ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2018

James Crowe
PRESIDENT OF EASPD
Luk Zelderloo
SECRETARY GENERAL OF EASPD
СДРУЖЕНИЕ „ЕКВИЛИБРИУМ“ РУСЕ
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО
Весела Цанкова
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЛОВЕЧ
СДРУЖЕНИЕ „ГАЙТАНИ“ ЯМБОЛ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ДОБРИЧ
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“
Мая Василева
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА НСОРБ
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НЕСЕБЪР
Радостина Пирева
ДИРЕКТОР НА УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОБЩИНА РАЗГРАД
Светла Григорова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „ГРИЖИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СРЕДЕЦ
ФОНДАЦИЯ „СЪПРИЧАСТИЕ“ СИЛИСТРА
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
СОЦИАЛНА ЧАЙНА ВАРНА

Галерия

VII-Forum-logos
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ДЕВЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ

„ЕВРОПЕЙСКО ПАРТНЬОРСТВО ЗА НОВИ И КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“
ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ К.К. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ - ВАРНА
11-13 ЮНИ 2014 г.


Документи Презентации Награди Галерия

 

От 11 до 13 юни 2014 г. в к.к. Златни пясъци, Варна, се проведе Деветият национален форум на доставчиците на социални услуги. Събитието се организира от Национален алианс за социална отговорност (НАСО) в партньорство с Министерство на труда и социалната политика, Национално сдружение на общините в Република България и Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD).

През тази година в програмата на Деветия форум бяха включени три дни, посветени на добри практики в социалните услуги от България и Европа, стандарти за качество на социалните услуги и внедряването на нови услуги в социалния сектор. Основната задача бе обмен на опит, знания, умения и добри практики по важни теми, касаещи хората с увреждания, социалните услуги и трудова заетост. Освен обща дискусия и заключителни дискусии по проекти на НАСО и членове на организацията, в Голяма зала бяха направени и връчени предложения за стандарти за качество на социалните услуги в България и въвеждане на нови услуги за заетост, в т.ч.и Подкрепена заетост.

Сред официалните лектори и гости бяха експерти от Европа: г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD, г-жа Мари Дюбоа, представител на Европейска платформа за качество на социалните услуги, г-жа Моника Хайтман, представител на Европейски сертификат за грижа, Мартин Конрад, Мениджър социални мрежи „Атемпо“ - Австрия, Филип Слос, управител на Зонестраал – Белгия и други техни колеги. От българските институции участваха представители на Министерство на труда и социалната политика, Национално сдружение на общините в Република България, общински и областни администрации, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта, Агенция за хората с увреждания. Във форума активно се включиха представители на национално представителните организации на и за хора с увреждания, доставчици на услуги, неправителствени организации, работодатели от обичайния пазар на труда с интерес към предоставяне на заетост за хора с увреждания.

Успехът и значимостта на успешно събраната палитра от експерти и заинтересовани страни в социалния сектор бе потвърдена и в специалното обръщение към участниците във форума от г-н Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика, който бе възпрепятстван да участва лично. „Важно е социалните въпроси да се дискутират от всички партньори и институции,“ се посочваше в обръщението. „По-добри и качествени социални услуги е част от бъдещата визия на този сектор, както и увеличаване на броя на самите услуги.“ Сред другите акценти, които МТСП изведе бяха реформиране на съществуващите институции за възрасти, подобряване на качеството и достъпността до услугите, различен модел на финансиране в социалните услуги, дейности за по-високо качество, обхват и ефективност на целия социален сектор. Обръщението от името на МТСП представи г-н Ивайло Иванов, изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане, който присъства и участва активно на форума с няколко лекции и отговаряше на въпросите от страна на участниците.

Сред основните мнения на Форума се отличи общата убеденост от необходимостта от партньорство на всички нива – международно, национално, регионално, съвместна работа между местните власти и неправителствения сектор, включително и въвеждане на конкурентост в социалните услуги и предоставяне на равен старт и възможности и на частни доставчици на услуги. Бяха дадени множество примери за успешни практики на партньорство на национално и международно ниво. Бяха постигнати и конкретни договорки за бъдещи срещи и съвместна работа по различни теми, включително по включване на НПО сектора в механизма на Европейския семестър.

Друга основна тема на Форума, която бе своеобразно продължение на темата от Осми национален форум за преход от обучение към заетост на хората с увреждания, бе нуждата от въвеждане на иновативни форми за подкрепа по отношение трудовата реализация на групи в неравностойно положение. Бяха дадени примери за добри практики по отношение на иновативната услуга „подкрепена заетост“, към която бе представена и методика за въвеждане и изпълнение. Несъмнено за реализация на подобна услуга е необходима промяна на нормативната уредба, разработване на методическо ръководство от страна на отговорните институции и разпределяне на достатъчен финансов ресурс. В тази насока партньорите от Агенция за социално подпомагане изразиха своята подкрепа и увереност в намирането на ефективни и ползотворни решения и разширяването на спектъра от услуги за заетост.

И неразривно свързан с темите за партньорство и нови услуги, бе и третият фокус на Форума – стандарти и критерии за качество на услугите. В тази посока Национален алианс за социална отговорност представи пълна разработка на стандарти и критерии, едновременно базирана на най-актуалните европейски и международни регламенти и тенденции, е едновременно с това напълно съобразена и адаптирана с българските условия и координирана с множество партньори на НАСО от страна на местните власти и доставчици на услуги.

Поставените теми на Форума и предстоящото бъдещо търсене и налагане на работещи решения в тази посока несъмнено ще допринесе за още по-активното развитие на социалните политики, услуги и сектор у нас. НАСО ще продължава да работи в посока международно, национално и местно партньорство и ще привлича за ефективна работа всички ключови участници в социалния сектор, с оглед постигане на целите си за партньорство, иновативни услуги и налагане на стандарти за качество. Отворена остана темата за корпоративната социална отговорност и включването на бизнеса в социалния сектор, като НАСО поема ангажимент да разработи повече мерки и дейности в тази посока.

НИКК

3NIKK

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Свободни позиции

 

Jobs4

 

Календар

Предстоящо