НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Дискусиите по време на събитието обхванаха проблематиката в новата нормативна уредба и в същността на социалната работа, по отношение на отговорностите на държавата, общините, доставчиците на социални услуги. Споделени бяха много впечатления, добър опит, въпроси и предложения, които основно се свеждат до следното:

 1. Необходимо е реално развитие на работещо междуинституционално сътрудничество със секторите здравеопазване, образование и заетост.
 2. Във връзка с изискванията и стандартите, заложени в Наредбата за качество на социалните услуги, следва да се предприемат действия и да се положат допълнителни усилия от страна на държавата и общините, за да се предвидят и осигурят допълнителни финансови средства за подобряването на условията в сградите, в които се предоставят социални услуги.
 3. Реализиране на политики и действия за формиране на адекватно значим обществен статут на работещите в социалните услуги, позитивно публично представяне на тяхната работа и осигуряване на условия за необходимата добра образователна и професионална подготовка, по-добри условия на труд и заплащане с възможности за подбор и кариерно развитие.
 4. С цел постигане на високо качество и ефективност на услугите да се обсъдят и приемат критерии за добър социален мениджмънт.
 5. Да се завиши ефективността в работата на служителите, чрез приемане на критерии и система за стимулирането им.
 6. Въвеждане на регулации в образователната и професионалната сфера по социални дейности, както и професионализация на социалната работа.

На ниво университет:

 • Социалната работа да се регламентира като приоритетно направление в системата на висшето образование;
 • Да се подложат на ревизия всички учебни програми на национално ниво с участието на експерти от практиката, което да позволи синхрон между теория и практика;
 • Програмите за практическо обучение да са гъвкави и да са пряко свързани с теорията. Да се изготвят и утвърждават съвместно;
 • Атестация (утвърдени критерии за определяне на базови институции и базови ментори/наставници) на базовите институции – центрове за социални услуги и други, в които се провежда практическата подготовка на студентите и регламентиране на допълващ финансов стандарт за целта – за подготовка, стимулиране и развитие на базовите ментори.
 • Студентите от медицинските специалности, юристите, педагозите да имат регламент за определен набор практически часове в центровете за предоставяне на социални услуги.
 1. Провеждане на срещи „лице в лице“ в шестте района за планиране в страната, с цел обсъждане на Националната карта на социалните услуги.
 2. Да се преосмисли планирането на социалните услуги основано на анализа на потребностите, базирано на формули и критерии, в резултат на които са заложени много по-малко на брой общодостъпни социални услуги от необходимите, поради което няма да се отговори на потребностите на нуждаещите се от тях.
 3. Генериране и поддържане на база данни на национално ниво относно:

– броя на хората по възраст и вид увреждания преминали през дирекции „Социално подпомагане“

– броя на децата, за които е прекратено осиновяването и анализ на рисковете, произтичащи от това;

 1. Да се обсъди анализ на работата на услугите ЦНСТ, като се предприемат мерки за подобряване работата им, отразяващи спецификите, характера и условията, в т.ч.:
 • Да се направи финансов анализ на стандартите за 8-те Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи, като се вземат предвид минималните изисквания, съгласно Наредбата за качество на социалните услуги и Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет.

В тези услуги минималният брой на персонала, който би могъл да покрие 24-часово обслужване с медицинска грижа са: 6 медицински сестри и 6 детегледачки с необходимост от минимум един социален работник и лекар-педиатър.

 • Да се приемат подкрепящи специалистите мерки за по-гъвкави и работещи механизми за работа с деца, младежи и пълнолетни с противообществени прояви и други специфични особености на поведението и живота им от различен характер.

12.Необходимо е усъвършенстване и подобряване на дейностите и правилата в областта на осиновяванията:

 • Обучение на екипите, работещи в съветите по осиновяване и критерии за тяхното включване
 • Удължаване срока на проучване и обучение на кандидат-осиновителите. Създаване на възможност оценката и обучението на кандидат-осиновителите да се извършват от доставчик на социална услуга като дейността да бъде допълнително обезпечена с регулации.
 • Създаване на ясни критерии за недопускане вписването им в регистъра на осиновяващи при условията на пълно осиновяване. Съдаване на реални условия за ограничаване случаите на прекратяване на осиновяването на деца в България.
 • Определяне на максимална възрастова разлика между децата и кандидат-осиновителите.
 1. Въвеждане на нормативи и регламент за реализиране на стопанска дейност в социалните услуги при облекчени условия и стимули, в т.ч. и чрез възможности за създаване на социални предприятия в някои от социалните услуги.
 2. Да се потърсят възможности за по-близка връзка между подкрепата, чрез социалните услуги и подкрепата за заетост, с цел формиране на нагласи, подготовка и възможности за по-активно трудово участие, чрез заетост на хората с увреждания и други потребители на социалните услуги.
 3. Да се обсъдят нови мерки и решения за ефективно практическо приложение на „подкрепената заетост“ / чл. 43а от Закона за насърчаване на заетостта/
 4. Обсъждане и търсене на решения за обединяване на нормативите, регулациите, регулаторните и регистрационни механизми на социалните услуги, социалните предприятия, специализираните предприятия на хора с увреждания и други форми за подкрепа и заетост на хората с увреждания и други нуждаещи се от подкрепа, с цел един юридически субект да може да извършва едновременно дейност като доставчик на социални услуги, социално предприятие и работодател на хора с увреждания, осигуряващ заетост, с възможности да извършва и друг вид подкрепа, подчиняващ се на един общ нормативен регламент и регистрационен режим.

НАСО изразява увереност, че посочените предложения, както и тези, които бяха връчени на Министър Шалапатова по време на Форума, ще бъдат важна част от бъдещото полезно партньорство с МТСП и има готовност да участвам с конкретен принос при разработване на конкретните решения и нови нормативни документи, в интерес на социалните работници и повишаване качеството на социалните услуги.

10 ГОДИНИ ПАРТНЬОРСТВО ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Дневен център „Ривиера“ – вторият дом на 35 варненци

Свещи с кауза в ателието на фондация „Конкордия“

Кампания „Де е България“ в подкрепа на българската историческа диаспора

Основаната от д-р Милен Врабевски група Intelligent Music Project представя България на „Евровизия“

Как и защо да изградим групи за подкрепа в социалните услуги?

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.