НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Приветствие на Георги Георгиев, председател на Национален алианс за социална отговорност към участниците в Национален форум с международно участие „25 г. визия за по-добър живот“.

 

УВАЖАЕМИ ГОСТИ, КОЛЕГИ, ПАТНЬОРИ И ПРИЯТЕЛИ,

ДОБРЕ ДОШЛИ!

ТОЗИ ПЪТ СМЕ ЗАЕДНО ПОВЕЧЕ ОТ ПРАЗНИЧНО!

Тук сме, за да чуем камбаната и видим светлината на една 25-годишнина, която не е просто годишнина. 25 години са най-важната част от цял един съзнателен живот. И когато този живот е свързан с визия за посвещаване с цел постигане на по-добър живот на хората, това е значимост, граничеща с висша степен на човечност.

Да бъдеш човек с визия е призвание.

Да бъдеш част от визия за по-добър живот, е съдба.

25 години от една съдба са и доказано устойчиво начало и сигурно успешно бъдеще.

Тези думи са за всички Вас днес.

И за хилядите, които по силата на своята съдба, бяха, са и ще бъдат част от едно послание за по-добри хора, по-добра работа, по-добра подкрепа, по-добър живот и по-добро бъдеще.

Благодарим на инициаторите, учредителите, членовете и партньорите на Център за независим живот Варна, Агенция за социално развитие Вижън, Национален алианс за социална отговорност, Национална асоциация на социално отговорните работодатели и на всички, които през тези 25 години вярваха, подкрепяха, работеха и бяха част от една мисия за повече светлина, топлина, вяра и успех за всички.

В тези дни както винаги, но още по-убедително и отдадено, ще работим заедно с най-чувствителните в социален аспект работодатели, които освен да осигуряват блага, създават човешко отношение и условия за успех и по-добър живот на всички. С тях провеждаме първия Национален форум на социално отговорните работодатели.

Ще бъдем заедно и с участниците на традиционния Национален форум на социалните услуги.

Заедно сме и с представителите на държавата, местните органи, институциите, неправителствения граждански сектор и всички заинтересовани страни. Да бъдем заедно ни дава енергия, зарежда ни и ни носи нови идеи и убеденост в необходимостта и значимостта.

УСПЕШНА РАБОТА НА ВСИЧКИ НА УДОХОТВОРЯВАЩИЯ МОРСКИ БРЯГ!

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И НОСЕТЕ УСПЕХА И ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 25 ГОДИНИ!

Джим Кроу
Джим Кроу

Приветствие на Джеймс Кроу, президент на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания към участниците в Национален форум с международно участие „25 г. визия за по-добър живот“.

Уважаеми дами и господа,

За мен е чест да присъствам тук във Варна на Вашия Национален форум заедно с нашите скъпи колеги от НАСО, други граждански организации и общини от цяла България.

За мен винаги е удоволствие да дойда в красивия град Варна, за да обсъдим как можем да помогнем на децата и възрастните да участват в обществения живот като равни и да му се радват, като едновременно с това подновим приятелството си.

Особено се радвам да бъда с вас тази година, по случай двадесет и петата годишнина на Вижън и НАСО. Пътят към създаване и развитие на нова организация никога не е прост и лесен, така че е още по-важно да празнувате постиженията и напредъка, които сте постигнали.

В EASPD споделяме вашата визия за по-добър живот за всички деца и възрастни с увреждания. Ние също така споделихме вашето пътуване, развивайки се заедно с вас през същите двадесет и пет години. Високо ценим подкрепата от Вижън и НАСО, когато сме изправени пред трудности и предизвикателства. Стараем се и да помагаме винаги, когато можем. Очакваме с нетърпение топлото ни и тясно сътрудничество да продължи и през следващите години.

Георги Гьоков
Георги Гьоков

Приветствие на министър Георги Гьоков, министър на труда и социалната политика към участниците в Национален форум с международно участие „25 г. визия за по-добър живот“.

