ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ — СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Атанаска Бонева

Атанаска Бонева

Образование:

 • Магистър „Социални дейности и административен мениджмънт“, ВТУ (1997)
 • Магистър „Философия за средните училища“, СУ (2019)
  Професионален опит:
 • Социален работник, главен специалист, директор в АСП (1990 – 2009).
 • Ръководител на социални услуги – Център за обществена подкрепа, Център за социална рехабилитация и интеграция, Комплекс за социални услуги за деца и възрастни (ЦСРИ, ЦОП, ДЦДУ, ЦНСТДБУ) Ямбол, (2009 – 2017).
 • Заместник-директор в средно училище (2017 – до момента).
 • Опит в работата със сектора на НПО, управление и изпълнение на проекти като ръководител, координатор и експерт. Работа с деца и семейства в риск и с доброволци по национални и европейки проекти и програми.
 • Заместник председател на Комисия по приемна грижа към РДСП Ямбол.
  Академичен опит:
 • Обучител и супервайзър на екипи за социални услуги, консултант в терапевтичен център.
 • Външен лектор и обучител към ЦПО.
 • Консултант и експерт „Експертни групи“ в НАСО, участник в междуведомствените работни групи по разписването на нормативни актове.

Антоанета Янкабакова

Образование:

 • Магистър „Управление и развитие на човешките ресурси“, НБУ, София (2009)
 • Магистър „Информационни технологии“, Технически университет, Габрово (1991)
 • Бакалавър „Информационни технологии“, Технически университет, Габрово (1990)
 • Следдипломна квалификация „Супервизия на подкрепящите професии“, Великотърновски университет (2020)
  Професионален опит:
 • Изпълнителен директор на сдружение ИМКА (1994 – 2020).
 • Ръководител на Център за обществена подкрепа към сдружение ИМКА (2010 – 2020).
 • Супервайзър на приемни семейства и областни екипи по приемна грижа в 4 области на страната (2017 – 2020).
 • Супервайзър и обучител на професионални екипи предоставящи социални услуги в България (2011 – 2020).
 • Консултант на УНИЦЕФ за развитие на мрежата „Община приятел на детето“ (2013 – 2015).
 • Консултант на УНИЦЕФ за въвеждане на пилотен модел за областно планиране и създаване на стратегии за развитието на социалните услуги в област Русе и в Северен централен планов регион (2009 – 2010).
  Академичен опит:
 • Обучител на УНИЦЕФ за въвеждане на модела на областно планиране на развитието на социалните услуги в 25 области на страната (2010).
 • Експерт оценител на състоянието на социалните услуги за деца и младежи в Косово, Организация за сигурност и сътрудничество Косово, Прищина, (2005).
 • Експерт оценител на международна обучителна програма „Оценка на ToT на младежки работници“ в Европейския младежки център, Будапеща (2002).
 • Обучител и консултант в областта на младежки и социални дейности и организационно развитие на НПО в България, Македония, Косово и различни европейски страни (1998 – 2020).
 • Обучител, експерт и координатор по проекти и програми, изпълнявани от сдружение ИМКА, общински администрации и други НПО (1996 – 2020).

Анелия Милошова

Анелия Милошова

Образование:

 • Магистър психолог, член на Дружеството на психолозите в Република България No.BG-RP-1189 – индивидуално и семейно консултиране и психотерапия; супервизия – професионално консултиране.
 • Докторант, тема на дисертационен труд „Комплексна рехабилитация за лица с физически увреждания” към Югозападен университет, Благоевград.
  Професионален опит:
 • Директор на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Ильо войвода”, Кюстендил.
 • Експерт – представител на НАСО за град Кюстендил.
  Академичен опит:
 • Треньор и съдия по параолимпийския спорт БОЧА, адаптиран за лица с увреждания.

Веселина Ботева

Веселина Ботева

Образование:

 • Магистър „Счетоводство на финансови и нефинансови институции“, СА „Д. Ценов“ Свищов
 • Магистър „Здравен мениджмънт“, Медицински университет Пловдив
 • Бакалавър „Социални дейности и мениджмънт“, ПУ „Паисий Хилендарски“
Квалификация:
 • „Ролята на инспекторатите при превенцията и противодействието на корупцията в държавната администрация”,
 • „Прилагане на система за измерители на конфликти на интереси в държавната администрация”,
 • „Интеграция на ромите в България в областта на образованието“,
 • „Управление на социалните услуги, контрол на качеството и възлагане на управлението на социалните услуги“ и „Мониторинг и оценка на изпълнението на политики и стратегии за развитие на социалните услуги“,
 • „Национална координация по въпросите на ЕС: свързване на вътрешни и европейски измерения“
Професионален опит:
 • Експерт и ръководител в Агенцията за социално подпомагане (1999 – 2012).
 • Директор на дирекция „Социална политика“ към Община Пловдив (2012 – до момента).
 • Активно участва в процеса на деинституционализация, стартирал в Община Пловдив през 2012 г., с личен принос за развитие на социалните услуги в Община Пловдив чрез активно партньорство с държавни структури и неправителствени организации.

