ПРЕДСТАВИТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ ЗА

ЕКСПЕРТНИ ГРУПИ

Анелия Милошова

Анелия Милошова

Образование:

 • Магистър психолог, член на Дружеството на психолозите в Република България No.BG-RP-1189 – индивидуално и семейно консултиране и психотерапия; супервизия – професионално консултиране.
 • Докторант, тема на дисертационен труд „Комплексна рехабилитация за лица с физически увреждания” към Югозападен университет, Благоевград.
  Професионален опит:
 • Директор на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Ильо войвода”, Кюстендил.
 • Експерт – представител на НАСО за град Кюстендил.
  Академичен опит:
 • Треньор и съдия по параолимпийския спорт БОЧА, адаптиран за лица с увреждания.

Недка Петрова

Недка Петрова

Професионален опит:

 • Работи в сферата на правата на децата и услугите за деца от 1999г. От 2011г. и към момента заема длъжността  директор на Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Пловдив, в рамките на който управлява шест центъра за социални услуги за деца. В периода 1999г. – 2011г.  е изпълнявала експертни длъжности към неправителствена организация, към Отдел „Закрила на детето, към Държавна агенция за закрила на детето, ръководител на Център за обществена подкрепа. От 2012г е хоноруван преподавател на студенти от специалността „Социални дейности“ към ПУ„Паисий Хилендарски“. От 2016г – експерт към Национален алианс за социална отговорност. Работила е по редица проекти, свързани с реформата в системата за закрила на детето.
    Академичен опит:
 • Завършила е висшето си образование в ПУ „Паисий Хилендарски“  - специалност „Социална педагогика“. През 2006г. придобива магистърска степен по Мениджмънт на социални услуги за деца и семейства в Софийски университет „Климент Охридски“. От 2018 година докторант – докторантска програма „Социални политики и социална работа“, с тема на научната дисертация „Компетентностни модели на работещите в резидентните услуги за деца“.

Антоанета Янкабакова

Образование:

 • Магистър „Управление и развитие на човешките ресурси“, НБУ, София (2009)
 • Магистър „Информационни технологии“, Технически университет, Габрово (1991)
 • Бакалавър „Информационни технологии“, Технически университет, Габрово (1990)
 • Следдипломна квалификация „Супервизия на подкрепящите професии“, Великотърновски университет (2020)
  Професионален опит:
 • Изпълнителен директор на сдружение ИМКА (1994 – 2020).
 • Ръководител на Център за обществена подкрепа към сдружение ИМКА (2010 – 2020).
 • Супервайзър на приемни семейства и областни екипи по приемна грижа в 4 области на страната (2017 – 2020).
 • Супервайзър и обучител на професионални екипи предоставящи социални услуги в България (2011 – 2020).
 • Консултант на УНИЦЕФ за развитие на мрежата „Община приятел на детето“ (2013 – 2015).
 • Консултант на УНИЦЕФ за въвеждане на пилотен модел за областно планиране и създаване на стратегии за развитието на социалните услуги в област Русе и в Северен централен планов регион (2009 – 2010).
  Академичен опит:
 • Обучител на УНИЦЕФ за въвеждане на модела на областно планиране на развитието на социалните услуги в 25 области на страната (2010).
 • Експерт оценител на състоянието на социалните услуги за деца и младежи в Косово, Организация за сигурност и сътрудничество Косово, Прищина, (2005).
 • Експерт оценител на международна обучителна програма „Оценка на ToT на младежки работници“ в Европейския младежки център, Будапеща (2002).
 • Обучител и консултант в областта на младежки и социални дейности и организационно развитие на НПО в България, Македония, Косово и различни европейски страни (1998 – 2020).
 • Обучител, експерт и координатор по проекти и програми, изпълнявани от сдружение ИМКА, общински администрации и други НПО (1996 – 2020).