                                                                                        ДО

                                                                                       УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ

                                                                                       ФОРУМ „25 ГОДИНИ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ“,

                                                                                        ВАРНА, 14-17 ЮНИ 2022 г.

 

 Уважаеми дами и господа,

Бих искал на първо място да поздравя Националния алианс за социална отговорност и всички организатори на Националния форум „25 години за по-добър живот“, който ще се проведе във Варна в периода 14-17 юни. Убеден съм, че благодарение на вашия професионализъм и всеотдайна работа събитието ще зададе отправна точка за намирането на ефективни решения за повишаване на качеството на  социалните услуги в България и ще стимулира социално отговорните работодатели да развиват добри практики за насърчаване на социалното включване и заетостта на представители на уязвимите групи.

Приемете и моите искрени поздрави по случай 25-годишнината от създаването на Националния алианс за социална отговорност, който е сред водещите партньори на държавата в областта на социалните услуги, социалното предприемачество и политиките за подкрепа на хората в неравностойно положение.

Последните години бяха особено знакови за сектора на социалните услуги както от гледна точка на влизането в сила на Закона за социалните услуги, така и предвид актуалните предизвикателства, свързани с разпространението на Ковид-19 и с протичащите процеси на дигитализация и цифровизация. Законът за социалните услуги се оказа необходимата и навременна стъпка с оглед предприемане на цялостна реформа в системата и адресиране на тези предизвикателства. Гарантирането на равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на хората, е в основата на тази реформа. Именно затова новата законодателна рамка предоставя по-голяма свобода и повече възможности на доставчиците за прилагането на гъвкави подходи в организацията и управлението на социалните услуги.

Реформата в областта на социалните услуги е подкрепена и чрез Програмата „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейски социален фонд + и националния бюджет. Програмата е насочена не само към осигуряването на повече и по-добри възможности за социално включване на уязвимите групи, но и към развитие на работната сила, преодоляване на предизвикателствата пред пазара на труда и предоставяне на равни възможности за участие в икономическия и социалния живот на страната. Целта ѝ е да достигне до близо 750 000 души в България чрез изпълнение на четирите основни направления – развитие на пазара на труда и уменията на работната сила, подкрепа за социално включване, подпомагане на младежката заетост и социални иновации.

Фундаментално значение за постигането на тези приоритети има развитието на социалната и солидарна икономика, която ще играе незаменима роля във възстановяването на Европа и ще допринесе за осъществяване на приоритетите за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж. Убеден съм, че бъдещото развитие на държавната политика в областта на социалната икономика и корпоративната социална отговорност е възможно само в тясното сътрудничество между гражданския сектор, централната и местната власт, социалните партньори и бизнеса. Чрез Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика и подзаконовата нормативна уредба Министерство на труда и социалната политика полага усилия за подобряването на достъпа до заетост и обучения на хората от уязвимите групи, създаване на условия за повишаване на техния жизнен стандарт и намаляване на социалното неравенство.

Сериозен тласък в тази посока ще даде и Планът за възстановяване и устойчивост на България. В него се предвижда модернизиране на политиката чрез създаването на мрежа от фокус-точки на регионално ниво за подкрепа на социалната и солидарна икономика, включително за предоставяне целенасочена подкрепа за дигитализация на процесите на социалните предприятия. Приетата Стратегия за корпоративна социална отговорност с хоризонт 2023 г. дава възможност социалната отговорност на компаниите да намери израз в прозрачни, социално отговорни управленски и бизнес практики, които да включват и социалното предприемачество.

В заключение бих искал да Ви уверя, че Министерството на труда и социалната политика оценява високо всички инициативи на Националния алианс за социална отговорност, допринасящи за подобряването на качеството на живот на хората, които имат нужда от подкрепа, с което повишава жизнения стандарт на всички живеещи и работещи в България. Използвам случая да Ви благодаря за доброто сътрудничество. Убеден съм, че и занапред ще можем да разчитаме на Вашата експертиза и подкрепа за усъвършенстването на законите и политиките в социалната сфера.

