ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2017

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН“
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАКТИКАТА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” гр.ВИДИН
ЗА АКТИВНО НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
СВЕТЛОМИР ИВАНОВ УПРАВИТЕЛ „ЧОИ” ЕООД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СОТРУДНИЧЕСТВО
АТАНАСКА БОНЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНА БОТЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРГАРИТА САРИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРИЕЛА ЛИЧЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВИИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАЯ КАЗАНДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
РОСЕН АВРАМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Галерия

DSCN6814На 24 април 2014 г. в Столична община се състоя международен семинар по социални политики за хора с увреждания. Обединяваща тема на семинара бе „Европа 2020 – интелигентен, устойчив и включващ растеж“. Срещата се организира от Национален алианс за социална отговорност (НАСО) в партньорство със Столична община. Водещи лектори бяха г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD, г-жа Минка Владимирова, директор на дирекция „Социални дейности“ в Столична община и г-н Георги Георгиев, председател на НАСО. В семинара участваха представители на различни институции от социалния сектор, областна администрация, доставчици на социални услуги от София област, неправителствени организации, хора с увреждания и медии.

Г-н Георгиев, председател на НАСО, откри семинара и подчерта ангажимента на Алианса за активно сътрудничество, партньорство и посредничество на национално и местно ниво между доставчиците на услуги и властите и самите хора с увреждания за развитие на активни и ефективни социални политики, водещи до качествено подобрение на предоставяните услуги и от там и на качеството на живот на хората. НАСО и Столична община, която е член на НАСО, имат дългогодишно партньорство и развит добър опит и активни социални политики, които непрекъснато се надграждат, посочи още в приветствените си думи той.

Г-жа Владимирова поясни, че Столична община в партньорство с EASPD и НАСО се стреми и е изградила устойчиви социални политики, които обслужват над 100 хиляди хора с увреждания в столицата. От името на г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на София, бе изразено желанието за продължаване на това сътрудничество с НАСО и EASPD и „установяването на иновативни модели за социална подкрепа.“

Във встъпителните си думи г-н Люк Зелдерло поясни, че партньорството между Столична община и EASPD датира от 2001 г., а столицата на България е един от водещите градове в Източна Европа, където се реализират ефективни реформи за хората с увреждания. В тенденцията на реформи се включва и прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която налага промяна на подхода към социална подкрепа за хората с увреждания и налага преход от индивидуални решения към реформиране на цялостната система от социални политики, които водят до интегриране на хората с увреждания в обществото. Този процес на интеграция – от включване на децата с увреждания в масовите училища до работа на хората с увреждания на редовния пазар на труда и пълното затваряне на институциите, вече е започнал не само в България, но и цяла Европа, но все още има дълъг път за неговото финализиране. Добрата новина, според г-н Зелдерло, е, че България не е сама в тази „битка“. Той представи ангажимента на EASPD активно да подпомага осъществяването на прехода към интеграция на хората с увреждания в обществото и представи фокусът на стратегията на EASPD към по-високо качество на услугите, благодарение на което хората с увреждания ще живеят по-пълноценен живот.

Г-н Зелдерло направи кратък обзор на основните политики на Европейски съюз, чийто фокус е върху хората с увреждания и постигането на тяхната интеграция в обществото. Основата европейска стратегия е „Европа 2020“, чиято цел е интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Стратегията включва пет водещи цели, свързани с повишаване на заетостта, научно-развойна дейност, енергия и околна среда, образование, борба с бедността. Мониторингът върху изпълнението на годишните цели по стратегия „Европа 2020“ се постига посредством механизмите на Европейския семестър. Г-н Зелдерло акцентира върху важността гражданското общество и неправителствения сектор да са включени в процеса на Европейския семестър поради силната връзка между този процес и интегрирането на хората с увреждания, както и възможността активно да се влияе на политиките в тази област не само на национално ниво, но и на ниво ЕК посредством лобирането на EASPD. Той обяви, че през месец юни тази година предстои специално обучение на EASPD и НАСО за механизмите за участие в Европейския семестър.

