ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

B-WISE

B-WISEПроектът B-WISE има за цел да приложи и разработи нов стратегически подход подход  за секторно сътрудничество, относно умения, необходими за засилване работата на социалните предприятия и за устойчиво справяне с дигиталните пропуски и предизвикателствата, пред които са изправени. Проектът е ръководен от две ключови европейски мрежи EASPD и European Network of Social Integration Enterprises /ENSIE/, представляващи  Социалните предприятия, както и с участието на 28 партньори от 13 държави от ЕС, сред които и България.

Социалните предприятия за интеграция на заетостта (WISE) са насочени към различни групи хора в неравностойно положение дистанцирани от пазара на труда. Понастоящем недостигът на умения и несъответствията засягат WISE в няколко измерения, особено по отношение на цифровите умения.

В този контекст е очевидна необходимостта от разработване на всеобхватна европейска стратегия за преодоляване на пропуските в уменията в сектора на WISE, обхващаща нуждите от умения на работещите в неравностойно положение, техните поддръжници (напр. Треньори по работа) и на тези, които могат да осигурят адекватна работна среда (напр. мениджъри).

Целта на проекта B-WISE е да разработи и приложи нов стратегически подход (Blueprint) за секторно сътрудничество относно умения, необходими за засилване ролята на WISE и за устойчиво справяне с дигиталните пропуски и предизвикателствата, пред които са изправени. Планира се да се постигне, чрез изпълнение на следните специфични цели:

  • Да се ​​разработи обща методология за оценка на настоящата ситуация и предвиждане на бъдещи нужди;
  • Да се ​​идентифицират специфичните за сектора потребности на пазара на труда и да се анализира реакцията на съществуващите системи за проучване на кандидатите;
  • Идентифициране, документиране и популяризиране на добри практики на национално и регионално ниво;
  • Да се ​​идентифицират професионални профили, които трябва да бъдат преразгледани или създадени;
  • Да се ​​отговори на идентифицираните нужди от умения (особено в дигиталната област) чрез препоръки за създаване / актуализиране на транснационално съдържание за професионално обучение;
  • Да се ​​изготви надежден и устойчив план за това как да се съчетаят търсенето и предлагането на индивидуални умения;
  • Да се ​​изгради силна и устойчива общност, подкрепяща подходящо качество и ниво на растеж на уменията, иновации и конкурентоспособност в сектора;
  • Да се ​​изготви дългосрочен план за действие за прогресивното разгръщане на Стратегията след приключване на проекта
  • Да се ​​насърчи привлекателността на сектора WISE като избор на кариера и да се повиши осведомеността, относно значението на използването на цифрови технологии за подпомагане на групите в неравностойно положение при намиране на заетост;

Дейностите на управление по проекта от страна на НАСОР ще бъдат насочени към различни групи хора в неравностойно положение, които са дистанцирани от пазара на труда.  Като представител на сектора НАСОР ще въвежда задачи, свързани с неговия опит в областта на социалните предприятия за интеграция на работа.

Организацията ще участва и в разработването на учебни програми за Професионално Образование и Обучение за сектора WISE, заедно с партньора от България за ПОО ще приложат пилотен местен план за действие в България и в рамките на Дейностите за разпространение ще поемат отговорности за координиране на местно събитие за осигуряване на публичност на проекта.

И накрая, организацията ще даде своя принос в Стратегията за секторни умения (План) за сектора WISE. По време на целия период на проекта партньорът ще участва активно в дейности за разпространение и публичност. Организацията ще отдели необходимите ресурси за ефективно оперативно и финансово управление на проекта.

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.