Валентина Гешева

Образование и квалификация:

 • Медицинска сестра – детски профил, ПМУ „Мара Малеева“ Пловдив
 • „Социални дейности“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
 • „Оценка на риска при пробационни практики“, ПУ „Паисий Хилендарски“
 • „Управление на центрове за работа с деца и семейства“
 • „Работа на терен с инжекционно употребяващи наркотици“
 • „Работа на терен по превенция на ХИВ/СПИН и туберкулоза“
  Професионален опит:
 • Член на УС на „Фонд за превенция на престъпността – ИГА“
 • Управител на ЦСРИ за правонарушители и експерт
 • Регионален представител на НАСО за област Пазарджик
  Академичен опит:
 • Опит в обучения в работата с рискови групи
 • (наркозависими, проституиращи лица с криминогенно поведение, жертви и извършители на домашно насилие, лица с физически увреждания)

Весела Цанкова

Весела Цанкова

Образование:

 • Магистър по право
 • Бакалавър по социални дейности
  Професионален опит:
 • 2014 – до момента, председател на УС на сдружение „Граждански инициативи – гр. Ловеч“ и мениджър на социални услуги „Център за обществена подкрепа“, „Център за социална рехабилитация и интеграция“ и „Наблюдавано жилище“.
 • 2006 – 2014, социален работник в „Защитено жилище“ за младежи с умствени и физически увреждания, експерт „Социални дейности“, юрисконсулт в общинска администрация Ловеч.
 • Учредител и член на Управителния съвет на фондация „Живо село“.
 • Представител на НАСО за Ловеч.
  Академичен опит:
 • Провеждане на тренинги и обучения в сферата на социалните услуги;
 • изготвяне на стратегически и нормативни документи;
 • управление на социални услуги и бюджет;
 • управление на проекти и дейности.

Десислава Стоянова

Образование:

 • Магистър „Управление на социалните дейности с деца и юноши“, квалификация „Социален педагог“
 • Магистър „Информатика“
  Професионален опит:
 • Работа по социални проекти;
 • Предоставяне на социални услуги за деца и хора с увреждания;
 • Реализиране на местни стратегии и насоки в сферата на социалните дейности;

Желязко Айрянов

Желязко Айрянов

Образование:

 • Магистър „Социална педагогика“, Шуменски университет
 • Магистър „Публична администрация“, Бургаски свободен университет
 • Бакалавър „Публична администрация“, Бургаски свободен университет
Професионален опит:
 • Директор на Център за обществена подкрепа гр. Средец от 2010 год. до момента.
 • Директор на Дом за възрастни с умствена изостаналост от 2006 до 2010 год.
Академичен опит:
 • Водещ на програма „Работилница за родители – да пораснем заедно“ на УНИЦЕФ България
 • Управление и качествено предоставяне на социални услуги
 • Майсторски клас по управленска компетентност

Живка Аярянова

Живка Айрянова

Образование и квалификация:

 • Магистър по „Консултативна психологоя“ – ШУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен
 • Бакалавър по специалността „Психолог и учител по психология“ - ШУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен
 • Ранна детска интервенция - „ECI AGORA Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“
 • Въвеждащ курс по релационна психомоторика и практика – Психоаналитичен институт ТОЛК
 • Трениране на успешни родители по метода на д-р Томас Гордън
 • Трениране на успешни учители по метода на д-р Томас Гордън
 • Работа с деца и жени жертва на насилие – Асоиация Анимус
 • Емоционални и поведенчески разстройства в детството – Карин дом
 • Обучение на УНИЦЕФ за водещ на „Работилница за родители - да пораснем заедно“
 • Транзакционен анализ - ШУ „Епископ Константин Преславски“
 • Functional ABA
 • PECS
Професионален опит:
 • От 2014г. е част от екип на ЦОП гр.Средец. Провежда индивидуални консултации с деца и родители, водещ е на тренинг обучения, водещ на „Работилница за родители – да пораснем заедно“ на УНИЦЕФ България, водещ на обучения за осиновители. 

Доц. д-р Соня Будева

Образование:

 • Доктор по психология, Доцент по социална работа
 • Професионален опит:
 • 20-годишен опит в социалната сфера като университетски преподавател, практик и обучител.
 • Ръководител и координатор на международни социални проекти.
Академичен опит:
 • Преподавател във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, член на МКБППМН-Община В.Търново, член на ЕГ към НАОА по ПН 3.4 Социални дейности, член на редица научни журита, редакционни колегии, организационни научни комитети.
 • Автор на монографии, учебници, статии, студии и доклади, самостоятелно или в съавторство, в областта на психологията и социалната работа.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ — РАБОТОДАТЕЛИ

Димитър Моллов

Образование:

