ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СПЕШНИ И НЕОТЛОЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕАЛНА ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩА ЗАЕТОСТ И ПОВЕЧЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

Предложения

Над 200 регистрирани участника във Форума обсъдиха, гласуваха и приеха предложенията.

Предложенията ще бъдат изпратени от името на Национален алианс за социална отговорност и участниците в Национален форум с международно участие „25 г. визия за по-добър живот“ до Народното събрание и Министерство на труда и социалната политика.

Следва текстът на предложенията:

ДО

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ДО

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  ЗА СПЕШНИ И НЕОТЛОЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА  РАБОТОДАТЕЛИ   И ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕАЛНА ПОДКРЕПА ЗА  ПРИОБЩАВАЩА ЗАЕТОСТ И ПОВЕЧЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

На основание на информацията за състоянието на заетостта на хората с увреждания в България през периода 2015-2019, 2020 И 2021 година категорично се налагат следните болезнено тревожни факти за ефективността на държавната финансова подкрепа:

Съществуващият модел на финансиране на подкрепа на хора с увреждания и работодатели  е изключително неефективен – подкрепящ нищожно малък брой работодатели, осигуряващи пренебрежително малък брой работни места за хора с увреждания.

Неефективността прераства в несправедливост, отчитайки факта, че повечето от финансираните работодатели получават подкрепа ежегодно, понякога от няколко източника, независимо че приноса им за разкриване на работни места е много много малък

 • малък брой работни места, без увеличение след финансирането. При наличието на примери като този за работодател, осигуряващ само 2 работни места за хора с увреждания и ползвал финансова подкрепа от 698 000 лева за периода 2015-2019 година, може да бъде повод да определим настоящите практики като болезнено несправедливи и изискващи спешни и неотложни промени. В същото време броят на неподкрепените работни места и работодатели е толкова голям /98%/, че обезсмисля целия процес на администриране и издръжка на системата.

В резултат броя на работещите хора с увреждания ежегодно намалява, за да се стигне до безработица над 90%. Само в специализираните предприятия броят на работните места от    над 15000 преди години, са вече под 900.

В същото време за сравнение подкрепата за хора с увреждания, чрез социални услуги, се развива значимо по-успешно, в резултат на което е реализирана успешна деинституализация на услугите за деца с увреждания, започна деинституализация на услуги за възрастни хора, броят на социалните услуги и броят на подкрепените хора с увреждания, чрез тях е значително

увеличен. Приет е нов закон за социалните услуги, регламентиращ развитието и реализацията на социалните услуги и постигане на все по-добро качество и ефективност за хората, които ползват социалните услуги.

Част от причините за по-успешното развитие на социалните услуги се съдържат в широката ангажираност на държавни и местни институции, НПО и други заинтересовани лица, осигуряване на устойчивост на социалните услуги разкрити по проекти и програми, чрез последващо финансиране от държавния бюджет, успешното прилагане на финансиране на доставчиците, чрез единни стандарти на държавно делегирани дейности, осигуряващи устойчиво ежегодно финансиране на услугите, успешно развитие на капацитета на доставчиците на социални услуги, в т.ч. общини, НПО и др., наличие на ясното в отговорностите на държавните институции и др.

Във връзка с това считаме, че моделът за развитие на социалните услуги в България успешно може да бъде приложен в областта на подкрепата за заетостта на хората с увреждания – подкрепа с много по-важно и решаващо значение, необходима за много по-голям брой хора с увреждания, с много по-значимо влияние за повишаване на качеството им на живот.

Във връзка с изложеното до тук и обстоятелството, че при приемането на ЗХУ разделът „Заетост“ остана непроменен и дискусията по този раздел бе отложена

ПРЕДЛАГАМЕ:

