ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

D-CARE

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТ D-CARE

 „Разработване, пилотиране и валидиране на модели на интелигентни грижи в Дунавския регион за подпомагане на социалните иновации, подобряване на компетентностите и предприемачеството“

D-CARE

Неблагоприятните демографски процеси оставиха своя значителен отпечатък върху работната сила в целия Дунавски регион. Поради възможностите за мобилност цели региони останаха без квалифицирана работна сила. Младите хора търсят по-добри възможности за работа в по-големите градове или в чужбина, което наложи възрастните хора от селските и градските райони, да останат да живеят сами. За да съживим регионите и да насърчим населението да бъде част от пазара на труда и в същото време да гарантираме общодостъпни услуги за възрастното население, трябва да признаем, че са необходими нови, иновативни и междусекторни услуги. Ето защо дейностите по проекта D-CARE са фокусирани върху създаването на транснационална мрежа за сътрудничество, която ще проектира, тества и внедри модел на иновативни среди за учене за възрастните хора над 55 години в 9 дунавски региона.

Целта на този проект е да улесни създаването, валидирането и внедряването на услуги за интелигентни грижи, които ще укрепят и интегрират регионалните системи за социални и здравни грижи, с цел подобряване на компетентностите и генериране на иновативни социални и здравни модели. В резултат на дейностите от проекта D-CARE, 8 държави от Дунавския регион ще имат подобрен капацитет и умения, за да отговорят на нуждите от заетост на населението, а възрастните хора ще получат нови услуги за интелигентни грижи.

Регионите на D-CARE от Румъния, България, Молдова, Унгария, Босна и Чехия имат значителни проблеми с емиграцията на младежи и активно население, поради което възрастните остават сами и без реална подкрепа. В тези региони социално-медицинската помощ за възрастните липсва и генерира огромни публични разходи, особено за възрастните хора с диабет, исхемична болест на сърцето, периферна артериална болест, сърдечна недостатъчност, сърдечна болест и инсулт, с леко когнитивно увреждане, рак, деменция, алцхаймер, живеещи в изолирани общности. Освен това 80% от възрастните хора страдат от депресия, самота, социални лишения, лошо качество на живот, когнитивен спад, увреждане, повишен риск от соматични разстройства. Страните по проекта имат следните характеристики: страни с развити региони, които вече имат политически инструменти и стратегически планове за използване на технологиите за електронно здравеопазване за предоставяне на социално-медицински услуги, но нямат възможност да ги индивидуализират или да ги пригодят в подходящи услуги отговарящи на потребностите на възрастните; страни с бедни региони, които нямат политически инструменти или стратегии, свързани с въвеждането и използването на нови технологии за предоставяне на интегрирани услуги за грижи (липсва определението за интелигентна грижа, има недостиг на медицински персонал, наблюдава се изолация на селските райони).

Специфични цели на проекта

Специфична цел 1 пряко допринася за основната цел на проекта, тъй като технологиите за интелигентни грижи представляват жизнеспособно решение за разработване на нови социални и здравни услуги, особено когато инструментите за социални иновации са интегрирани с цифрови решения. D-CARE ще създаде групи от четири заинтересовани страни (4DMG). В проектните региони ще се изградят 9 лаборатории за интелигентна грижа, които ще отправят покана за иновационна програма до компании, разположени в Дунавския регион,  да предложат иновативни технологии и решения за разработване на услуги / модели за интелигентни грижи. Предложенията ще бъдат моделирани и проектирани, което ще доведе до модели за интелигентна грижа. Моделите за интелигентна грижа ще бъдат тествани и валидирани с крайните потребители и в резултат на този процес поне един от  моделите на интелигентна грижа ще бъде пилотиран и внедрен във всеки пилотен регион.

Специфична цел 2  акцентира върху проектиране на иновативни среди за учене, способни да създават учебни инструменти, съдържание и програми за обучение, които ще подобрят или развият уменията, необходими в регионите на проекта за предоставяне на нови интегрирани услуги за грижи (иновативни модели / услуги за интелигентни грижи).

