НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Националната среща на социалните услуги „Социалните услуги в условията на пандемия, нов закон и подзаконови и нормативни документи“, която се проведе на 25 юни в к.к „Златни пясъци“,  даде възможност за задълбочена дискусия и намиране на отговори по въпросите, свързани със Закона за социалните услуги, лицензирането на частни доставчици на социални услуги и успешните модели за реализирането на социални услуги на местно ниво. Срещата се модерира от директора на дирекция „Социална политика“ в Община Пловдив и член на УС на НАСО – Веселина Ботева.

Встъпителни думи и презентации по актуални теми направиха зам.-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска, държавният експерт в дирекция „Социално включване“ към Министерство на труда и социалната политика Теодора Любенова, зам.-изпълнителният директор на Агенция за социално подпомагане Светлана Ангелова, началникът на отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“ в Агенция за социално подпомагане Венелина Богданова, директорът на дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социални услуги“ в Агенция за качество на социалните услуги Николина Иванова, съпредседателят на ПК „Социална политика“ към НСОРБ и директор на дирекция в Община Велико Търново – Росица Димитрова, както и представители на общини, ръководители и доставчици на социални услуги от цялата страна.

Държавният експерт в дирекция „Социално включване“ към Министерство на труда и социалната политика Теодора Любенова представи същността и приоритетите на Закона за социалните услуги – равен достъп, публично-частно партньорство, качество и ефективност, интегриран подход и подкрепа за живот в домашна среда и общността.

Специално внимание се обърна на същността на социалните услуги след влизането на ЗСУ, според който социалните услуги се определят като дейности за подкрепа на лицата в посока превенция и/или преодоляване на социално включване, реализиране на права и подобряване на качеството на живот. Основни акценти в презентацията бяха планирането на социалните услуги, предоставянето на общодостъпни и специализирани услуги, особени правила при предоставянето на услуги за деца, лица, поставени под запрещение, право на заместваща грижа, право на асистентска подкрепа и др. Обект на последвалата дискусия бяха отделните етапи при създаването на социални услуги, източниците на финансиране, такси, условия за прекратяване и възобновяване на социална услуга, както и начините за осъществяване на контрол и мониторинг на социалните услуги. Бяха представени в детайли подзаконовите нормативни актове, Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.

Закон за социалните услуги и подзаконови нормативни актове /презентация/

За първи път след влизането в сила на Закона за социалните услуги и част от неговата поднормативна уредба, пред работещите в сферата на социалните услуги беше представена презентация с изключително полезна информация по темите за лицензирането на частни доставчици на социални услуги, в която директорът на дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социални услуги“ в Агенция за качество на социалните услуги г-жа Николина Иванова разгледа рамката на Закона и необходимите документи за издаване на лиценз. Тя се разкри подробности за размера на таксите за издаване на лиценз и сроковете за разглеждане и издаване на лиценз, както и още важна информация за ръководителите на социални услуги.

Лицензиране на частни доставчици на социални услуги/презентация/

Съпредседателят на ПК „Социална политика“ в НСОРБ и директор на дирекция в Община Велико Търново Росица Димитрова постави темата за недостатъчната комуникация и информация между общините, ръководителите на социални услуги и институциите по отношение на новата нормативнна уредба. Като основни предизвикателства през следващите години Росица Димитрова определи качественото и с минимално съфинансиране от европейски и общински средства приключване на проектите в социалните услуги и на второ място – стартиране на процеса по денституализацията за услугите за възрастни хора.

Ефективни и устойчиви социални услуги на местно ниво /презентация/

По общо споразумение между Национален алианс за социална отговорност, Министерството на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане и Агенция за качество на социалните услуги, всички сериозни въпроси, касаещи практическата приложимост на Закона и произлезли такива в резултат от дискусията, ще се обобщят и редактират от екипът на НАСО и изпратят на експертите от МТСП, АСП и АКСУ, за да подготвят задълбочени и точни отговори. НАСО се ангажира да предостави и популяризира получените отговори до всички участници в Националната среща и до своите многобройни членове.

В рамките на събитието се договори последваща работна среща в Министерство на труда и социалната политика с представители и експерти на НАСО, с цел обсъждане на проблеми и предложения за по-добро развитие и работа на социалните услуги.

Управление на социалните услуги на общинско ниво

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

Проект „Snowball“

Декларация за социално отговорни обществени поръчки

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.