ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2017

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН“
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАКТИКАТА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” гр.ВИДИН
ЗА АКТИВНО НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
СВЕТЛОМИР ИВАНОВ УПРАВИТЕЛ „ЧОИ” ЕООД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СОТРУДНИЧЕСТВО
АТАНАСКА БОНЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНА БОТЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРГАРИТА САРИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРИЕЛА ЛИЧЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВИИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАЯ КАЗАНДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
РОСЕН АВРАМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Галерия

forum&exhibition

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ОБЩИНА ВАРНА

„НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ/ИЗЛОЖЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ“

ХОТЕЛ МЕЛИЯ ГРАНД ЕРМИТАЖ
К.К. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ - ВАРНА
17-19 ЮНИ 2015 г.Информация

Дискусия „Нови алтернативни препоръки по Европейския семестър”
На 17 юни 2015 г. във Варна, в рамките на Първия национален форум/изложение на социалните услуги, се проведе обсъждане на препоръките към България по механизма на Европейския семестър. Форумът се организира от Национален алианс за социална отговорност в партньорство с Министерството на труда и социалната политика, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) и Община Варна.
Обсъждането на препоръките по механизма на Европейския семестър се провежда по инициатива на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) за повишаване осведомеността на обществото и активизиране участието на гражданското общество и специалистите от социалния сектор в частност за извеждане на алтернативни препоръки по неидентифицирани социални проблеми или иновативни мерки и дейности за постигане целите на България по отношение на бедност и социално включване, заетост, образование и здравеопазване.
Приветствие към участниците в дискусията направи г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, като изрази благодарност към съорганизаторите на събитието и изключителната подкрепа на EASPD за принос на добри практики, иновативни подходи и достъп до информация в България. Г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD представи основните посоки на работа на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, както и необходимостта от включване на неправителствения сектор и специално на експертите от социалния сектор в обсъждането и генерирането на алтернативни препоръки по Европейския семестър. Самият механизъм на Семестъра и реализираните дейности в България от НАСО, както и представените алтернативни препоръки за 2014 г. бяха представени от г-ца Стефана Цанкова, специалист Проекти на EASPD. През 2014 г. EASPD и НАСО организираха пилотно обучение по темата, в резултат на което бяха положени основите на работата на широк кръг от заинтересовани страни. Тази работа беше финализирана в три алтернативни предложения по отношение за заетост, образование и социално включване, които бяха представени на Европейската комисия с подкрепата на EASPD през декември 2014 г.
Петя Маркова, координатор на НАСО, направи исторически преглед на препоръките към България от 2011 до 2015 г. в основните социални области. Направеният извод за повтаряемост на насоката на препоръките от страна на Европейската комисия не звучеше оптимистично, но отразяваше реалността за повтаряемост и невъзможност за разрешаване на наболели проблеми, особено в областта на преодоляване бедността и социалното изключване, безработицата на хората в неравностойно положение и продължаващата затвореност на образователната система.
Втората част на дискусията продължи в три отделни работни групи, посветени съответно на образование, заетост и бедност и социално включване. Изводите от тези три отделни дискусии бяха представени пред цялата аудитория и ще послужат за основа на алтернативни препоръки за 2015 г.
Няколко бяха основните идентифицирани проблеми. Работните групи по всички области поставиха основен фокус върху мястото и участието на неправителствения сектор и потребителите в разрешаване проблемите на обществото. Бяха регистрирани пресечните точни и зависимостите за излизане от бедност и осигуряване на социално включване чрез повишаване възможностите и качеството на образователната система и осигуряване на повече възможности за заетост на хората в неравностойно положение. По категоричен начин беше посочено, че единственият начин за излизане от бедност е качествена заетост, която няма как да се реализира без подходящо образование и е единствения начин за социално включване на хората. В тази връзка беше подчертана и ролята на подкрепената заетост като инструмент за социално включване и подкрепа за работа на хората с увреждания и други групи в неравностойно положение. Допълнителни акценти бяха поставени и върху подкрепата за семействата като инструмент за борба срещу бедността, както и осигуряване на качеството на социалните услуги.
„НАСО ще продължи работа по привличане на заинтересовани страни, за да изведе най-спешните приоритети и ще работи за постигането на консенсус на национално ниво за извеждане на алтернативни препоръки, защото проблемите действително са много, за да бъдат адресирани едновременно,” каза от своя страна г-н Георги Георгиев, председател на НАСО.
„Има изключително много изведени предложения, които са в дневния ред на цяла Европа, както и на европейските институции – като връзката между образование и заетост, както и развитието на подкрепената заетост са особено актуални в дневния ред на промените в Европа. Всички тук трябва да знаете, че не сте сами в Европа и EASPD ще бъде комуникационния мост между България и ЕК,” каза в заключение г-н Зелдерло.
НАСО ще продължи консултациите по електронен път по изведените теми в отделните работни групи като ще представи обобщена разработка за окончателно обсъждане в началото на месец септември т.г. До края на септември 2015 г. новите алтернативни препоръки за 2015 г. ще бъдат връчени на ЕASPD за комуникиране към ЕК.

