ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2018

James Crowe
PRESIDENT OF EASPD
Luk Zelderloo
SECRETARY GENERAL OF EASPD
СДРУЖЕНИЕ „ЕКВИЛИБРИУМ“ РУСЕ
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО
Весела Цанкова
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЛОВЕЧ
СДРУЖЕНИЕ „ГАЙТАНИ“ ЯМБОЛ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ДОБРИЧ
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“
Мая Василева
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА НСОРБ
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НЕСЕБЪР
Радостина Пирева
ДИРЕКТОР НА УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОБЩИНА РАЗГРАД
Светла Григорова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „ГРИЖИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СРЕДЕЦ
ФОНДАЦИЯ „СЪПРИЧАСТИЕ“ СИЛИСТРА
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
СОЦИАЛНА ЧАЙНА ВАРНА

Галерия

DSCN6814На 24 април 2014 г. в Столична община се състоя международен семинар по социални политики за хора с увреждания. Обединяваща тема на семинара бе „Европа 2020 – интелигентен, устойчив и включващ растеж“. Срещата се организира от Национален алианс за социална отговорност (НАСО) в партньорство със Столична община. Водещи лектори бяха г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD, г-жа Минка Владимирова, директор на дирекция „Социални дейности“ в Столична община и г-н Георги Георгиев, председател на НАСО. В семинара участваха представители на различни институции от социалния сектор, областна администрация, доставчици на социални услуги от София област, неправителствени организации, хора с увреждания и медии.

Г-н Георгиев, председател на НАСО, откри семинара и подчерта ангажимента на Алианса за активно сътрудничество, партньорство и посредничество на национално и местно ниво между доставчиците на услуги и властите и самите хора с увреждания за развитие на активни и ефективни социални политики, водещи до качествено подобрение на предоставяните услуги и от там и на качеството на живот на хората. НАСО и Столична община, която е член на НАСО, имат дългогодишно партньорство и развит добър опит и активни социални политики, които непрекъснато се надграждат, посочи още в приветствените си думи той.

Г-жа Владимирова поясни, че Столична община в партньорство с EASPD и НАСО се стреми и е изградила устойчиви социални политики, които обслужват над 100 хиляди хора с увреждания в столицата. От името на г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на София, бе изразено желанието за продължаване на това сътрудничество с НАСО и EASPD и „установяването на иновативни модели за социална подкрепа.“

Във встъпителните си думи г-н Люк Зелдерло поясни, че партньорството между Столична община и EASPD датира от 2001 г., а столицата на България е един от водещите градове в Източна Европа, където се реализират ефективни реформи за хората с увреждания. В тенденцията на реформи се включва и прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която налага промяна на подхода към социална подкрепа за хората с увреждания и налага преход от индивидуални решения към реформиране на цялостната система от социални политики, които водят до интегриране на хората с увреждания в обществото. Този процес на интеграция – от включване на децата с увреждания в масовите училища до работа на хората с увреждания на редовния пазар на труда и пълното затваряне на институциите, вече е започнал не само в България, но и цяла Европа, но все още има дълъг път за неговото финализиране. Добрата новина, според г-н Зелдерло, е, че България не е сама в тази „битка“. Той представи ангажимента на EASPD активно да подпомага осъществяването на прехода към интеграция на хората с увреждания в обществото и представи фокусът на стратегията на EASPD към по-високо качество на услугите, благодарение на което хората с увреждания ще живеят по-пълноценен живот.

Г-н Зелдерло направи кратък обзор на основните политики на Европейски съюз, чийто фокус е върху хората с увреждания и постигането на тяхната интеграция в обществото. Основата европейска стратегия е „Европа 2020“, чиято цел е интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Стратегията включва пет водещи цели, свързани с повишаване на заетостта, научно-развойна дейност, енергия и околна среда, образование, борба с бедността. Мониторингът върху изпълнението на годишните цели по стратегия „Европа 2020“ се постига посредством механизмите на Европейския семестър. Г-н Зелдерло акцентира върху важността гражданското общество и неправителствения сектор да са включени в процеса на Европейския семестър поради силната връзка между този процес и интегрирането на хората с увреждания, както и възможността активно да се влияе на политиките в тази област не само на национално ниво, но и на ниво ЕК посредством лобирането на EASPD. Той обяви, че през месец юни тази година предстои специално обучение на EASPD и НАСО за механизмите за участие в Европейския семестър.

