НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Това е върховният орган на Алианса, който заседава поне веднъж годишно. Неговите основни правомощия са в следните направления:
  1. Изменя и допълва устава;
  2. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
  3. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Алианса;
  4. Приема основни насоки и програми за развитие на Алианса;
  5. Приема бюджета на Алианса;
  6. Приема отчета на Управителния съвет.
Общото събрание се свиква от Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на Алианса. Поканата трябва да съдържа дневния ред, дата, час и място на провеждане на Общото събрание. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове на Алианса. При липса на кворум се отлага с един час и може да се проведе, колкото и членове да се явят. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство.

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.