Първи национален форум/изложение на социалните услуги
От 17 до 19 юни 2015 г. в хотел Мелиа Гранд Ермитаж, к.к. Златни пясъци, Варна, се проведе Първи национален форум/изложение на социалните услуги. Събитието беше организиран от Национален алианс за социална отгорност (НАСО) в партньорство с Министерството на труда и социалната политики, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) и Община Варна. Форумът беше първо издание на модел, който си постави за цел да даде трибуна и възможност за представяне на самите социални услуги и техните екипи. В духа на добрата традиция на извоювалите си висока оценка, популярност и полезност национални форуми на доставчиците на социални услуги, основната задача на събитието беше да представи социалните услуги, техните екипи, ползватели и чрез добър опит да очертае основните посоки на тяхното бъдещо развитие. Успоредно с конферентната част, беше експозирано и изложение на социалните услуги чрез изложбена площ, видео или текстово представяне на добри практики, с цел обмен на опит и развитие. Първият ден на форума беше посветен на дискусия по механизма на Европейския семестър.
Официални приветствия към участниците при откриването отправиха г-н Ивайло Калфин, вицепремиер и министър на труда и социалната политика, г-н Стоян Пасев, областен управител на Варна, д-р Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България, д-р Лидия Маринова, заместник-кмет на Варна, г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD и г-н Георги Георгиев, председател на НАСО.
„Благодаря на тази огромна аудитория, както и на екипа и представителствата и над 700-те члена на НАСО .за доверието, което срещаме в цялата страна и за тази невероятна подкрепа, чрез която НАСО се превърна в най-голямата организация за социални услуги в страната, обединяваща доставчици на социални услуги, общини, работодатели и неправителствени организация. Това огромно постижение е и голяма отговорност, която ни дава сили и ни прави още по-отговорни към бъдещето, което НАСО насища с поредица от ангажименти. През тази 2015 г., благодарение на всички Вас, работим на място във всяка община в страната. Благодарим Ви за усилията, които полагате, така че работата ни да бъде по-ефективна и социалните услуги да бъдат истинската подкрепа, от която се нуждаят хората. Тази пълна зала е още едно доказателство, че сме на прав път и има защо да работим отдадено в един от най-отговорните сектори на държавата – социалният. Това е сектор, който трябва да бъде водещ и да покаже, че човекът е най-ценният капитал на нашето общество, затова социалните дейности трябва да бъдат първа грижа на държава. Инвестицията в най-ценния капитал – хората, е това, за което се грижим всички тук, за да повишим качеството на живот на всички хора. Това е каузата и мисията на НАСО и Ви благодаря, че сте част от нея,” каза в обръщението си при откриването г-н Георгиев.
„Бил искал да приветствам всички участници във Форума и разбира се, неговите организатори – Национален алианс за социална отговорност, които спомогнаха за провеждането на тази важна инициатива на национално ниво и за положените усилия да съберат на едно място както представителите на институции, така и на местната власт и ключови организации от неправителствения сектор, работещи в областта на социалните услуги. НАСО е национална организация с богат опит в сферата на социалните услуги и има съществена роля като партньор на МТСП в процеса на разработване на политиките в тази област. Вашата организация не само осъществява успешни партньорства на место ниво, но и активно подкрепя и подпомага развитието на доставчиците на услуги и работодателите на хора с увреждания. По този начин съществено допринася за подобряване на социалното включване и повишаване на качеството на живот на населението. Уверен съм, че Националният форум/изложение на социалните услуги ще бъде успешна платформа за предоставяне на самите доставчици и предоставяните от тях услуги и ще даде възможност за споделяне на ценен опит, стимулиране на съвместния диалог и провокиране на дискусии по важни теми относно развитието на сектора на социалните услуги с всички заинтересовани страни,” беше част от посланието към участниците във Форума на вицепремиера Калфин. Неговото приветствие беше предадено чрез г-жа Анелия Желева, експерт в дирекция „Социално включване” на МТСП.
Областният управител на Варна, г-н Стоян Пасев, също благодари за възможността да бъде част от форума и призова участниците за изграждане на партньорства и на ниво областни администрации. „Областните управители могат да бъдат припознати като бенефициенти по определени схеми, така че Ви окуражавам да бъдем партньори за развитието на социалните политики и услуги,” акцентира в обръщението си г-н Пасев.