 1. Незабавна и пълна промяна на нормативните условия за подкрепа на заетостта на хората с увреждания /Закон за насърчаване на заетостта и Закон за хората с увреждания/ и осъществяване на напълно нов модел за ПРИОБЩАВАЩА ЗАЕТОСТ, чрез финансиране на хората с увреждания и работодателите, според броя на работните места и според тежестта на уврежданията на работещите.
 2. Новият модел да премахне досегашния модел на подкрепа, чрез проекти в АХУ и срочно изплащане на заплати и осигуровки от АЗ, като включва разработване и приемане на стандарти за финансиране на работни места за хора с увреждания по примера на стандартите на финансиране на социалните услуги.
 • Стандартите за финансиране на работни места могат да бъдат като процент от МРЗ, различен за различните степени на увреждане и зависещ от процента на работните места за хора с увреждания, спрямо общия персонал за съответния работодател.
 • За работодатели при които работните места за хора с увреждания са повече от 30% или 50% стандартите да бъдат увеличавани с 5 или 10%.
 1. Първоначално такъв модел може да стартира с обединения ресурс на бюджетите на програмите и мерките за хората с увреждания на Агенция по заетостта и бюджета за подкрепа на работодателите от АХУ /включително средствата за осигурителни плащания/. Предварителните ни разчети сочат, че чрез новия подход без увеличение на досегашния бюджет, подкрепените работни места могат да бъдат увеличени с пъти.
 2. В тази връзка и по повод създаването на ДАХУ, приемаме закриване на АХУ в досегашния й вид и преминаване на цялостната подкрепа за заетостта на хората с увреждания към специализираната агенция по заетостта.
 3. Обединяването на всички отговорности на държавно ниво по заетостта на хората с увреждания и възлагането им на Агенцията по заетостта, като единствена специализирана агенция по темата ще допринесе за много по-добър ред, ефективност и устойчивост, по примера на социалните услуги.
 4. Обединяването на двете национални програми за заетост на хората с увреждания и възлагане на дейността по тях на Агенция по заетостта и финансиране на подкрепа та, чрез постоянно действащи финансови стандарти, ще осигури устойчивост на разкриваните подкрепяни работни места.
 5. Освен подкрепата на работодатели, чрез финансови стандарти, би било изключително полезно, мотивиращо и въздействащо, ако се намерят възможности за въвеждането на финансова подкрепа за работещите хора с увреждания, чрез АСП според спецификата на увреждането, като транспортни разходи, асистентска подкрепа, разходи за техническо обезпечаване и др., за преодоляване на специфичните индивидуални бариери, които трябва да преодоляват работещите хора с увреждания.
 6. Осигуряването на финансов ресурс и работещ механизъм за реално функциониране на най-съвременната световна форма за осигуряване на заетост – ПОДКРЕПЕНАТА ЗАЕТОСТ /Закон за насърчаване на заетостта/ – осигуряваща реална работа с реално заплащане и продължаваща подкрепа до установяване на дългосрочна устойчивост на работното място. Това е доказано устойчив световен модел, чрез който може да се постигне значимо надграждане на подкрепата , чрез финансовите стандарти.
 7. Да се премахне защитата от уволнение на хора с увреждания, когато увреждането е налице преди постъпване на работното място. Това ще освободи работодателите от страха да наемат хора с увреждания пред угрозата, че няма да могат да ги освободят, ако не работят пълноценно, което ще улесни формирането на адекватно позитивно отношение в работодателите към хората с увреждания като работници, носещи свой реален принос в работния процес.
 8. Да се премахнат задължителните квоти за работни места за хора с увреждания. Тези квоти създава негативизъм у работодателите и не допринася за формиране на нормално отношение и подкрепа. Резултатите след въвеждане на задължителните квоти подкрепят подобно предложение.

 

Основен критерий на работата на всички заинтересовани страни – държавни институции, местни власти, работодатели и други по темата ЗАЕТОСТ да бъде броят и ръстът на работните места на хората с увреждания и нивото на работните заплати за тях.

15-16 юни 2022г.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

НОВИНИ

Среща на партньорите по проект SaS

Среща на партньорите по проект SaS

В рамките на Националния форум за по-добър живот се проведе среща на партньорите по проект SaS – LADAPT. В този проект Национален алианс за социална отговорност работи в партньорство с редица страни от Европейския съюз – EPR (Белгия), FONIX (Норвегия), SPIR OSLO (Норвегия), THEOTOKOS (Гърция), INTRAS (Испания), DIVALENZA (Италия) и...

Участие на НАСО в Десети Европейски форум за социална икономика

Участие на НАСО в Десети Европейски форум за социална икономика

  В качеството си на член на организационния комитет и по покана на МТСП, НАСО участва в Десети европейски форум на субектите на солидарната и социална икономика. В проведените кратки срещи с представители на ръководствата на МТСП се  направи връзката между проведения преди това Национален форум на НАСО във Варна,...

Срещи-разговори на Председателя на НАСО с Президента и Генералния секретар на EASPD

Срещи-разговори на Председателя на НАСО с Президента и Генералния секретар на EASPD

Успоредно с провеждане на Форума на 16 и 17 юни, председателя на НАСО г-н Георги Георгиев проведе индивидуални срещи – разговори с г-н Джим Кроу и г-жа Мая Донева. Срещите бяха използвани за взаимна информираност, относно процесите на промени и развитие в двете организации, и възможностите и потребностите за надграждащи...

Среща на EASPD и НАСО

Среща на EASPD и НАСО

На 16 юни в рамките на Националния форум 2022 се проведе традиционната среща на ръководствата и представители на НАСО и EASPD. В срещата участваха  президента и генералния секретар г-н Джим Кроу и г-жа Мая донева, председателя г-н Георги Георгиев и мениджърските екипи на НАСО и Агенция Вижън. В дух на...

Националният съвет е консултативен орган

Заседание на Националния съвет за хората с увреждания

На 22.06.2022 г. се проведе неприсъствено Заседание на Националния съвет за хората с увреждания. Национален алианс за социална отговорност е член на Националния съвет за хората с увреждания. Националният съвет е консултативен орган, в който участват представители на държавата, определени от Министерския съвет, национално представителните организации на и за хората...

Георги Георгиев и Иван Портних

Среща с кмета на Варна

В рамките на съпътстващите събития на Националния форум „25 г. ВИЗИЯ ЗА ПО –ДОБЪР ЖИВОТ“ на 17 юни в зала Варна на община Варна се проведе среща на г-н Георги Георгиев - председател на НАСО и гостите на Форума от EASPD г-н Джим Кроу - президент  и г-жа Мая Донева...

оперативна програма развитие на човешките ресурси

Редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОПРЧР

На 22 юни се състоя техническа среща и 16-то редовно заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на човешките ресурси“ към Министерство на труда и социалната политика. На заседанието се разгледа отчет на годишен план за действие за информация и комуникация на Програма „Развитие на човешките ресурси“ за 2021...

конкурс "Моят първи успех в работата с потребители"

Отличените в конкурса „Моят първи успех в работата с потребители“

Щастливи сме да съобщим отличените в конкурса на Национален алианс за социална отговорност  "Моят първи успех в работата с потребители". Като организация, които дълго работи в социалната сфера знаем, че работата с потребители е голямо предизвикателство, но това предизвикателство носи голямо удовлетворение. С конкурса дадохме възможност на работещите в сферата...

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.