ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2018

James Crowe
PRESIDENT OF EASPD
Luk Zelderloo
SECRETARY GENERAL OF EASPD
СДРУЖЕНИЕ „ЕКВИЛИБРИУМ“ РУСЕ
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО
Весела Цанкова
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЛОВЕЧ
СДРУЖЕНИЕ „ГАЙТАНИ“ ЯМБОЛ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ДОБРИЧ
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“
Мая Василева
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА НСОРБ
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НЕСЕБЪР
Радостина Пирева
ДИРЕКТОР НА УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОБЩИНА РАЗГРАД
Светла Григорова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „ГРИЖИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СРЕДЕЦ
ФОНДАЦИЯ „СЪПРИЧАСТИЕ“ СИЛИСТРА
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
СОЦИАЛНА ЧАЙНА ВАРНА

Галерия

Документи Презентации Награди Галерия


VII-Forum-logos
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ


СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ
НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
„СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ, СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – ПО-ДОБЪР ЖИВОТ“
ХОТЕЛ “МЕЛИЯ ГРАНД ЕРМИТАЖ”
К.К. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ - ВАРНА
4-6 ЮНИ 2012

 

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

От 4ти до 6ти юни 2012 г. в хотел „Мелия Гранд Ермитаж“, к.к „Златни пясъци“, Варна, се проведе седмият национален форум на доставчиците на социални услуги.

Форумът бе организиран от Националния алианс за социална отговорност /НАСО/ с подкрепата и партньорството на Министерството на труда и социалната политика, Националното сдружение на общините в Република България и Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/.
Във форума взеха участие над 250 ръководители, експерти, специалисти и представители на държавни и общински институции и структури, неправителствени организации, социално отговорни организации, в това число, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието, младежта и науката, Националното сдружение на общините в Република България, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хора с увреждания, Националния алианс за социална отговорност, общини, доставчици на услуги, работодатели, училища, детски градини и други образователни институции, ползватели на социални услуги, представители на национални организации на хора с увреждания, родители на деца с увреждания, социални и лични асистенти и други.

Тазгодишното издание на националния форум включваше няколко самостоятелни панела.

Водещият панел включваше среща на Министерството на труда и социалната политика с общини, доставчици и ползватели на социални услуги под надслов „Социални политики, социални услуги – по-добър живот“. От името на министъра на труда и социалната политика, г-н Тотю Младенов, приветствие поднесе г-жа Зорница Русенова, заместник-министър на труда и социалната политика. От името на община Варна, домакин на събитието, участниците бяха приветствани от доц. Христо Бозов, заместник-кмет на община Варна. Традиционно приветствие към всички участници поднесе и г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания. Участие в срещата взеха: г-жа Зорница Русенова – заместник-министър на труда и социалната политика, г-н Люк Зелдерло - генерален секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), г-н Ивайло Иванов – изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане, г-жа Албена Атанасова – представител на Националното сдружение на общините в Република България и заместник-кмет на Столична община, г-жа Янита Манолова – заместник изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, г-жа Правда Игнатова – директор на Дирекция „Международно сътрудничество и европейска интеграция" към Агенцията за социално подпомагане. От името на ползвателите на социални услуги на срещата говори г-жа Веселина Стоилова, омбудсман на хората с увреждания, гр. Варна. В рамките на тази официална част от форума бяха връчени традиционните годишни национални награди на Националния алианс за социална отговорност за активна и социално отговорна политика и принос за социалното и европейско развитие на България:

 • Голямата награда тази година бе присъдена на Националното сдружение на общините в Република България. Наградата бе връчена от заместник-министъра на труда и социалната политика г-жа Зорница Русенова и генералния секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания г-н Люк Зелдерло. От името на Националното сдружение на общините в Република България наградата получи г-жа Албена Атанасова, заместник-кмет на Столична община.
 • Сертификат за достъпност бе присъден на домакина на събитието – хотел „Мелия Гранд Ермитаж“. Сертификатът бе връчен на г-н Хуан Педро Лемес, генерален мениджър на хотела.

Добри практики по темата на форума представиха: г-жа Анета Георгиева - общински съветник в СОС, Столична община и член на Постоянната комисия по труда и социалната политика (Национално сдружение на общините в Република България), г-жа Донка Михайлова – кмет на община Троян и член на Постоянната комисия по труда и социалната политика (Национално сдружение на общините в Република България), г-жа Росица Димитрова - директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, община Велико Търново, г-жа Събина Събева – изпълнителен директор на фондация „Международна социална служба“, г-н Георги Богданов – изпълнителен директор на Националната мрежа на децата, г-жа Елла Кобец – Фондация Сийдър, г-жа Бистра Ботева – фондация НЕТ.

В рамките на събитието, участниците имаха възможност да получат информация, да обменят мнения и опит, да дискутират и потърсят отговори на въпроси за решаване на проблемите, както и да реализират национално и международно партньорство.

