НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ — СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Сюзан Сейфетинова

Сюзан Алиосманова

Образование:

 • Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 • Бакалавър по специалностите "Психология" и "Социални дейности"
 • Защита на дисертация на тема: „Стрес и трудово изпълнение при служители в социалната сфера”, доктор
 • Доктор по Организационна психология
 • Технически университет – Варна, Магистър „Социален мениджмънт“
Академичен опит:
 • Сейфетинова, С. (2016). Фактори за повишаване на трудово изпълнение при служители в социалната сфера. В: Сборник с доклади от международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“, стр. 623- 629, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”
 • Сейфетинова, С. (2017). Предиктори на трудовото изпълнение. В: Сборник с доклади от международна научна конференция „Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология“, стр. 579- 584, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.
 • Сейфетинова, С. (2017). Показатели за трудово изпълнение на служители в социалните услуги. В: Сборник с доклади от международна научна конференция „Приложната психология - възможности и перспективи`2017“, Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”.
 • Сейфетинова, С. (2019). Професионален стрес в практиката на социалните работници. В: Пета международна студентска научна конференция „Приложни аспекти на психологията”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”.
 • Сейфетинова, С. (2019). Различия във възприетия стрес, бърнаут и стратегиите за справяне със стреса при служители от помагащите професии според демографските фактори. В: „Лидерство и развитие на човешките ресурси”, Софийски университет „Св. Климент Охридски” (под печат).

  Нермин Мехмед

  Професионален опит:
  • Експерт на НАСО с дългогодишен професионален опит в областта на социалното подпомагане, социалната интеграция на хора с увреждания
  • Експерт на общинско ниво в областта на управлението на социални услуги
  • Супервайзър в сферата на социалните услуги
  • Дългогодишен опит в провеждане на обучения, свързани с предоставяне на социални услуги, разработване и управление на проекти в социалната сфера.

image_6487327

  Ваня Петрова

  Образование:
  • Магистър Социални дейности
  • Експерт на НАСО с дългогодишен професионален опит като експерт Здравеопазване и социални дейности в община
  • Супервайзър в сферата на социалните услуги
  • 10 години директор на ДЦДУ
  Академичен опит:
  • Специалист детска психология, психолог, психотерапевт и педагог
Веселина Ботева

  Веселина Ботева

  Образование:
  • Магистър „Счетоводство на финансови и нефинансови институции“, СА „Д. Ценов“ Свищов
  • Магистър „Здравен мениджмънт“, Медицински университет Пловдив
  • Бакалавър „Социални дейности и мениджмънт“, ПУ „Паисий Хилендарски“
  Квалификация:
  • „Ролята на инспекторатите при превенцията и противодействието на корупцията в държавната администрация”,
  • „Прилагане на система за измерители на конфликти на интереси в държавната администрация”,
  • „Интеграция на ромите в България в областта на образованието“,
  • „Управление на социалните услуги, контрол на качеството и възлагане на управлението на социалните услуги“ и „Мониторинг и оценка на изпълнението на политики и стратегии за развитие на социалните услуги“,
  • „Национална координация по въпросите на ЕС: свързване на вътрешни и европейски измерения“
  Професионален опит:
  • Експерт и ръководител в Агенцията за социално подпомагане (1999 – 2012).
  • Директор на дирекция „Социална политика“ към Община Пловдив (2012 – до момента).
  • Активно участва в процеса на деинституционализация, стартирал в Община Пловдив през 2012 г., с личен принос за развитие на социалните услуги в Община Пловдив чрез активно партньорство с държавни структури и неправителствени организации.

