ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

SAS

По проект SaS – LADAPT Национален алианс за социална отговорност работи в партньорство с редица страни от Европейския съюз – EPR (Белгия), FONIX (Норвегия), SPIR OSLO (Норвегия), THEOTOKOS (Гърция), INTRAS (Испания), DIVALENZA (Италия) и др.

Един от основните приоритети на проекта е създаването на подкрепяща заетост, професионална интеграция и реализиране на плавен преход към заетост и сигурна кариера на хората с увреждания.

Преходът от образование към заетост е особено важен и значително по-труден за хората с увреждания в сравнение с техните връстници без увреждания. Въпреки действащите европейски закони, нивото на безработица и активност на хората с увреждания все още е ниско в сравнение с това на останалата част от населението в ЕС.

Поради необходимостта от намиране на решение за подкрепа и гарантиране на плавния преход и интеграция на хората с увреждания в обикновения пазар на труда прилагането на иновативна схема по проекта SaS – LADAPT ще се моделира от експерти, упълномощени от френска национална асоциация LADAPT. Тя подкрепя около 20 000 хора с увреждания годишно. Схемата е известна като Supported Apprenticeship Scheme (SAS), създадена е във Франция (LADAPT) и е преминала оценка на множество проучвания на терен.

 

На 15 март представител на НАСО участва в среща по проект SAS. На проведената среща бяха уточнени детайли относно програмата на Националния форум и интегрирането на планираните събития по проект SaS в него. всяка една от страните участнички направи подробен доклад-анализ на приложението на модела на чиракуване на национално ниво.

От страна на НАСОР изготви подробен анализ за приложението на модела на чиракуване в България, включващ подробно описание на социалните предприятия и свързаното с тях законодателство. Дискутирана беше организацията относно предстоящите обучения, планирани за 31.05 и 01.06. в Париж, във връзка с които, всеки един партньор ще изпрати по двама експерти, които следва да бъдат обучени като Съветници по професионална интеграция. Тренировъчната програма цели да обучи въпросните лица за успешно прилагане на модела за чиракуване, а те от своя страна следва да споделят получения опит и експертиза на национално и регионално ниво, съвместно с активните социални предприятия и социално отговорните работодатели.

Екипът на НАСО Р участва в работна среща по проект SАS

04.2022

На  12 април екипът на НАСО Р участва в работна среща по проект SАS, по време на която бяха дискутирани резултатите по дейност PR1. Всички участници сме предали съответните доклади -анализи за прилаганите модели на чиракуване в страните партньори по проекта. Предстои норвежкия партньор (Спир, Осло) да обобщи всички доклади и да ги синтезира в един общ документ, включващ както необходимостта от прилагане на модела, така и добрите практики, които са възприети от него.

От страна на НАСО Р трябва да започне с превода на Референтния документ (80 страници – представляващ подробно описание и приложение на модела на чиракуване във Франция – от английски на български).

Екипът на НАСО Р представи травел кит с няколко различни опции за настаняване на представителите на партньорите, които предстои да се присъединят към срещата на Националния форум (14ти и 15ти юни), по време на която, успоредно ще се проведе и затворената транснационална среща и събитие по разпространяване на информация, свързана с проекта SAS.

Коментирани бяха различните варианти за туристическа обиколка и посещения на социални предприятия във Варна, с която екипа на НАСОР цели да запознае останалите партньори с прилагането на модела на чиракуване в България.

Източник: НАСО

Екип на НАСОР участва в обучение по проект SAS

06.2022

През изминалата седмица екипа на НАСО Р участва в обучение на VIC (Съветници по професионална интеграция) по проект SAS в Париж, Франция.

Домакините от ЛАДАПТ предоставиха отлични условия и организация, които позволиха всички участници да представят прилаганите в техните страни модели за чиракуване и да сравнят нивата на развитие и прогрес, предимствата и недостатъците от минали и текущи дейности, свързани с модела.

По време на самото обучение (31.05./09:00-16:00 и 01.06./09:00-15:00), водещия партньор от ЛАДАПТ направи подробна презентация на референтния (френски) модел на чиракуване, цялостната структура на всички звена, свързани с осъществяването на концепцията в реални условия. Имахме възможност да участваме активно, задавайки множество въпроси по отношение на създаването на АТС (тренировъчни центрове), в които хората с увреждания биха имали възможността да добиват и надграждат своите професионални умения и квалификации; необходимите сертификати и дипломи, които да удостоверяват тяхното развитие; анализите и докладите, които съветниците за професионална интеграция (VIC) следва да изготвят, проследявайки прогреса на чирака, както и начините, по които могат да бъдат предотвратени нежелани ситуации като прекратяване на трудов договор и прочие.