На всички участници в Националния форум „25 години за по-добър живот“ пожелавам успех и ползотворна работа! Уверен съм, че в рамките на събитието ще се обменят добри и полезни идеи, които ще допринесат за повишаване на качеството на социалните услуги и политиките за корпоративна социална отговорност в България!

На добър час!

 

30 май 2022 г.                                                                          С уважение:                     

 

                                                                                                                              ГЕОРГИ ГЬОКОВ

Силвия Георгиева
Силвия Георгиева

Приветствие на Силвия Георгиева, Изпълнителен директор на Национални сдружение на общините в Република България към участниците в Национален форум с международно участие „25 г. визия за по-добър живот“.

 

Уважаеми дами и господа,

От името на Националното сдружение на общините в Република България поздравяваме нашият дългогодишен партньор – Национален алианс за социална отговорност, неговото ръководство, екип и членове. Поздравяваме и всички участници в традиционния Национален форум на доставчиците на социални услуги.

Форматът на събитията, които Вие провеждате дава възможност за „сблъсък“ на идеи и предложения за начина на провеждане на реформите, за развитието на правната рамка и популяризирането на добрите практики, които се реализират в социалните услуги.

Уверявам Ви, че ние, общините ще продължаваме да бъдем един от основните партньори, както на държавата, така и на неправителствения сектор при реализирането на големите реформи за модернизиране на социалната система, деинституционализация на услугите за деца, ранното детско развитие и развитието на съвременни и широкоспектърни услуги за дългосрочни грижи за пълнолетни лица и хора с увреждания.

Уверени сме и, че съвместно можем да дефинираме и редица конкретни предложения за подобряване на условията за финансиране на социалните услуги както с актуализацията на ЗДБРБ за 2022 г., така и Бюджета за следващата 2023 година.

В резултат на активния ни диалог и съвместна работа с екипа на Министерство на труда и социалната политика, неговите агенции и организациите от неправителствения сектор успяваме да подобряваме и нормативната и методическа рамка в сферата на социалните дейности. Към момента НСОРБ и общините участваме със 112 наши представители в над 40 формата като работни групи, съвети и комитети към МТСП. В по-голямата си част предложенията на тези консултативни органи засягат работата на общините, вкл. и на заетите в социалните услуги специалисти.

В лицето на Националното сдружение на общините в Република България, Вие имате надежден и отговорен партньор, тъй като въпросите, които предстои да бъдат обсъждани по време на тазгодишния форум на практика засягат по-доброто качество на живот на хората от нашия град, от нашето населено място, от нашия квартал. Именно затова съм уверена, че резултатите от дискусиите на тема „Развитие на социалните услуги в новите условия на ЗСУ и подзаконовата уредба към него“ ще бъдат особено полезни за постигането на едно по-добро разбиране и прилагане на правната рамка от страна на доставчиците на социални услуги и на общините.

Надявам се, че съвместно ще успяваме да намираме най-оптималните и ефективни решения, отчитащи както спецификата на местно ниво, така и очакванията и потребностите на всеки потребител на социални услуги.

Пожелавам ползотворни дискусии за практическото осъществяване на тази наша обща мисия!

Изказвам и нашата огромна благодарност към всеки един участник във форума за усърдието, търпението и професионализма!

Иван Портних
Иван Портних

Приветствие на Иван Портних, кмет на Община Варна към участниците в Национален форум с международно участие „25 г. визия за по-добър живот“.

 

Уважаеми дами и господа,

За мен е удоволствие да приветствам отново участниците в този знаков за работещите в социалната сфера национален форум!

