НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

От м. август 2022г. за срок от 24 месеца, НАСО реализира проект с Агенция по заетостта за

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Осигуряване подкрепа на заетостта на безработни лица с трайни увреждания или от други групи в неравностойно положение на пазара на труда, съгласно чл. 43а от Закона за насърчаване на заетостта.

НАСО ще осъществява посредничество за устройване на работа в шест от  Дирекциите „Регионална служба по заетостта” в страна – гр. София, гр. Варна, гр. Русе, гр. Ловеч, гр. Пловдив, гр. Бургас, включващи всички техни териториални поделения „Бюро по труда“ по общини/райони.

Безработните лица ще са устроени на работа на несубсидирани работни места за срок, не по-кратък от 12 месеца.

„Групи в неравностойно положение на пазара на труда“ са групи от безработни лица, в които се включват: безработни младежи; безработни младежи с трайни увреждания; безработни младежи, ползващи социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, завършили образованието си; продължително безработни лица; безработни лица с трайни увреждания; безработни лица – самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст; безработни лица, изтърпели наказание лишаване от свобода; безработни над 50-годишна възраст; безработни лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация; други групи безработни лица.

Ако желаете да се включите в ПОДКРЕПЕНА  ЗАЕТОСТ.

Имате свободно работно място.

Желаете подкрепа при търсене на служителите и по време на тяхната адаптация.

Търсите информиране, консултиране, посредничество с всички страни.

Може да се свържете с нас:

София, ул. Сердика 13, ет.4
тел:0882 122 690
info@naso.bg

Варна, бул. „Княз Борис I“ 115
тел: 0882 122 680
jobs@vision-bg.com

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.