16603097_1868903230016303_1511177205997206959_n-640x910

  Валентина Гешева

  Образование и квалификация:
  • Медицинска сестра – детски профил, ПМУ „Мара Малеева“ Пловдив
  • „Социални дейности“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
  • „Оценка на риска при пробационни практики“, ПУ „Паисий Хилендарски“
  • „Управление на центрове за работа с деца и семейства“
  • „Работа на терен с инжекционно употребяващи наркотици“
  • „Работа на терен по превенция на ХИВ/СПИН и туберкулоза“
    Професионален опит:
  • Член на УС на „Фонд за превенция на престъпността – ИГА“
  • Управител на ЦСРИ за правонарушители и експерт
  • Регионален представител на НАСО за област Пазарджик
    Академичен опит:
  • Опит в обучения в работата с рискови групи
  • (наркозависими, проституиращи лица с криминогенно поведение, жертви и извършители на домашно насилие, лица с физически увреждания)

elena

  Елена Петкова

Квалификация и професионален опит:

 • Национален експерт детски политики. Супервизии, обучения, консултации.
 • Участие в закриването на 26 ДМСГД в страната. Координация, фасилитиране на хора и процеси.
 • Консултиране и управление на процесите по закриване на институциите за бебета в северна България; Планиране и развитие на алтернативни грижи за деца;
 • Участие в процесите по създаване/ промяна на стратегически политики на национално ниво.
 • Участие в изготвянето на оценките на семействата, подкрепа и консултиране на семейства, работа по превенция на настаняването в институция на ниво Родилен дом и реинтеграция на деца в биологичното семейство, близки и роднини, приемна грижа.
 • Участие в процесите по деинституционализация на местно ниво чрез създаване и координиране на Областен координационен механизъм по деинституционализация.
 • Координиране на процеси и хора в процесите по деинституционализация и реформиране на услугите за деца. - Участие в изграждане на иновативни политики и практики в грижата за деца и подкрепа на семействата на местно и национално ниво. Член на Звено за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе.
 • Обучения на мултидисциплинарни екипи, организиране и модериране кръгли маси, работни срещи; обучения на участниците в Областните коринационни механизими по деинституционализация.

 • 123

   Д-р Надя Трендафилова

    Образование и квалификация:
    • Магистър Лекар, Медицински Факултет, Тракийски Университет Стара Загора с придобита специализация „Здравен мениджмънт“ към СА „Димитър Ценов“ гр. Свищов
    • Бакалавър Психология, ЮЗУ„Н.Рилски”, Благоевград с придобита специализация „Политически психолог“ към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново
    • Завършен курс – Организация на работа в асистенска подкрепа и механизъм лична помощ
    • Завършен курс – Супервизия по случай
      Професионален опит:
    • Лекар в инфекциозно отделение МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ гр. Стара Загора
    • Вещо лице към съда и прокуратурата в областта на психологията - член на Дружеството на психолозите в Република България
    • Хоноруван Преподавател към Тракийски университет, Социални дейности
    • Преподавател в „Социален Асистент“, Център за Профисионално Обучение към КНСБ, Стара Загора
    • Обучител на служители в социални услуги
    • Директор, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, Община Стара Загора
    • Управител, Социална услуга „Асистентска подкрепа“ и Механизъм лична помощ към Община Стара Загора
  Анелия Милошова

  Анелия Милошова

   Образование:
   • Магистър психолог, член на Дружеството на психолозите в Република България No.BG-RP-1189 – индивидуално и семейно консултиране и психотерапия; супервизия – професионално консултиране.
   • Докторант, тема на дисертационен труд „Комплексна рехабилитация за лица с физически увреждания” към Югозападен университет, Благоевград.
     Професионален опит:
   • Директор на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Ильо войвода”, Кюстендил.
   • Експерт – представител на НАСО за град Кюстендил.
     Академичен опит:
   • Треньор и съдия по параолимпийския спорт БОЧА, адаптиран за лица с увреждания.