Във втората част от първия ден и през целия втори ден се проведоха няколко Workshop-a, които във формата на дискусии и групови упражнения успяха да разкрият в дълбочина спецификите на модела на чиракуване, и очакванията на всяка една от страните партньори по проекта по отношение на бъдещото приложение. Екипа на НАСО Р имаше възможността да черпи опит от наи-добрите практики, споделени по време на съвместните дейности от страна не само на представителите на ЛАДАПТ (Франция), но и на норвежкия ни партньор Спир-Осло, които обстойно представиха начина на приложение от последните 25 години в тяхната страна и най-вече – проследяването на човека с увреждане от възможно най-ранен етап – неговото диагностициране, през последващото му развитие в учебна среда, до момента на професионална реализация – по време на което, експертите (проследяващи тази личност индивидуално) са имали възможността да го подкрепят в различните етапи и да го насочат към оптималния вариант в неговия/нейния частен случай.

Успяхме да анализираме предимствата и недостатъците на текущото приложение на модела на чиракуване в България, Италия, Испания, Гърция, и както по-горе споменахме, Франция и Норвегия – където е най-силно и успешно приложен към настоящия момент. Съпоставихме законовата рамка и вариантите за получаване на външно финансиране, и определихме краткосрочните и средносрочни цели на бъдещите действия и активности по проект SAS, които следва да осъществим в следващите месеци. Предстои да бъде преобразуван референтния френски модел спрямо българската правна система от експертите в екипа на нАСО Р и да се работи активно върху привличане на голям брой заинтересовани страни, които да дадат своят принос в България, за да успеем да увеличим публичността на инициативата и да запознаем максимално много социални работодатели с необходимостта за действие и от тяхна страна.

Среща на партньорите по проект SaS в България

06.2022

В рамките на ежегодното събитие, организирано от екипа на НАСО – Национален форум 2022, се проведе транснационалната среща по проект SAS. Присъстваха представители на всички страни-партньори по проекта – Франция, България, Норвегия, Италия, Испания, Гърция и Белгия. Транснационалната среща бе отлична възможност да се дискутират текущи и бъдещи дейности по проекта за чиракуване, и в частност – стартирането на инициативата по прилагане на схемата на чиракуване според референтния френски модел, който ще бъде приложен от всяка една страна участник. Благодарение на експертите (по двама от всеки екип) – VIC (Съветници по професионална интеграция), доказания успешен френски модел ще бъде иницииран успоредно, спрямо законовите рамки на всяка една държава.

Представителите на екипа на НАСОР посрещнаха всички партньори и осигуриха отлични условия за провеждане на транснационалните срещи (TPM 1 & TPM 2), както и събитието по разпространение на информация (Dissemination event), по време на което българския екип направи презентация на проекта, запознавайки работодатели от цялата страна с концепцията за модела на чиракуване. Успяхме да фокусираме вниманието на голямата част от аудиторията, както и да установим потенциално дълготрайни взаимоотношения с представители на социалния сектор и социално отговорните работодатели в България. Водещият партньор по проекта SAS – френската организация LADAPT получи възможността да представи своя принос за самия модел. Последващите дейности по проекта, са свързани с активно участие от страна на екипите на всички участници, с цел разпространяване на информацията към заинтересованите страни, осигуряване на успешен преход за хора с увреждания от учебна в работна среда, интеграция чрез допълнителни обучения и дълготрайни професионални взаимоотношения.

Организацията на НАСОР предостави шанса на европейските партньори да се докоснат до българската реалност, посещавайки социално предприятие „АКАДЕМИКА ВУМ“, където станаха свидетели на прилаганата вече концепция за професионална интеграция в рамките на България. Екипа на заведението успя да сподели своите постижения, както и предизвикателства пред ежедневните и бъдещи дейности, да обогати своите виждания и опит, благодарение на получената информация, директно от френския първоизточник.

Гостуващите в България партньори по проект SAS имаха привилегията да участват активно в „Националния Форум 2022“ – шанса да обменят опит с български социално отговорни работодатели, представители на министерството на труда и социалната политика, агенцията по заетостта, и агенцията за хората с увреждания, както и с екипа на „Вижън“. Те получиха и възможността да посетят двореца в „Евксиновград“, като част от организираната туристическа обиколка, която допълнително обогати познанията им за българската история и европейското ни минало, настояще и бъдеще.
Източник: НАСО

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.