НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

За нас защитата на данните е много важна. Ние уважаваме Вашата лична и персонална сфера. НАСО е администратор на лични данни и отговаря за спазването на разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните. Нашата практика за защита на данните е в съответствие с действащото право за защита на личните данни.

HАСО осъзнава, че поверителността е основно човешко право, и признава значението на поверителността, сигурността и защитата на данните на нашите партньори. Ние се стремим да осигуряваме защита на всички дейности, които надвишават минималните законови изисквания, и да внедряваме последователни и стриктни процедури и правила.

Нашите принципи за поверителност:

Разполагаме с програма, базирана на отчетност, и се ангажираме да спазваме следните принципи, които са основани на международно признати рамки и правила за поверителност и защита на данните:

ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ, СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

Обработваме личните Ви данни в съответствие със закона и по справедлив и прозрачен за Вас начин. Дейностите, свързани с обработване на данни, се изпълняват: 1) с Ваше съгласие; 2) с цел да спазим задълженията си към Вас; 3) с цел легитимно осъществяване на бизнес дейности, внедряване на иновации и безпроблемно клиентско обслужване; или 4) с друга законосъобразна цел.

УВЕДОМЛЕНИЯ И ПРАВО НА ИЗБОР ВЪВ ВРЪЗКА С УПОТРЕБАТА НА ДАННИ

Действаме по прозрачен начин, като Ви предоставяме точна информация и Ви даваме право на избор за типа лични данни, които събираме, и за целите, за които ги събираме и обработваме. Няма да използваме лични данни за цели, несъвместими с тези принципи, с Декларацията за поверителност или с конкретни уведомления, свързани с НАСО услугите.

ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ

Предоставяме Ви разумен достъп и възможност за преглед, коригиране, допълване или изтриване на лични данни, които сте споделили с нас.

ИНТЕГРИТЕТ НА ДАННИТЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ

Използваме лични данни само за целите, посочени към момента на събиране, или за допълнителни съвместими цели съобразно закона. Предприемаме разумни действия, за да гарантираме, че личните данни са точни, пълни и актуални и събираме лични данни, които са подходящи и необходими за целите, за които се събират. Съхраняваме личните данни за срок не по-дълъг от необходимия за целите, за които ги събираме, след което ги изтриваме или унищожаваме по сигурен начин.

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

За да защитим личните данни от неупълномощена употреба или разкриване, прилагаме строги мерки за защита на информацията в собствената си дейност и предлагаме водещи на пазара продукти и решения с високи нива на сигурност на данните.

ОТЧЕТНОСТ ЗА ПО-НАТАТЪШЕН ТРАНСФЕР

Отчитаме потенциалната отговорност, която носим за пренос на лични данни към трети страни. Личните данни се споделят само при условие че третите страни са задължени чрез договор да осигуряват еквивалентни нива на защита.

СЪДЕЙСТВИЕ, НАДЗОР И ПРИЛОЖЕНИЕ

Ангажираме се да разрешаваме всякакви проблеми относно личните Ви данни.

СИГУРНОСТ

Поддържаме интегритета и сигурността на нашите уебсайтове, продукти, характеристики и услуги и предотвратяваме заплахи за сигурността, измами или други криминални или злонамерени действия, които компрометират Вашата информация.

СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНА

Спазваме приложимото законодателство, регламенти, съдебни разпореждания, искания от страна на правителства и правоприлагащи органи, за да предлагаме по правилен начин услугите и продуктите си и да защитаваме себе си, клиентите и потребителите си, както и да разрешаваме евентуални потребителски спорове.

Как опазваме данните Ви : За да предотвратим загуба, неупълномощен достъп, използване или разкриване и да гарантираме правилно използване на информацията Ви, използваме разумни и подходящи физически, технически и административни процедури за опазване на данните, които събираме и обработваме. HАСО съхранява данни, както се изисква или е допустимо от закона и за период, в който данните продължават да имат законна цел. При събиране, предаване или съхраняване на чувствителна информация, използваме набор от допълнителни технологии и процедури за сигурност, за да защитим личните Ви данни от неупълномощен достъп, употреба или разкриване.

Упражняване на Вашите права и връзка с нас : Имате право на копие от всички лични данни, които сте ни предоставили, или които съхраняваме за Вас, както и да изисквате разяснения във връзка с обработването им. Имате право също така да оттегляте вече дадено съгласие или да заявявате коригиране, допълване, ограничаване, анонимизиране или изтриване на личните Ви данни; да получите личните данни, които предоставяте доброволно или съгласно договор, в структуриран формат, удобен за машинно разчитане, както и да поискате да бъдат прехвърлени към друг администратор на данни.

В определени случаи правата Ви могат да бъдат ограничени, например ако искането Ви може да доведе до разкриване на лични данни на друго лице или когато искате от нас да изтрием информация, която сме длъжни да съхраняваме по закон или въз основа на императивни законни основания. Ако искате да упражните правата си или ако имате въпроси или притеснения относно нашата Декларация за поверителност, събирането и използването на Вашите данни или във връзка с евентуално нарушение на местните закони за поверителност, можете да се свържете с Главния ни отговорник по поверителността и защитата на данни или да ни пишете на някой от следните адреси по-долу:

office@naso.bg

finance@naso.bg

info@naso.bg

Цялата кореспонденция се третира като поверителна. При получаване на съобщение от Вас наш представител ще се свърже с Вас в разумен срок, за да отговори на въпросите и притесненията Ви. Целта ни е всички Ваши проблеми да се разрешават в срок и по ефективен начин. Ако не успеем да отговорим на запитванията Ви, имате право да се свържете с надзорните органи за поверителност на данните в държавата, в която живеете или работите, или да потърсите правна защита чрез съдебната система, ако смятате, че са нарушени правилата за защита на данните.

Промени в нашата Декларация за поверителност: Ако направим промени в нашата Декларация за поверителност, ще публикуваме актуализирания текст тук и ще посочим датата на последната редакция. Ако направим важни промени в Декларацията за поверителност, които съществено изменят практиките ни за поверителност, ще Ви уведомим чрез други средства, например по имейл или чрез публикуване на уведомление на уебсайт и/или страниците ни в социалните медии, преди да влязат в сила промените. Последната актуализация на тази декларация за поверителност е от 02.01.2019 г.

EКИПЪТ НА НАСО

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.