Убеден съм, че и тази среща ще премине като полезен и конструктивен диалог и споделяне на добри практики. Община Варна продължава да развива устойчива социална политика, съответстваща на потребностите на гражданите, да реализира социални услуги с добро качество, да работи за обновяване на съществуващата и за изграждането на нова материално – техническа база, да съдейства за развитието на социалната икономика и социалното предприемачество.

Благодарение на ползотворното сътрудничество между общинската администрация и неправителствения сектор се развиват множество дейности, които имат за цел да осигурят грижа и равен старт на лицата в неравностойно положение и техните семейства.

Важен ангажимент за нас продължава да бъде създаването на условия за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания. В тази връзка искам да Ви уверя, че поставяме сериозен акцент върху деинституционализацията –  чрез развитието на услугите в домашна среда и подкрепата на отговорни семейства. Приоритет за нас е създаването на по-ефективен механизъм за финансиране на дългосрочната грижа и постигане на устойчиво нарастване на финансовите средства за услуги в общността.

Изказвам благодарност към всички работещи в социалната сфера за всеотдайността и професионализма, за високите стандарти за качество, които поддържат, въпреки непрекъснато нарастващите потребности и очаквания на обществото.

На целия екип, който развива Националния алианс за социална отговорност, желая успех в мисията да подкрепя диалога между най-уязвимите наши съграждани, институциите, неправителствения сектор и бизнеса!

 

Успех на форума!

 

                                                                                                                                                  С уважение,

                                                                                                                                                                 Иван Портних

Кмет на Община Варна

Мая Донева
Мая Донева

Приветствие на Мая Донева, Генерален Секретар, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания към участниците в Национален форум с международно участие „25 г. визия за по-добър живот“.

 

Уважаеми колеги,

Изминалите две години на световна пандемия и стартиралата 2022-ра година с несигурност и военен конфликт на портите на Европа показват кристално ясно нуждата от силен социален сектор в ЕС и незаменимата роля на социалните услуги при обществени кризи. В трудните времена, в които живеем и работим качествената работа в мрежа е не само важна, но често базисна нужда, за да имаме дългосрочен социален и политически ефект. Въпреки всички политически, икономически и социални предизвикателства в България, посланията, зад които ЕАСПД и НАСО застават в последните 25 години са едни и същи – отстояване на конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и интегрирането на ценностите на този документ във всички национални и местни политики; дългосрочни инвестиции за качествени социални услуги и съвместна работа между гражданския сектор и политическите лица за истинско пълноценно разбиране и равноправно общество. Тези послания макар и прости имат измерения в политиките за заетост и социално предприемачество, демократично участие, приобщаващо образование, процесите по качество на социалните услуги, застъпничеството и мястото на социалните услуги в обществото.

Бих искала да поздравя екипа на НАСО и членовете на мрежата с настоящата 25-годишнина. ЕАСПД празнува своя четвърт век само преди няколко месеца и знам, че с тази годишнина идва както много радост, така и много професионална саморефлексия и организационно планиране. 25-години не могат да са случайност или аномалия. 25-години са следа, отпечатък и заявка за бъдещето. Имайки предвид историята на гражданското общество в България и спецификите на неправителствения сектор в страната, НАСО трябва да усеща тези 25-години като отговорност- към сектора, към България, и към Европа. Отговорността и привилегията да представляваш отдадени професионалисти като хората, които работят в социалните услуги, е голяма, но не и тежка. Отговорността тежи, само когато не разбираш защо е твоя. А знам, че НАСО осъзнава както своята отговорност, така и своята роля в това да отстоява, да се бори и да постига прогрес за хората в социални сектор.

Пожелавам следващите 25-години да променим стигмата, че социалният сектор е благотворителност и дарения към това, че социалният сектор е базиран на права и политики. Пожелавам на НАСО следващият четвърт век да продължава да бъде демократична, отворена и представителна структура, в която се разпознават всички социални услуги в България и за която всички политици знаят, че е важно да се допитат за мнение и обратна връзка. Надявам се, че следващите 25 за НАСО ще са пълни с постижения  и партньорства и че ЕАСПД ще допринесе за това да се чуе за България на повече места.