Общата оценка на участниците и гостите за организацията, ефективността и полезността на форума бе много висока. Проведеният професионален дебат включваше много презентации, споделен опит и обсъдени проблеми, бяха формулирани много препоръки и предложения. Основните от тях изразяваха следното:

 • Участниците във форума изказаха сърдечна благодарност и приветстваха Министерския съвет и Народното събрание на Република България за успешното ратифициране на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
 • Дадена беше и позитивна оценка за разработените и приети нормативни документи в социалната сфера, касаещи стратегията за трудова заетост на хората с увреждания, реализирането на деинституционализацията на услугите за деца, както и недопускането на финансови съкращения в социалната сфера, въпреки икономическите затруднения.
 • Усилието на организаторите да работят заедно и на всички нива с представителите на институциите, имащи отношение към социалните услуги, беше високо оценено.
 • Заедно с формулираната констатация, че в национален мащаб има реализирани добри решения и практики, бяха потвърдени по-големите потребности от ресурси, решения и дейности за подобряване качеството на живот на нуждаещите се. Освен това бе оценена и значимостта на социалните услуги като инструмент за подкрепа на нуждаещите се.
 • Бяха отправени предложения към:
 • Народното събрание за ускорено адаптиране на нормативната уредба в България, съответстваща на ратифицираната Конвенция на ООН за правата на хората с увреждане;
 • Министерския съвет за повишаване статуса, ролята и приноса на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания с цел активизиране на всички институции за подобряване подкрепата и услугите на нуждаещите се;
 • Министерството на финансите за актуализиране на финансовите стандарти за финансиране на социалните услуги, социалната подкрепа, помощи, пенсии и доходи на хората с увреждания и други групи нуждаещи се;
 • Министерството на труда и социалната политика за:
 • приемане на стандарти за качество на социалните услуги и повишаване ефективността и обхвата им;
 • осигуряване на развитие и устойчивост на социалните услуги, в това число и нови такива, осигуряващи социална активност и включване, най-вече персонални услуги и услуги за приобщаващо образование, подкрепена и интегрирана заетост и др.;
 • преодоляване на неудачите и успешно развитие на процеса на деинституционализация на услугите за деца и стартиране на деинституционализация за възрастни;
 • осигуряване на възможности чрез политики, програми и проекти за включване на граждански организации в процеса на реализация на социални политики и социални услуги;
 • при планиране на следващия програмен период за европейско финансиране да се включи необходимостта от завишени инвестиции и финансиране в социални сектор, със възможност за устойчивост на дейностите и услугите и създаване на условия за активно включване на гражданския сектор и други юридически лица.
 • Общините за:
  • ускоряване процеса на възлагане изпълнението на социални услуги от външни доставчици, в това число неправителствени организации, лично и професионално обвързани с нуждаещите се, притежаващи капацитет и реализиращи качествени услуги;
  • разширяване видовете и обхвата на социалните услуги, както и източниците на тяхното финансиране.
 • Доставчиците на социални услуги за:
  • подобряване капацитета на доставчиците, разширяване мрежата в цялата страна, повишаване качеството и ефективността на услугите;
  • реализиране на принос за премахване на „кухи“ услуги и такива с незапълнен капацитет;
  • разработване и въвеждане на сертификат за наличие на капацитет, експертиза, лоялност и качество на дейността на доставчиците.
 • Национално представените организации на и за хора с увреждания:
  • за подобряване експертния капацитет на националните организации и приноса им за подобряване работата на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и качеството на живот на хората с увреждания.

Вторият панел в рамките на форума включваше национален семинар с международно участие на тема „Приобщаващо образование“. Приветствие към участниците поднесе г-н Коста Базитов, заместник-кмет на община Варна. Водещи презентации по темата представиха: г-н Люк Зелдерло – генерален секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), г-н Золтан Варконий - Асоциация за учене през целия живот – Унгария, г-жа Лидия Широкова – представител на Министерство на образованието, младежта и науката и директор на Ресурсен център Варна, проф. д.п.н. Владимир Радулов - Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Модели на добри практики представиха: община Варна, Агенция за социално развитие Вижън, директори на училища и детски градини. В дискусията взеха участие родители, социални асистенти, учители и други. Представен бе европейски проект за изграждане на европейска мрежа с покана към присъстващите за участие в европейска конференция по темата в Будапеща през месец септември.

В рамките на форума се проведе и учредително заседание на постоянната комисия по труда и социалната политика на Националното сдружение на общините в Република България. За председател на комисията през новия мандат бе избран доц. Христо Бозов, заместник-кмет на община Варна.

Седмият национален форум завърши с провеждане на общо събрание на Националния алианс за социална отговорност, на което беше приет стратегически план за дейността на организацията през периода 2012-2015 г.

Постигната беше договореност между Националния алианс за социална отговорност и Националното сдружение на общините в Република България в рамките на един месец след провеждане на форума да се обобщят всички направени предложения от участниците на форума и да се представят на компетентните институции за решения.

В рамките на месец след форума всички заинтересовани лица и институции могат да направят допълнителни предложения на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Програма

НИКК

3NIKK

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Свободни позиции

 

Jobs4

 

Календар

Предстоящо