуги и се осигури диференциация спрямо квалификацията им. Отново обръщам внимание, че тя определя минималните размери на индивидуалните основни месечни работни заплати на служителите. Наредбата създава и гаранции за редовна актуализация на възнагражденията на служителите, поради което не споделям предложението Ви за преразглеждането ѝ.

Източник: МТСП

НОВИНИ

Семейството е корен и криле

Семейството е корен и криле

Работна среща на тема „Как си партнират центровете за предоставяне на социални услуги с детските градини и училищата в подкрепата на деца със специални потребности?“. 21 ноември – ден на християнското семейство е празник, който членовете на НАСО, а именно Комплексът за социални услуги за деца и семейства – Пловдив...

Юбилейна конференция по случай 25 години от създаването на EASPD

Форума за заетостта – EASPD

На 18 ноември представители на НАСО се включиха в среща с Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, които бяха домакини на екипа на Policy Impact Lab. На проведената среща, основна дискусия бяха предварителните констатации от изследването за ефективността на защитените работилници в Европейския Съюз.

Третата Международна Конференция За Аутизма и Форум За Качеството На Социалните Услуги

Третата Международна Конференция За Аутизма и Форум За Качеството На Социалните Услуги

Представители на НАСО участваха в Третата Международна конференция за аутизма и Форум за качеството на социалните услуги в България, които се проведоха на 14 и 15 ноември в град Плевен. Събитията се проведоха под патронажа на Вицепрезидента на Република България, г-жа Илияна Йотова от сдружение „Аутизъм Днес“ и с подкрепата...

Покана за дискусионна среща

Дискусионна среща на тема „Мениджмънт в социалните услуги. Споделяне на опит.“

На 18 ноември 2022г, екипът на НАСО проведе дискусионна среща онлайн на тема  „Мениджмънт в социалните услуги. Споделяне на опит.“ Срещата имаше за цел да запознае участниците със спецификата на управление и прилагане на нормативната уредба в социалните услуги, както и да споделят своя опит в управлението и да участват...

Становище на министър Лазар Лазаров, относно изпратено предложение от национално представителни организации на и за хората с увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания, за преразглеждане на Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет.

Становище на министър Лазар Лазаров, относно изпратено предложение от национално представителни организации на и за хората с увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания, за преразглеждане на Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет.

ДО Г-ЖА ВЕСКА СЪБЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С ЕПИЛЕПСИЯ“ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ      На Ваш № 01-96 от 24.10.2022 г.  ОТНОСНО:   Предложение от национално представителни организации на и за хората с увреждания, членове на Националния съвет за хората...

„Карин дом“ предлага безплатни консултации за семейства с недоносени деца

„Карин дом“ предлага безплатни консултации за семейства с недоносени деца

Дългогодишният член на НАСО, „Карин дом", предлагат безплатни консултации за семейства с недоносени или родени с ниско тегло деца. На подкрепата на центъра могат да разчитат родители на малчугани от 0 до 3-годишна възраст. Повод за инициативата на „Карин дом" е Денят на недоносените деца, който се отбелязва на 17 ноември,...

Фондация „За Нашите Деца“ започна коледна кампания в подкрепа на уязвими деца

Фондация „За Нашите Деца“ започна коледна кампания в подкрепа на уязвими деца

За десета поредна година членовете на НАСО ,Фондация „За Нашите Деца“, организираха коледна кампания под надслов „Тази Коледа чудесата правите Вие!“ за десета поредна година, съобщиха от пресцентъра на организацията. Традиционната инициатива на организацията ще обедини отново социално ангажирани компании и техните екипи, училища, възрастни и деца, водени от съпричастността...

„Защото СМЕ ХОРА!“

„Защото СМЕ ХОРА!“

Когато и животът ги е изоставил, им оставаш само ти! Кампания на „Каритас“ в подкрепа на възрастни хора. Членовете на НАСО, „Каритас България“, стартираха поредното издание на ежегодната си кампания в подкрепа на възрастни хора „Защото СМЕ ХОРА!“. Чрез нея организацията иска да помогне на  възрастни и болни хора от...

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

СТАНОВИЩА НА НАСО

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.