Поздравления, г-н Георгиев и успех на предстоящия форум през Юни!

 

С уважение,

Мая Донева

 

Генерален Секретар, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания.

Виктория Тахова
Виктория Тахова

Приветствие на Виктория Тахова, Изпълнителен директор на Агенцията за качеството на социалните услуги към участниците в Национален форум с международно участие „25 г. визия за по-добър живот“.

 

                                                                                     ДО

                                                                                     Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                                     НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

                                                                                     НА НАЦИОНАЛНИЯ АЛИАНС

                                                                                     ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ В НАЦИОНАЛНИЯ ФОРУМ

„25 ГОДИНИ ВИЗИЯ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ“

 

Приемете моите най-искрени поздравления по повод 25-годишния юбилей на Национален алианс за социална отговорност!

Поздравявам Ви за усилията ви за развитие на социалните услуги, за повишаване на социалната отговорност на работодателите и повишаване на компетенциите и уменията на социалните работници!

Днес, когато все повече хора се нуждаят от подкрепата на социалните услуги, от изключителна важност е да гарантираме достъпност, високо качество и ефективност на грижата за най-уязвимите. Това е ключовата цел в работата на Агенцията за качество на социалните услуги, вярвам, че това е и целта на членовете на НАСО и на участниците във националния форум „25 години визия за по-добър живот“. Възможност да постигнем целите си даде новият Закон за социалните услуги и ще гарантира новата Наредба за качеството на социалните услуги, чието приемане предстои.

Постигането на тези цели е основен критерий при лицензирането на доставчиците на социални услуги и контрола на дейността им, възложени със ЗСУ на АКСУ. Към 15.04.2022 г. броят на лицензираните доставчици е 1 184.

Приоритет в контрола на дейността на предоставяните социални услуги от общините и лицензирани частни доставчици на социални услуги през тази година е „Резидентна грижа“. От началото на 2022 г.до момента АКСУ е извършила общо 335 проверки на социални услуги, от които 163 на социални услуги, предоставяни от частни доставчици. При извършване на контролната си дейност агенцията оказва методическа подкрепа за спазване на нормативно определените стандарти и критерии за качество на социалните услуги, регламентирани в ЗСУ и Наредбата за качеството на социалните услуги. Нашата цел е да мотивираме и подкрепим доставчиците за предприемане действия за радикална и категорична промяна на модела на грижа за потребителите на социални услуги.

Вярвам, че заедно, влагайки желание, енергия и мъдрост във всяка своя дейност, ще гарантираме правата на потребителите и ще постигнем по-добро качество на живота на хората, които се нуждаят от подкрепа.

Пожелавам успех на форума!

Румяна Петкова

Приветствие на Румяна Петкова, Изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане към участниците в Национален форум с международно участие „25 г. визия за по-добър живот“.

Уважаеми господин Георгиев, участници във форума, уважаеми домакини от община Варна, скъпи гости,

Високо оценявам и благодаря за любезната покана да присъствам на  Националния форум м. Юни 2022 г., включващ Национален форум на социално отговорните работодатели и Национален форум на социалните услуги, както и отбелязване на 25-та годишнина от създаването на Агенция за социално развитие Вижън и Националния алианс за социална отговорност и за възможността да отправя послание към всички участници във форума, за които НАСО работи и които обединява, към представителите на общини, работодатели, неправителствени организации, специалисти и потребители на социални услуги в страната!

Добре известно е, че зрелостта и цивилизоваността на всяко едно общество се измерват с проявената хуманност и с грижата към уязвимите негови членове. Българското правителство изпълнява ангажимент за осъществяване на цялостна реформа и грижа за хората в риск и за процеса на деинституционализация на деца и пълнолетни лица.