Финализиране на процеса на деинституционализация е друг от ангажиментите на ЕС, който EASPD подкрепя, като основната цел е затваряне на всички институции. ЕСФ вече не финансира изграждане на институции, подчерта г-н Зелдерло, но деинституционализацията в Европа трябва да се разбира на много по-широка основа от затваряне на институциите. В миналото хората са били изпращани при услугите, а посоката на развитие в бъдеще е проход към услуги, които отиват при хората. Това означава малки резидентни услуги, услуги с превантивен характер и стремеж за ранна интервенция към хората в рискови групи.

Основната цел на всички политики и стратегии на ЕС е една и съща, каза г-н Зелдерло, а именно постигане на по-високо качество на социалните услуги. Чрез НАСО, който е представител на EASPD за България, всеки ще може да се включи в този европейски процес, завърши изказването си генералния секретар на EASPD.

Г-жа Стефана Цанкова, експерт на EASPD продължи темата за европейските политики като представи Европейската стратегия за хора с увреждания, която ясно представя ангажиментите на Европа към хората с увреждания за живот без бариери. Тя акцентира на ролята на доставчиците на услуги за постигане на целите на Стратегията, налагащата се тенденция за активно участие на хората с увреждания в обществения живот, премахване на дискриминацията, постигане на заетост на общия пазар на труда, повишаване на възможностите за образование и обучение, социална закрила, достъп до здравеопазване и външно-политическа дейност, насочена към защитаване на правата на хората с увреждания в програмите по разширяване на ЕС и международното развитие.

Представянето на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област София, която направи г-жа Драгослава Лунджова, премести фокусът на вниманието от Европа към България. В област София функционират общо 53 услуги, които обслужват четири направления – деца в риск и техните семейства, хора с увреждания, стари хора и други рискови групи и изолирани общности. Г-жа Минка Владимирова постави акцент върху уникалната за България услуга „Асистент за независим живот“, която обслужва около 1100 души и е финансирана от бюджета на Столична община. Тя ясно изрази ангажимента на Столична община да подкрепя неправителствения сектор за предоставяне на инивативни, по-качествени услуги и тенденцията за развитие към нов интегриран модел за социално-здравна и образователна подкрепа, която ще се реализира чрез новите Общностни центрове, които в момента са предназначени за деца, но се предвижда да има такива и за възрастни. В следващите години предстои откриване на повече услуги за възрастни, посочи още г-жа Владимирова.

Г-н Георгиев, председател на НАСО, представи дейността на НАСО като национална организация, обединяваща местни власти, доставчици на услуги, неправителствени организации и работодатели от обичайния пазар на труда и възможностите на Алианса за партньорство, обмен на опит и прилагане на добри практики посредством партньорството с EASPD и участието на НАСО в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, Националния съвет за социално включване и работата на НАСО в множество работни и експертни групи към различните министерства, касаещи новото законодателство за хора с увреждания. „НАСО не само поставя въпросите, но търси решение на проблемите,“ подчерта изрично г-н Георгиев в представянето на възможностите за активно партньорство и сътрудничество между доставчиците на услуги и местните власти.

След презентациите се откри активна и ползотворна дискусия, в която бяха поставени много и различни въпроси и бе акцентирано на актуални проблеми в социалния сектор на столицата. Сред засегнатите теми се включваха обхвата на услугата „Асистенти за независим живот“, стратегията за адаптиране на градския транспорт в столицата за хора с увреждания, европейските механизми за контрол на изпълнението на ангажиментите на България по европейските стратегии и други. НАСО пое ангажимент да продължи съвместната работа с местните и националните власти и представителите на доставчици на услуги и неправителствени организации за търсене на разрешения за поставените въпроси и проблеми и активно подобряване на условията на предоставяне на услугите, а от там и повишаване на качеството на живот на всички засегнати страни.

Семинарът бе част от дейностите по проект „Партньорство за достоен и независим живот“. По-късно същия ден г-н Зелдерло проведе работна среща с г-н Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика и дискусия с членове и представители на НАСО по отношение извеждане на принципи и стандарти за качество на социалните услуги.

Презентациите от семинара ще бъдат качени на сайта на НАСО в раздел Библиотека.


Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

Предстоящо

No result...