ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Интервю с Георги Георгиев по БНТ

Интервю с Георги Георгиев, председател на Национален алианс за социална отговорност за Българска национална телевизия по повод Национален  форум с международно участие „25 Г. ВИЗИЯ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ“

Нивелина Наголова: Какъв е фокусът на форума тази година?

Георги Георгиев: Този форум е с богата история, повече от 15 години го провеждаме и най-голямата негова ценност е, че дава възможност на всички държавни институции, които имат отношение към тези въпроси да участват, както и на общините, на неправителствените организации, на самите хора.

Тази година един от фокусите е да отбележим 25 години от началото на нашата работа в духа на това, което вие представихте – в търсенето на мостове и на отварянето на врати на партньорство между всички институции и обединяването на ресурси и възможности за една по-реалиистиична подкрепа и по-добър жиивот.

Специфичното за тази година е, че сме откроили двата дни на активна работа, в два форума. Днес ще работим с работодателите, наричаме ги социално-отговорни работодатели, ще търсим отговори на много въпроси.

Нивелина Няголова: Соцално-отговорни ли са наистина работодателите в България?

Георги Георгиев: Да, мога да ви уверя, че в много голямата си част, работодателите наистина имат социално-отговорно отношение и все повече стават тези, които мислят по този начин. Нашият диалог с тях а добър. Проблемът, който ние поставяме на масата в диалогът Държавата е, че механизмите, по които държавата подкрепя работодателите за заетост, са крайно неефективни и неполезни. Те са остарели и ние имаме уверението, че през тази година ще можем да започнем процеса на промяна на Закона за хората с увреждания и Закона за насърчаване на заетостта.

Нивелина Няголова: Какво трябва да бъде променено за да се подобри комуникацията и връзките между работодателите и хората с увреждания?

Георги Георгиев: Трябва да бъдат променени мерките и механизма на подкрепа, за да се осигури устойчива подкрепа за устойчива заетост. И най-важното – за конкретно работно място. Това в момента не е така. Трябва да се осигури механизъм, който да подкрепя работодателите тогава, когато те наистина осигуряват работно място. Да бъдат разтоварени работодателите от някои чисто административни, останали във времето неща, които създават пречки и създават психологически ограничения да са наеме или не човек с увреждане. Трябват не толкова задължителни механизми, а подкрепящи, стимулиращи механизми.

Нивелина Няголова: Само подкрепата на Държавата ли е единственият механизъм, по който работодателите могат да подадат ръка на тези хора, има ли такива социално-отговорни работодатели, които са готови просто да наемат?

Георги Георгиев: Има, в момента държавата подкрепя около, между 1 и 4% от работодателите, които осигуряват работни места, разбирате, че всички останали 95% от работодателите назначават и наемът хората с увреждания на базата на тяхното разбиране и на базата на едно нормално отношение към хората с увреждания.

Хората с увреждания не бива да бъдат третирани като някаква отделна част от населението, където има някакво изключително специално отношение. Те трябва да бъдат наравно с всички останали работници, те трябва да имат своя принос в процеса на трудовото им участие и да имат нормално заплащане както всички останали хора.

Нивелина Няголова: Има и международно участие във форума. Какви примери ще бъдат споделени? Какво можем да взаимстваме от чуждестранните участници тук, което може да бъде приложено в България.

Георги Георгиев: Ние сме приготвили една много интересна дискусия. Тук, при нас, през целия ден имаме изключително интересни примери на партньорство и осигуряване на заетост от работодатели, които не използват никаква държавна подкрепа, но подкрепят по изключително интелигентен начин хора с увреждания, които работят не защото са хора с увреждания, а защото могат и знаят и работят.

В този контекст, нашето послание е – такъв да е подхода към всички. Нашите гости от чужбина ще представят опит, ще представят практики на една световна тенденция, която пренася тежестта на осигуряването на заетост от “защитените и специализирани предприятия и работилници“, както по света им казват, към обикновения нормален пазар на труда. Там, където работят всички хора, които търсят работа и участват в този процес.

Нивелина Няголова: Колко ще бъде труден процесът тук, за България, за нашата държава?

Георги Георгиев:  Вижте, процесите и живота на хората с увреждания не могат да бъдат изключение от начина на живот, какъвто е за всички хора в тази страна. Така че, така както се борим с трудностите във всички аспекти на нашия живот, в това число и заетостта, същото се отнася за хората с увреждания.

Въпросът е че там има специфики, които трябва да бъдат съобразени, а това е ролята на държавата и това е нашата роля – да говорим за тези неща и да даваме трибуна на всички които имат въпроси, имат предложения и това е нашата голяма мисия.

Нека да добавя, че утрешния ден е изцяло посветен на социалните услуги, това е една друга форма на подкрепа на хората с увреждания,  която е изключително важна и решаваща за тяхното развитие. Ние считаме, че много голяма част от хората с увреждания биха могли сами да се справят и да бъдат равностойна част в обществения живот, ако имаме адекватна среда за заетост, за работа, за  развитие за създаване на семейства и за живот като всички останали.