Промяната в законодателството, чрез Закона за социалните услуги и подзаконовите актове за неговото прилагане, създаде възможност за стартиране на реалната реформа на социалните услуги – планиране, създаване, качество, финансиране, подходи, мониторинг, ефективност, устойчивост и др., възможност за взаимодействие между различните системи, разпределяне на функциите между ключовите отговорни институции – Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика и т.н.; по-широко включване на общините в процеса по въвеждане и развитие на иновативните интегрирани модели на услуги; въвеждане на адекватни механизми за подобряване на координацията с всички заинтересовани страни за прилагане на междуинституционален подход. Споделеното разбиране за необходимостта от обединяване на секторните политики е съществена част в реформата в областта на социалните услуги.

Сред основните цели на закона са и гарантиране правото на всяко лице на подкрепа за живот в домашна среда и в общността, както и насърчаване на интегрирания подход за предоставяне на необходимите здравни, социални и образователни услуги. Разкритите и действащи социални услуги за лица и деца към момента в България са 1 633, Централната и местната власт все по-често обединяват ресурсите и капацитета си с организациите от неправителствения сектор и с частни доставчици, с цел подобряване на резултатите и повишаване на ефективността от предоставяните социални услуги. В резултат на това местните власти, чрез възлагането на управление на социални услуги на външни доставчици, могат да запазят предимно контролни функции и да съсредоточат усилията си в разработването на местни стратегии и политики по отношение развитието на социални услуги. Така прилагането на нови модели и форми на договаряне в публичния сектор насърчава взаимодействието между различните участници – държавата, местната власт, гражданското общество и частните субекти с оглед повишаване качеството и устойчивото предоставяне на социалните услуги. Категоричен позитивен пример е вече опитът от съвместните консултативни приемни за социални услуги, както и партньорството между АСП и  НАСО като цяло.

Задължително е да отбележим важните предимства, които осигурява публично-частното партньорство в сферата на социалните услуги:

  • по-добро и устойчиво качество на предоставяните социални услуги и откриване на нови работни места;
  • въвеждане в практиката на иновативни ефективни модели на интегрирани услуги;
  • осигуряване на по-висок жизнен стандарт на населението чрез:

–     прилагане на гъвкави форми на партньорство;

–     разпределение на риска между двете страни;

–     стимули за по-добро качество на услугите;

–     оптимизирани разходи за услугите;

–     подобрено управление на услугите;

–     по-добър мониторинг и контрол на услугите;

–     привличане на частно финансиране за социални услуги;

В контекста на заложените политики усилията на Агенцията за социално подпомагане (АСП) продължават да са насочени към увеличаване на броя на социалните услуги в общността и поетапното закриване на всички специализирани институции за пълнолетни лица с увреждания. Разкритите и действащи социални услуги за лица и деца към момента в България са 1 639. Убедена съм, че работата на този значим форум, възможността за провеждането на свободна дискусия, обмяната и анализът на информация, идентифицирането на основните проблеми и определянето на приоритетите, както и запознаването с добрите практики ще са още една крачка в посока достигането на европейските критерии и стандарти при предоставянето на социалните услуги у нас.

В заключение, потвърждавам готовността на Агенцията за социално подпомагане да продължи конструктивното партньорство помежду ни и изразявам своята увереност, че нашето партньорство в областта на социалните услуги, ще продължи да се развива в среда на активен диалог и подкрепа, още веднъж поздравявам и пожелавам на всички Вас – участниците в Националната среща, здраве, благоденствие и успехи в нелеката, но благородна работа в името на каузата, на която сте се посветили.

Смилен Вълов
Смилен Вълов

Приветствие на Смилен Вълов, Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта към участниците в Национален форум с международно участие „25 г. визия за по-добър живот“.

