НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Проект „Устойчивост на общността чрез социални поръчки“

Кризата Covid-19 причини свиване с 6,3% в икономиката на ЕС през 2020 г., като спадът на работните места и инвестициите е непропорционален и засегна много хора, които исторически са изпитвали значителни пречки пред заетостта, включително хора с увреждания. Чрез генериране на заетост и насърчаване на социалното и трудовото приобщаване, предприятията на социалната икономика изиграха ключова роля за повишаване на устойчивостта на общността.

Въпреки това много участници в социалната икономика страдаха и продължават да страдат от последиците от пандемията, излагайки на риск своето положително социално-икономическо въздействие на местно ниво. Проектът се основава на три предположения:

  1. Възстановяване от пандемията – ще изисква от публичните органи да предприемат проактивни стъпки в подкрепа на хората с увреждания и други уязвими групи в достъпа до пазара на труда.
  2. Това трябва да стане чрез целенасочени действия, насочени към създаване на благоприятна бизнес среда за социалното развитие на икономиката;
  3. Социално отговорните обществени поръчки (SRPP) представляват значителен двигател към общественото участие, възможности за заетост на хора с увреждания, тъй като е ключов инструмент за подкрепа на развитието на социалната икономика.

Проектът CO-RESP по този начин ще се стреми да увеличи максимално използването на SRPP чрез организиране на мисия за социална икономика (WP2), обединяваща всички съответни заинтересовани страни, насърчаване на обмена на добри практики и засилване на междурегионалното сътрудничество между участниците в социалната икономика и регионалните/местни власти. Въз основа на опита от партньорско обучение, местните власти, участващи в проекта, ще изготвят местни планове за действие (WP3) с цел максимизиране на използването на SRPP на местно ниво. В заключение, документ с препоръка за репликации (WP4) ще бъдат изготвен, за да улеснят и гарантират повторяемостта на резултатите от проекта.

Откриващата среща по проекта се очаква да се проведе на 6ти октомври 2022, като домакини ще бъда екипа на НАСО.

Управление на социалните услуги на общинско ниво

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Проект „Snowball“

Декларация за социално отговорни обществени поръчки

Надежда Юлзари

Обучение за превенция на насилието в социалните услуги

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.