Специфична цел 3 е фокусиранa върху подобряване на капацитета на местните и регионалните власти за разработване на политически инструменти или програми, които ще подкрепят процеса на генериране и внедряване на услуги / модели за интелигентни грижи за възрастните хора в Дунавския регион. Тази цел се отнася до създаването на Транснационален учебен политически център, който ще разработи транснационална стратегия и учебни сесии въз основа на случаите/казусите, предоставени от Smart Care Labs / Лабораториите за интелигентна грижа  за осигуряване на трансфер на ноу-хау, разпространение на знания и споделяне на най-добри практики с цел повишаване на компетентността и капацитета на публичните власти за създаване политически инструменти, които отговарят повече на търсенето и предизвикателствата на интелигентните грижи, включително на генерирането или внедряването на услуги за интелигентни грижи.

Основен резултат от проекта: подобрени умения и компетентности сред възрастните хора, агенциите по заетостта, организациите на пазара на труда, предприемачите, социалните и здравните звена за предоставяне на интелигентни услуги в 9 дунавски региона за задоволяване на нуждите на населението над 55 годишна възраст.

Водещ партньор: Университет по медицина и фармация „Юлиу Хатеган“ Клуж-Напока, Румъния

Партньори:
– Асоциация “ Dr. Vasile Micu“, Румъния
– Национална асоциация за управление на човека, Унгария
– Кметство на град Каба, Унгария
– DBH Инвестиционен фонд за рисков капитал публично дружество с ограничена отговорност, Унгария
– Асоциация „CedarNet”, Унгария
– Университет „Ян Евангелиста Пуркине” в Усти над Лабе, Чехия
– Доброволчески център, Чехия
– BioLAGO e.V., Германия
– Grunderschiff UG (ограничена отговорност) & Co. KG, Германия
– Университет в Любляна, Словения
– RDA Green Karst, ltd., Словения
– Община Илирска Бистрица, Словения
– Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна, България
– Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“, България
– Johanniter Austria Научни изследвания и образование, Австрия
– UIV – Градски иновации Виена, Австрия
– Град Приедор, Босна и Херцеговина
– Търговско-промишлена камара на регион Баня Лука, Босна и Херцеговина
– Публична медицинска санитарна институция Институт по онкология, Молдова

Асоциирани стратегически партньори:

– Кметство Клуж-Напока, Румъния
– Местна група за действие Бърди-Вълтава, Чехия
– Кметство Ловошице, Чехия
– Общинска служба Тиса, Чехия
– Община Аксаково, България
– INNOVA Észak-Alföld Агенция за регионално развитие и иновации, Унгария
– Дом за стари хора Баня Лука, Босна и Херцеговина.

Финансиране:

Общ бюджет за всички партньори по проекта: 2,417,125.00 евро.
Финансирането е от Европейски фонд за регионално развитие.

ИЗПЪЛНЕНИЕ: 08.2020г. до 12.2022г.

ДЕЙНОСТИ:

 1. Архитектурно проектиране на иновативна образователна среда / иновативни среди за учене
 2. Изготвяне и издаване на наръчник за архитектура на иновативната учебна среда (ILE)
 3. Разработване на методологии и инструментариум за иновативни среди за учене
 4. Разработване на програми за обучение
 5. Осигуряване на партньорства и създаване на рамката за изграждане на мрежа от иновативни учебни среди на ниво Дунавски регион
 6. Организиране провеждането на обучения
 7. Създаване на четворна спираловидна система за заинтересованите страни
 8. Внедряване на лабораториите за интелигентна грижа
 9. Програма за иновации
 10. Разработване на модели за интелигентни грижи
 11. Пилотиране, тестване и валидиране на модели на услуги за интелигентна грижа
 12. Транснационална стратегия за разработване и внедряване на модели на услуги за грижи за възрастни хора в Дунавския регион
 13. Разработване на регионални планове за действие
 14. Start-up дейности за комуникации
 15. Публични събития
 16. Публикации
 17. Рекламни материали
 18. Дигитални дейности

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.