Атанаска Бонева

Атанаска Бонева

Образование:

 • Магистър „Социални дейности и административен мениджмънт“, ВТУ (1997)
 • Магистър „Философия за средните училища“, СУ (2019)
  Професионален опит:
 • Социален работник, главен специалист, директор в АСП (1990 – 2009).
 • Ръководител на социални услуги – Център за обществена подкрепа, Център за социална рехабилитация и интеграция, Комплекс за социални услуги за деца и възрастни (ЦСРИ, ЦОП, ДЦДУ, ЦНСТДБУ) Ямбол, (2009 – 2017).
 • Заместник-директор в средно училище (2017 – до момента).
 • Опит в работата със сектора на НПО, управление и изпълнение на проекти като ръководител, координатор и експерт. Работа с деца и семейства в риск и с доброволци по национални и европейки проекти и програми.
 • Заместник председател на Комисия по приемна грижа към РДСП Ямбол.
  Академичен опит:
 • Обучител и супервайзър на екипи за социални услуги, консултант в терапевтичен център.
 • Външен лектор и обучител към ЦПО.
 • Консултант и експерт „Експертни групи“ в НАСО, участник в междуведомствените работни групи по разписването на нормативни актове.

Валентина Гешева

Образование и квалификация:

 • Медицинска сестра – детски профил, ПМУ „Мара Малеева“ Пловдив
 • „Социални дейности“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
 • „Оценка на риска при пробационни практики“, ПУ „Паисий Хилендарски“
 • „Управление на центрове за работа с деца и семейства“
 • „Работа на терен с инжекционно употребяващи наркотици“
 • „Работа на терен по превенция на ХИВ/СПИН и туберкулоза“
  Професионален опит:
 • Член на УС на „Фонд за превенция на престъпността – ИГА“
 • Управител на ЦСРИ за правонарушители и експерт
 • Регионален представител на НАСО за област Пазарджик
  Академичен опит:
 • Опит в обучения в работата с рискови групи
 • (наркозависими, проституиращи лица с криминогенно поведение, жертви и извършители на домашно насилие, лица с физически увреждания)

Весела Цанкова

Весела Цанкова

Образование:

 • Магистър по право
 • Бакалавър по социални дейности
  Професионален опит:
 • 2014 – до момента, председател на УС на сдружение „Граждански инициативи – гр. Ловеч“ и мениджър на социални услуги „Център за обществена подкрепа“, „Център за социална рехабилитация и интеграция“ и „Наблюдавано жилище“.
 • 2006 – 2014, социален работник в „Защитено жилище“ за младежи с умствени и физически увреждания, експерт „Социални дейности“, юрисконсулт в общинска администрация Ловеч.
 • Учредител и член на Управителния съвет на фондация „Живо село“.
 • Представител на НАСО за Ловеч.
  Академичен опит:
 • Провеждане на тренинги и обучения в сферата на социалните услуги;
 • изготвяне на стратегически и нормативни документи;
 • управление на социални услуги и бюджет;
 • управление на проекти и дейности.

Веселина Ботева

Веселина Ботева

Академичен опит: Образование:

 • Магистър „Счетоводство на финансови и нефинансови институции“, СА „Д. Ценов“ Свищов
 • Магистър „Здравен мениджмънт“, Медицински университет Пловдив
 • Бакалавър „Социални дейности и мениджмънт“, ПУ „Паисий Хилендарски“
Квалификация: „Ролята на инспекторатите при превенцията и противодействието на корупцията в държавната администрация”, „Прилагане на система за измерители на конфликти на интереси в държавната администрация”, „Интеграция на ромите в България в областта на образованието“, „Управление на социалните услуги, контрол на качеството и възлагане на управлението на социалните услуги“ и „Мониторинг и оценка на изпълнението на политики и стратегии за развитие на социалните услуги“, „Национална координация по въпросите на ЕС: свързване на вътрешни и европейски измерения“ Професионален опит:
 • Експерт и ръководител в Агенцията за социално подпомагане (1999 – 2012).
 • Директор на дирекция „Социална политика“ към Община Пловдив (2012 – до момента).
 • Активно участва в процеса на деинституционализация, стартирал в Община Пловдив през 2012 г., с личен принос за развитие на социалните услуги в Община Пловдив чрез активно партньорство с държавни структури и неправителствени организации.

