НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Кратко описание на проекта

Настоящият проект предвижда изграждането на партньорство и диалог в цялата страна между социално-отговорни работодатели, доставчици на социални услуги, местни власти, държавни структури, неправителствени организации и други заинтересовани страни с цел създаване на условия за социално включване чрез заетост на хора с увреждания. Чрез партньорството ще бъдат създадени и развити две мрежи – една на социално-отговорните работодатели, които ще бъдат привлечени и мотивирани да създадат, реализират и развият възможности за заетост за хора с увреждания, и една национална мрежа от социални услуги, ангажирани с дейности за насърчаване личностното развитие и социалното включване чрез заетост. Проектът предвижда и провеждане на информационна кампания и срещи в цялата страна, които ще насочат вниманието на заинтересованите страни и обществеността към формиране на отношение и възприемане на хората с увреждания като равнопоставена, трудоспособна част от населението с реални възможности за заетост.
По проекта ще бъде създаден и Център за подкрепена заетост, който ще послужи за функционална връзка между хората с увреждания, работодателите и социалните услуги от изградените партньорски мрежи. Центърът ще реализира дейността си с национален обхват чрез структурите на Национален алианс за социална отговорност в цялата страна. Той ще надгради опита и практиката на социалните услуги с иновативни инструменти чрез използване на световния и европейски опит за развитие на най-актуалния модел – подкрепена заетост. Дейността на Центъра ще обхване общо 120 лица с увреждания над 18 г., от които 100 ще бъдат включени в услуги за личностна реализация чрез заетост, а 20 ще бъдат насочени към работодатели с цел започване на работа. В Центъра ще бъдат включени и 15 деца с увреждания, чиито родители искат да започнат работа, но поради липсата на чужда помощ и подкрепа нямат такава възможност. 10 от децата ще бъдат насочени към услуги, предоставени от изградената по проекта мрежа на социални услуги.

Към кого е насочен проектът?

  • Лица с увреждания над 18 г.
  • Деца с увреждания

Основни дейности, включени в проекта

Дейност 1: Повишаване на информираността за адекватно отношение в обществото и осигуряване на равни възможности и социално включване на хората с увреждания
Дейност 2: Създаване на модел за партньорство на местно, регионално и национално ниво между всички заинтересовани страни – работодатели, доставчици на социални услуги, местни власти, държавни структури, неправителствени организации и др.
Дейност 3: Извършване на проучване и анализ на потребностите и възможностите на хората с увреждания за заетост на отворения пазар на труда
Дейност 4: Наемане, ремонт и оборудване на помещения за разширяване на Център за хора с увреждания и надграждането му с функциите на Център за подкрепена заетост. Сформиране на екип
Дейност 5: Разширение и развитие на Център за подкрепена заетост на хора с увреждания
Дейност 6: Информация и комуникация
Дейност 7: Насърчаване на инициативи за развитието на мрежа от иновативни социални услуги за хора с увреждания и за деца и семейства в риск
Дейност 8: Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, вкл. чрез специализирани за различните увреждания и специфики събития и медийни кампании
Дейност 9: Местни социални дейности за социално включване

Принос на проекта

  • Създаване на условия за активно социално включване на хора с увреждания чрез повишаване степента на информираност
  • Създаване на подкрепящо отношение сред обществото и заинтересованите страни относно проблемите и възможностите на хората с увреждания
  • Реализация на партньорство и диалог със заинтересованите страни за улесняване достъпа до социални услуги и заетост
  • Осигуряване на равни шансове за активно участие в обществения живот чрез социално включване и заетост

Кога ще се реализира проектът?

Проектът обхваща период от 24 месеца – от 01 септември 2018 г. до 31 август 2020 г.

Каква е стойността на проекта?

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз, и е на обща стойност от 390 982,43 лв., от които 332 335,06 лв. са европейско и 58 647,37 лв. са национално съфинансиране.


 Материали:

„Заетост за хора с увреждания на първичния пазар на труда – предизвикателства и възможности“ (резултати от емпиричен анализ)


Настоящата публикация е част от проект „Партньорство за по-добър живот“, изпълняван по договор № BG05M9OP001-2.011-0010-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз. Европейският социален фонд и Европейският съюз не носят никаква отговорност за съдържанието на тази публикация и гледните точни, изразени в нея.

Сдружние „Усмивка“ отличи победителите в конкурса за рисунка „Магията на Кукеровден”

Работни срещи по проект B-WISE през април

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

„Преходът от училище към заетост“ (BITSE)

НАСО събра над 100 представители на социални услуги в община Кюстендил в Регионална среща „Социални услуги в действие“

Надежда Юлзари

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.