ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Второ официално заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

На 26.05.2023г. НАСО взе участие, като член, във второто заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в...

Read more

Покана за обучение на тема  „Специфика на комуникацията  с потребители, младежи с увреждания. Теоретично- практично обучение“

Уважаеми колеги, Национален алианс за социална отговорност отправя покана за участие в обучение на тема „Специфика на комуникацията  с потребители,...

Read more

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2020

На 27 и 28 юли 2020 г. в к.к. Златни пясъци, Варна, се проведе национална конференция „Заетост за всички“, (по проект „Партньорство за по-добър живот“), организирана от Националния алианс за социална отговорност в партньорство с Министерството на труда и социалната политика, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), Националното сдружение на общините в Република България, Националната асоциация на социално отговорните работодатели и Община Варна.

Конференцията беше открита от председателя на Националния алианс за социална отговорност Георги Георгиев. Г-н Георгиев посочи някои основни предизвикателства и перспективи в областта на заетостта на хората с увреждания. Във връзка с това той очерта част от ангажиментите и дейностите на НАСО, сред които са създаването и разширяването на партньорствата между всички заинтересовани страни, изграждането на мостове и задълбочаване на многостранния диалог, с което да се подобрят възможностите за осигуряване на заетост за хората с увреждания.

Empl2020 2В рамките на събитието бе представена обработена и систематизирана информация относно състоянието по отношение на заетостта при хората с увреждания в България, в т. ч. подкрепата и финансирането за работодатели (за периода 2015-2019 г.). Г-н Георгиев запозна участниците и с предложенията на НАСО за решения при откриването на възможности за осигуряване на повече работни места и устойчива заетост за хората с увреждания.

С обръщение към участниците и встъпление към темата в конференцията се включи зам.-министърът на труда и социалната политика Адриана Стоименова. Тя очерта основните акценти в политиката на МТСП във връзка с успешната реализация на хората с увреждания на пазара на труда.

Г-жа Стоименова обърна специално внимание на някои важни въпроси, като релацията образование – заетост и значимостта на подготовката и квалификацията в процеса на включване в заетост. Зам.-министърът подчерта и значението на всички форми на сътрудничество с цел повишаване на заетостта, по-добра реализация на хората с увреждания и пр.

Генералният секретар на EASPD Люк Зелдерло и тази година участва в традиционното събитие, макар и дистанционно – той се включи с видео обръщение. Г-н Зелдерло подчерта, че сега е точният момент да се инвестира в социални услуги и в хората, за да можем всички заедно да се справим с кризата. Един от начините да се справим с това, което ни очаква в бъдеще е да изградим силни партньорства и тясно сътрудничество между хората с увреждания, доставчиците на услуги и бизнес структурите; да създадем силни партньорски мрежи, което направи НАСО през последните години и ще продължава да прави и занапред.

 

От името на изпълнителния директор на НСОРБ Силвия Георгиева, председателя на УС на НСОРБ и кмет на Община Велико Търново инж. Даниел Панов и от свое име поздравления и благодарности към всички участници и партньори отправи Росица Димитрова, съпредседател на ПК „Социална политика“, НСОРБ. Г-жа Димитрова разгледа важни и актуални въпроси във връзка със социалното развитие, повишаване качеството на социалните услуги и насърчаване на заетостта при хората с увреждания.

 

В официалната част при откриването се включи и Коста Базитов, зам.-кмет на Община Варна, която е домакин и съорганизатор на събитието. Той отправи поздравления към НАСО и участниците на форума от името на кмета на Варна Иван Портних, на областния управител Стоян Пасев, на председателя на Общинския съвет Тодор Балабанов и от свое име. Г-н Базитов очерта някои важни въпроси, свързани с темата за заетостта на хората с увреждания и ползите от взаимодействието и ефективното сътрудничество между държавата, местната власт, неправителствения сектор и работодателите, и пр.

Поздравителен адрес от името на изпълнителния директор на АСП Румяна Петкова връчи Мая Василева, зам. изпълнителен директор на агенцията. Г-жа Василева маркира важни моменти от работата на АСП, специално отбеляза важността на сътрудничеството за постигане на все по-добри резултати и обърна внимание на мястото и ролята на социалните услуги в процеса на интеграция и трудова реализация на хората с увреждания.

С поздравления към участниците от името Драгомир Николов, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, и от свое име се обърна и Кремена Калчева, главен директор на ГД „Услуги по заетостта“, АЗ. Г-жа Калчева също отчете значимостта на партньорството между всички заинтересовани страни в полза включването на хората с увреждания на пазара на труда и маркира основни акценти от работата на АЗ в тази посока.

В проведената дискусия в края на този панел се поставиха редица важни въпроси и се очертаха някои основни посоки на последващите обсъждания.