 

Уважаеми господин Георгиев,

От името на Агенцията по заетостта и от свое име Ви благодаря за възможността да вземем участие в международния форум, посветен на 25-годишнината от  създаването на Агенция за социално развитие „Вижън” и НАСО, както и за активното и резултатно европейско и национално партньорство в областта на социалните услуги и заетостта.

Агенция за социално развитие „Вижън” е първата българска организация – член на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /European Association of Service Providers for Persons with Disabilities/.

Искрено Ви поздравявам за положените усилия за реализиране на Вашата програма и стратегия за въвеждане на нови алтернативни модели и форми на социална защита на хора и групи в неравностойно положение чрез различни социални услуги, за реализация на техния съхранен интелектуален и трудов потенциал.

Работата Ви за създаване на възможности за личностна и социална интеграция и развитие на деца и възрастни, тяхната адекватна ресоциализация и превенция от повторно изключване от обществото са се превърнали в кауза, която Вие защитавате с отговорност и всеотдайност. Неразделна и съществена част от Вашата дейност е и търсената промяна на обществените нагласи към хората в неравностойно положение и приемането им като еднаква и неделима част от обществото.

Не мога да не отбележа и усилията на НАСО Р за партньорство на всички заинтересовани страни от икономическата и социалната сфера чрез най-силния инструмент – осигуряване на заетост, самостоятелност, по-добър живот за всеки, адекватно участие в обществените процеси и по-добро икономическо и социално развитие на България.

Изграждането на национална мрежа на социалните национално отговорни работодатели дава допълнителни възможности и мотивация на всеки да се чувства разбран, подкрепен, по-успешно реализирал се и по-полезен в общата ни грижа за развитието на основния капитал на нашата държава – хората. Социалната отговорност за икономическо и социално

развитие, както и прилагането на добри практики от България и Европа са предизвикателства, но и начин да бъдете винаги в крак с времето и нарастващите изисквания в новите условия на Закона за социалните услуги и неговата подзаконова уредба.

Пожелавам на Вас и на всички участници в международния форум  здраве, още дълги години висок професионализъм и нестихваща енергия за работа!

Ивайло Иванов
Ивайло Иванов

Приветствие на Ивайло Иванов, управител на Национален осигурителен институт към участниците в Национален форум с международно участие „25 г. визия за по-добър живот“.

Уважаеми господин Георгиев,

уважаеми участници в националния форум „25 години визия за по-добър живот“

Визията за по-добър живот е кауза, която обединява цялото българско общество

И на този свой форум Националният алианс за социална отговорност (НАСО) убедително ще демонстрира мисията си да подкрепя усилията на стопански и нестопански юридически лица да реализират социално отговорно поведение, политики и дейности в подкрепа на различни социални общности за по-добро качество на живот в България.

Алиансът отново е и на вълната  на актуалния дневен ред на обществото. Съвсем наскоро правителството прие План за действие по социална икономика в изпълнение на Националната концепция за социална икономика, като в документа са заложени дейности, които ще допринесат за развитието и утвърждаването на социалната икономика и социалното предприемачество в България, както и дейности, които ще насочат вниманието на потребителите към бранд, които да промотира социалната и солидарна икономика – продукт на социално предприятие. Виждаме същевременно, че един от фокусите на форума са именно политиките за развитие на социалната отговорност и подкрепата за работодателите.

Безспорният  експертен капацитет на участниците в това събитие гарантират раждане и споделяне на работещи идеи и в другата част от програмата на събитието: политиките за развитие на социалните услуги и отговорностите на общините в това развитие. Като представлява спектър от доставчици на социални услуги, работодатели, общини, неправителствени организации, клубове, читалища, НАСО и сега ще обедини усилия за повече социално отговорни политики, инициативи и дейности.

