ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Това е върховният орган на Алианса, който заседава поне веднъж годишно. Неговите основни правомощия са в следните направления:
  1. Изменя и допълва устава;
  2. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
  3. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Алианса;
  4. Приема основни насоки и програми за развитие на Алианса;
  5. Приема бюджета на Алианса;
  6. Приема отчета на Управителния съвет.
Общото събрание се свиква от Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на Алианса. Поканата трябва да съдържа дневния ред, дата, час и място на провеждане на Общото събрание. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове на Алианса. При липса на кворум се отлага с един час и може да се проведе, колкото и членове да се явят. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство.

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.