Empl2020 8Първият работен панел на националната конференция тази година беше посветен на държавната подкрепа за приобщаващата заетост. Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD, представи организацията и основните сфери, в които тя работи, като специално отбеляза значението на насърчаването на иновациите (особено по отношение на политиките и оформянето на законодателните рамки), важността от инвестирането в заетост за всички и основните бариери пред реализирането на приобщаваща заетост. В презентацията на г-н Зелдерло беше включен преглед на услугите за заетост, факторите за успех и предизвикателствата във връзка с подкрепата за работодателите. В заключение г-н Зелдерло открои промяната в подхода – от стремеж за предпазване към овластяване (индивидуална подкрепа, планиране, ориентирано към личността, ко-продукция на услугите и овластяване на хората с увреждания). Той представи и няколко добри и обещаващи практики от Европа.

 

С презентация „Активна политика по заетостта за хората с увреждания“ Елка Димитрова, директор на дирекция „Политика на пазара на труда и  трудова мобилност“, МТСП, представи състоянието на пазара на труда (във връзка със заетостта при хората с увреждания), провежданите политики за насърчаване заетостта, основните предизвикателства и перспективи в тази област.

Любомира Аршинкова, държавен експерт в дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, МТСП, разгледа темата за заетостта през призмата на правата на хората с увреждания, като представи реформата в тази сфера. Тя разгледа конкретни мерки от Закона за хората с увреждания, с акцент върху ползите от въвеждането на квотите. Г-жа Аршинкова обърна внимание и на насърчителните режими, стимулите и преференциите за работодатели и пр.

 

Десислава Георгиева, началник на отдел „Програмиране и договаряне“ в  дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, МТСП, представи възможностите за подкрепа за заетост на лица с увреждания чрез мерки на ОП „Развитие на човешките ресурси“, в т. ч. планираните предстоящи мерки до края на настоящия програмен период и новите моменти за периода 2021-2027 г., специфично за който е хоризонтално отключващо условие за финансиране.

С презентацията си Кремена Калчева, главен директор на ГД „Услуги по заетостта“, в Агенцията по заетостта, запозна участниците в конференцията с възможностите за устройване на работа на хората с увреждания, с новите посреднически услуги, програмите за заетост, насърчителните мерки за работодателите, новите финансови параметри и др.

Росица Димитрова, директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, Община  Велико Търново, представи социалните политики в общината за намаляване на социално-икономическите неравенства в обществото. Презентацията отразяваше богатия опит на Общината и резултатите при осигуряването на заетост, подкрепа и подобряване качеството на живот на хора в уязвимо социално положение и в риск от социално изключване. Г-жа Димитрова обърна внимание на програмите и проектите за заетост, които се реализират във Велико Търново. Тя очерта широката рамка и комплексния характер на необходимата и ефективна подкрепа за хората с увреждания, в т. ч. чрез конкретни примери и през призмата на опита на Общината.   Empl2020 14

Висок интерес предизвика и панелът, посветен на подкрепата на социално отговорни работодатели за развитието на корпоративната социална отговорност и приобщаващата заетост. Пламен Николов, генерален директор на „Есетере България“, Добрич, представи дейността на компанията и социално отговорните й ангажименти, в т. ч. и менторската програма, и осигуряването на заетост на хора от уязвими групи. В презентацията на г-н Николов беше включен кратък преглед на реализираните проекти на Есетере от 2016 г. досега.

Административният и ЧР директор Радостина Милкова представи дейността на „Планекс“ ЕООД, Варна, както и опита на компанията в осигуряването на заетост на хората с увреждания. В Планекс има 500 работници и служители, в т. ч. и 23-ма с намалена работоспособност. В това отношение компанията подхожда индивидуално към всеки отделен случай и поставя основния фокус върху възможностите, а не върху ограниченията.

С презентацията си Георги Филипов, управител на ГИФ ЕООД, Варна, запозна участниците в конференцията с дейността на фирмата и възможностите, които са осигурени за професионалната реализация на хората с увреждания, които съставляват 50% от служителите. ГИФ е специализирано предприятие, в което са съумели да постигнат конкурентоспособност и устойчивост, като намират различни инструменти, за да задържат и развиват своите кадри.

Красимира Георгиева, представител на НАСО за Силистра и председател на фондация „Съпричастие“, разказа за опита на мебелна фабрика „Димов“ в Силистра в областта на осигуряване на заетост и социална интеграция на хора с увреждания.

С презентацията на доц. д-р Мария Илчева, Стопански факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Нина Ненкова-Русева, управител на социални услуги за лица с умствена изостаналост, Община Велико Търново, бяха представени възможностите за заетост на хора с увреждания в социалната икономика и социалните предприятия, в т. ч. и често срещаните трудности и предизвикателства, различните измерения и тенденциите за развитие на социалната икономика.

