ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2020

Фондация „Св. Николай Чудотворец“
Есетере България

Галерия

Документи Презентации Медии Награди Галерия

6 forum_logos
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ


ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ
НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
"ПОВЕЧЕ И ПО-ДОБРИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ"
ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС "ИБЕРОСТАР ОБЗОР БИЙЧ И ИЗГРЕВ"
К.К. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ - ВАРНА, 8-10 ЮНИ 2011

От 08 до 10 юни 2011 г. в хотелски комплекс "Иберостар Обзор Бийч и Изгрев" в курортния комплекс "Златни пясъци" – Варна, се проведе Шести национален форум на доставчиците на социални услуги на тема: "Повече и по-добри социални услуги за по-добър живот".

Организатор на форума бе Националният алианс за социална отговорност /НАСО/ с подкрепата и партньорството на Министерството на труда и социалната политика, Националнотото сдружение на общините в Република България и Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/.

В предвид актуалните европейски и национални политики, важността и отговорността на развитието на социалната сфера и в частност решаващата роля на социалните услуги, през тази година Форума бе насочен към по-пълен, цялостен, тематичен обхват на социалните услуги с водещ акцент работата на Общините. Участие в него взеха над 170 представители и експерти на Министерството на труда и социалната политика, Националнотото сдружение на общините в Република България, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Общини, Националния алианс за социална отговорност, доставчици на услуги, работодатели и др.

По време на откриването приветствия поднесоха Валентина Симеонова, зам. Министър на труда и социалната политика, от името на мин. Тотю Младенов, Люк Зелдерло – Генерален секретар на EASPD и Кирил Йорданов – Кмет на град Варна.

Официалната част включваше и връчване на традиционните годишни национални награди на Национален алианс за социална отговорност за принос в социалното развитие на България:

1. В категорията "Общини", отличието получи Община Бургас

2. В категорията "Неправителствени организации", отличието получи Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания.

3. Специално отличие на Министерството на труда социалната политика – плакет, за принос в подкепата на хората с увреждания в България, получи г-н Люк зелдерло, ген. Секретар на Европейската асоциалцияя на доставиците на услуги за хора с увреждания EASPD за личното му активно участие в развитието на мрежата на доставчиците на услуги за хора с увреждания в България, активното ангажиране на европейските институции за подкрепа на деинституционализацията в България и 15 годишнината на EASPD

По темата "Нов подход към повече и по-добри социални услуги за по-добър живот" говориха Зам.-министър на труда и социалната политика Валентина Симеонова, Гинка Чавдарова – Изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България, Генералният секретар на EASPD Люк Зелдерло и Елка Тодорова – Представител на Националния съвет на хората с увреждания в България.

Свои доклади и презентации представиха и г-жа Надя Шабани – Изпълнителен директор на Държавната агенция за закрила на детето, която говори за Деинституционализацията на услугите в България и Ивайло Иванов – Изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, който представи доклад за състоянието, проблемите и очакваното развитие на социалните услуги в България.

Участниците във Форума представиха презентации и участваха в дискусии за добри практики, проблеми и потребности за развитие на социалните услуги.

В работни групи за социалните услуги за хора с увреждания, социалните услуги за деца и социалните услуги за стари хора се обсъждаха теми като: делегиране на услугите и партньорство между общини и доставчици, деинституционализация, качество на услугите, стандарти, критерии и финансиране на социалните услуги.

В рамките на събитието, участниците имаха възможност да получат информация, да обменят мнения и опит, да дискутират и потърсят отговори на въпроси за решаване на проблемите, както и да реализират национално и международно партньорство.

Общата оценка на частници и гости бе много висока за организацията, ефективността и полезността на форума. Проведения професионален дебат, включваше много презентации, споделен опит, обсъдени проблеми и формулирани много препоръки и предложения.

Главните от тях се отнасят до следното:

1. За първи път работиха заедно в една зала представители на Държавата, Общините, доставчици на услуги, гражданския сектор и европейските им партньори

2. В работата на форума взеха участие всички институции имащи отношение към социалните услуги без изключения

3. Участието на Държавата, Общинните и институциите бе представено на възможно най-отговорно ниво

4. Единодушно бе формулирана констатацията, че Държавата, Общините, доставчиците и Обществото като цяло са в дълг към този важен сектор.

5. През последните години има реализирани много добри решения и практики, има постигнати добри резултати, н като цяло потребностите са значително по-големи. Качеството на живот на нуждаещите се от социални услуги е на неприемливо ниско ниво.

6. Спецификата на нормативната уредба и практическите условия изискват много по-добра координация и партньорство между страните носещи отговорността за сектора на социалните услуги – Държава, Общини, граждански сектор, доставчици, работодатели и други.

Поетата инициатива на Национален алианс за социална отговорност (НАСО) за активизиране, реализация и резултатност на това партньорство се подкрепя от всички.

7. Във връзка с това бе договорено в периода след форума НАСО да обобщи материалите от работата на участниците и да предложи вариант за общ документ, стимулиращ процеса на по-ускорено развитие на социалните услуги в България, включващо:

• Разкриване на нови и повече социални услуги, финансирани от държавния и общински бюджети, структурни фондове и други източници

• С цел постигане на европейски стандарти – над 90 % от услугите да се извършват от лично и професионално мотивирани граждански организации, Общините по-категорично да ускорят процеса на делегиране изпълнението на услугите от външни доставчици.

• Да се разработи механизъм, ясно дефиниращ отношенията и определящ Общините като преди всичко възложители и гражданските организации, като отговорни изпълнители на услугите.

• По-ясно да се дефинират отговорностите на Държавата, Общините и доставчиците

• Да се разработят механизми, осигуряващи равнопоставеност на доставчиците на услуги

• По-ясно да се формулира самостоятелността и отговорността на доставчиците на социални услуги, като оставени критерии за работата им да бъдат постигнатите резултати

• Да се осигури подкрепа за развитието на доставчиците на социални услуги в гражданския и социалния сектор

• Акценти при разкриване, делегиране, договаряне, изпълнение и контрол на услугите да бъдат качеството, продуктивността и резултатите от функциониране на услугите

• Да се разработят стандарт за качество на социалните услуги, които да бъдат водещи

• Да се разшири осигуряването на услуги при домашни условия такива подкрепящи обучение, работа и социално включване

• Да се подкрепа успешния старт на деинституционализация на услугите и реализацията и във всички области, като се осигури избор на ползващите услугите

• Да се осигури активно включване на хората с увреждания и потребителите на други социални групи в процеса на определяне, регламентиране и реализиране на услугите

По тези и още широк кръг от въпроси в периода след форума ще бъдат включени да работят всички участници във форума, Агенцията за социално подпомагане, Националното сдружение на Общините в Република България, членовете на Националния алианс за социална отговорност, организации на хората с увреждания в България и всички заинтересовани страни.

Програма

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА
СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Заетост за всички

bootEmpl

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Предстоящо