ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2017

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН“
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАКТИКАТА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” гр.ВИДИН
ЗА АКТИВНО НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
СВЕТЛОМИР ИВАНОВ УПРАВИТЕЛ „ЧОИ” ЕООД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СОТРУДНИЧЕСТВО
АТАНАСКА БОНЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНА БОТЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРГАРИТА САРИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРИЕЛА ЛИЧЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВИИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАЯ КАЗАНДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
РОСЕН АВРАМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Галерия

forum11

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В Р БЪЛГАРИЯ
ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО И ОБЩИНА РУСЕ

ЕДИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД“ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ХОТЕЛ ЯНТРА,
13-14 АПРИЛ 2016 г.Информация

На 13 и 14 април 2016 г. в град Велико Търново се проведе XI Национален форум на доставчиците на социални услуги, организиран от Национален алианс за социална отговорност, Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), Националното сдружение на общините в Р България (НСОРБ), Община Велико Търново и Община Русе. Изключително значимата тема за „Предизвикателствата пред местните власти през новия програмен период“ беше водеща за Форума, в който участваха над 220 представители на общини, техните структури и разбира се, техните основни партньори – държавата, неправителствените организации и медии. През последните години Форумите на доставчиците на социални услуги в най-голяма степен са насочени към работата на местните власти, общините, носещи водеща отговорност за развитието на социалните услуги в България и за единадесети пореден път този Форум даде възможност за съвместна обединена работа в общо партньорство на всички държавни, общински и частни органи, институции, организации, дружества и други, имащи отношение към развитието на социалните политики и услуги в България. В работата на Форума се включиха представители на общо четири министерства – МТСП, Министерство на финансите, Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването, както и на Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето, което повиши значимостта и очакванията за още по-висока ефективност на дискусиите в рамките на самия форум, както и на предстоящата работа след неговото приключване.
Приветствия към участниците отправиха г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, г-н Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика, д-р Ваньо Шарков, заместник-министър на здравеопазването, Любомира Попова, заместник-областен управител на Велико Търново, г-н Ганчо Карабаджаков, заместник-кмет на Община Русе, г-н Иван Григоров, заместник-кмет на Община Русе и г-н Франц Волфмайр, президент на EASPD. Във встъпителното си обръщение г-н Георгиев благодари на всички отговорни институции, общини и организации, отзовали се на поканата да бъдат част от дискусията за развитието на социалния сектор, както и на участниците в залата за тяхната ангажираност и ежедневна работа за по-добър живот на хората, които имат нужда от подкрепа, като представи и основните теми на отделните панели – развитие на социалните услуги и съответните нормативни промени в тази посока, европейските структурни фондове като инструмент за осигуряване на нови, качествени и устойчиви социални услуги и развитие на социалната икономика и предприемачество. „Съвместната ни работа през следващите дни е изключително важна, но още по-важно е тя да даде основа за ефективна и полезна дейност по места в бъдеще,“ посочи още г-н Георгиев.

