ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО)

Оказване на първа долекарска помощ в социалните услуги

„Основни нормативни документи в областта на социалните услуги. Видове социални услуги, целеви групи. Задължителни документи, които следва да съдържа досието на потребителя“