ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2017

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН“
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАКТИКАТА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” гр.ВИДИН
ЗА АКТИВНО НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
СВЕТЛОМИР ИВАНОВ УПРАВИТЕЛ „ЧОИ” ЕООД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СОТРУДНИЧЕСТВО
АТАНАСКА БОНЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНА БОТЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРГАРИТА САРИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРИЕЛА ЛИЧЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВИИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАЯ КАЗАНДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
РОСЕН АВРАМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Галерия

NATIONAL SOCIAL SERVICES FORUM & EXHIBITION

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В Р БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ОБЩИНА ВАРНА
НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ/ИЗЛОЖЕНИЕ
„СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЗАЕТОСТ И РАЗВИТИЕ“
Варна, к.к. Златни пясъци, хотел „Мелиа Гранд Ермитаж“
8-10 ЮНИ 2016 г.

 

Информация

От 8 до 10 юни 2016 г. в гр. Варна, к.к. Златни пясъци се проведе национален форум/изложение на тема „Социални услуги, заетост и развитие“, организиран от Национален алианс за социална отговорност (НАСО) в партньорство с Министерство на труда и социалната политика, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Национално сдружение на общините в Р България и Община Варна. Във форума се включиха над 200 представители на държавната и местните власти, неправителствени организации, работодатели, доставчици на социални услуги, екипи и потребители на социални услуги.

Изнесена национална приемна "Социални услуги"

На 8 юни 2016 г. в зала „Варна“ на Община Варна, като част от програмата на Форума, се проведе изнесена национална приемна „Социални услуги“ на Национален алианс за социална отговорност и Агенцията за социално подпомагане. Националната приемна „Социални услуги“ е съвместна инициатива на НАСО и АСП, целяща да осигури методическа подкрепа на екипите и специалистите от социални услуги, доставчици на услуги и общински администрации с цел повишаване качеството на услугите, правилно прилагане на методическите указания и изисквания и обмен на информация.
Г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, отправи приветствия към участниците в приемната, като подчерта вече доказалата се висока полезност на този тип дискусии на експертно ниво. В обръщението си г-н Коста Базитов, заместник-кмет на Варна, сподели, че социалната политика е приоритет на Община Варна и признат пионер в много социални услуги на национално и международно ниво и изрази убеденост, че „само последователно, заедно и отговорно можем да постигнем успехи в социалната сфера“.
„Община Варна е изключително активен партньор на Национален алианс за социална отговорност, както и партньор в социалната политика на държавата,“ посочи в поздравленията си към участниците д-р Лидия Маринова, заместник-председател на Общински съвет – Варна. Д-р Маринова посочи, че подобни формати на отворени дискусии са възможност за намиране на верни отговори на поставените въпроси, като подчерта своята убеденост, че верният път за социално включване е именно социалната работа с хората в нужда и техните семейства, така че те да имат възможност за трудова реализация и пълноценно социално включване.
От страна на Агенцията за социално подпомагане участниците бяха поздравени от г-жа Николина Иванова, началник отдел „Социални услуги за лица“ и г-жа Ренета Манолова, началник отдел „Социални услуги за деца“. Г-жа Иванова подчерта удовлетвореността си от спектъра на участниците в срещата – екипи на социални услуги, представители на общински администрации и неправителствени организации, тъй като АСП разчита на инициативността на общините за разкриване на нови услуги, както и на неправителствения сектор за капацитет, експертиза и граждански контрол. Бяха изразени и поздравления към политиката на Община Варна, която е сред водещите общини в страната, които финансират множество услуги със собствени средства и не разчитат единствено на държавно делегираните бюджети, както и изключително високия процент на предоставени на неправителствени организации за изпълнение социални услуги.
Сред официалните гости на приемната бяха също г-жа Любомира Комитска, директор на дирекция „Социални дейности“ на Община Варна, г-жа Луиза Каспарян, началник отдел „Социални дейности и жилищна политика“, г-жа Таня Василева, началник отдел „Социални услуги и проекти“, г-жа Адриана Григорова, директор на Дирекция „Социално подпомагане“ и г-жа Димитричка Кънчева, директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“. Приемната продължи с предварително зададени въпроси, обхващащи широк кръг от целеви групи и социални услуги, както и отворена дискусия сред участниците и експертите от АСП. Сред поставените акценти бяха предложенията за отделяне на младежите в отделна целева група от децата, повишаването на стандартите с 15% за услугата „Център за настаняване от семеен тип“, както и за хората с психични разстройства от 2017 г., необходимостта от специфични медицински грижи в услугите в домашна среда за част от потребителите, развитие на услуги от резидентен тип и в домашна среда за възрастни хора и други. Самите въпроси и отговори ще бъдат качени на сайта на НАСО в раздел „Библиотека“, както и ще бъдат предоставени по електронен път на всички заинтересовани страни.

Откриване на изложение на социалните услуги

На 9 юни програмата стартира с откриване на изложение на социалните услуги, в което се включиха 22 отделни социални услуги, представлявани от представители на екипите на самите услуги и техни потребители. В изложението те имаха възможност да покажат продукти, произведени от потребителите на социалните услуги, като всички отбелязаха изключително високо качество на работа, креативност и иновативност на използваните материали, техники и похвати за работа. Самите потребители също имаха възможност да представят своята работа на официалните гости, които разгледаха всеки от щандовете. Изложението беше експозирано през целия ден и освен участниците във Форума, множество гости на Златни пясъци също имаха възможност да разгледат и разговарят с изложителите, а някои си тръгнаха със сувенир за спомен. 

