ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2020

Фондация „Св. Николай Чудотворец“
Есетере България

Галерия

Документи Презентации Награди Галерия


VII-Forum-logos
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ


СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ
НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
„СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ, СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – ПО-ДОБЪР ЖИВОТ“
ХОТЕЛ “МЕЛИЯ ГРАНД ЕРМИТАЖ”
К.К. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ - ВАРНА
4-6 ЮНИ 2012

 

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

От 4ти до 6ти юни 2012 г. в хотел „Мелия Гранд Ермитаж“, к.к „Златни пясъци“, Варна, се проведе седмият национален форум на доставчиците на социални услуги.

Форумът бе организиран от Националния алианс за социална отговорност /НАСО/ с подкрепата и партньорството на Министерството на труда и социалната политика, Националното сдружение на общините в Република България и Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/.
Във форума взеха участие над 250 ръководители, експерти, специалисти и представители на държавни и общински институции и структури, неправителствени организации, социално отговорни организации, в това число, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието, младежта и науката, Националното сдружение на общините в Република България, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хора с увреждания, Националния алианс за социална отговорност, общини, доставчици на услуги, работодатели, училища, детски градини и други образователни институции, ползватели на социални услуги, представители на национални организации на хора с увреждания, родители на деца с увреждания, социални и лични асистенти и други.

Тазгодишното издание на националния форум включваше няколко самостоятелни панела.

Водещият панел включваше среща на Министерството на труда и социалната политика с общини, доставчици и ползватели на социални услуги под надслов „Социални политики, социални услуги – по-добър живот“. От името на министъра на труда и социалната политика, г-н Тотю Младенов, приветствие поднесе г-жа Зорница Русенова, заместник-министър на труда и социалната политика. От името на община Варна, домакин на събитието, участниците бяха приветствани от доц. Христо Бозов, заместник-кмет на община Варна. Традиционно приветствие към всички участници поднесе и г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания. Участие в срещата взеха: г-жа Зорница Русенова – заместник-министър на труда и социалната политика, г-н Люк Зелдерло - генерален секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), г-н Ивайло Иванов – изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане, г-жа Албена Атанасова – представител на Националното сдружение на общините в Република България и заместник-кмет на Столична община, г-жа Янита Манолова – заместник изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, г-жа Правда Игнатова – директор на Дирекция „Международно сътрудничество и европейска интеграция" към Агенцията за социално подпомагане. От името на ползвателите на социални услуги на срещата говори г-жа Веселина Стоилова, омбудсман на хората с увреждания, гр. Варна. В рамките на тази официална част от форума бяха връчени традиционните годишни национални награди на Националния алианс за социална отговорност за активна и социално отговорна политика и принос за социалното и европейско развитие на България:

 • Голямата награда тази година бе присъдена на Националното сдружение на общините в Република България. Наградата бе връчена от заместник-министъра на труда и социалната политика г-жа Зорница Русенова и генералния секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания г-н Люк Зелдерло. От името на Националното сдружение на общините в Република България наградата получи г-жа Албена Атанасова, заместник-кмет на Столична община.
 • Сертификат за достъпност бе присъден на домакина на събитието – хотел „Мелия Гранд Ермитаж“. Сертификатът бе връчен на г-н Хуан Педро Лемес, генерален мениджър на хотела.

Добри практики по темата на форума представиха: г-жа Анета Георгиева - общински съветник в СОС, Столична община и член на Постоянната комисия по труда и социалната политика (Национално сдружение на общините в Република България), г-жа Донка Михайлова – кмет на община Троян и член на Постоянната комисия по труда и социалната политика (Национално сдружение на общините в Република България), г-жа Росица Димитрова - директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, община Велико Търново, г-жа Събина Събева – изпълнителен директор на фондация „Международна социална служба“, г-н Георги Богданов – изпълнителен директор на Националната мрежа на децата, г-жа Елла Кобец – Фондация Сийдър, г-жа Бистра Ботева – фондация НЕТ.

В рамките на събитието, участниците имаха възможност да получат информация, да обменят мнения и опит, да дискутират и потърсят отговори на въпроси за решаване на проблемите, както и да реализират национално и международно партньорство.