Г-жа Гинка Чавдарова постави няколко акцента в изказването си към участниците. Освен приветствие към изключително полезния модел на успоредно представяне на конкретния резултат от труда на потребителите на социалните услуги, тя подчерта необходимостта от промяна на модела на финансиране на социалните услуги, както и смяна на бюрократичните модели на процедури и указания към измерване ефекта върху потребителя и реалното подобряване на качеството на живот на хората. Акцент беше поставен и върху разработването на новите стратегии за социални услуги с хоризонт до 2020 г. на общинско и областно ниво и беше дадена препоръка при тяхното съставяне да бъдат привлечени всички заинтересовани страни, включително самите потребители и техните семейства. „Не на последно място трябва да се мисли за подобряване на нормативната среда, защото от години говорим за социално-здравни и интегрирани услуги. Така е - потребителите се нуждаят от комплексни услуги, а не от секторни бариери, като е изключително важно да приложим правилните подходи за тяхното финансиране и въвеждане,” подчерта г-жа Чавдарова.
„Искам да благодаря на всички Вас, че ви има, за вашата всеотдайност и емоция, които влагате в работата си и че помогнахте на много хора да променят живота си. Без специалистите, работещи ежедневно с хората в нужда, всички изписани стратегии, политики биха останали само на белия лист. Точно на такива форуми трябва да отчитаме успехите си, както и да определим бъдещата визия как да се реализират социалните услуги и как потребителите да имат по-голямо участие. Благодаря на НАСО за партньорството, за усилията да ни помага да се чувстваме едно цяло и в същото време да не губим своята идентичност. Не губете желание за постигане на Вашите мечти, защото човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му,” емоционално се обърна към участниците д-р Лидия Маринова.
„Скъпи приятели, днес и утре ще дискутираме как развиваме системи и услуги, които да не оставят хора „зад борда”, ще дискутираме как да създадем професионални услуги, които позволяват на хора с увреждания, както и на деца със специални образователни потребности да станат уважавани граждани на нашето общество – граждани, които могат да участват в живота на общността и във всички дейности на тази общност. Именно принадлежността е от основно значение за качеството на живот. Скъпи представители на властите, от вас зависи да осигурите законодателна рамка, която да подкрепи доставчиците на услуги, за да могат те от своя сттрана да направят нужното за хората с увреждания и всички хора в неравностойно положение. EASPD и НАСО са на разположение като партньори, за да помогнем за преодоляване на това предизвикателство и да не изоставим нито един човек извън обществото. За мен е удоволствие и чест да бъда част от това постижение, което ще постигнем заедно!” каза г-н Люк Зелдерло.
Презентационната част на Форума продължи с отделни панели, първият от които беше посветен на темата за социално включване. Основните приоритети и планове за действие на Министерството на труда и социалната политика бяха представени от г-жа Анелия Желева, дирекция „Социално включване”. Г-н Люк Зелдерло насочи вниманието към европейския опит за ефективни и качествени социални услуги, както и ролята на EASPD за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и усилията за смяна на подходите и поставяне на потребителите в центъра. Добри практики за социално включване и разнообразие на спектъра от социални услуги и подкрепа към хората в неравностойно положение от България бяха представени от д-р Маринова, Община Варна, г-жа Жанета Филимонова, главен координатор на Агенция за социално развитие „Вижън“, д-р Йорданка Ненчева, председател на Асоциация „Да съхраним жената“ и г-жа Цветелина Стефанова, Фондация „SOS семейства в риск“.
Следващият панел беше посветен на оптимизиране на механизми, стандарти, правила, методики, финансиране и контрол на социални услуги. Водещо и встъпително изказване по темата направи г-н Ивайло Иванов, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане. „Не беше много отдавна времето, когато в България нямаше или имаше твърде малко социални услуги и общините трябваше да бъдат убеждавани за нуждата от разкриване на социални услуги. В момента, спрямо 2003 г. в България има пет пъти повече социални услуги. Увеличеният им брой води и до повече проблеми – основен е този с липсата на финансиране и осигуряване на устойчивост, както и остро се поставя въпроса за повишаване качеството на услугите,” каза г-н Иванов и като призова за търсене на общи решения, с които и държавата, и местните власти, и самите социални специалисти от услугите да бъдат полезни на хората в нужда.