  Антоанета Янкабакова

  Образование:

  • Магистър „Управление и развитие на човешките ресурси“, НБУ, София (2009)
  • Магистър „Информационни технологии“, Технически университет, Габрово (1991)
  • Бакалавър „Информационни технологии“, Технически университет, Габрово (1990)
  • Следдипломна квалификация „Супервизия на подкрепящите професии“, Великотърновски университет (2020)
    Професионален опит:
  • Изпълнителен директор на сдружение ИМКА (1994 – 2020).
  • Ръководител на Център за обществена подкрепа към сдружение ИМКА (2010 – 2020).
  • Супервайзър на приемни семейства и областни екипи по приемна грижа в 4 области на страната (2017 – 2020).
  • Супервайзър и обучител на професионални екипи предоставящи социални услуги в България (2011 – 2020).
  • Консултант на УНИЦЕФ за развитие на мрежата „Община приятел на детето“ (2013 – 2015).
  • Консултант на УНИЦЕФ за въвеждане на пилотен модел за областно планиране и създаване на стратегии за развитието на социалните услуги в област Русе и в Северен централен планов регион (2009 – 2010).
    Академичен опит:
  • Обучител на УНИЦЕФ за въвеждане на модела на областно планиране на развитието на социалните услуги в 25 области на страната (2010).
  • Експерт оценител на състоянието на социалните услуги за деца и младежи в Косово, Организация за сигурност и сътрудничество Косово, Прищина, (2005).
  • Експерт оценител на международна обучителна програма „Оценка на ToT на младежки работници“ в Европейския младежки център, Будапеща (2002).
  • Обучител и консултант в областта на младежки и социални дейности и организационно развитие на НПО в България, Македония, Косово и различни европейски страни (1998 – 2020).
  • Обучител, експерт и координатор по проекти и програми, изпълнявани от сдружение ИМКА, общински администрации и други НПО (1996 – 2020).

  Весела Цанкова

  Весела Цанкова

   Образование:
   • Магистър по право
   • Бакалавър по социални дейности
     Професионален опит:
   • 2014 – до момента, председател на УС на сдружение „Граждански инициативи – гр. Ловеч“ и мениджър на социални услуги „Център за обществена подкрепа“, „Център за социална рехабилитация и интеграция“ и „Наблюдавано жилище“.
   • 2006 – 2014, социален работник в „Защитено жилище“ за младежи с умствени и физически увреждания, експерт „Социални дейности“, юрисконсулт в общинска администрация Ловеч.
   • Учредител и член на Управителния съвет на фондация „Живо село“.
   • Представител на НАСО за Ловеч.
     Академичен опит:
   • Провеждане на тренинги и обучения в сферата на социалните услуги;
   • изготвяне на стратегически и нормативни документи;
   • управление на социални услуги и бюджет;
   • управление на проекти и дейности.

  Доц. д-р Соня Будева

   Образование:
   • Доктор по психология, Доцент по социална работа
   • Професионален опит:
   • 20-годишен опит в социалната сфера като университетски преподавател, практик и обучител.
   • Ръководител и координатор на международни социални проекти.
   Академичен опит:
   • Преподавател във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, член на МКБППМН-Община В.Търново, член на ЕГ към НАОА по ПН 3.4 Социални дейности, член на редица научни журита, редакционни колегии, организационни научни комитети.
   • Автор на монографии, учебници, статии, студии и доклади, самостоятелно или в съавторство, в областта на психологията и социалната работа.

  Желязко Айрянов

  Желязко Айрянов

   Образование:
   • Магистър „Социална педагогика“, Шуменски университет
   • Магистър „Публична администрация“, Бургаски свободен университет
   • Бакалавър „Публична администрация“, Бургаски свободен университет
   Професионален опит:
   • Директор на Център за обществена подкрепа гр. Средец от 2010 год. до момента.
   • Директор на Дом за възрастни с умствена изостаналост от 2006 до 2010 год.
   Академичен опит:
   • Водещ на програма „Работилница за родители – да пораснем заедно“ на УНИЦЕФ България
   • Управление и качествено предоставяне на социални услуги
   • Майсторски клас по управленска компетентност