Общата оценка на участниците и гостите за организацията, ефективността и полезността на форума бе много висока. Проведеният професионален дебат включваше много презентации, споделен опит и обсъдени проблеми, бяха формулирани много препоръки и предложения. Основните от тях изразяваха следното:

 • Участниците във форума изказаха сърдечна благодарност и приветстваха Министерския съвет и Народното събрание на Република България за успешното ратифициране на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
 • Дадена беше и позитивна оценка за разработените и приети нормативни документи в социалната сфера, касаещи стратегията за трудова заетост на хората с увреждания, реализирането на деинституционализацията на услугите за деца, както и недопускането на финансови съкращения в социалната сфера, въпреки икономическите затруднения.
 • Усилието на организаторите да работят заедно и на всички нива с представителите на институциите, имащи отношение към социалните услуги, беше високо оценено.
 • Заедно с формулираната констатация, че в национален мащаб има реализирани добри решения и практики, бяха потвърдени по-големите потребности от ресурси, решения и дейности за подобряване качеството на живот на нуждаещите се. Освен това бе оценена и значимостта на социалните услуги като инструмент за подкрепа на нуждаещите се.
 • Бяха отправени предложения към:
 • Народното събрание за ускорено адаптиране на нормативната уредба в България, съответстваща на ратифицираната Конвенция на ООН за правата на хората с увреждане;
 • Министерския съвет за повишаване статуса, ролята и приноса на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания с цел активизиране на всички институции за подобряване подкрепата и услугите на нуждаещите се;
 • Министерството на финансите за актуализиране на финансовите стандарти за финансиране на социалните услуги, социалната подкрепа, помощи, пенсии и доходи на хората с увреждания и други групи нуждаещи се;
 • Министерството на труда и социалната политика за:
 • приемане на стандарти за качество на социалните услуги и повишаване ефективността и обхвата им;
 • осигуряване на развитие и устойчивост на социалните услуги, в това число и нови такива, осигуряващи социална активност и включване, най-вече персонални услуги и услуги за приобщаващо образование, подкрепена и интегрирана заетост и др.;
 • преодоляване на неудачите и успешно развитие на процеса на деинституционализация на услугите за деца и стартиране на деинституционализация за възрастни;
 • осигуряване на възможности чрез политики, програми и проекти за включване на граждански организации в процеса на реализация на социални политики и социални услуги;
 • при планиране на следващия програмен период за европейско финансиране да се включи необходимостта от завишени инвестиции и финансиране в социални сектор, със възможност за устойчивост на дейностите и услугите и създаване на условия за активно включване на гражданския сектор и други юридически лица.
 • Общините за:
  • ускоряване процеса на възлагане изпълнението на социални услуги от външни доставчици, в това число неправителствени организации, лично и професионално обвързани с нуждаещите се, притежаващи капацитет и реализиращи качествени услуги;
  • разширяване видовете и обхвата на социалните услуги, както и източниците на тяхното финансиране.
 • Доставчиците на социални услуги за:
  • подобряване капацитета на доставчиците, разширяване мрежата в цялата страна, повишаване качеството и ефективността на услугите;
  • реализиране на принос за премахване на „кухи“ услуги и такива с незапълнен капацитет;
  • разработване и въвеждане на сертификат за наличие на капацитет, експертиза, лоялност и качество на дейността на доставчиците.
 • Национално представените организации на и за хора с увреждания:
  • за подобряване експертния капацитет на националните организации и приноса им за подобряване работата на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и качеството на живот на хората с увреждания.

Вторият панел в рамките на форума включваше национален семинар с международно участие на тема „Приобщаващо образование“. Приветствие към участниците поднесе г-н Коста Базитов, заместник-кмет на община Варна. Водещи презентации по темата представиха: г-н Люк Зелдерло – генерален секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), г-н Золтан Варконий - Асоциация за учене през целия живот – Унгария, г-жа Лидия Широкова – представител на Министерство на образованието, младежта и науката и директор на Ресурсен център Варна, проф. д.п.н. Владимир Радулов - Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Модели на добри практики представиха: община Варна, Агенция за социално развитие Вижън, директори на училища и детски градини. В дискусията взеха участие родители, социални асистенти, учители и други. Представен бе европейски проект за изграждане на европейска мрежа с покана към присъстващите за участие в европейска конференция по темата в Будапеща през месец септември.

В рамките на форума се проведе и учредително заседание на постоянната комисия по труда и социалната политика на Националното сдружение на общините в Република България. За председател на комисията през новия мандат бе избран доц. Христо Бозов, заместник-кмет на община Варна.

Седмият национален форум завърши с провеждане на общо събрание на Националния алианс за социална отговорност, на което беше приет стратегически план за дейността на организацията през периода 2012-2015 г.

Постигната беше договореност между Националния алианс за социална отговорност и Националното сдружение на общините в Република България в рамките на един месец след провеждане на форума да се обобщят всички направени предложения от участниците на форума и да се представят на компетентните институции за решения.

В рамките на месец след форума всички заинтересовани лица и институции могат да направят допълнителни предложения на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Програма

Заетост за всички

bootEmpl

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Предстоящо