Добри практики и опит по темата за оптимизиране на механизми, стандарти, правила, методики, финансиране и контрол на социални услуги бяха представени от водещи и доказали качеството си социални услуги и специалисти в България: г-жа Златка Иванова, директор на Комплекс за психично-здравни грижи в общността, Търговищко дружество за психично здраве, г-жа Весела Цанкова, председател на Сдружение „Граждански инициативи-Ловеч” и управител на Център за социална рехабилитация и интеграция, град Ловеч, Маргарита Сариева, управител на ЦСРИ за възрастни и лица с увреждания над 18г. към Община Велико Търново, г-жа Маргарита Събева, Фондация „Приятелска подкрепа“, г-жа Валентина Великова, директор на Дневен център за възрастни с увреждания „Подай ръка“, Община Разград, г-жа Митка Георгиева, председател на СНЦ „Усмивка“, г-жа Мария Чергарова, управител на ЦСРИ на лица с онкологични заболявания към „Сдружение за онкоболни и приятели”, гр. Пазарджик, г-жа Татяна Иванова, директор на Комплекс за социални услуги, Община Павликени, г-н Манол Манолов, Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания към Община Асеновград, г-жа Бисерка Иванова, изпълнителен директор директор на Сдружение „Русенска асоциация на лица с интелектуални затруднения – БАЛИЗ”, г-жа Ценка Димитрова, председател на Фондация „Трета възраст“, гр. Русе и г-н Коста Димитров, председател на Военно-инвалидна кооперация „Св. Георги“, Варна.
Третият ден на форума беше посветен на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Приоритетите за финансиране по ОП РЧР бяха представени от г-жа Ташка Габровска, държавен експерт към дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ към МТСП. Водещите акценти бяха поставени върху активиране и заетост, инвестиции за по-високо качество на живот на децата, семействата с деца, възрастните и хора с увреждания, интегрирани мерки за уязвими етнически общности като роми, мигранти, лица с произходи от други държави, подкрепа за развитие и създаването на нови социални предприятия, както и трансфер на иновативни практики от други страни. Множество въпроси предизвикаха предстоящите операции по ОП РЧР, които предстоят да бъдат стартирани до края на годината, като най-голям интерес предизвика операция „Социално предприемачество”. Дискусията по възможностите за финансиране логично продължи и в следващата тема – „Корпоративна социална отговорност и социално предприемачество – важен ресурс за осигуряване на заетост за хората с увреждания и други лица в неравностойно положение.” Рамката на текущото състояние на социалното предприемачество, както и бъдещите планове за изграждане на нормативна рамка, инструменти за финансиране и механизми за оценка на ефекта от социалното предприемачество представи г-жа Теодора Тодорова, експерт в дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика” към МТСП, както и член на експертната консултативна група към Европейската комисия по въпросите за социалното предприемачество, както и на подгрупа, разработила методика за социалното въздействие.
Традиционно за форумите на НАСО, участниците имаха много възможности за създаване на национални и европейски партньорства, обмен на добри практики, дискусии и формиране на препоръки по Европейския семестър, работа по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, възможности за поставяне на въпроси, получаване на отговори и много други. Основните теми на презентациите и дискусиите, включват: европейски и национални партньорства, услуги за образование, заетост, социално включване и здравеопазване, работа по ОП „РЧР“, оптимизиране на нормативни рамки и документи за реализация на услугите, както и поглед към развитието на нормативното осигуряване на социалното предприемачество и корпоративната социална отговорност /КСО/ за по-ефективни социална услуги и подкрепа. С цел резултатност на дискусиите и бъдещо ползотворно партньорство в дните на форума заедно работиха съвместно ръководства, представители и експерти на всички институции, организации и заинтересовани страни, работещи в сферата на социалните услуги: Министерство на труда и социалната политика, Национално сдружение на общините в Р България, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Агенция за социално подпомагане, Национален алианс за социална отговорност, както и представители на общински администрации, неправителствени организации и експерти от социални услуги.

