ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

B-WISE

B-WISEПроектът B-WISE има за цел да приложи и разработи нов стратегически подход подход  за секторно сътрудничество, относно умения, необходими за засилване работата на социалните предприятия и за устойчиво справяне с дигиталните пропуски и предизвикателствата, пред които са изправени. Проектът е ръководен от две ключови европейски мрежи EASPD и European Network of Social Integration Enterprises /ENSIE/, представляващи  Социалните предприятия, както и с участието на 28 партньори от 13 държави от ЕС, сред които и България.

Социалните предприятия за интеграция на заетостта (WISE) са насочени към различни групи хора в неравностойно положение дистанцирани от пазара на труда. Понастоящем недостигът на умения и несъответствията засягат WISE в няколко измерения, особено по отношение на цифровите умения.

В този контекст е очевидна необходимостта от разработване на всеобхватна европейска стратегия за преодоляване на пропуските в уменията в сектора на WISE, обхващаща нуждите от умения на работещите в неравностойно положение, техните поддръжници (напр. Треньори по работа) и на тези, които могат да осигурят адекватна работна среда (напр. мениджъри).

Целта на проекта B-WISE е да разработи и приложи нов стратегически подход (Blueprint) за секторно сътрудничество относно умения, необходими за засилване ролята на WISE и за устойчиво справяне с дигиталните пропуски и предизвикателствата, пред които са изправени. Планира се да се постигне, чрез изпълнение на следните специфични цели:

  • Да се ​​разработи обща методология за оценка на настоящата ситуация и предвиждане на бъдещи нужди;
  • Да се ​​идентифицират специфичните за сектора потребности на пазара на труда и да се анализира реакцията на съществуващите системи за проучване на кандидатите;
  • Идентифициране, документиране и популяризиране на добри практики на национално и регионално ниво;
  • Да се ​​идентифицират професионални профили, които трябва да бъдат преразгледани или създадени;
  • Да се ​​отговори на идентифицираните нужди от умения (особено в дигиталната област) чрез препоръки за създаване / актуализиране на транснационално съдържание за професионално обучение;
  • Да се ​​изготви надежден и устойчив план за това как да се съчетаят търсенето и предлагането на индивидуални умения;
  • Да се ​​изгради силна и устойчива общност, подкрепяща подходящо качество и ниво на растеж на уменията, иновации и конкурентоспособност в сектора;
  • Да се ​​изготви дългосрочен план за действие за прогресивното разгръщане на Стратегията след приключване на проекта
  • Да се ​​насърчи привлекателността на сектора WISE като избор на кариера и да се повиши осведомеността, относно значението на използването на цифрови технологии за подпомагане на групите в неравностойно положение при намиране на заетост;

Дейностите на управление по проекта от страна на НАСОР ще бъдат насочени към различни групи хора в неравностойно положение, които са дистанцирани от пазара на труда.  Като представител на сектора НАСОР ще въвежда задачи, свързани с неговия опит в областта на социалните предприятия за интеграция на работа.

Организацията ще участва и в разработването на учебни програми за Професионално Образование и Обучение за сектора WISE, заедно с партньора от България за ПОО ще приложат пилотен местен план за действие в България и в рамките на Дейностите за разпространение ще поемат отговорности за координиране на местно събитие за осигуряване на публичност на проекта.

И накрая, организацията ще даде своя принос в Стратегията за секторни умения (План) за сектора WISE. По време на целия период на проекта партньорът ще участва активно в дейности за разпространение и публичност. Организацията ще отдели необходимите ресурси за ефективно оперативно и финансово управление на проекта.

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.