Финализиране на процеса на деинституционализация е друг от ангажиментите на ЕС, който EASPD подкрепя, като основната цел е затваряне на всички институции. ЕСФ вече не финансира изграждане на институции, подчерта г-н Зелдерло, но деинституционализацията в Европа трябва да се разбира на много по-широка основа от затваряне на институциите. В миналото хората са били изпращани при услугите, а посоката на развитие в бъдеще е проход към услуги, които отиват при хората. Това означава малки резидентни услуги, услуги с превантивен характер и стремеж за ранна интервенция към хората в рискови групи.

Основната цел на всички политики и стратегии на ЕС е една и съща, каза г-н Зелдерло, а именно постигане на по-високо качество на социалните услуги. Чрез НАСО, който е представител на EASPD за България, всеки ще може да се включи в този европейски процес, завърши изказването си генералния секретар на EASPD.

Г-жа Стефана Цанкова, експерт на EASPD продължи темата за европейските политики като представи Европейската стратегия за хора с увреждания, която ясно представя ангажиментите на Европа към хората с увреждания за живот без бариери. Тя акцентира на ролята на доставчиците на услуги за постигане на целите на Стратегията, налагащата се тенденция за активно участие на хората с увреждания в обществения живот, премахване на дискриминацията, постигане на заетост на общия пазар на труда, повишаване на възможностите за образование и обучение, социална закрила, достъп до здравеопазване и външно-политическа дейност, насочена към защитаване на правата на хората с увреждания в програмите по разширяване на ЕС и международното развитие.

Представянето на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област София, която направи г-жа Драгослава Лунджова, премести фокусът на вниманието от Европа към България. В област София функционират общо 53 услуги, които обслужват четири направления – деца в риск и техните семейства, хора с увреждания, стари хора и други рискови групи и изолирани общности. Г-жа Минка Владимирова постави акцент върху уникалната за България услуга „Асистент за независим живот“, която обслужва около 1100 души и е финансирана от бюджета на Столична община. Тя ясно изрази ангажимента на Столична община да подкрепя неправителствения сектор за предоставяне на инивативни, по-качествени услуги и тенденцията за развитие към нов интегриран модел за социално-здравна и образователна подкрепа, която ще се реализира чрез новите Общностни центрове, които в момента са предназначени за деца, но се предвижда да има такива и за възрастни. В следващите години предстои откриване на повече услуги за възрастни, посочи още г-жа Владимирова.

Г-н Георгиев, председател на НАСО, представи дейността на НАСО като национална организация, обединяваща местни власти, доставчици на услуги, неправителствени организации и работодатели от обичайния пазар на труда и възможностите на Алианса за партньорство, обмен на опит и прилагане на добри практики посредством партньорството с EASPD и участието на НАСО в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, Националния съвет за социално включване и работата на НАСО в множество работни и експертни групи към различните министерства, касаещи новото законодателство за хора с увреждания. „НАСО не само поставя въпросите, но търси решение на проблемите,“ подчерта изрично г-н Георгиев в представянето на възможностите за активно партньорство и сътрудничество между доставчиците на услуги и местните власти.

След презентациите се откри активна и ползотворна дискусия, в която бяха поставени много и различни въпроси и бе акцентирано на актуални проблеми в социалния сектор на столицата. Сред засегнатите теми се включваха обхвата на услугата „Асистенти за независим живот“, стратегията за адаптиране на градския транспорт в столицата за хора с увреждания, европейските механизми за контрол на изпълнението на ангажиментите на България по европейските стратегии и други. НАСО пое ангажимент да продължи съвместната работа с местните и националните власти и представителите на доставчици на услуги и неправителствени организации за търсене на разрешения за поставените въпроси и проблеми и активно подобряване на условията на предоставяне на услугите, а от там и повишаване на качеството на живот на всички засегнати страни.

Семинарът бе част от дейностите по проект „Партньорство за достоен и независим живот“. По-късно същия ден г-н Зелдерло проведе работна среща с г-н Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика и дискусия с членове и представители на НАСО по отношение извеждане на принципи и стандарти за качество на социалните услуги.

Презентациите от семинара ще бъдат качени на сайта на НАСО в раздел Библиотека.


Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
30

Предстоящо