ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2018

James Crowe
PRESIDENT OF EASPD
Luk Zelderloo
SECRETARY GENERAL OF EASPD
СДРУЖЕНИЕ „ЕКВИЛИБРИУМ“ РУСЕ
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО
Весела Цанкова
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЛОВЕЧ
СДРУЖЕНИЕ „ГАЙТАНИ“ ЯМБОЛ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ДОБРИЧ
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“
Мая Василева
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА НСОРБ
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НЕСЕБЪР
Радостина Пирева
ДИРЕКТОР НА УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОБЩИНА РАЗГРАД
Светла Григорова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „ГРИЖИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СРЕДЕЦ
ФОНДАЦИЯ „СЪПРИЧАСТИЕ“ СИЛИСТРА
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
СОЦИАЛНА ЧАЙНА ВАРНА

Галерия

Документи Презентации Медии Награди Галерия

6 forum_logos
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ


ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ
НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
"ПОВЕЧЕ И ПО-ДОБРИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ"
ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС "ИБЕРОСТАР ОБЗОР БИЙЧ И ИЗГРЕВ"
К.К. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ - ВАРНА, 8-10 ЮНИ 2011

От 08 до 10 юни 2011 г. в хотелски комплекс "Иберостар Обзор Бийч и Изгрев" в курортния комплекс "Златни пясъци" – Варна, се проведе Шести национален форум на доставчиците на социални услуги на тема: "Повече и по-добри социални услуги за по-добър живот".

Организатор на форума бе Националният алианс за социална отговорност /НАСО/ с подкрепата и партньорството на Министерството на труда и социалната политика, Националнотото сдружение на общините в Република България и Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/.

В предвид актуалните европейски и национални политики, важността и отговорността на развитието на социалната сфера и в частност решаващата роля на социалните услуги, през тази година Форума бе насочен към по-пълен, цялостен, тематичен обхват на социалните услуги с водещ акцент работата на Общините. Участие в него взеха над 170 представители и експерти на Министерството на труда и социалната политика, Националнотото сдружение на общините в Република България, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Общини, Националния алианс за социална отговорност, доставчици на услуги, работодатели и др.

По време на откриването приветствия поднесоха Валентина Симеонова, зам. Министър на труда и социалната политика, от името на мин. Тотю Младенов, Люк Зелдерло – Генерален секретар на EASPD и Кирил Йорданов – Кмет на град Варна.

Официалната част включваше и връчване на традиционните годишни национални награди на Национален алианс за социална отговорност за принос в социалното развитие на България:

1. В категорията "Общини", отличието получи Община Бургас

2. В категорията "Неправителствени организации", отличието получи Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания.

3. Специално отличие на Министерството на труда социалната политика – плакет, за принос в подкепата на хората с увреждания в България, получи г-н Люк зелдерло, ген. Секретар на Европейската асоциалцияя на доставиците на услуги за хора с увреждания EASPD за личното му активно участие в развитието на мрежата на доставчиците на услуги за хора с увреждания в България, активното ангажиране на европейските институции за подкрепа на деинституционализацията в България и 15 годишнината на EASPD

По темата "Нов подход към повече и по-добри социални услуги за по-добър живот" говориха Зам.-министър на труда и социалната политика Валентина Симеонова, Гинка Чавдарова – Изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България, Генералният секретар на EASPD Люк Зелдерло и Елка Тодорова – Представител на Националния съвет на хората с увреждания в България.

Свои доклади и презентации представиха и г-жа Надя Шабани – Изпълнителен директор на Държавната агенция за закрила на детето, която говори за Деинституционализацията на услугите в България и Ивайло Иванов – Изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, който представи доклад за състоянието, проблемите и очакваното развитие на социалните услуги в България.

Участниците във Форума представиха презентации и участваха в дискусии за добри практики, проблеми и потребности за развитие на социалните услуги.

В работни групи за социалните услуги за хора с увреждания, социалните услуги за деца и социалните услуги за стари хора се обсъждаха теми като: делегиране на услугите и партньорство между общини и доставчици, деинституционализация, качество на услугите, стандарти, критерии и финансиране на социалните услуги.

В рамките на събитието, участниците имаха възможност да получат информация, да обменят мнения и опит, да дискутират и потърсят отговори на въпроси за решаване на проблемите, както и да реализират национално и международно партньорство.

Общата оценка на частници и гости бе много висока за организацията, ефективността и полезността на форума. Проведения професионален дебат, включваше много презентации, споделен опит, обсъдени проблеми и формулирани много препоръки и предложения.

Главните от тях се отнасят до следното:

1. За първи път работиха заедно в една зала представители на Държавата, Общините, доставчици на услуги, гражданския сектор и европейските им партньори

2. В работата на форума взеха участие всички институции имащи отношение към социалните услуги без изключения

3. Участието на Държавата, Общинните и институциите бе представено на възможно най-отговорно ниво

4. Единодушно бе формулирана констатацията, че Държавата, Общините, доставчиците и Обществото като цяло са в дълг към този важен сектор.

5. През последните години има реализирани много добри решения и практики, има постигнати добри резултати, н като цяло потребностите са значително по-големи. Качеството на живот на нуждаещите се от социални услуги е на неприемливо ниско ниво.

6. Спецификата на нормативната уредба и практическите условия изискват много по-добра координация и партньорство между страните носещи отговорността за сектора на социалните услуги – Държава, Общини, граждански сектор, доставчици, работодатели и други.

Поетата инициатива на Национален алианс за социална отговорност (НАСО) за активизиране, реализация и резултатност на това партньорство се подкрепя от всички.

7. Във връзка с това бе договорено в периода след форума НАСО да обобщи материалите от работата на участниците и да предложи вариант за общ документ, стимулиращ процеса на по-ускорено развитие на социалните услуги в България, включващо:

• Разкриване на нови и повече социални услуги, финансирани от държавния и общински бюджети, структурни фондове и други източници

• С цел постигане на европейски стандарти – над 90 % от услугите да се извършват от лично и професионално мотивирани граждански организации, Общините по-категорично да ускорят процеса на делегиране изпълнението на услугите от външни доставчици.

• Да се разработи механизъм, ясно дефиниращ отношенията и определящ Общините като преди всичко възложители и гражданските организации, като отговорни изпълнители на услугите.

• По-ясно да се дефинират отговорностите на Държавата, Общините и доставчиците

• Да се разработят механизми, осигуряващи равнопоставеност на доставчиците на услуги

• По-ясно да се формулира самостоятелността и отговорността на доставчиците на социални услуги, като оставени критерии за работата им да бъдат постигнатите резултати

• Да се осигури подкрепа за развитието на доставчиците на социални услуги в гражданския и социалния сектор

• Акценти при разкриване, делегиране, договаряне, изпълнение и контрол на услугите да бъдат качеството, продуктивността и резултатите от функциониране на услугите

• Да се разработят стандарт за качество на социалните услуги, които да бъдат водещи

• Да се разшири осигуряването на услуги при домашни условия такива подкрепящи обучение, работа и социално включване

• Да се подкрепа успешния старт на деинституционализация на услугите и реализацията и във всички области, като се осигури избор на ползващите услугите

• Да се осигури активно включване на хората с увреждания и потребителите на други социални групи в процеса на определяне, регламентиране и реализиране на услугите

По тези и още широк кръг от въпроси в периода след форума ще бъдат включени да работят всички участници във форума, Агенцията за социално подпомагане, Националното сдружение на Общините в Република България, членовете на Националния алианс за социална отговорност, организации на хората с увреждания в България и всички заинтересовани страни.

Програма

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА
СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

НИКК

3NIKK

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Календар

Предстоящо