ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО)

Oнлайн обучение на тема „Особености при работата с деца и лица с асоциално поведение. Интервенции при злоупотреба с ПАВ, зависимости и рисково сексуално поведение“

Национален алианс за социална отговорност отправя към Вас покана за участие в онлайн обучение на тема „Особености при работата с деца и лица с асоциално поведение. Интервенции при злоупотреба с ПАВ, зависимости и рисково сексуално поведение“ , което ще се проведе на 29 февруари 2024 г. от 10:00 до 12:00 часа, онлайн през Zoom. Обучението […]

Покана за участие в онлайн теоретично-практично обучение на тема „Оказване на първа до-лекарска помощ в социалните услуги”

Oнлайн обучение на тема „Наредби. Щатни разписания. Индивидуална оценка на служителите“,

Покана за обучение на тема: „Специфика на работа с малолетни, непълнолетни и пълнолетни потребители, имащи асоциално поведение. Оценка на риска при работа с деца и лица с поведенчески проблеми“

Провеждане на изпит в ЦПО НАСО

Покана за онлайн обучение „Поведенчески и психологични симптоми при деменция“

Онлайн обучение: „Правата на децата. Конвенция на ООН за правата на децата. Детско участие и инструменти за събиране на обратна връзка от потребители в социалните услуги“

Покана за онлайн обучение на тема „Превенция на насилието. Закрила от насилие при потребители и служители на социални услуги

Покана за участие в обучение на тема „Трудотерапия – техники и методи за работа с потребители“ в хотел Аква Бургас

Покана за онлайн теоретично-практично обучение на тема „Оказване на първа долекарска помощ в социалните услуги”

Онлайн обучение на тема „Техники за пряка работа с деца“ – II част

Онлайн обучение на тема „Специфика на работа с малолетни, непълнолетни и пълнолетни потребители, имащи асоциално поведение. Оценка на риска при работа с деца и лица с поведенчески проблеми“

Проведено обучение на тема „Наредбата за качество на социалните услуги. Предизвикателства и специфики“

Оказване на първа долекарска помощ в социалните услуги

„Основни нормативни документи в областта на социалните услуги. Видове социални услуги, целеви групи. Задължителни документи, които следва да съдържа досието на потребителя“