ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО

ВИДОВЕ ЧЛЕНСТВО:

 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА АЛИАНСА МОГАТ ДА БЪДАТ:

 1. редовни
 2. асоциирани
 3. почетни

 

РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ ИМАТ ПРАВО:

 1. да участват в обсъждане и гласуване в Общото събрание;
 2. да избират и да бъдат избирани за участие в управлението;
 3. имат право на един глас в Общото събрание;
 4. да бъдат информирани за цялостната дейност на Алианса;
 5. да участват в дейностите и проектите на Алианса;
 6. да ползват услугите и имуществото на Алианса;

 

РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ СА ДЛЪЖНИ:

 1. да спазват Устава;
 2. да изпълняват решенията на ръководните органи и да съдействат за изпълнение целите и задачите на Алианса;
 3. да предоставят достъпната им информация за изпълнение целите на Алианса;
 4. да работят за престижа и доброто име на Алианса;
 5. да пазят от недобросъвестни действия Алианса и да не разпространяват информацията, която ползват в качеството им на редовни членове;
 6. да внасят встъпителна вноска;
 7. да внасят годишен членски внос;
 8. да работят за увеличаване имуществото и авторитета на Алианса;
 9. да приемат, че размерът на встъпителната вноска и годишния членски внос се определят от Управителния съвет;

 

АСОЦИИРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ ИМАТ ПРАВО:

 1. да участват в обсъждане в Общото събрание;
 2. да бъдат информирани за дейността на Алианса;
 3. да участват в дейностите и проектите на Алианса;
 4. да ползват услугите и имуществото на Алианса;

 

АСОЦИИРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ СА ДЛЪЖНИ:

 1. да спазват Устава;
 2. да съдействат за изпълнение целите и задачите на Алианса;
 3. да предоставят достъпната им информация за изпълнение целите на Алианса;
 4. да работят за престижа и доброто име на Алианса;
 5. да пазят от недобросъвестни действия Алианса и да не разпространяват информацията, която ползват в качеството им на редовни членове;
 6. да внасят годишен членски внос;
 7. да работят за увеличаване имуществото и авторитета на Алианса;
 8. да приемат, че размерът на встъпителната вноска и годишния членски внос се определят от Управителния съвет;

 

ПОЧЕТНИТЕ ЧЛЕНОВЕ ИМАТ ПРАВО:

 1. да участват в дейностите и проектите на Алианса;

 

ПОЧЕТНИТЕ ЧЛЕНОВЕ СА ДЛЪЖНИ:

 1. да съдействат за изпълнение целите и задачите на Алианса;
 2. да предоставят информация за целите на Алианса;
 3. да работят за престижа и доброто име на Алианса;

 

ПРОЦЕДУРА:

Всяко юридическо лице желаещо членство подава до Управителния съвет следните документи:

 1. Формуляр за членство;
 2. Копие от Удостоверение за актуално състояние;
 3. Информация за дейностите на организацията;

Документите се разглеждат от Управителния съвет на НАСО, и кандидатът се уведомява за взетото решение в срок от един месец.

 

РАЗМЕР НА ПЪРВОНАЧАЛЕН И ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС В ЛЕВА:

годишен членски внос

Забележка:

1. При необходимост, размера и начина на плащане може да се договаря, отлага или заменя
с друг принос и партньорство.
2. Национален алианс за социална отговорност осигурява годишна финансова подкрепа за
всички свои членове, съответстваща на размера на внесения през годината членски внос.
Тази подкрепа може да бъде и по-голяма за дейности в подкрепа на хората с увреждания
съответстващи на целите и задачите на НАСО.

НАСО
2021 г.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

СТАНОВИЩА НА НАСО

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.