Изложение на социалните услуги
По време на Първия национален форум/изложение на социалните услуги, който се проведе от 17 до 19 юни 2015 г. в хотел Мелиа Гранд Ермитаж, к.к. Златни пясъци, Варна, имаше изложбена площ, на която почти 40 социални услуги представиха нагледно сръчността и майсторството на своите потребители. Целта на изложението беше осигуряване на възможност за визуално презентиране на самите социални услуги, техните екипи и възможностите за трудова заетост на техните потребители.
На специално организираните щандове бяха изложени изделия от декупаж, пана, картини, сувенири, материали изработени в ателиетата по арт-терапия, картички изработени от потребителите с техника изонит, плетива на една кука, графика с конец, сувенири, бижута, керамични сувенири, сувенири от текстил, пана, квилинг, дръвчета, чаши с пясък, великденски яйца, стъклописи, продукция на мед и билки, рекламни материали - флаери, брошури, дори вестници… Всички участници във Форума и гости на хотела имаха възможност не само да разгледат прекрасните ръчни изделия на социалните услуги, но и да разпитат подробно и да получат указания за направата им, ако решат да опитат своята сръчност и сами. Не малко бяха и тези, които си купиха или получиха подарък за спомен.
Сред изложителите бяха Агенция за социално развитие „Вижън“ (Варна), Дневен център за деца с увреждания „Дъга” (Велико Търново), ДСХ „Св. Иван Рилски“ (с. Балван), ДСХ „Венета Ботева“ (Велико Търново), Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания (Велико Търново), ЦСРИ за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения (Велико Търново), Кризисен център за деца (Велико Търново), ДВХУИ, ЗЖХУИ 1 И 2, ПЖВХУИ (село Церова Кория), Дневен център за възрастни с увреждания „Подай ръка“ (Разград), СНЦ „Усмивка“ (Бургас), ЦСРИ „Импулс” на Асоциация „Да съхраним жената” (Варна), ЕТ „Савина – Събина Данева“ (Ямбол), Защитени жилища за хора с умствена изостаналост на Фондация „Приятелска подкрепа” (Русе), Военно-инвалидна кооперация „Св. Георги“ (Варна), Дневен център за стари хора на Фондация „Трета възраст” (Русе), Дневен център за деца с увреждания (Павликени), Дом за деца с умствени увреждания (с. Михалци към КСУ – Павликени), Център за социална рехабилитация и интеграция (Павликени), ЦСРИ на лица с онкологични заболявания - „Сдружение за онкоболни и приятели” (Пазарджик), ЦСРИ „Здравец“ (Сливо поле), СНЦ "Оптима" (Казанлък), Център за социална рехабилитация и интеграция - Фондация „Съпричастие-Силистра”, Център за социална рехабилитация и интеграция на Сдружение „Граждански инициативи-Ловеч“, Комплекс за психично-здравни грижи в общността - Търговищко дружество за психично здраве, Фондация „Роден край“ (Варна), Център за социална рехабилитация и интеграция (Шумен), Фондация „Съпричастие“ (Варна), Социално предприятие към СУПЦ Димитровград, Успех ССБ Холдинг ЕООД (Варна), ДЦВХУ - Сдружение „Партньори ДИТ“ (с. Звъничево, Пазарджик), Център за обществена подкрепа (Варна), Сдружение „Гаврош“, Фондация „Равен шанс 2001”- ЦСРИ „Равен шанс” (Варна), Фондация „SOS семейства в риск“ (Варна), Общностен център за деца и семейства (Варна), Шанс за хора с увреждания (Варна), Сдружение "Социален център Бургас", Сдружение „Онкоболни и приятели“ Бургас и други.
Участниците във Форума имаха възможност да гласуват и за най-добър щанд. В оспорваната надпревара най-много гласове събра Социално предприятие към СУПЦ Димитровград, което произвежда национални носии. Социалното предприятие получи специална награда – грамота по време на гала-вечерята.
Неизбежно заедно с техниките за изработка на красивите продукти, бяха дискутирани и множеството проблеми, които хората с увреждания и други хора в неравностойно положение – потребители на социалните услуги, срещат при своята трудова реализация. Сред посочените бариери, възпрепятстващи тяхната заетост бяха архитектурните ограничения на средата, липсата на връзка между образование и потребностите на бизнеса, отрицателните нагласи на работодателите по места да наемат на работа хора в неравностойно положение, липсата на стимули за развитие на социалното предприемачество и други.

