НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

„СЪПРИЧАСТНОСТ“

BG051PО001-5.1.05-0002-C0001

ПРОЕКТ

„ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ“

Каква е целта на проекта?

Активното социално включване на хората с увреждания посредством популяризиране и реално приложение на политиките за равни възможности и социално включване, чрез създаване на Център за подкрепа на хора с увреждания.

Какви са специфичните цели на проекта?

 • популяризиране на модел за сътрудничество и партньорство на местно и регионално ниво, в процеса на интеграция на хората с увреждания
 • насърчаване на развитието на социалната икономика, чрез активното включване в този процес, на социалните предприятия, доставчиците на услуги и на работодателите на свободния пазар на труда
 • подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства, чрез подпомагането им за намиране на подходяща услуга
 • подпомагане на социалната интеграция на хората с увреждания, чрез електронно включване
 • подкрепа на хората с увреждания – подкрепа за трудова реализация на открития пазар на труда
 • повишаване на общественото внимание и информираност, както и промяна в нагласите на работодатели и обществото като цяло, към потребностите и възможностите на хората с увреждания
 • мотивиране на хората с увреждания и техните семейства за по-активно поведение и реализация на свободния пазар на труда
 • повишаване информираността на обществото за възможностите на различните социални програми и общински инициативи за установяване на равни възможности за хората с увреждания и социалното им включване
 • създаване на предпоставки за постепенна промяна на нагласите на обществото с оглед приемането на хората с увреждания като пълноценна и равноправна част от обществото

Към кого е насочен проектът?

 • хората с увреждания и техните семейства
 • заети в социални предприятия, в т.ч.: обичайни работодатели, доставчици на услуги, социално отговорни корпорации и общини, в качеството им на доставчици на услуги и работодатели

Кога ще се реализира проектът?

Проектът обхваща периода от 18 месеца – от 1 март 2013 г. до 31 август 2014 г.

Управление на социалните услуги на общинско ниво

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

Проект „Snowball“

Декларация за социално отговорни обществени поръчки

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.