ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Покана за обучение на тема  „Специфика на комуникацията  с потребители, младежи с увреждания. Теоретично- практично обучение“

Уважаеми колеги, Национален алианс за социална отговорност отправя покана за участие в обучение на тема „Специфика на комуникацията  с потребители,...

Read more

Второ официално заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

На 26.05.2023г. НАСО взе участие, като член, във второто заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в...

Read more

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Това е върховният орган на Алианса, който заседава поне веднъж годишно. Неговите основни правомощия са в следните направления:

  1. Изменя и допълва устава;
  2. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
  3. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Алианса;
  4. Приема основни насоки и програми за развитие на Алианса;
  5. Приема бюджета на Алианса;
  6. Приема отчета на Управителния съвет.

Общото събрание се свиква от Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на Алианса. Поканата трябва да съдържа дневния ред, дата, час и място на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове на Алианса. При липса на кворум се отлага с един час и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ
ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Център за професионално
обучение „НАСО“

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.