ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПРОЕКТИ АРХИВ

ISA ​- ​Field Aperture – „Изкуството като средство за социално включване на хора със специфични потребности“, 2017/20

ISA ​- ​Field Aperture – „Изкуството като средство за социално включване на хора със специфични потребности“, 2017/20

Проект „Изкуството като средство за социално включване на хора със специфични потребности“ (ISA ​- ​Field Aperture) 01.10.2017 г. – 31.08.2020 г. Цели на проекта: Проектът има за цел да популяризира добрите практики в сферата на изкуството и културата с цел да се насърчи включването на хора с увреждания в обществото, да се намали негативното отношение/дискриминацията спрямо тях, да се изгради партньорство с...

NEWSCAT – „Нови умения за достъпен туризъм“, 2016/19

NEWSCAT – „Нови умения за достъпен туризъм“, 2016/19

Проект „Нови умения за достъпен туризъм“ (NEWSCAT) 01.10.2016 г. - 31.07.2019 г. Цели на проекта: Проект „Нови умения за достъпен туризъм“ (NEWSCAT) е насочен към създаването на механизми за изграждане на достъпна среда в сектора на туризма за хора с увреждания. Целта е да се проучат нуждите на хората с увреждания и да се създаде методика, която да позволява те да...

D-LoT – Бъдещи Лидери На Хора с Увреждания, 2015/17

D-LoT – Бъдещи Лидери На Хора с Увреждания, 2015/17

D-LoT Цел на проекта: Проектът е свързан със създаването на иновативна он-лайн платформа за обучение на ръководители и специалисти в социалния сектор, и по-конкретно, в сектора на работа с хора с увреждания. Чрез разпространение на материалите за обучение във всяка една държава-партньор се цели достигане до още по-широк кръг от специалисти и провеждане на обучения на местно ниво. Идеята за проекта...

Лична: Среща на EASPD и НАСО

Подкрепена Заетост, 2016

СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА „ПОДКРЕПЕНА“ ЗАЕТОСТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ Цел на проекта: Проектът цели да създаде предпоставки за прилагането на метода на „подкрепената“ заетост в България като нов модел социална услуга и за реално приложение на политиките за равни възможности и социално включване на хора с увреждания посредством създаването на Център за „подкрепена“ заетост. Дейности: Изпълнението на проекта бе свързано...

Проект „Snowball“

Проект „Snowball“

ОБУЧЕНИЕ, РАБОТА В МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ КАТО СРЕДСТВО ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА МРЕЖА НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ПАРТНЬОРИ: FENIKS е самостоятелна организация която цели повишаване качеството на живот на хората с увреждания и тяхното обкръжение в Югозападна Фландрия. www.vzwfeniks.be ADO-ICARUS предлага подкрепа за независим живот на хората с увреждания. www.ado-icarus.be   KLEIS е Фламандският обучителен център по...

„Предай Нататък“, 01/2009 – 12/2010

„Предай Нататък“, 01/2009 – 12/2010

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА ПРЕДАЙ НАТАТЪК – от привличане на вниманието към осигуряване на възможности за хората с увреждания, чрез професионално обучение и дългосрочни стратегии, за участие в свободния пазар на труда – 2 годишен проект (01.01.2009 – 31.12.2010), финансиран от програма „Учене през целия живот” на Генералната дирекция Образование и култура към Европейската комисия. Проектът обединява партньори от 8 държави:...

„Мрежа с Общ Глас“, 2008/9

„Мрежа с Общ Глас“, 2008/9

ПАРТНЪОРИ HAND IN HAND FOUNDATION / Унгария / АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ– ВИЖЪН / България / и БЪЛГАРСКАТА МРЕЖА НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ DISABNET / Румъния / EVPIT/ Естония / MSSA/ Македония / ОСНОВНА ЦЕЛ: Изграждане на международна мрежа от национални мрежи на доставчиците на услуги за хора с увреждания от Централна и Източна Европа.Проектът има...

„Преходът от училище към заетост“ (BITSE)

„Преходът от училище към заетост“ (BITSE)

Тема на проекта – „Преходът от училище към заетост“ (BITSE) Проучването на бариерите, които спират прехода на хората с увреждания от училище към заетост е свързано с професионалното образование и обучение. Цел: Да направи списък и да сравни нагласите и структурните бариери, които ограничават прехода на хората с увреждания от училище към заетост. Други цели на проекта: • Да направи списък и...

„Партньорство за достоен и независим живот“, 2013/14

„СЪПРИЧАСТНОСТ“, 2013/14

"СЪПРИЧАСТНОСТ" BG051PО001-5.1.05-0002-C0001 ПРОЕКТ "ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ" Каква е целта на проекта? Активното социално включване на хората с увреждания посредством популяризиране и реално приложение на политиките за равни възможности и социално включване, чрез създаване на Център за подкрепа на хора с увреждания. Какви са специфичните цели на проекта? популяризиране на модел за сътрудничество и партньорство на местно и регионално ниво,...

„Партньорство за достоен и независим живот“, 2013/14

„Партньорство за достоен и независим живот“, 2013/14

 Национален алианс за социална отговорност ПРОЕКТ "Партньорство за достоен и независим живот" по договор BG051PO001-7.0.07-0081-C0001 Каква е целта на проекта? Общата цел на проекта включва реализиране на международно сътрудничество, между европейска и национална мрежа на доставчици на услуги за подобряване на качеството на социалните услуги и осигуряване на достоен и независим живот за хората с увреждания в България Какви са...

Лична: Среща на EASPD и НАСО

Партньорство за по-добър живот

Кратко описание на проекта Настоящият проект предвижда изграждането на партньорство и диалог в цялата страна между социално-отговорни работодатели, доставчици на социални услуги, местни власти, държавни структури, неправителствени организации и други заинтересовани страни с цел създаване на условия за социално включване чрез заетост на хора с увреждания. Чрез партньорството ще бъдат създадени и развити две мрежи - една на социално-отговорните работодатели,...

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ
ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Център за професионално
обучение „НАСО“

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.