НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

На 19 юни след откриването на Националния форум на социалните услуги по темата  „Отговорностите на държавата и общините“, се включиха:

Г-жа Теодора Любенова – държавен експерт дирекция „Социално включване“ , МТСП 

В своето встъпление, г-жа Любенова, сподели, че Министерството получава много въпроси по отношение на прилагането на Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет. Тя обърна внимание, че в Наредбата са регламентирани минималните изисквания, според които заплатите на служителите не могат да бъдат по-ниски, но те могат да бъдат по-високи в зависимост съответно от техните компетенции, като добави, че това е право на доставчика на социални услуги и ръководителя на услугата да могат да договорят добри заплати за служителите, които работят по-качествено, за служителите, които са със специално образование, за служителите, които са специалисти и които ежедневно работят с хората в социалните услуги.

Относно финансовите стандарти, г-жа Любенова, сподели, че предстои разработването им, и че те са изключително важни и трябва да се направи така, че да има достатъчно средства за социалните услуги, за да може да се осигури и тяхното качество и наемането наистина на специалисти, които да работят с хората.

Относно планирането на социалните услуги, тя отбеляза, че има първоначални резултати, както и че Националната карта на СУ ще бъде приета до края на годината, а финансирането им по новия ред, както е изписано в Закона, ще бъде годината следваща приемането на Националната карта. Г-жа Любенова отбеляза още, че в края на бюджетната година трябва да направим предложение до Министерството на финансите за новите стандарти по новия ред и ако Националната карта бъде приета в края на 2023г., финансирането по новия ред трябва да започне през 2024г.

Още коментари от г-жа Любенова относно зададени въпроси относно грижата в дома, притеснението на общините относно възлагането на социалните услуги на външни доставчици и др.

Г-жа Любенова, сподели че Грижата в дома е една много важна услуга, че МТСП е направило предложение до Управляващия орган на Програма за развитие на човешките ресурси за една надгражда операция на „Грижа в дома“ като в нея се включва един по-иновативен момент телеасистенция за хората именно от малките населени места. Отбеляза, че тази услуга се предоставя в някои Европейски страни.

Относно притесненията на общините относно възлагането на услугите и какво става с доставчиците, на които вече са възложени услугите, г-жа Любенова сподели, че се обмисля да бъдат направени преходни и заключителни разпоредби към някои от нормативните актове, така че да може да бъде уреден този въпрос и да няма сключване на нови договори, а да се премине само към тяхното анексиране.

В заключние тя допълни, че въпреки, че все още няма бюджет за 2023 година, има решение на Министерския съвет за стандартите делегирани дейности за 2023 и 2024 година. Направени са работни групи, и съвместно с общините  са договорени добри стандарти за 2023-2024г. , така че услугите да разполагат с добри средства.

Диана Петрова – Директор на Дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“ , АКСУ  сподели своята радост, че през последната година доставчиците на социални услуги са започнали да ни възприемат АКСУ като партньори, а не като контролиращи органи, като оказват пълно съдействие, за да може навреме да се минимизират рисковете, които съществуват в социалните услуги. Също, тя отбеляза, че са набелязани три от основните теми, които Министър Шалапатова е засеганала: темата за системния подход, превенцията на риска и политиката базирана на данни, като допълни, че очакваната интегрирана система, в която ще има три модула, по един за всяка от заинтересованите страни, се очаква да облекчи много работата в услугите.

Г-жа Петрова, определи като много полезна за социалните услуги, системата за междурегистров обмен, в която има всички налични данни за хората, с които СУ разботят, както за децата, така и за техните семейства и близки. В момента тази система се поддържа от Министерството на електронното управление, към което може да се подават заявки и в качеството си на частни доставчици, а общините са присъединени към тази система и могат да черпят информация от там.

Венелина Богданова – началник отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“ в АСП отправи благодарности към Общините, изготвили анализи на потребностите от социални услуги. Тя сподели, че е ангажимент на АСП да направи анализ на национално ниво и съответно да направи предложение за Националната карта на СУ в България. Това ще е първата карта на социалните услуги и всичко, което влезе в нея ще е гарантирано с финансиране. Всичките услуги, които към момента действат и функционират, ще влязат в Картата със съответния брой потребители и персонал. т.е. няма място за притеснение, че някой ще остане без работа или, че някоя услуга ще бъде закрита.

В допълнение г-жа Богданова каза: „В момента в АСП анализираме всички получени данни и по всяка вероятност до края на месеца тези от Вас, които имат някакви пропуски или нещо не са съобразили, ще получат писма, за да можем да направим корекция, там където има неточности.“

Г-жа Богданова отбеляза, че АСП има право,  услуга, която не е предвидена, а е излязла като необходимост на територията на дадена община или област, да бъде планирана служебно, и обратно, услуга, която е планирана, но няма потребност от нея, да бъде служебно премахната от Националната карта.

