ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО)

Проведено обучение на тема „Наредбата за качество на социалните услуги. Предизвикателства и специфики“

На 25-26 септември в град Сливен, се проведе обучение „Наредба за качеството на социалните услуги. Предизвикателства и специфики“ с обучители Нермин Мехмед, експерт на НАСО с дългогодишен професионален опит в областта на социалното подпомагане, социалната интеграция на хора с увреждания, експерт на общинско ниво в областта на управлението на социални услуги и Ваня Петрова – магистър Социални дейности, супервизор в сферата на социалните услуги, специалист детска психология, психолог, психотерапевт и педагог.

По време на обучение се постави акцент върху стандартите за качество по отношение на организация и управление на социалните услуги, както и стандартите за квалификация и професионално развитие на служителите.

Във втория ден на обучението, участниците усвоиха умения относно редаи методите за извършване на контрол, мониторниг и оценка на качеството на социалнитеуслуго.

В резултат на засегнатите теми се състоя удовлетворяваща и ползотворна дискусия, в която участниците имаха възможно да зададат въпроси, както и да споделят примери от своя опит.

Онлайн обучение: „Правата на децата. Конвенция на ООН за правата на децата. Детско участие и инструменти за събиране на обратна връзка от потребители в социалните услуги“