НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

01.07.21 г.

Темата за връзката между социалните услуги, социалното предприемачество и заетостта се открои като водещ акцент в Националния форум „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“. В първия работен панел на Форума, който постави на дневен ред успешните модели, състоянието и предизвикателствата в развитието на социалната икономика и дигитализацията, директорът на Български център за нестопанско право г-жа Надя Шабани направи изложение на реалността и проблемите по темата и действащата връзка между социалните услуги, социалното предприемачество и заетостта на хората с увреждания. В представената от нея презентация бяха маркирани едни от основните проблеми, които възпрепятстват реализацията на хора с интелектуални затруднения, търсещи своето място на пазара на труда. Едни от тях са:

Неглижирането на потенциала на хората с интелектуални затруднения;

Стигмата в обществото, според която хората с интелектуални затруднения са „неможещи“ и „неспособни“;

Липсата на индивидуален подход към хората с интелектуални затруднения за включване в трудовия процес;

Липсата на координация между социална, образователна и здравна система в подкрепата на хората с увреждания като цяло.

Г-жа Надя Шабани говори за основните пет нива, през които трябва да премине процесът по изграждане на трудови умения при работата с хора с интелектуални затруднения. Първите два етапа са свързани с посрещане на основните нужди за развитие на личността и ангажиране в трудова среда. Средващите два етапа са упражняване на трудовите умения в защитена работна среда със съпътстваща подкрепа от специалисти и упражняване на труд със съпътстваща допълнителна подкрепа от външни специалисти. Последният етап, чиято реализация е показател за успешна работа с този вид обществена група, е постигането на заетост на първичния пазар на труда по самостоятелен начин.

Директорът на БЦНП разкри в какви параметри може да достигне ролята на социалната услуга, за да постигне най-висока степен на ефективност. По същия модел г-жа Надя Шабани представи и функциите и целите на социалните предприятия. Тя открои и основните проблеми и възможни решения по отношение на политиките за подпомагане на заетостта на хората със интелектуални проблеми:

Липса на многостепенен процес за подкрепа;
Липса на индивидуално планиране на уменията за заетост, при което да се преминава през няколко надграждащи се нива;
– Към момента социалната система няма изградени механизми за насърчаване на преминаването между отделните нива;
– Необходимо е развиването на трудовите умения на хората с интелектуални затруднения да бъде съпътствано с гъвкави форми и интервенции, които да надскачат обичайните занимания на социалната рехабилитация и трудотерапия;
Уредбата на защитената заетост в Закона за хората с увреждания да бъде в синхрон с реалните потребности на хората с интелектуални затруднения
Преосмисляне на ролята на социалните работници при предоставянето на подкрепа за трудовата реализация на хората интелектуални затруднения;
– Надграждане на социалното законодателство в посока намиране на иновативно решение, съгласно което хората с интелектуални затруднения да реализират трудовите си умения в защитена среда на социално предприятие или външно предприятие, както и получаване на всеобхватна подкрепа – социално-психологическа.

Според Надя Шабани новата регламентация по Закона за социалните услуги има позитивни страни и те се изразяват в няколко направления:

„Въведена е целева социална услуга за развитие на трудовите умения. Дефинирана е възможност за по-прецизно насочване на подкрепата, съобразно спецификите на потребностите на хората. Това ще позволи обособяване на подкрепата за хората с различни нива на интелектуално затруднение и прецизиране на дейностите, така че да осигуряват възможности за развитие. Въведеното комплексно предоставяне, предвид отсъствието на подзаконова регламентация, крие възможности и рискове. Възможността е да се осигури гъвкавост при подкрепата, а рискът е за комплексното предоставянето на резидентни услуги и услуги за развитие на умения и дневна грижа, доколкото по този начин могат да се дадат предпоставки на нови форми на
институционализация“, коментира в заключение директорът на БЦНП Надя Шабани.

Има ли връзка между социалните услуги, социалното предприемачество и заетостта?

/презентация/

 

 

Обучение за превенция на насилието в социалните услуги

Управление на социалните услуги на общинско ниво

48 години град Гулянци

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.