Заместник-министър Лазаров поздрави участниците във Форума от името на г-н Ивайло Калфин, вицепремиер и министър на труда и социалната политика и подчерта, че освен разработването на ново законодателство в областта на социалните услуги, насочено към по-добро качество, планиране, финансиране, мониторинг и контрол при предоставянето на социални услуги, местните власти и неправителствените организации са естествен и ключов партньор на МТСП не само в предоставянето на услуги, но и във формирането на политиките и мерките, с които те се реализират. В рамките на представянето на визията за развитие на социалните услуги, г-н Лазаров постави акцент върху развитието на междусекторното партньорство, процесът на деинституционализация на грижите за деца и възрастни, включително хора с увреждания, гарантиране на правата на хората, индивидуален подход и комплексна оценка на потребностите.
В изказването си д-р Шарков посочи, че изпълнението на предишния програмен период е било свързано с много трудности и предизвикателства на местно и национално ниво, особено в областта на деинституционализацията на грижата за децата, където доброто партньорство и големите усилия в края на този процес и тясното сътрудничество между АСП, ДАЗД, МТСП, МЗ и местните власти е постигнало набелязаните цели с общи усилия на всички страни. „Министерство на здравеопазването поема ангажимент да продължи да участва активно и да бъде партньор в този процес докато го завърши изцяло, за да бъдат осигурени нормални условия за развитие на тези деца. Опитът от процеса насочи вниманието ни към промяна на системата – въвеждане на интегриран подход към децата и ранната детска интервенция,“ каза още д-р Шарков.
„Нашият ангажимент като областна администрация е да направим връзката между общините и държавата. В тази посока са и нашите усилия за новите областни стратегии и трябва да ви уверя, че в изработването им си партнираме с местните власти и неправителствените организации, като този диалог и подкрепа се доказаха като най-работещи. В този смисъл съм убедена, че настоящият Форум ще бъде изключително полезен предвид проектите на нормативни документи и междуинституционалното взаимодействие, които се реализират тук,“ подчерта в приветствието си заместник-областният управител Любомира Попова.
Г-н Ганчо Карабаджаков посочи, че „Велико Търново е град, доказал своята устойчивост и качество на социалните услуги“. Той подчерта още, че за специалистите особено ценни ще бъдат възможностите за споделяне на добри практики. Сред предизвикателствата пред местните власти посочи, че грижата за хората има приоритет пред всичко останало и изрази увереност, че Форумът ще се превърне в инструмент за повишаване качеството на живот на всички хора.
Заместник-кметът на Русе Иван Григоров благодари за дадената възможност да приветства участниците като представител на Община Русе - съорганизатор и носител на голямата награда на НАСО за принос в социалното развитие. „Бих искал да кажа, че работата в социалната сфера е само за хора с големи сърца. Реализираният опит от последните години отвори много врати и даде много решения, които трябва да използваме успешно и през следващите години,“ посочи г-н Григоров, като пожела на НАСО да продължава мисията си на обединител на всички отговорни институции и заинтересовани страни.
„Преди повече от десет години участвах в първия проект за деинституционализация в България и за този период сте постигнали голям успех в подобряването на живота на хората в институциите,“ посочи г-н Франц Волфмайр. Той подчерта, че отправна точка при разработването на политики и мерки за хора с увреждания трябва да бъде Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, като именно тази Конвенция променя представите и нагласите на обществото за начина, по който се възприемат уврежданията. „Преди години гледахме на увреждането като нещо, което човек има, докато сега увреждането се разглежда като наложено от обществото. Това означава, че ако не предоставяме достъпна среда, ние възпрепятстваме активното участие на човека, т.е. налагаме увреждане,“ каза г-н Волфмайр. Той изрази своето възхищение от подхода на Форума – насочен към общините и включващ всички отговорни институции като изрази увереност, че именно това е верният път за намиране на най-добрите решения. В заключение г-н Волфмайр напомни, че социалната работа не трябва да се разглежда като източник на допълнителни разходи, а напротив – като инвестиция в хората и развитието на социалната икономика.
В рамките на първия панел, посветен на развитие на социалните услуги, проект на Закон за социалните услуги, отговорностите на държавата и местните власти и деинституционализацията на деца и възрастни, водеща презентация направи заместник-министър Лазар Лазаров. Изказвания по темата направиха още г-н Ивайло Иванов, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, г-жа Даниела Ушатова от името на НСОРБ и г-жа Ева Жечева, председател на ДАЗД. Добри практики бяха представени от г-жа Мариела Личева, директор на дирекция „Здравни и социални дейности“, Община Русе и д-р Събина Събева, изпълнителен директор на „Международна социална служба – България“. Вторият панел насочен към европейските структурни фондове като инструмент за осигуряване на нови, качествени и устойчиви социални услуги беше открит с представяне на възможностите на ОП „Развитие на човешките ресурси“ през новия програмен период от страна на г-жа Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика. Добри практики и реализирани проекти по оперативни програми бяха презентирани от г-жа Иванка Сотирова, заместник-кмет на Община Стара Загора и д-р Антония Тодорова, директор на дирекция на „Здравеопазване и социални дейности“, Община Стара Загора и от г-жа Зорница Кралева, заместник-кмет на Община Благоевград.
Социалната икономика и предприемачество като инструмент за качествена подкрепа за по-добър начин на живот беше обединяващата тема на третия панел на Форума. Ключова презентация, включваща европейски модели и примери за развитие на социалната икономика беше направена от г-н Волфмайр. Предстоящите нормативни промени и първи проект на Закон за социална икономика, разработван от МТСП, представи г-жа Теодора Тодорова, държавен експерт. Добри практики за развитие на социални предприятия у нас бяха презентирани от г-жа Поля Димова, заместник-кмет на Община Троян, г-жа Росица Димитрова, директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, Община Велико Търново и г-жа Антоанета Шаркова, началник отдел „Хуманитарни дейности, международно сътрудничество и програми“, Община Димитровград.