Тя допълени, че всички  социални услуги, които към момента функционират в рамките на проекти по оперативни програми и приключват в рамките на тази година, е осигурено финансиране, като по новия ред финансирането ще се случи, след като бъде приета Националната карта на социалните услуги. До приемането на картата, наименованията на услугите са същите, тарифата за такси е по стария ред. Разработването на новите финансови стандарти след приемането на Картата, е част от ангажимен     тите на Агенция за социално подпомагане и когато бъдат разработени новите стандарти, съответно ще се разработи и новата тарифа за таксите.

По отношение на Интегрираната информационна система, г-жа Богданова, сподели, че в рамките на проект на МТСП, се разработва модул за социалните услуги, който ще бъде интегриран към интегрираната система на АСП, като към този момент този модул е разработен на 20-30%.  До тази система ще имат достъп както доставчиците общини, така и външните доставчици, а също и представителите на самите услуги. Идеята е след като всеки коректно въведе информация за договори, потребители, информация за служители и какво всеки служител работи с дадения потребител, да може този който наблюдава и координира дейностите, във всеки един момент да да разбере какво се случва към настоящия момент във всяка една социална услуга. Тази система ще даде възможност общините да могат по-лесно да разкриват социални услуги и да подготвят документите, защото например при попълване на заявлението, при липса на дадена информация или документи, които трябва да бъдат предоставени, системата няма да даде възможност да се продължи напред.

Отговорностите на общините представиха представители и експерти от Националното сдружение на общините на Р България, в т.ч Росица Димитрова, съпредседател на ПК „Соц. политика“, община Велико Търново – директор Дирекция; Веселина Ботева, зам.председател на ПК „Соц. политика“, община Пловдив – директор Дирекция и Мая Казанджиева, зам.председател на ПК „Соц. политика“,община Бургас – директор Дирекция, както и представители от Община Варна – г-жа Таня Василева и Община Стара Загора, г-жа Антония Тодорова

Г-жа Росица Димитрова, община Велико Търново, сподели радостта си, че вижда толкова много познати и колеги на едно място.  Тя вдъхна увереност,  като отбеляза, че всички присъстващи в залата имат силата, надеждата да приемат предизвикателствата, които всеки ден ни заобикалят.  В допълнение, г-жа Димитрова каза, че трябва да много да си вярваме и да не се отказваме. Също така постави акцент вътху това, че зададените въпроси и дискутираните въпроси по темата за развитието на социалните услуги не са нови, че не се чуват за пъви път.  Относно Закона за социалните услуги, тя сподели, че трябва да бъде препрочитан, за да дава възможност за гъвкаковст и развитие.

Г-жа Веселина Ботева, община Пловдив, в емоционално изказване, сподели: Колко път ни чака още, колко път извървяхме, и ако не бяхме заедно, нямаше да бъдем днес тук Вие сте стожерите и отстоявате политиките.  Тя призова всички заети в социалната сфера да продължават да го правят, защото има нужда от подкрепа, за да има ясна визия как и къде се виждаме до година. В своето встъпление г-жа Ботева отбеляза, че планирането на социалните услуги трятрябва да е такова, че картата на СУ да бъде равнопоставен на картата на Европа. Призова към овластяване в социалните услуги, за да може да се намери правлният път за хората и техния по-добър живот. Г-жа Ботева отправи апел към държавните Агенции да бъдат партньори на общините, на социалните услуги, на неправителствените организации, за да подкрепят и дават криле. В заключение тя каза, че трябва да сме активни, защото няма как иначе да се влучи реформата и промяната. „Ние правим нещо добро и не трябва да се чудим дали бъркаме.“

След призива за активност на г-жа Веселина Ботева, Г-жа Мая Казанджиева, община Бургас, сподели добра практика от общината по проект „Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност“ към програма на Министерството на труда и социалната политика. Тя отбеляза постигнатите цели до момента които включват: Повишаване степента на информираност на гражданите за възможностите за разрешаване на проблеми, свързани с липсата на достъпна жилищна среда за хора с двигателни проблеми, насърчаване и активизиране реализирането на дейности по осигуряване на лична мобилност и изграждане на достъпна среда за хора с увреждания, създаване на условия за независим живот за гражданите, към които е насочена Програмата, чрез улесняване придвижването им и подобряване на социалния и обществения им живот. Г-жа Казанджиева допълни, че до този момент от началото на проекта през 2019г. до 2022г. са реализирани са общо 68 обекта, от кандидатствали 87.

 

Г-жа Таня Василевадиректор дирекция „Социални дейности“ в община Варна, отправи своите благодарности към АСП, АКСУ и МТСП за подкрепата, която оказват на община Варна, както и за обученията, които са провели на териротията на Варна. Тя още сподели, че последните години работата е изключително динамична, тъй като се случват много реформи. Г-жа Василева постави акцент върху предизвикателствата, които има общината, като част от тях са проблемът с материалните бази и човешкия ресурс в социалните услуги, защото срещат и привличат доброволци, но има недостиг на специалисти. Като предизвикателство, също тя отбеляза, че е било изготвянрто на Анализа на социалните услуги, но е приключило успешно.

 

 

 

 

Управление на социалните услуги на общинско ниво

48 години град Гулянци

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

Декларация за социално отговорни обществени поръчки

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.