НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Националният форум „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“ събра представители на държавни институции, общини, ръководители, доставчици и специалисти в сферата на социалните услуги, неправителствени организации, потребители и други заинтересовани страни, като в рамките на три панела се даде възможност да бъдат представени и дискутирани най-актуалните теми в социалния сектор.

Участниците на Форума, който се проведе на 24 юни в к.к „Златни пясъци, бяха приветствани от генералния секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ Люк Зелдерло, изпълнителния директор на Агенция за качество на социалните услуги Виктория Тахова, зам.-изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане Светлана Ангелова, зам.-кмета на Община Варна Коста Базитов и председателя на Национален алианс за социална отговорност Георги Георгиев.

В първия работен панел „Успешни модели – състояние и предизвикателства в развитието на социалната икономика. Дигитализация.“ с презентации за състоянието и проблемите на социалната икономика и социалните услуги се включиха старшият експерт в отдел „Социална икономика и социална отговорност“ в Министерство на труда и социалната политика Илия Гаралиев, директорът на Български център за нестопанско право Надя Шабани, директорът на Институт за перспективни научни изследвания във Великотърновски Университет доц. д-р Мария Илчева и председателят на УС на Сдружение „Глобална инициатива в психиатрията – София“ Валентина Христакева. Модератори в първия работен панел бяха Надя Шабани и Павлета Алексиева.

В своята презентация Илия Гаралиев запозна аудиторията с Националната концепция за социална икономика, приета през 2021 г., плановете за развитие на социалната икономика, правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика и др. Той очерата някои от основните предизвикателства, сред които са слаба регионална застъпеност на политиката по социална и солидарна икономика, техническа изостаналост на процесите по производство на стоки и услуги в предприятията и липсата на достатъчен капацитет, знания и умения за внедряване на дигитални процеси.

Политическа рамка на социалната икономика/презентация/

За успешните модели и нуждата от диалог между здравната, образователната и социалната сфера говори директорът на Български център за нестопанско право (БЦНП) Надя Шабани. В своята презентация тя постави въпроса дали съществува реална връзка между социалните услуги, социалното предприемачество и заетостта на хората с увреждания, като маркира едни от основните проблеми, които възпрепятстват реализацията на хора с интелектуални затруднения, търсещи своето място на пазара на труда. Г-жа Надя Шабани разкри основните пет нива, през които трябва да премине процеса по изграждане на трудови умения при работата с хора с интелектуални затруднения. Първите два етапа са свързани с посрещане на основните нужди за развитие на личността и ангажиране в трудова среда. Следващите два етапа са упражняване на трудовите умения в защитена работна среда със съпътстваща подкрепа от специалисти и упражняване на труд със съпътстваща допълнителна подкрепа от външни специалисти. Последният етап, чиято реализация е показател за успешна работа в помощ на този вид обществена група, е постигането на заетост на първичния пазар на труда по самостоятелен начин.

Има ли връзка между социалните услуги, социалното предприемачество и заетостта? /презентация/

Директорът на Института за перспективни научни изследвания към Великотърновски университет доц. д-р Мария Илчева представи гледната точка на академичната общост по темата за развитието на социалната икономика и дигитализацията. Доц. Илчева представи секторите с най-висок потенциал за социалната икономика, технологичната трансформация на социалната икономика и нуждата от внедряване на иновации в процеса по предоставянето на социални услуги. Тя очерата няколко от възможностите за ускоряване на дигиталната трансформация – използване на възможностите на изкуствения интелект, създаване на условия за финансиране на иновационни лаборатории в социалната икономика и създаване на организирани онлайн платформи за достъп и споделяне на данни.

Дигиталната трансформация на социалната икономика

/презентация/

Директорът на Фондация „Глобална инициатива в психиатрията-София“ Валентина Христакева разказа за проблемите, през които е преминала фондацията в създаването и развитието на социално предприятие, основните принципи на работа и успешните организационни модели. Тя подчерта, че сериозен проблем е съществуващата стигма в обществото по отношение на наемане на работа на хора с психични проблеми.

Успешни модели, внедрени в социално предприятие към ГИП-София /презентация/

Вторият работен панел „Акценти и предизвикателства в развитието на нормативната рамка и подкрепата за социалната икономика, работодателите и заетостта“ постави темите за предизвикателствата в изпълненението  на нормативната рамка и подкрепата за социалната икономика, работодателите и заетостта. В него взеха участие главният директор на Главна дирекция „Услуги по заетостта“ в Агенция по заетостта Кремена Калчева, зам. -изпълнителният директор на Агенция за социално подпомагане Светлана Ангелова, началникът на отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“ в Агенция за социално подпомагане Венелина Богданова, експертът „Проекти и бизнес развитие“ в JAMBA Христо Христов и управителят на специализирано предприятие „Фиорела“ ООД Красимир Кънев.

