ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ЧЛЕНСТВО

Членство в НАСО

Членове на Алианса могат да бъдат български и чуждестранни стопански и нестопански юридически лица, общини, регионални и общински институции, които приемат Устава на организацията и съдействат за изпълнение на нейните цели и дейности. Основните приоритети за това са:

 • Да обединява и представлява доставчиците на социални услуги в България, да осигурява развитие на техния капацитет и равнопоставеност, да подкрепя професионалното и кариерно развитие на специалистите, работещи в социалните услуги;
 • Да работи за развитие на социалните услуги, повишаване на тяхното качество, участие и удовлетвореност у потребителите;
 • Да бъде обединяваща национална организация в сектора на организациите, работещи за хората с увреждания и други социални групи, и партньор на организации на хората с увреждания, държавата и общините в социалната сфера;
 • Да привлича максимален брой социално отговорни работодатели, желаещи и можещи да поемат социални ангажименти за разкриване на повече работни места, грижа за своите служители, своя град и обществото като цяло, и да ги направи съпричастни в стремежа към по-качествен живот за всички;
 • Да обединява и подкрепя усилията и възможностите на общините и другите структури в изпълнение на една от основните им мисии за създаване на благоприятни условия за социално развитие, разкриване на работни места, реализиране на социални ангажименти и услуги и постигане на по-добро качество на живот в различните общности;
 • Да осигурява активно и ползотворно национално и международно партньорство.

Какви предимства носи членството в Алианса?

Участие в дейността на водеща национална представителна организация;

Възможност за лобиране на европейско, национално и местно ниво;

Информираност и партньорство за реализиране на проекти и дейности;

Подкрепа и популяризиране на дейностите на всяка организация;

Членство и участие в организациите, на които НАСО е член:

 • Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/;
 • Европейската коалиция за живот в общността /ECCL/;
 • Федерацията на европейските социални работодатели /FESE/;
 • Националния съвет за хората с увреждания;
 • Националния съвет по въпросите на социалното включване;
 • Националния съвет за закрила на детето;
 • Консултативния съвет по корпоративна социална отговорност;
 • Междуведомствената работна група по социална икономика;
 • Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите към Народното събрание;
 • Постоянни и временни работни групи за консултации по нормативни промени в областта на социалните политики, дейности и услуги; социалната икономика и предприемачество.

НАСО включва широк кръг от организации на територията на цялата страна, някои от които включват в съставите си и представляват други групи организации.

Всичко това допринася НАСО да има влияние, да представлява и работи с над 2000 организации и институции, преки и непреки членове на Алианса на територията на Република България.

 

Често задавани въпроси:

Чрез обучения, създаване на помощно бюро, предоставяне на информация и консултантски услуги, осигуряване на логистична подкрепа, възможности за европейско и национално партньорство и обмяна на добри практики.

Създаване на работни механизми между държавните власти и доставчиците на услуги за разработване на работещи национални стандарти за финансиране и устойчивост на този процес.

Осигуряване на равно третиране на всички видове доставчици на услуги, създаване на механизми за публично-частни партньорства и прилагане на модели за публичен контрол върху качеството на услугите.

Осигуряване на партньорство с организациите на хората с увреждания за реализиране на обучения и проучвания за потребностите на хората с увреждания и разработване на стандарти за качеството на услугите.

Партньорство с публични институции, корпорации и работодатели за реализиране на съвместни проекти и дейности с цел осигуряване на условия и подкрепа за хората с увреждания.

Реализиране на национална кампания за промяна и позитивно развитие на обществената нагласа в национални и местни медии, образователни и културни институти, други публични организации.

Осигуряване на условия за подкрепа и развитие на доставчиците на услуги и работодателите на хора с увреждания и други социални групи, и увеличаване на приноса им за подобряване на социалното включване и качеството на живот на населението.

Подобряване на условията за осъществяване на успешен бизнес и подкрепа за развитието на социално отговорните корпорации с цел увеличаване на приноса им в социалното развитие на България в съответствие с етичните, правните и социалните очаквания на обществото чрез справедлива политика по отношение на заплащане, осигуряване, обучение, подобряване на условията на труд на служителите и реализиране на подкрепа за обществото чрез дарения, спонсорство и други партньорства.

Мотивиране и стимулиране на общини, общински и регионални структури и други институции за създаване на социално отговорна среда и политики, насърчаващи реализирането на местни, регионални и социално отговорни инициативи и дейности с цел постигане на социална подкрепа, справедливост, партньорство и позитивно развитие, водещи до подобряване на условията на живот.

Включване на организации и институции, работещи в областта на изкуството и културата, с цел реализиране на социално значими дейности, инициативи и проекти, формиращи адекватни обществени нагласи, активност, позитивност и социално отговорно поведение с принос за социалното развитие на обществото.

Членове на Алианса могат да бъдат български и чуждестранни стопански и нестопански юридически лица, общини, регионални и общински институции, които приемат Устава на организацията и съдействат за изпълнение на нейните цели и дейности:

Да бъде обединяваща национална организация в сектора на организациите, работещи за хората с увреждания и други социални групи, и партньор на организации на хората с увреждания, държавата и общините в социалната сфера;

Да привлече максимален брой корпорации, желаещи и можещи да поемат социални ангажименти за своите служители, своя град и обществото като цяло, и да ги направи съпричастни в стремежа към по-качествен живот за всички;

Да обедини и подкрепи усилията и възможностите на общините и другите структури в изпълнение на една от основните им мисии за създаване на благоприятни условия за бизнес, разкриване на работни места, реализиране на социални ангажименти и услуги, и постигане на по-добро качество на живот в различните общности.

Главното, към което НАСО насочва своите усилия, е да подкрепи развитието на капацитета на доставчиците на услуги, реализирането на услугите да става с участието на самите хора с увреждания и техните организации, като се стимулират и популяризират възможностите на самите хора с увреждания за развитие и значимост на техните постижения. Важен момент в работата на НАСО е стремежът да се въвличат в този процес местните власти и корпоративния сектор, които формират политики и създават ресурси, които могат да бъдат много полезни в развиващия се сектор.

НАСО е поела ангажимента да участва в различни национални консултативни формирования и да формулира предложения до държавни и общински власти за създаване и промяна на политики, създаване на нови услуги за развитие на различни видове заетост за интегриране на хората с увреждания в обществото.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.