Ванина Костадинова (директор) представи дейността на общинското социално предприятие за хора с увреждания в Пловдив. Тя разказа за изминатия път до успешната реализация на идеята, заложена при създаването на предприятието, в което за 42 лица с увреждания е осигурена подкрепа, обучения и заетост. Г-жа Костадинова представи дейностите и продукцията на предприятието, както и работата в различите ателиета.

В рамките на този панел участниците се запознаха с добри практики от България и Европа, към което се включиха с видео материали Марина Молина, отговорник „Проекти и проучвания, развитие“, Фондация Ramon Noguera, Испания, и Аренд Питeрс, директор Cedris, Холандия.

В активната и интересна дискусия участниците имаха допълнителна възможност да обменят опит, да откроят конкретни проблеми и предизвикателства и да формулират идеи и предложения, които ще бъдат обобщени от НАСО и представени на отговорните институции и на всички заинтересовани страни.

Empl2020 22

Със съдържателни изложения и ползотворна дискусия беше разгледана и темата за приноса на специализираните предприятия, социалните предприятия и социалните услуги за развитието на заетостта за хората с увреждания. Петър Начев, директор на дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“, МТСП, подчерта приноса на тези предприятия в производството на по-голяма социална добавена стойност и значението им за нормалното функциониране на обществото и запазване на неговите ценности. Той очерта някои основни параметри на дебатите по темата и представи конкретни предложения – идеи около оползотворяване на актуални възможности, като специално отчете необходимостта от обединяване на сектора – на всички субекти на социалната и солидарна икономика. Основните акценти в това отношение г-н Начев постави върху разработената онлайн платформа, създаването на дигитална лаборатория, активното участие в процеса на изготвяне на европейски план за развитие на социалната икономика, създаване и развитие на иновационни и консултативни центрове на регионален принцип.

Николина Иванова, началник на отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“, АСП, разгледа темата през фокуса на подкрепата за заетост на хора с увреждания чрез социалните услуги. Във връзка с това тя представи възможностите, които са предвидени в Закона за социалните услуги.

Мария Методиева, председател на фондация „Св. Николай Чудотворец“, Добрич, представи вдъхновяващия опит при реализирането на „Чудната градина“. Тя очерта част от основните предизвикателства пред социалното предприемачество и проблемите за приобщаване на хората с интелектуални затруднения чрез заетост. Г-жа Методиева сподели и някои конкретни предложения за постигане на по-високи и ефективни резултати по отношение на заетостта при хората с увреждания, в т. ч. необходимостта от координиран и многостепенен процес на подкрепа в различните системи, сериозно преосмисляне на уредбата на защитената и подкрепената заетост в Закона за хората с увреждания, гъвкави програми за хората с увреждания, насърчителни мерки за работодателите и програми за трудови наставници.

Миряна Маламин-Сирийски, програмен директор на фондация „Светът на Мария“, представи опита на фондацията в подкрепата на хора с увреждания с цел да достигнат до пазара на труда. Още в началото на презентацията си г-жа Сирийски подчерта необходимостта от разбиране на интелектуалните затруднения. Тя разгледа подкрепата в три основни групи: подкрепа за трудови умения, психологическа и социална подкрепа. Г-жа Сирийски разгледа и правната рамка във връзка с подкрепата за труд, като специално отбеляза необходимостта от реални мерки в тази посока за преминаване през всички нива на изграждания на трудови умения – от посрещане на основни нужди за развитие на човека до самостоятелна работа на първичния пазар на труда.

Спаска Михайлова, председател на сдружение „Нов път“, Хайредин, представи социалното предприятие „Пчела“, в което работят хора над 55 години, загубили по някаква причина своята трудоспособност. Дейността на предприятието е стартирала с 50 кошера и обучения в пчеларската професия на хора от ромската общност. Към момента кошерите са вече 200, с включени в дейността 30 лица с увреждания. Освен с професионалните обучения на ангажираните хора с увреждания се помага и чрез менторска подкрепа. Като едно от основните предизвикателства г-жа Михайлова посочи затрудненията при реализация на продукцията.

Станимира Георгиева, управител Шоколадова къща „Станимира“, се включи в конференцията с презентация „Силата на социалното предприемачество за въздействие и устойчива промяна на обществената среда“. Г-жа Георгиева представи дейността и екипа на Шоколадовата къща. Първите служители в шоколадовото ателие са от Дневен център „Светове” към фондация „Светът на Мария”. В иновативния подход на Шоколадовата къща е включена работа за насочване към социално-трудовото приобщаване на хора от уязвими групи, с което се търсят и намират най-ефективните отговори на новите предизвикателства, трудностите се превръщат във възможности и се инициира социална промяна. Целта е успешна интеграция на хората, изложени на риск от социално изключване.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ
ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Център за професионално
обучение „НАСО“

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.