НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

 Национален алианс за социална отговорност

ПРОЕКТ

„Партньорство за достоен и независим живот“

по договор

BG051PO001-7.0.07-0081-C0001

Каква е целта на проекта?

Общата цел на проекта включва реализиране на международно сътрудничество, между европейска и национална мрежа на доставчици на услуги за подобряване на качеството на социалните услуги и осигуряване на достоен и независим живот за хората с увреждания в България

Какви са специфичните цели на проекта?

 • Изготвяне на стандарт за качество на услугите, който е приложим в България чрез обмен на добри практики от Европа и адаптирането им.
 • Изграждане на национално бюро за осигуряване и разпространение на информация, опит и ноу-хау от Европа и България за цялата страна. Чрез създадения интернет сайт и посещение и оказване помощ на място. Целта и идеята на това бюро е виртуално и физически да подпомага членовете на НАСО за качествено предоставяне на услуги.
 • Обмяна на опит на място на представители на НПО-та, общини и работодатели, членове на НАСО в страна-членка на ЕС в структурата на Партньора-EASPD с цел привличане на опит и ноу-хау към мениджмънт на организациите и управление на човешките ресурси – специалисти и социални работници за промяна на техните подходи, за по-ефективни социални услуги водещи до реално социално включване, обучение, заетост и по-добро качество на живот на потребителите.
 • Разпространение и обмяна на информация, добри практики и опит. Провеждане на национален форум, на който ще вземат участие по-широк кръг от организации и институции
 • Обмен на опит, знания и ноу-хау за смяна на парадигмата в реализацията на социалните услуги от медицински към социален модел, деинституционализация, услуги в общността, услуги съобразени с нуждите на човека и реализирани максимално с негово участие, подкрепящи социалното му включване.
 • Обмен на опит за мениджъри на организации доставчици на социални услуги, социално ангажирани предприятия и представители на местни власти за осигуряване на европейски опит и познание за развитие на услугите за хора с увреждания и други социални групи.
 • Усъвършенстване моделите и стандартите на социални услуги в България, като се предложат варианти за липсващите в България все още стандарти за качество на социалните услуги.

Към кого е насочен проектът?

 • Представители на доставчици на услуги, мениджъри на социално ангажирани предприятия и представители на общини – членове на НАСО.

Основни дейности включени в проекта:

Дейност 1: Организация, управление и вътрешен мониторинг.
Дейност 2: Публичност и визуализация.
Дейност 3: Провеждане на работна среща в Брюксел.
Дейност 4: Осъществяване обмяна на опит в централата на Партньор 1-EASPD.
Дейност 5: Изграждане на национално бюро за осигуряване и разпространение на информация, опит, ноу-хау от Европа и България за цялата страна.
Дейност 6: Осъществяване на работна среща във Варна.
Дейност 7: Обезпечаване с материали и консумативи.
Дейност 8: Извършване на превод на документи на разработките на методистите и всички документи на партньора EASPD.
Дейност 9: Изработка и тиражиране на наръчник за „стандарти за качество на социалните услуги в България”.
Дейност 10: Национален форум – участие на мениджъри на организации и доставчици на услуги, социални предприятия и представители на общини

Принос на проекта:

 • Постигане целите и задачите на настоящата процедура: „Без граници 1“, фаза 2, отговарящи на основната цел на Приоритетна ос 7 „Транснационално и междурегионално сътрудничество“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“.
 • Предоставя възможност на организации и институции да черпят от опита в други държави и региони чрез обмяна на идеи и знания, ноу-хау, персонал и др.
 • Да се подобри качеството на живот на хората с увреждания в България чрез подобряване на мениджмънта и управлението на човешките ресурси на организациите, предоставящи социални услуги и засилване на социалното включване.

Кога ще се реализира проектът?

Проектът обхваща период от 12 месеца – от 1 август 2013 г. до 31 юли 2014 г.

Каква е стойността на проекта?

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз с размер на безвъзмездната финансова помощ от 263 616,72 лв.

Обучение за превенция на насилието в социалните услуги

Управление на социалните услуги на общинско ниво

48 години град Гулянци

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.