Десислава Стоянова

Образование:

 • Магистър „Управление на социалните дейности с деца и юноши“, квалификация „Социален педагог“
 • Магистър „Информатика“
  Професионален опит:
 • Работа по социални проекти;
 • Предоставяне на социални услуги за деца и хора с увреждания;
 • Реализиране на местни стратегии и насоки в сферата на социалните дейности;

Желязко Айрянов

Желязко Айрянов

Образование:

 • Магистър „Социална педагогика“, Шуменски университет
 • Магистър „Публична администрация“, Бургаски свободен университет
 • Бакалавър „Публична администрация“, Бургаски свободен университет
  Професионален опит:
 • Създател и ръководител на Център за обществена подкрепа в град Средец.
 • Работи в сферата на социалните услуги повече от 15 години.
 • Интереси в социалното законодателство.
Академичен опит:
 • Част от експертния екип на НАСО.

Живка Аярянова

Живка Айрянова

Образование:

 • Магистър „Консултативна психология“, Шуменски университет
 • Бакалавър „Психолог и учител по психология“, Шуменски университет
Професионален опит:
 • Част от екипа на Център за обществена подкрепа в град Средец (2014 – до момента).
 • Професионалните ѝ интереси са свързани с ранното детско развитие, мотивация и подпомагане на родителите за съвместни дейности с децата.
Академичен опит:
 • Водещ на „Работилница за родители – да пораснем заедно“ на УНИЦЕФ България.
 • Водещ на обучения за осиновители.

Силвия Димова

Силвия Димова

Образование:

 • Магистър „Философия за средните училища“, СУ „Св. Кл. Охридски“, София (2019) • Магистър „Специална педагогика“, СУ „Св. Кл. Охридски“, София (2015) • Бакалавър „Социална педагогика“, СУ „Св. Кл. Охридски“, София (2004) • Специалист „Социален работник“, Медицински колеж към Медицински университет, София (2002)
Професионален опит:
 • Групов ръководител в Социално – учебен професионален център, (2002 – 2006) • Социален работник в Дневен център за възрастни, (2008 – 2009) • Социален работник и педагог в Център за обществена подкрепа, (2011 – 2013) • Управител и социален работник в Дневен център за деца с увреждания,(2013 – 2017) • Ресурсен учител в Професионална гимназия, (2017 – 2020) • Учител в Център за специална образователна подкрепа, (2020 – до момента).
Академичен опит:
 • Провеждане на обучения и тренинги в сферата на социалните услуги;
 • Провеждане на обучения в образователната сфера.

Илина Чолакова

Илина Чолакова

Образование:

 • Магистър „Бизнес администрация“, Нов български университет, София (2010)
 • Бакалавър „Маркетинг и мениджмънт“, университет „Льо Мирай“ Тулуза, Франция (2008)
Професионален опит:
 • Управител на Комплекс за социално развитие – Варна към Агенция за социално развитие – Вижън, 2020.
 • Експерт по социални услуги към Агенция за социално развитие – Вижън (2015 – 2019)

Радостина Пирева

Образование:

 • Магистър по „Мениджмънт на социалните дейности и системи“ – СУ „Климент Охридски” (1999)
 • Бакалавър по Социални дейности и специализация „Социален мениджмънт” БСУ гр. Бургас (1997)
 • Полувисше медицинско образование – Медицинска сестра детски профил в ПМИ „Д-р К. Везенков” гр. Бургас (1987)
 • Сертифициран курс по Когнитивно поведенческа психотерапия (2002)
Професионален опит:
 • Ръководител на Общинска служба за социално подпомагане община Несебър (2001-2003)
 • Директор на Дирекция „Социално подпомагане” към АСП в община Несебър (2003-2009)
 • Директор на „Управление Социални грижи и услуги” община Несебър (2010-2018)
 • Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, отговарящ за цялостната социална политика и социални услуги в община Несебър (2010-2018)
 • Ръководител на проекти - Личен Асистент, Помощ в дома, Подкрепа за достоен живот,и др. по ОП РЧР и АСП. (2010-2018)
Академичен опит:
 • Експерт в НАСО, участник в работни групи по разработване на нормативни актове.
 • Обучител в НАСО Управление на социални услуги и бюджет
 • Изготвяне и управление на проекти

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.