  Живка Аярянова

  Живка Айрянова

   Образование и квалификация:
   • Магистър по „Консултативна психологоя“ – ШУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен
   • Бакалавър по специалността „Психолог и учител по психология“ - ШУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен
   • Ранна детска интервенция - „ECI AGORA Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“
   • Въвеждащ курс по релационна психомоторика и практика – Психоаналитичен институт ТОЛК
   • Трениране на успешни родители по метода на д-р Томас Гордън
   • Трениране на успешни учители по метода на д-р Томас Гордън
   • Работа с деца и жени жертва на насилие – Асоиация Анимус
   • Емоционални и поведенчески разстройства в детството – Карин дом
   • Обучение на УНИЦЕФ за водещ на „Работилница за родители - да пораснем заедно“
   • Транзакционен анализ - ШУ „Епископ Константин Преславски“
   • Functional ABA
   • PECS
   Професионален опит:
   • От 2014г. е част от екип на ЦОП гр.Средец. Провежда индивидуални консултации с деца и родители, водещ е на тренинг обучения, водещ на „Работилница за родители – да пораснем заедно“ на УНИЦЕФ България, водещ на обучения за осиновители. 

  ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ — РАБОТОДАТЕЛИ

  Емилия Йосифова

  Образование:

  • Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол” – СА „Димитър Ценов“ Свищов и магистърска степен по специалността „Управление на институции за социална работа” – Софийски университет "Св. Климент Охридски" 
  Професионален опит:
  • от 2003 г. работи в  неправителствения сектор – разработване и управление на Проекти; Създава и ръководи - Фондация „Подкрепа за реализация“ (от 07/2004 г.) и ЦСРИ за лица с увреждания (от 08/2007 г.), ръководи ЦСРИ за деца с увреждания (от 05/2021 г.)  
  • Създава и ръководи алтернативна, общодостъпна, мобилна здравно-социална услуга
  • Добороволец в кампании на Сдружение „Операция – Плюшено мече“ от 10/2016 г. и на Сдружение „Ангели за България“ – Лондон от 01/2021 г.

  Илина Чолакова

  Илина Чолакова

  Образование:

  • Магистър „Бизнес администрация“, Нов български университет, София (2010)
  • Бакалавър „Маркетинг и мениджмънт“, университет „Льо Мирай“ Тулуза, Франция (2008)
  Професионален опит:
  • Управител на Комплекс за социално развитие – Варна към Агенция за социално развитие – Вижън, 2020.
  • Експерт по социални услуги към Агенция за социално развитие – Вижън (2015 – 2019)

  ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ — ПОДКРЕПА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

  Веселина Стоилова

  Образование:

  • Магистър по икономика на труда – УНСС София;
  • Магистър по Социология на икономиката – ИУ Варна;
  • Магистър по Право – ВСУ „Черноризец Храбър” Варна;
  • Магистър по Социален мениджмънт – ВСУ „Черноризец Храбър” Варна.
  Квалификации:
  • Обучител по комплексна рехабилитация на късноослепели лица – НЦРС Пловдив;
  • Позитивна психотерапия – ДПБ;
  • Социално предприемачество – Counterpart international – Полша;
  • Деинституционализация и социални услуги за деца – Програма „Грюндвиг” – Румъния;
  • Емоционална интелигентност – Еразъм + - Кипър;
  • Европейски добри практики – „Тренинг фактори” – Италия
  Професионален опит:
  • Младежки организатор – 1983 – 1986 г.
  • Социолог – 1986 – 1996 г.
  • Обучител по рехабилитация на слепи – 1996 – 2004 г.
  • Главен експерт в Дирекция „Социални дейности” Община Варна – от 2004 г.
  Обществен опит:
  • Членство в ССБ от 1978 г. и участие в различни органи;
  • Заместник-Председател на Фондация „Приятели на слепите” – 1997 – 2000 г.;
  • Учредител и почетен председател на Фондация „Съпричастие” Варна – 2000 г. До сега;
  • Съпредседател на Обществения съвет по рехабилитация и социална интеграция в община Варна – 2001 – 2013 г.;
  • Омбудсман на хората с увреждания в Община Варна – 2004 г. До сега;
  • Автор и ръководител на повече от 50 социални проекти в областта на интеграцията на хората с увреждания в различни области – образование, култура, социални услуги, заетост, защита на правата на хората с увреждания и др.

  Вход за членове на НАСО

  Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.