Презентации

Европейско и национално партньорство. Работа по Европейския семестър.

Люк Зелдерло, генерален секретар на Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания

Стефана Цанкова, Европейска асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания

Петя Маркова, Национален алианс за социална отговорност

 

Министерство на труда и социалната политика

Анелия Желева, експерт в дирекция „Социално включване”: Развитие на социалните услуги. Иновативност, ефективност, нормативни регулации

Ташка Габровска, държавен експерт, Дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“: ОП „РЧР“. Ресурс и инкубатор за по-резултатни социални услуги, заетост и социално предприемачество

Теодора Тодорова, държавен експерт, Дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика“: Корпоративната социална отговорност и социалното предприемачество – важен ресурс за осигуряване на заетост за хората с увреждания и други лица в неравностойно положение

 

Добри практики

Люк Зелдерло, генерален секретар на Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания. „Европейски опит и практики за осигуряване на иновативност и ефективност в реализацията на социалните услуги.“

Жанета Филимонова – Главен координатор, Агенция за социално развитие „Вижън“ (видео)

Д-р Йорданка Ненчева - Председател на „Асоциация да съхраним жената“

Анна Николова – Управител на Фондация „SOS семейства в риск“

Златка Иванова – Директор на Комплекс за психично-здравни грижи в общността, ТДПЗ

Весела Цанкова – Председател на Център за социална рехабилитация и интеграция, град Ловеч

Маргарита Сариева – Управител на ЦСРИ за възрастни и лица с увреждания над 18г. към Община Велико Търново

Маргарита Сариева – Софтуер за управление на документалния поток

Маргарита Събева – Фондация „Приятелска подкрепа“

Валентина Великова – Директор на Дневен център за възрастни с увреждания „Подай ръка“, Община Разград

Митка Георгиева – Председател на СНЦ „Усмивка“

Мария Чергарова – Управител на ЦСРИ на лица с онкологични заболявания към „Сдружение за онкоболни и приятели”, гр. Пазарджик

Татяна Иванова – Директор на КСУ, Община Павликени

Манол Манолов – Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания към Община Асеновград

Бисерка Иванова – Изп. директор на Сдружение „Русенска асоциация на лица с интелектуални затруднения – БАЛИЗ“

Ценка Димитрова – Председател на Фондация „Трета възраст“, гр. Русе (видео)

Коста Димитров – Председател на Военно-инвалидна кооперация „Св. Георги“, Варна (видео)

 

