НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Проект „Изкуството като средство за социално включване на хора със специфични потребности“ (ISA ​- ​Field Aperture)
01.10.2017 г. – 31.08.2020 г.
Цели на проекта:
Проектът има за цел да популяризира добрите практики в сферата на изкуството и културата с цел да се насърчи включването на хора с увреждания в обществото, да се намали негативното отношение/дискриминацията спрямо тях, да се изгради партньорство с училища и университети в сферата на изкуството, като се спазват принципите, заложени в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
Водеща организация и партньори по проекта:
Водещата проекта организация е LADAPT, Франция, а партньорските организации са:

 • EASPD, Белгия;
 • Фондация “COPE”, Ирландия;
 • HORIZON 2000 ASBL, Белгия;
 • НАСО, България;
 • Фондация “Hand in Hand”, Унгария.

Продължителност на проекта:
35 месеца (01.10.2017 г. – 31.08.2020 г.)

Дейности:

1. Изготвяне на наръчник с добри практики за приобщаване на хора с увреждания чрез изкуство и култура
Отговорна организация: EASPD

Период на изпълнение: ноември 2017 г. – ноември 2018 г.

Сред избраните добри практики, които ще бъдат включени в наръчника, са тези на Театър „Цвете“ и Агенция за социално развитие „Вижън“.
След изготвянето на наръчника, всеки един от партньорите следва да го преведе на родния си език. Наръчникът ще бъде представен по време на събитие за разпространение на постигнатите резултати (т. нар. multiplier event) през м. декември 2018 г. във Франция.

2. Изготвяне на toolbox за включване чрез изкуство

Отговорна организация: Фондация “Cope”

Период на изпълнение: юни 2018 г. – август 2019 г.
Целта на toolbox-a е да се определят 3 водещи дейности, свързани с чл. 8 на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, които могат да се подобрят, за да се осигури по-добра достъпност на центровете за култура. Изготвеният документ следва да се преведе на родните езици на партньорите по проекта.
Резултатите от дейността ще бъдат разпространени по време на multiplier event през м. декември 2019 г.

Изготвяне на наръчник, насочен към преподаватели, с цел включване на деца с увреждания в обществото чрез изкуство
Отговорна организация: НАСО

Период на изпълнение: юни 2018 г. – август 2019 г.
Наръчникът следва да е насочен към интегрирането на деца с увреждания до 18 г. В рамките на дейността следва да се събере информация за съществуващи добри практики, като се направи проучване за неформални дейности, свързани с игра. Дейност 2, за която отговаря Фондация “Cope”, би следвало да даде необходимата информация за започване на работа по Дейност 3.
Изготвеният наръчник следва да се преведе от всеки един от партньорите на техните родни езици и да се разпространи по време на multiplier event-а през м. декември 2019 г.

4. Проучване на потребностите

Отговорна организация: Фондация “Hand in Hand”

Период на изпълнение: януари 2018 г. – август 2019 г.
Дейността е свързана с разпространението на анкети от всеки един от партньорите сред 4-5 училища и 4-5 заинтересовани страни/доставчици на услуги. Резултатите от анкетните карти следва да се обобщят в две екселски таблици. Всеки един партньор следва да проведе и интервюта с 3 лица с увреждания.

5. Изготвяне на communication toolkit/наръчник Field Aperture

Отговорна организация: LADAPT

Период на изпълнение: януари 2018 г. – юни 2020 г.
Целта на документа/наръчника, изготвен в рамките на дейността, ще е лобиране сред заинтересовани страни, политически фигури, компании, граждански структури, медии и др. Изготвеният документ следва да бъде преведен на родните езици на всички партньори по проекта.

6. Управление и изпълнение на проекта

Отговорна организация: LADAPT

Период на изпълнение: октомври 2017 г. – август 2020 г.
Дейността включва изготвяне на технически и финансови отчетни документи, както и на доклади за външна оценка на проектните дейности, провеждане на Скайп-срещи за уточняване на текущи задачи/въпроси, провеждане на партньорски срещи и събития за разпространение на постигнатите резултати.
Партньорските срещи в рамките на проекта са следните:

 • 18-19.10.2017 г. – Париж, Франция;
 • 19-20.04.2018 г. – Брюксел, Белгия;
 • 06-07.11.2018 г. – Корк, Ирландия;
 • 26-27.03.2019 г. – България;
 • м. декември 2019 г. – Унгария;
 • 16-17.03.2020 г. – Ирландия.

Събитията за разпространение на постигнатите резултати (т. нар. multiplier events) в рамките на проекта са следните:

 • 02-10.12.2018 г. – Франция (отговорна организация: LADAPT);
 • м. септември 2019 г. – Ирландия (отговорна организация: Фондация “Cope”);
 • м. декември 2019 г. – България (отговорна организация: НАСО);
 • м. декември 2019 г. – Унгария (отговорна организация: Фондация “Hand in Hand”).

Втора партньорска среща по проект ISA – Field Aperture

Трета партньорска среща по проект ISA – Field Aperture

Четвърта партньорска среща по проект ISA – Field Aperture

Проектът ISA „Включване в обществото чрез изкуство“ (ISA)

Уъркшоп по проект ISA – Field Aperture

Пета партньорска среща по проект ISA ​– ​Field Aperture

Заключителна онлайн конференция по проект „Изкуството като средство за социално включване на хора със специфични потребности“ (ISA ​– ​Field Aperture)

Изготвени по проект ISA ​– ​Field Aperture продукти:

Европейски наръчник, включващ обещаващи практики за повишаване на обществената осведоменост за хората с увреждания през призмата на културни и художествени дейности (версия на български език)

Европейски наръчник, включващ обещаващи практики за повишаване на обществената осведоменост за хората с увреждания през призмата на културни и художествени дейности (версия на английски език)

Ръководство за игрови дейности, насочени към интеграция на деца с увреждания в обща образователна среда чрез култура и изкуства (версия на български език)

Ръководство за игрови дейности, насочени към интеграция на деца с увреждания в обща образователна среда чрез култура и изкуства (версия на английски език)

Оценка на дейностите по проект ISA – Field Aperture (версия на български език)

Оценка на дейностите по проект ISA – Field Aperture (версия на английски език)

Наръчник за организиране на Field Aperture събитие (версия на български език)

Наръчник за организиране на Field Aperture събитие (версия на английски език)

Официалният уебсайт на проект ISA – Field Aperture, който е достъпен и на български език, можете да намерите на https://www.artsinclusion.eu/.

*******

Тази публикация е част от проект „Изкуството като средство за социално включване на хора със специфични потребности“ (ISA ​- ​Field Aperture), финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия. Европейската комисия не носи никаква отговорност за съдържанието на тази публикация и гледните точни, изразени в нея.

Работни срещи по проект B-WISE през април

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

„Преходът от училище към заетост“ (BITSE)

Актуални предизвикателства в развитието на социалните услуги

НАСО събра над 100 представители на социални услуги в община Кюстендил в Регионална среща „Социални услуги в действие“

Надежда Юлзари

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.