В своята презентация Кремена Калчева показа резултатите от последните данни за нивата на заетостта в България. Тя се спря на новите посреднически услуги, които ще реализира Агенция по заетостта -„Семеен трудов консултант“ и „Обучения и менторство след започване на работа“. Обобщена информация бе представена за механизмите на подкрепа на работодателите в посока осигуряване на работни места за хора с увреждания чрез субсидирана заетост, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, частни посредници и предприятия и социални партньори, НПО, браншови организации и др.

 Подкрепа за работодателите и заетостта/презентация/

Експертът „Проекти и бизнес развитие“ в онлайн платформа JAMBA Христо Христов представи дейността на платформата като успешен модел за развитие и осигуряване на среда за предварителна подготовка за реализация на хора с увреждания.

 Успешен модел за осигуряване на заетост за хората с увреждания/презентация/

Управителят на специализирано предприятие „Фиорела“ ООД Красимир Кънев постави проблемни въпроси за финансирането и начините за подпомагането на специализираните предприятия, като представи конкретни случаи от дейността на ръководеното от него предприятие. Вторият панел приключи с презентациите на директора на Социално предприятие – Пловдив Ванина Костадинова и управителят на TПК-Родина Йовка Гайкова, които представиха успешни модели на работа. Ванина Костадинова очерта проблемите и трудностите при функционирането на социалните предприятия. Тя постави въпроса за създаването на работещи стълбове за подкрепа на социалните предприятия на дуржавно и общинско ново, като представи своите предложения за реална финансова подкрепа за социалните предприятия. Това са:

Финансиране за професионално развитие,обучение и допълнителна квалификацияна хората с увреждания;

Финансиране на технологичното обновяване и създаване на здравословни и безопасни условияна труд на хората с увреждания;

Единен орган, който да реализира политиката по отношения на хората с увреждания и тяхната трудова и социална реализация;

Равнопоставеност на общинските социални предприятия с други кооперации и сдружения на хора с увреждания;

Промяна на законодателството за наемане и освобождаване на хора с увреждания;

Облекчения за фирмите пазаруващи от социалните предприятия.

Успешни модели в Общинско предприятие за хора с увреждания – Пловдив /презентация/

В третия работен панел на тазгодишния Национален форум “Пътища, формули, инструменти и правила на успеха“ се представиха насоки за успешните практики, както и инструментите, гарантиращи успех в социалната сфера. С презентация започна бизнесменът, филантроп, меценат, учредител и председател на Фондация „Българска памет“ д-р Милен Врабевски. Той подчертa значимостта на научната и изследователската дейност за развитието на социалните услуги и представи дейността си по разнообразни проекти, финансирани със собствени средства и насочени предимно към пряката работа с подрастващото поколение. Д-р Врабевски сподели неговите седем стъпки на успеха – страст в работата, изолиране на страха, преодоляване на рестрикциите, развиване на интелектуалните способности, стремеж към духовно удовлетворение, чувство на благодарност и самоуважение.

Седемте стъпки към успеха на д-р Милен Врабевски /презентация/

Генералният секретар на EASPD Люк Зелдерло разказа за успехите и предизвикателствата през дългия му професионален опит, започнал през 1979 г. С типичното си чувство за хумор Люк Зелдерло разказа интересни и поучителни истории от професионалния си опит, а най-впечатляващата част от презентацията му разкри универсалната формула, която включва визия, умения, облекчения, ресурси и най-вече план. Люк Зелдерло завърши своето участие с емоционално послание за единност и вяра в успеха. Той призова ръководителите на социални услуги в България „да говорят с един глас“ и да намерят начин да изпълнят новата законова рамка по най-успешния за тях начин.

Формулата на успеха на генералния директор на EASPD Люк Зелдерло /презентация/

В програмата на тазгодишното издание на Национален форум „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“ бяха включени още редица актуални и изключително важни въпроси. Националният форум даде възможност за съдържателни изложения и дискусии, обмен на добри практики, обсъждане на законодателни рамки, изграждане на национални и европейски партньорства по темата за заетостта на хората с увреждания и влиянието й за по-добрия им живот.

В рамките на Форума се разгледаха и обсъдиха различни предложения за промени в нормативната уредба в посока развитие на социалното предприемачество и търсене на адекватни финансови инструменти и политики за подобряване на социално-предприемаческия сектор. Приемайки, че реализирането на социалната политика е акт на съвместни усилия и сътрудничество между партньорите и въвличане на всички заинтересовани страни в процеса на оценка на нуждите, планиране и реализиране на действия и мониторинг на резултатите, приетият документ обобщава обратната връзка, споделена от участниците в Националния форум. След като се разшири, утвърди и гласува от всички участници, общият документ бе връчен официално от председателят на НАСО Георги Георгиев на зам.-министър Надя Клисурска.

Обучение за превенция на насилието в социалните услуги

Управление на социалните услуги на общинско ниво

48 години град Гулянци

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.