НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Членство в НАСО

Членове на Алианса могат да бъдат български и чуждестранни стопански и нестопански юридически лица, общини, регионални и общински институции, които приемат Устава на организацията и съдействат за изпълнение на нейните цели и дейности. Основните приоритети за това са:

 • Да обединява и представлява доставчиците на социални услуги в България, да осигурява развитие на техния капацитет и равнопоставеност, да подкрепя професионалното и кариерно развитие на специалистите, работещи в социалните услуги;
 • Да работи за развитие на социалните услуги, повишаване на тяхното качество, участие и удовлетвореност у потребителите;
 • Да бъде обединяваща национална организация в сектора на организациите, работещи за хората с увреждания и други социални групи, и партньор на организации на хората с увреждания, държавата и общините в социалната сфера;
 • Да привлича максимален брой социално отговорни работодатели, желаещи и можещи да поемат социални ангажименти за разкриване на повече работни места, грижа за своите служители, своя град и обществото като цяло, и да ги направи съпричастни в стремежа към по-качествен живот за всички;
 • Да обединява и подкрепя усилията и възможностите на общините и другите структури в изпълнение на една от основните им мисии за създаване на благоприятни условия за социално развитие, разкриване на работни места, реализиране на социални ангажименти и услуги и постигане на по-добро качество на живот в различните общности;
 • Да осигурява активно и ползотворно национално и международно партньорство.

Какви предимства носи членството в Алианса?

Участие в дейността на водеща национална представителна организация;

Възможност за лобиране на европейско, национално и местно ниво;

Информираност и партньорство за реализиране на проекти и дейности;

Подкрепа и популяризиране на дейностите на всяка организация;

Членство и участие в организациите, на които НАСО е член:

 • Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/;
 • Европейската коалиция за живот в общността /ECCL/;
 • Федерацията на европейските социални работодатели /FESE/;
 • Националния съвет за хората с увреждания;
 • Националния съвет по въпросите на социалното включване;
 • Националния съвет за закрила на детето;
 • Консултативния съвет по корпоративна социална отговорност;
 • Междуведомствената работна група по социална икономика;
 • Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите към Народното събрание;
 • Постоянни и временни работни групи за консултации по нормативни промени в областта на социалните политики, дейности и услуги; социалната икономика и предприемачество.

НАСО включва широк кръг от организации на територията на цялата страна, някои от които включват в съставите си и представляват други групи организации.

Всичко това допринася НАСО да има влияние, да представлява и работи с над 2000 организации и институции, преки и непреки членове на Алианса на територията на Република България.

 

Често задавани въпроси:

Чрез обучения, създаване на помощно бюро, предоставяне на информация и консултантски услуги, осигуряване на логистична подкрепа, възможности за европейско и национално партньорство и обмяна на добри практики.

Създаване на работни механизми между държавните власти и доставчиците на услуги за разработване на работещи национални стандарти за финансиране и устойчивост на този процес.

Осигуряване на равно третиране на всички видове доставчици на услуги, създаване на механизми за публично-частни партньорства и прилагане на модели за публичен контрол върху качеството на услугите.

Осигуряване на партньорство с организациите на хората с увреждания за реализиране на обучения и проучвания за потребностите на хората с увреждания и разработване на стандарти за качеството на услугите.

Партньорство с публични институции, корпорации и работодатели за реализиране на съвместни проекти и дейности с цел осигуряване на условия и подкрепа за хората с увреждания.

Реализиране на национална кампания за промяна и позитивно развитие на обществената нагласа в национални и местни медии, образователни и културни институти, други публични организации.

Осигуряване на условия за подкрепа и развитие на доставчиците на услуги и работодателите на хора с увреждания и други социални групи, и увеличаване на приноса им за подобряване на социалното включване и качеството на живот на населението.

Подобряване на условията за осъществяване на успешен бизнес и подкрепа за развитието на социално отговорните корпорации с цел увеличаване на приноса им в социалното развитие на България в съответствие с етичните, правните и социалните очаквания на обществото чрез справедлива политика по отношение на заплащане, осигуряване, обучение, подобряване на условията на труд на служителите и реализиране на подкрепа за обществото чрез дарения, спонсорство и други партньорства.

Мотивиране и стимулиране на общини, общински и регионални структури и други институции за създаване на социално отговорна среда и политики, насърчаващи реализирането на местни, регионални и социално отговорни инициативи и дейности с цел постигане на социална подкрепа, справедливост, партньорство и позитивно развитие, водещи до подобряване на условията на живот.

Включване на организации и институции, работещи в областта на изкуството и културата, с цел реализиране на социално значими дейности, инициативи и проекти, формиращи адекватни обществени нагласи, активност, позитивност и социално отговорно поведение с принос за социалното развитие на обществото.

Членове на Алианса могат да бъдат български и чуждестранни стопански и нестопански юридически лица, общини, регионални и общински институции, които приемат Устава на организацията и съдействат за изпълнение на нейните цели и дейности:

Да бъде обединяваща национална организация в сектора на организациите, работещи за хората с увреждания и други социални групи, и партньор на организации на хората с увреждания, държавата и общините в социалната сфера;

Да привлече максимален брой корпорации, желаещи и можещи да поемат социални ангажименти за своите служители, своя град и обществото като цяло, и да ги направи съпричастни в стремежа към по-качествен живот за всички;

Да обедини и подкрепи усилията и възможностите на общините и другите структури в изпълнение на една от основните им мисии за създаване на благоприятни условия за бизнес, разкриване на работни места, реализиране на социални ангажименти и услуги, и постигане на по-добро качество на живот в различните общности.

Главното, към което НАСО насочва своите усилия, е да подкрепи развитието на капацитета на доставчиците на услуги, реализирането на услугите да става с участието на самите хора с увреждания и техните организации, като се стимулират и популяризират възможностите на самите хора с увреждания за развитие и значимост на техните постижения. Важен момент в работата на НАСО е стремежът да се въвличат в този процес местните власти и корпоративния сектор, които формират политики и създават ресурси, които могат да бъдат много полезни в развиващия се сектор.

НАСО е поела ангажимента да участва в различни национални консултативни формирования и да формулира предложения до държавни и общински власти за създаване и промяна на политики, създаване на нови услуги за развитие на различни видове заетост за интегриране на хората с увреждания в обществото.

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.