Темите и на трите панела предизвикаха оживени дискусии в залата, като бяха представени различни гледни точки и бяха направени препоръки за бъдещото развитие на нормативната база и усъвършенстване на социалните услуги и развитието на социалния сектор като цяло, като бяха направени и множество уточнения относно рамките на възможностите за финансиране и използването на структурните фондове като цяло. В допълнение между отделни участници, общини и неправителствени организации бяха договорени множество предстоящи инициативи, бяха създадени и затвърдени партньорства и беше реализиран изключително ценен принос към социалното развитие на България.

 

Презентации

Развитие на социалните услуги. Закон за социалните услуги. Отговорностите на държавата и местните власти. Деинституционализация на деца и възрастни.

Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика

Мариела Личева, директор на дирекция „Здравни и социални дейности“, Община Русе

Д-р Събина Събева, изп. директор на „Международна социална служба – България“

Европейските структурни фондове – инструмент за осигуряване на нови, качествени и устойчиви социални услуги  

Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика

Иванка Сотирова, заместник-кмет на Община Стара Загора

Зорница Кралева, заместник-кмет на Община Благоевград

Социалната икономика и социалното предприемачество – инструмент за качествена подкрепа за по-добър начин на живот  

Франц Волфмайр, президент на EASPD

Теодора Тодорова, държавен експерт, МТСП

Поля Димова, заместник-кмет на Община Троян

Росица Димитрова, директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, Община Велико Търново

Антоанета Шаркова, началник отдел „Хуманитарни дейности, международно сътрудничество и програми”, Община Димитровград

 

Награди

 