 • Бакалавър „Международни икономически отношения“ – РУ „Ангел Кънчев“ (2012)
 • Магистър „Мениджмънт на водния транспорт“ – ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ (2021)
 • Сертификати за завършени дисциплини  „Планиране на малък бизнес“ и „Световна икономика“ от Scottish Qualification Authority, Morray College, UK (2011)
Професионален опит:
 • Координатор презокеански контейнерни пратки – „Глоублинк България“
 • Търговски специалист (транснационална логистика) – „Транспрес ЕООД“
 • Мениджър корабно снабдяване при международни проекти – „Алфа Съплай ЕООД“
 • Експерт логистични операции и проекти – „Дева Сървисиз“ (Великобритания)
 • Администратор международни продажби – „Сърф Стайл Мениджмънт“ (САЩ)

тел. 0884 688 242
project@naso.bg

Емилия Йосифова

Образование:

 • Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол” – СА „Димитър Ценов“ Свищов и магистърска степен по специалността „Управление на институции за социална работа” – Софийски университет "Св. Климент Охридски" 
Професионален опит:
 • от 2003 г. работи в  неправителствения сектор – разработване и управление на Проекти; Създава и ръководи - Фондация „Подкрепа за реализация“ (от 07/2004 г.) и ЦСРИ за лица с увреждания (от 08/2007 г.), ръководи ЦСРИ за деца с увреждания (от 05/2021 г.)  
 • Създава и ръководи алтернативна, общодостъпна, мобилна здравно-социална услуга
 • Добороволец в кампании на Сдружение „Операция – Плюшено мече“ от 10/2016 г. и на Сдружение „Ангели за България“ – Лондон от 01/2021 г.

Илина Чолакова

Илина Чолакова

Образование:

 • Магистър „Бизнес администрация“, Нов български университет, София (2010)
 • Бакалавър „Маркетинг и мениджмънт“, университет „Льо Мирай“ Тулуза, Франция (2008)
Професионален опит:
 • Управител на Комплекс за социално развитие – Варна към Агенция за социално развитие – Вижън, 2020.
 • Експерт по социални услуги към Агенция за социално развитие – Вижън (2015 – 2019)
Сюзан Сейфетинова

Сюзан Сейфетинова

Образование:

 • Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 • Защита на дисертация на тема: „Стрес и трудово изпълнение при служители в социалната сфера”, доктор
 • Технически университет – Варна, Магистър „Социален мениджмънт“
Професионален опит:
 • Управител на Комплекс за социално развитие гр. Търговище  към „Агенция за социално развитие“
 • Преподавател в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ от 2021г.
Академичен опит:
 • Сейфетинова, С. (2016). Фактори за повишаване на трудово изпълнение при служители в социалната сфера. В: Сборник с доклади от международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“, стр. 623- 629, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.
 • Сейфетинова, С. (2017). Предиктори на трудовото изпълнение. В: Сборник с доклади от международна научна конференция „Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология“, стр. 579- 584, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.
 • Сейфетинова, С. (2017). Показатели за трудово изпълнение на служители в социалните услуги. В: Сборник с доклади от международна научна конференция „Приложната психология - възможности и перспективи`2017“, Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”.
 • Сейфетинова, С. (2019). Професионален стрес в практиката на социалните работници. В: Пета международна студентска научна конференция „Приложни аспекти на психологията”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”.
 • Сейфетинова, С. (2019). Различия във възприетия стрес, бърнаут и стратегиите за справяне със стреса при служители от помагащите професии според демографските фактори. В: „Лидерство и развитие на човешките ресурси”, Софийски университет „Св. Климент Охридски” (под печат).

тел. 0882 122 640
expert@naso.bg

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ — ПОДКРЕПА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Веселина Стоилова

Образование:

 • Магистър по икономика на труда – УНСС София;
 • Магистър по Социология на икономиката – ИУ Варна;
 • Магистър по Право – ВСУ „Черноризец Храбър” Варна;
 • Магистър по Социален мениджмънт – ВСУ „Черноризец Храбър” Варна.
Квалификации:
 • Обучител по комплексна рехабилитация на късноослепели лица – НЦРС Пловдив;
 • Позитивна психотерапия – ДПБ;
 • Социално предприемачество – Counterpart international – Полша;
 • Деинституционализация и социални услуги за деца – Програма „Грюндвиг” – Румъния;
 • Емоционална интелигентност – Еразъм + - Кипър;
 • Европейски добри практики – „Тренинг фактори” – Италия
Професионален опит:
 • Младежки организатор – 1983 – 1986 г.
 • Социолог – 1986 – 1996 г.
 • Обучител по рехабилитация на слепи – 1996 – 2004 г.
 • Главен експерт в Дирекция „Социални дейности” Община Варна – от 2004 г.
Обществен опит:
 • Членство в ССБ от 1978 г. и участие в различни органи;
 • Заместник-Председател на Фондация „Приятели на слепите” – 1997 – 2000 г.;
 • Учредител и почетен председател на Фондация „Съпричастие” Варна – 2000 г. До сега;
 • Съпредседател на Обществения съвет по рехабилитация и социална интеграция в община Варна – 2001 – 2013 г.;
 • Омбудсман на хората с увреждания в Община Варна – 2004 г. До сега;
 • Автор и ръководител на повече от 50 социални проекти в областта на интеграцията на хората с увреждания в различни области – образование, култура, социални услуги, заетост, защита на правата на хората с увреждания и др.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.