ПРЕДСТАВИТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ ЗА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО

ВИДОВЕ ЧЛЕНСТВО:

 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА АЛИАНСА МОГАТ ДА БЪДАТ:

 1. редовни
 2. асоциирани
 3. почетни

 

РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ ИМАТ ПРАВО:

 1. да участват в обсъждане и гласуване в Общото събрание;
 2. да избират и да бъдат избирани за участие в управлението;
 3. имат право на един глас в Общото събрание;
 4. да бъдат информирани за цялостната дейност на Алианса;
 5. да участват в дейностите и проектите на Алианса;
 6. да ползват услугите и имуществото на Алианса;

 

РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ СА ДЛЪЖНИ:

 1. да спазват Устава;
 2. да изпълняват решенията на ръководните органи и да съдействат за изпълнение целите и задачите на Алианса;
 3. да предоставят достъпната им информация за изпълнение целите на Алианса;
 4. да работят за престижа и доброто име на Алианса;
 5. да пазят от недобросъвестни действия Алианса и да не разпространяват информацията, която ползват в качеството им на редовни членове;
 6. да внасят встъпителна вноска;
 7. да внасят годишен членски внос;
 8. да работят за увеличаване имуществото и авторитета на Алианса;
 9. да приемат, че размерът на встъпителната вноска и годишния членски внос се определят от Управителния съвет;

 

АСОЦИИРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ ИМАТ ПРАВО:

 1. да участват в обсъждане в Общото събрание;
 2. да бъдат информирани за дейността на Алианса;
 3. да участват в дейностите и проектите на Алианса;
 4. да ползват услугите и имуществото на Алианса;

 

АСОЦИИРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ СА ДЛЪЖНИ:

 1. да спазват Устава;
 2. да съдействат за изпълнение целите и задачите на Алианса;
 3. да предоставят достъпната им информация за изпълнение целите на Алианса;
 4. да работят за престижа и доброто име на Алианса;
 5. да пазят от недобросъвестни действия Алианса и да не разпространяват информацията, която ползват в качеството им на редовни членове;
 6. да внасят годишен членски внос;
 7. да работят за увеличаване имуществото и авторитета на Алианса;
 8. да приемат, че размерът на встъпителната вноска и годишния членски внос се определят от Управителния съвет;

 

ПОЧЕТНИТЕ ЧЛЕНОВЕ ИМАТ ПРАВО:

 1. да участват в дейностите и проектите на Алианса;

 

ПОЧЕТНИТЕ ЧЛЕНОВЕ СА ДЛЪЖНИ:

 1. да съдействат за изпълнение целите и задачите на Алианса;
 2. да предоставят информация за целите на Алианса;
 3. да работят за престижа и доброто име на Алианса;

 

ПРОЦЕДУРА:

Всяко юридическо лице желаещо членство подава до Управителния съвет следните документи:

 1. Формуляр за членство;
 2. Копие от Удостоверение за актуално състояние;
 3. Информация за дейностите на организацията;

Документите се разглеждат от Управителния съвет на НАСО, и кандидатът се уведомява за взетото решение в срок от един месец.

 

РАЗМЕР НА ПЪРВОНАЧАЛЕН И ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС В ЛЕВА:

годишен членски внос

Забележка:

1. При необходимост, размера и начина на плащане може да се договаря, отлага или заменя
с друг принос и партньорство.
2. Национален алианс за социална отговорност осигурява годишна финансова подкрепа за
всички свои членове, съответстваща на размера на внесения през годината членски внос.
Тази подкрепа може да бъде и по-голяма за дейности в подкрепа на хората с увреждания
съответстващи на целите и задачите на НАСО.

НАСО
2021 г.

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.