Награди

В рамките на Първия национален форум/изложение на социалните услуги, което се състоя от 17 до 19 юни в хотел Мелиа Гранд Ермитаж, к.к. Златни пясъци, Варна, Национален алианс за социална отговорност обяви и награди носителите на Годишните награди на НАСО за принос в социалното развитие на България в категориите „Неправителствена организация“, „Култура и изкуство“, „Социални услуги“ и „Социално предприемачество“. Напомняме Ви, че НАСО връчи наградите в категории „Общини“ по време на Десетия национален форум на доставчиците на социални услуги, който се проведе в края на месец април тази година в Пловдив.
Носители на Голямата награда в категория „Изкуство и култура“ са близнаците Хасан и Ибрахим Игнатови. Появата на двамата талантливи братя изправи на крака цялата зала в рамките на официалното откриване на Форума на 18 юни. Наградата се присъжда за постигнат изключителен успех на детската Евровизия с класирането на България на второ място и с невероятно съдържателното си представяне, което НАСО приема като послание към всички българи и към държавата като цяло. Със своето постижение младите таланти постигат не само изключителен творчески продукт и успех, но и излъчват силно ангажиращо послание за обединение, за съучастие и съпричастност в желанието и необходимостта всички да имаме принос в успешното развитие на България на най-добро европейско ниво. Младите музиканти символизират надеждите на България и със своя талант чертаят една успешна перспектива за бъдещето на страната ни. Наградата на Хасан и Ибрахим връчи г-н Георгиев, председател на НАСО. Другата голяма награда в категория „Изкуство и култура“ е за Крисия Тодорова, която не успя да присъства на връчването и ще получи своята награда допълнително. Хасан и Ибрахим благодариха за отличието и обещаха „заедно да продължим напред“.
В категория „Неправителствени организации“ Голямата награда получи Национален алианс за работа с доброволци (НАРД). Наградата беше връчена по време на галавечерята на 18 юни от г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD. „Благодаря за високата оценка,“ каза г-жа Мария Шишкова от НАРД при получаването на наградата. „За 15 години активна работа, мога да изведа два научени урока – първо, неправителственият сектор има капацитета да се справя с проблемите на обществото и второ, проблемите трябва да се решават в партньорство, затова благодаря на НАСО за партньорството,“ каза още тя. Национален алианс за работа с доброволци се награждава за активна социално-отговорна дейност и принос за социалното и европейското развитие на България. НАРД е водеща организация в България с изградена и активна мрежа от доброволци в цялата страна и е активен член на НАСО - ярък пример за успешна реализация на партньорство на регионално и национално ниво, като осигурява добри практики за развитие на доброволчеството и социалното предприемачество чрез качествени и ефективни социални методи и иновативни подходи, и има реализирани значими проекти с много силно социално въздействие.
В продължение на вече създадената традиция НАСО да връчва и тематични награди в различните категории, тази година бяха връчени още няколко награди. В категория „Неправителствени организации“ беше отличено и Сдружение „Търговищко дружество за психично здраве“. Наградата връчи г-н Ивайло Иванов, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане и бе получена от г-жа Златка Иванова. Сдружение „Търговищко дружество за психично здраве“ се награждава за активни социални дейности и развитие на социалната отговорност в България. Сдружението е активен член на НАСО и активно развива мрежата на социалните услуги в Област Търговище като приобщава всички заинтересова страни към мисията и целите на Алианса. Създадено е през 1996 г. от потребители на психично-здравни услуги с идеята да защитава интересите и подпомага лицата с психични и психологични проблеми от област Търговище. Сдружението се стреми да превърне психичното здраве в основна ценност на личността и обществото, да подобри психичното здраве на българските граждани и усъвършенстване на психично-здравната помощ, и да подобри качеството на живот като цяло на лицата с психични разстройства. „Приемаме тази награда като изключително висока отговорност и като представителство на НАСО за Търговище бихме искали да изградим една малка клетка на НАСО в региона и ще направим всичко възможно това да се случи,“ каза г-жа Иванова.
В категория „Социални услуги“ бяха връчени четири награди. Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с увреждания над 18 години, град Велико Търново получи награда за активни социални дейности и иновативни решения. ЦСРИ Велико Търново развива иновативен модел за водене на документацията в услугата чрез автоматизирана система съобразно изискванията на Методиката за предоставяне на социалната услуга ЦСРИ. Този иновативен модел на отразяване е въведен в ЦСРИ-Велико Търново за първи път и осигурява възможности за пестене на време и оптимална организираност на работата на специалистите. Наградата за ЦСРИ-Велико Търново беше връчена от г-жа Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ. „Иновацията, която въведохме, беше наложена от реалността,“ каза г-жа Сариева, която получи наградата. „Така пестим време за реална работа с потребителите.“