В рамките на XI национален форум на доставчиците на социални услуги, който се проведе на 13 и 14 април 2016 г. в гр. Велико Търново, бяха обявени и носителите на Годишните награди за принос в социалното развитие. Отличията в социалния сектор се връчват ежегодно от Национален алианс за социална отговорност, като носители през изминалите години са София, Варна, Бургас, Девин, Пазарджик, Пловдив, Карнобат, Велико Търново и Русе. Община Велико Търново и Община Русе като носители на Голямата награда от 2015 г., бяха домакини и съорганизатори на XI национален форум и церемонията по връчване на наградите за 2016 г.
Носител на Голямата награда за принос в социалното развитие на България за 2016 г. е Община Стара Загора. Наградата връчиха Лазар Лазаров и Зорница Русинова, заместник-министри на труда и социалната политика на г-жа Иванка Сотирова, заместник-кмет на Община Стара Загора. „Благодаря за това признание, то е за всички колеги, които работят в социалния сектор. Благодаря и от името на цялата администрация на Община Стара Загора и на кмета Живко Тодоров, като приемаме тази награда като отличие за най-социалното отношение към всички граждани. Благодаря също и на институциите, че ни подкрепят. Приемайки тази награда, осъзнавам, че догодина Стара Загора ще бъде домакин на следващия Национален форум на доставчиците на социални услуги и приемаме това предизвикателство,“ каза г-жа Сотирова.
През 2016 г. Национален алианс за социална отговорност присъди още няколко тематични награди в различни категории. Община Благоевград бе отличена с Награда за социални инвестиции и социално-значими проекти, връчена от г-жа Веселина Ботева, директор на дирекция „Социална политика“ на Община Пловдив – носител на Голямата награда на НАСО за 2014 г., в качеството й на член на Управителния съвет на НАСО. Наградата получи г-жа Зорница Кралева, заместник-кмет на Община Благоевград. „Гледайки Царевец срещу нас, осъзнавам, че точно зад тези зидове нашите предци са направили всичко възможно, за да ни има днес. Затова благодаря за Вашата човечност, хуманност, защото без Вас хората няма как да бъдат щастливи и да живеят добре,“ сподели г-жа Ботева при връчването на наградата.
Награда за развитие на социалното предприемачество и осигуряване на възможности за заетост получи Община Димитровград. Призът беше връчен от г-н Иван Григоров, заместник-кмет на Община Русе, носител на Голямата награда на НАСО за 2015 г., и беше получена от г-жа Антоанета Шаркова, началник отдел „Хуманитарни дейности, международно сътрудничество и програми” на Община Димитровград.
Отличие за активна социално-отговорна местна политика получи Община Банско. Наградата връчи г-жа Росица Димитрова, директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ на Община Велико Търново. „В социалната сфера войнът не е сам войн, ние работим като екип и затова приемам наградата като оценка за успешната работа на всички,“ каза г-жа Мая Стоицева, директор на дирекция, която получи наградата от името на кмета на Банско – Георги Икономов.
Две общини – Търговище и Видин, бяха отличени с Награда за активно и ефективно партньорство с неправителствения сектор. Наградата на Търговище връчи г-н Ивайло Иванов, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, а на Видин – Франц Волфмайр, президент на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания. „Оценката я приемаме като оценка за всеки, който работи за социалния сектор на Търговище, и изказвам специални благодарности на самия г-н Георгиев и г-жа Златка Иванова, представител на НАСО за Област Търговище, които са с много силен принос за развитието на социалните политики на Търговище,“ каза г-жа Емине Якубова, заместник-кмет на Търговище при получаването на отличието. Наградата за Община Видин получи г-н Венци Пасков, заместник-кмет.
Награда за социална ангажираност и добри практики получиха общините Разград, Враца и Троян. Наградата на Разград получи д-р Валентин Василев, кмет и беше връчена от г-жа Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика. Община Враца получи своята награда от г-н Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика и беше представлявана от г-жа Петя Долапчиева, заместник-кмет. „Със специални поздрави от нашия кмет Калин Каменов, искам да благодаря и да подчертая, че сме екип и така трябва да променяме нещата. Освен това, Община Враца е сред най-новите членове на НАСО и бихме искали да сме рамо до рамо с най-сърцатите хора в България,“ каза г-жа Долапчиева. Община Троян беше възпрепятствана да получи наградата, като тя предстои да бъде връчена в рамките на предстоящия Национален форум/изложение на социалните услуги от 8 до 10 юни.
През тази година за първи път беше връчена и Специална обществена награда „Община с най-добри социални политики“, излъчена с пряко онлайн гласуване. Излъченият с близо 3000 гласа победител беше Община Русе, като наградата връчи г-н Георги Георгиев, председател на УС на НАСО и беше получена от г-н Иван Григоров, заместник-кмет на Русе. „Благодаря още веднъж на НАСО. Миналата година получихме Голямата награда и тогава казах, че в социалната сфера работят хора с големи и широки сърца. Не е важно да станеш първи, важното е да задържиш първото място. Ние гоним високи цели и благодаря още веднъж за наградата,“ каза г-н Григоров.
„Колкото и тривиално да звучи, социалната работа се върши със сърце, поздравления на всички вас за куража, ентусиазма и желанието да си свършим работата по най-добрия начин,“ каза г-жа Русинова като поздрави всички отличени. Церемонията по връчване на годишните награди беше съпътствана от специална програма, организирана от Община Велико Търново, която включваше изпълнения на ползватели на Дом за стари хора „В.Ботева“, Велико Търново, Защитено жилище – Дебелец и Спортен клуб „Зоки“, Велико Търново. Специален акцент в програмата и изключително приятна изненада за всички участници беше и светлинното шоу „Звук и светлина“, което гостите наблюдаваха от панорамната тераса на хотел „Янтра“.
Годишните награди за принос в социалното развитие се връчват освен в категория „Общини”, и в категории „Неправителствени организации” и „Корпорации”. Тези награди ще бъдат обявени и връчени в рамките на Националния форум/изложение на социалните услуги, организиран от НАСО, който ще се проведе от 8 до 10 юни 2016 г. в к.к. Златни пясъци, Варна. Подробна информация за мотивите за самите награди, както и за носителите на Награди от предходни години, можете да откриете в раздел "Награди".

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

April 2018
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30

Предстоящо