Социалните услуги имат изключително решаващо място в този процес. И тука смея да кажа, че за разлика от сферата на заетостта, в областта на социалните услуги, през последните десетина- петнайсет години има какво да кажем, има добри постижения. Въпросът е, че там сме в друга фаза на процеса на подкрепа. Там имаме нов закон, имаме току-що приети подзаконови нормативни документи,  които утре цял ден ще дебатираме как трябва да бъдат предложени в един оптимален вариант, без да отиваме в крайност на административна тежест, защото има такава опасност.

Нивелина Няголова: Има ли административна тежест и за работодателите, и за хората с увреждания? Може ли това да бъде опростено като процедури, за да бъде по-добра комуникацията им.

Георги Георгиев: Има, има, и ви благодаря за този въпрос, защото това е един от акцентите в нашето предложение. Независимо, че развитието на нормативната уредба и развитието на процесите в заетостта и в услугите е различно – като напредък, като движение към целта и в двете области и има много сериозна опасност и тя е реална, и съществува  – от една ненужна административна тежест.

В момента има работодатели, които не ползват държавна подкрепа, именно заради изключително тежките административни процедури. Да не говорим в областта на специализираните предприятия и проектите, където за един проект годишно, (държавата подкрепя около десетина такива предприятия),  за да се получи такава подкрепа, има изключително сложен механизъм, което е абсолютно безсмислено и резултата в крайна сметка е едно – две работни места, което нищо не значи.

А, в областта на услугите, опасността идва от друго място – че имаме нова нормативна уредба, имаме нов закон, доста нови подзаконови нормативни документи,  които влизайки в пространството на нашето ежедневие, създават отново изисквания за изключително много документация и бумащина. И това е изключително вече реална опасност  – документите да изпреварят грижата и вниманието на професионалистите, а хората да останат на заден план.

Може да гледате видиото тук.

НОВИНИ

Анализ на участието на младите хора в процесите на взимане на решения

Анализ на участието на младите хора в процесите на взимане на решения

По време на Европейската година на младежта Икономическият и социален съвет (ИСС) отбелязва 12 август – Международния ден на младежта с изготвянето на „Анализ на участието на младите хора в процесите на взимане на решения в България и в ЕС, в т.ч. с акцент върху „зелените“ решения и дигитализацията“. ИСС...

Обучение – За какво служат професионалните граници?

Обучение – За какво служат професионалните граници?

ПОКАНА за обучение на тема: “За какво служат професионалните граници?“ 30 август 2022 г. 14.00-16.00 ч. онлайн през Zoom ПРОГРАМА: Запознаване и проучване на очакванията на участниците. Какво казва за професионалните граници Етичния кодекс на служителите, предоставящи социални услуги утвърден на 28.05.21г.? Каква е разликата между личните и професионалните граници?...

Обучение – Интерактивни техники за работа с деца

Обучение – Интерактивни техники за работа с деца

ПОКАНА за обучение на тема: Интерактивни техники за работа с деца. Как се проявява терапевтичната сила на игровите техники? 19 август 2022 г. от 13.30 ч. oнлайн през Zoom ПРОГРАМА: Запознаване и проучване на нуждите и очакванията на участниците. Основни техники от психодрамата с деца, как и къде можем да...

Проведохме среща на Дигиталния клуб на ръководителите на социални услуги

Проведохме среща на Дигиталния клуб на ръководителите на социални услуги

Национален алианс за социална отговорност инициира и проведе нова среща на Дигиталния клуб на ръководителите на социални услуги. Фокусът на срещата беше обсъждане на теми свързани с Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. Срещата се проведе на 22.07.2022г. през онлайн платформата Zoom. Модератор беше...

Обучение на тема “Принос на ерготерапията в социалните услуги за хора с увреждания“

Обучение на тема “Принос на ерготерапията в социалните услуги за хора с увреждания“

ПОКАНА за обучение на тема “Принос на ерготерапията в социалните услуги за хора с увреждания" 26 юли 2022 г. 10.00 ч. онлайн през Zoom   За кого е предназначено: Обучението е подходящо за всички работещи в социалните услуги за деца и възрастни с увреждания. Обучението има за цел да представи...

Обучение за социални асистенти в Хасково

Обучение за социални асистенти в Хасково

На 14 и 15 юли 2022 г. се проведе обучение за социални асистенти по Асистенска подкрепа към община Хасково. Темата на надграждащото обучение беше " Асистентска подкрепа – ключови аспекти в грижата за потребители в домашна среда“. В обучението взеха участие всички социални асистенти назначени в социалната услуга. Специалистите получиха допълнително...

Включете се в среща на  „Дигитален клуб на мениджъри на социални услуги“ 

Включете се в среща на „Дигитален клуб на мениджъри на социални услуги“ 

  ПОКАНА за участие в „Дигитален клуб на мениджъри на социални услуги“    УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Национален алианс за социална отговорност отправя покана за участие в Дигиталния клуб към всички ръководители на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания на 22.07.2022г. от 14:00 часа,...

Как и защо да изградим групи за подкрепа в социалните услуги?

Как и защо да изградим групи за подкрепа в социалните услуги?

ПОКАНА за обучение на тема “ Защо и как да изградим групи за подкрепа в социалните услуги?„ 29 юли 2022 г. 14.00-16.00 ч. онлайн през Zoom   За кого е предназначено: Обучението е подходящо за всички работещи  в социалните услуги за деца и възрастни, които обмислят да стартират или вече...

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.