Център за социална рехабилитация и интеграция, град Ловеч, управляван от Сдружение „Граждански инициативи-Ловеч”, беше награден за активни социални дейности и развитие на социалното предприемачество. Сдружение "Граждански инициативи-Ловеч", управляващо ЦСРИ-Ловеч, е и представителство на Национален алианс за социална отговорност в града и региона. В Центъра са обособени три къта за работа - кухненски кът, включващ кафене и място за посрещане на посетители, офис кът, оборудван с разнообразна офис техника и арт-ателие. На различните места специалисти работят с хора с увреждания, като, в зависимост от индивидуалните им интереси, им помагат да развиват умения за справяне в трудова среда. Амбициите на Центъра са да дадат тласък за развитие на социалното предприемачество и да реализират и продават на продукцията на хората с увреждания. „Искам да благодаря на НАСО за признанието и на Община Ловеч за подкрепата за развитие на социалните услуги в града,“ каза г-жа Весела Цанкова при получаването на награда, връчена от г-жа Анелия Желева, експерт в дирекция „Социално включване“ в МТСП.
Награда за активни социални дейности и развитие на национални инициативи получи Комплекс за социални услуги за деца и възрастни – Ямбол. КСУДВ-Ямбол домакинства инициативата „Заедно можем повече“ вече повече от 3 години, като за последните две години – с подкрепата на НАСО, „Заедно можем повече“ е национална инициатива – периодична среща на специалистите от социалните услуги, които се провеждат в името на съвместната работа и подкрепа, насочена към създаването на едно пространство, където всеки може да сподели своите успехи, но и също проблеми и затруднения, които са една неразделна част от работата с деликатната целева група от деца и семейства в риск. „Заедно можем повече“ е съвместна инициатива на мнозина от присъстващите тук, така че тази награда е за всички нас! Честито, колеги!“ каза г-жа Атанаска Бонева, която получи наградата от г-жа г-жа Ташка Габровска от МТСП.
Наградата на Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с физически увреждания – Шумен връчи -жа Теодора Тодорова от МТСП. ЦСРИ за хора с физически увреждания – Шумен се награждава за активни социални дейности и развитие на иновативни подходи. В Центъра се предоставят социални услуги на деца и възрастни хора с увреждания, родители на деца с увреждания, семейства и близки на лица с увреждания, чрез целия спектър услуги за подкрепа, както и възможности за конна езда, плуване, обучение, трудотерапия и арт-терапия, спортни занимания и др. Работата на ЦСРИ-Шумен е ориентирана към специфичните проблеми на хората с увреждания, тяхното професионално консултиране и мотивиране, психологическа и мотивационна подкрепа с цел преодоляване на социалната изолация и стимулиране на активен самостоятелен живот и трудовата им реализация. „Благодаря на НАСО, че успя да обедини толкова много органи, власти и организации, помагащи на хората с увреждания,“ каза г-жа Иванка Казакова, която получи наградата.
Категория „Социално предприемачество“ е изцяло нова като замисъла на НАСО в рамките на общото партньорство с Министерството на труда и социалната политика, както и с много организации в България, е да бъде награден добър пример, с който да бъдат стимулирани други подобни постижения. Наградата връчи г-н Зелдерло на Община Бургас и Общинско социално предприятие "Морски знаци" – Бургас, които се награждават за активна социална политики и развитие на социалното предприемачество и предоставяне на възможност за трудова реализация на хора с увреждания, самотни и многодетни майки или лица чрез производство на рекламни материали с името и логото на Бургас, които от една страна популяризират града по целия свят, а от друга страна осигуряват работа на хора в неравностойно положение, което им дава възможност да се чувстват полезни в развитието на града. „Радваме се, не само че успяхме да реализираме успешно това социално предприятие, но най-големият ни успех е, че дадохме работа на хора с увреждания и се надяваме в бъдеще да създадем още повече работни места,“ каза г-жа Ваня Петрова при получаването на наградата.
Участниците във Форума имаха възможност да гласуват за най-добър щанд в рамките на изложението и наградата на публиката за „Най-добър щанд“ получи Социално предприятие към Община Димитровград. „Тази награда е за всички работещи в социалното предприятие. Благодаря на колегите за високата оценка и на Община Димитровград за твърдата подкрепа през годините,“ каза представителя на СП-Димитровград.
Установявайки една нова традиция Националните форуми на НАСО да бъдат провеждани в партньорство с общините-домакини, на чиято територия тези национални срещи се провеждат, г-н Георгиев, по решение на УС за учредяване, връчи и още една награда – за активни социални политики и активно социално-отговорно партньорство. Награда беше присъдена на Община Варна в качеството й на община-домакин на днешния Първи форум/изложение на социалните услуги. Наградата получи д-р Лидия Маринова, заместник-кмет на Варна. „И занапред ще се опитаме да бъдем водеща община в областта на социалната политика и услуги,“ обеща д-р Маринова.
„Не случайно в началото на галавечерята навън имаше заря, която освети небосклона. Всички тук са като заря и носят топлина и светлина в градовете на България. Продължавайте по същия начин, поздравявам Ви за това,“ поздрави всички в залата г-н Зелдерло.
За доброто настроение на гостите по време на галавечерята се погрижиха най-младите варненчета, които ще представят Варна като Младежка столица на Европа през 2017 г. от Обединения детски комплекс с директор Монка Николова, Стойчо Стойчев и Аделина Янчева от Клуб по спортни танци „Кристал“ – Варна, DJ Дидо и водещия Любен Чаталов.

Галерия

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

April 2018
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30

Предстоящо