Г-н Георги Георгиев, председателят на НАСО, обича да подчертава една ключова дума – партньорство. Това наистина не е просто модерна дума,  а непрекъснат процес, чрез който се изграждат мостове, преодоляват се конфликти, търсят се и се постигат работещи решения. Мисля, че отношенията между Националния алианс за социална отговорност и Националния осигурителен институт, който имам честта да ръководя,  са пример за точно такова конструктивно партньорство.

От миналата година НАСО има статут на член на Икономическия и Социален съвет на Република България. Това е признание за досегашните усилия на Алианса, но и възможност за още по-открояващи се негови действия в краткосрочен и дългосрочен план по посока на  социалната отговорност и ползите за бизнеса и обществото, партньорството между институциите, работодателите, социалните услуги, хората с увреждания, техните възможности и потребности.

Това е и продължение, и начало на работата по каузата Визия за по-добър живот. Кауза, която следва да обединява изпълнителна власт и неправителствен сектор, бизнес и всички трудови хора.

Албена Атанасова
Албена Атанасова

Приветствие на Албена Атанасова, заместник клет на столична община към участниците в Национален форум с международно участие „25 г. визия за по-добър живот“.

ДО

Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН”

И НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Имам удоволствието да поднеса искрените си поздравления към организаторите и всички участници в Националния форум с международно участие „25 години визия за по-добър живот“.

 

Радвам се, че сред нас са представители на държавни и местни власти, общини, работодатели, доставчици на социални услуги, водещи неправителствени организации, специалисти и потребители на социални услуги, социални предприятия  и др.  Техният опит ще помогне при обсъждане на новите социални политики и услуги и ще инициира налагането на иновативни модели за социални партньорства.

 

Намирам темите, заложени в тазгодишния Националния форум за актуални и адекватни на съвременните предизвикателства, пред които са изправени организациите и институциите, ангажирани със социалното включване на уязвимите групи. Събитието ще даде възможност за съдържателни изложения, обмен на добри практики, полезна дискусия, предложения и изграждане на партньорства по темите за подкрепата и развитието на корпоративната социална отговорност, социална икономика, социалните услуги и заетостта за хората с увреждания и тяхното влияние върху качеството на живот на хората с увреждания чрез социално включване и създаване на условия за устойчиво социално развитие на включващото общество.

 

 

Използвам възможността най-сърдечно да поздравя Вас и Вашия екип и с честването на 25 годишнината от създаването на Агенция за социално развитие „Вижън”.

 

Уважение будят дългогодишните усилия на Агенцията за подобряване положението на социално уязвимите групи и хората с увреждания. Нещо повече, тези усилия са насочени както към адаптиране и прилагане на доказали се в Европа успешни практики, така и към разработване на иновативни услуги, които са насочени към постигането на реална позитивна промяна в живота на хората с увреждания, принадлежащи на една от най-уязвимите групи от нашето съвременно общество.

 

Позволявам си да припомня, че Агенция за социално развитие „Вижън” е първата българска организация, член на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания. Това е организацията, която успешно реализира европейски проекти в партньорство с организации и специалисти от водещи европейски държави за въвеждане на нови модели и практики за подкрепа, в т.ч. приобщаващо образование и заетост, разработване на стандарти за качество на социалните услуги и други.

 

Надявам се, чрез постиженията на Агенция за социално развитие „Вижън”, примерът ви да привлече много последователи, готови да помогнат и бъдат съпричастни на активната ви гражданска позиция.

 

Използвам светлия повод и за да Ви пожелая вътрешна сила при изпълнение на нелеките Ви отговорности. Желая здраве, лично щастие и професионални успехи на Вас и целия екип!

 

 

 

АЛБЕНА АТАНАСОВА

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

18 години Комплекс за социални услуги за деца и семейства

„Работилница за родители – Да пораснем заедно“

Уъркшоп „Мотивация и екипна работа в социалните услуги“

Фондация „Живот със Синдром на Даун“

Развитие на социалните услуги за по-добър живот – Отговорности на държавата и общините

Участие в заседание на МРГ към МТСП

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.