Приветствия и откриване 

Г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, приветства участниците във Форума, като изрази благодарност и поздрави присъстващите в залата, както и всички членове на Алианса за ежедневната успешна работа за работа, които имат нужда от подкрепа. „Зад каузата на НАСО,“ подчерта г-н Георгиев, - „стоят близо 2000 структури, които обхващат 100% от територията на страната. В този брой влизат 1400 социални услуги, които осигуряват ежедневна подкрепа за над 33 000 души. Интересен е и фактът, че в социалните услуги-членове на НАСО, осигуряват 13 000 работни места. Силно вярвам, че усилията на всички нас ще създадат възможности за развитие и ще продължат изграждането на мостове и отварянето на нови врати за обединяването на усилията и възможностите на повече институции в България в името на по-добрата социална работа и по-доброто качество на живот,“ посочи още г-н Георгиев. Председателят на НАСО анонсира и първата изнесена приемна на МТСП, която следваше в програмата на същия ден и призова за активност, както и подчерта водещия акцент на целия форум – темата за заетост на отворения пазар на труда.
„Партньорството между държавата, местната власт и неправителствените организации дава възможност за създаване на ефективни политики за хората с увреждания“, заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Ивайло Иванов при откриването на Форума. Г-н Иванов подчерта, че този форум е място, на което са се раждали позитивни идеи, прераствали в създаване на нормативни документи и са постигнати не малко неща, които са направили живота на хората с увреждания по-лесен и по-достъпен. „Такива инициативи дават възможност за обединяване на държавната, местните власти и гражданското общество. Искам да призова за активност, за да стигнем до добри идеи, които да прераснат в съответните документи и политики,“ допълни заместник-министърът.
„Правото на работа е изконно човешко право и хората с увреждания не могат да бъдат различно третирани в това си право,“ посочи г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD при откриването на Форума. Той призова за още по-активна съвместна работа между правителство, местни власти, доставчици на социални услуги, работодатели с цел разработване на системи, които да позволят на хората с увреждания да упражняват изконните си права, включително и правото на трудова заетост и заплащане.
Приветствия към участниците отправиха още г-н Стоян Пасев, областен управител на Област Варна, г-н Коста Базитов, заместник-кмет на Варна, д-р Лидия Маринова, заместник-председател на Общински съвет – Варна и заместник-председател на ПК по здравеопазване и ПК по социални политики на НСОРБ, г-н Иван Табаков, Българска търговско промишлена палата. Водещ акцент в техните изказвания беше развитието на партньорството и готовността за диалог, съдействие и сътрудничество по всички въпроси, касаещи хората с увреждания и други групи, които се нуждаят от подкрепа.

Първа изнесена приемна на МТСП и НАСО

В рамките на над два часа участниците в залата имаха възможност да задават въпроси на заместник-министър Иванов в рамките на първата изнесена приемна на МТСП и НАСО. „Този формат на дискусия вече беше тестван между НАСО и АСП и направихме серия от срещи в различни градове, където бяха споделени много интересни неща, бяха обсъдени и намерени полезни решения. В момента имаме уникална възможност да дискутираме въпроси и посока на развитие. През последните години в България бяха направени много неща за хората с увреждания, но още много предстоят,“ посочи в началото на приемната г-н Иванов, като подчерта, че в началото на новия програмен период има достатъчно средства за подпомагане на хората със специални нужди. В рамките на приемната бяха направени над 20 изказвания и поставени над 50 различни въпроса, касаещи различни проблемни сектори и въпроси в областта на социалното подпомагане, социалните услуги, заетостта на хора със специални потребности, връзката между образование и нуждите на пазара на труда, условията „де минимис“, развитие на грижите в домашна среда, равен достъп до социални услуги, качеството на кадрите в социалните услуги и други. Бяха направени и конкретни предложения за разрешаване на някои от поставените казуси от практиката. Заместник-министър Иванов благодари за всички поставени въпроси, като ги оцени като изключително важни и резюмира областите за реформи по отношение подготвяния Закон за социални услуги, Закон за социално предприемачество и реформа в системата на трудовата експертиза. НАСО пое ангажимент да предостави писмено всички зададени въпроси, за да може екипът на МТСП да отговори подробно на всеки от тях. След приключването на тази процедура, НАСО ще публикува зададените въпроси и съответните им отговори.

Заетост за хора с увреждания на отворения пазар на труда чрез корпоративна социална отговорност, подкрепена заетост, социални услуги и други

Следващият панел на 9 юни 2016 г. логично продължи част от поставените теми по време на приемната, с тесен фокус върху възможностите и политиките за заетост. Ивайло Найденов, държавен експерт в дирекция „Политика на пазара на труда“ на МТСП представи националната нормативна рамка, която урежда основните правни средства за включване на хората с увреждания в цялостния живот на обществото, в областта на трудовите отношения и заетостта, както и по отношение данъчно облагане на доходите от труд и действащата към момента наредба за медицинска експертиза. Националната стратегическа рамка включва Дългосрочна стратегия за заетост на хората с увреждания 2011 – 2020 и съответни двугодишни планове за действие за прилагане на тази стратегия. Г-н Найденов анонсира и разработената нова стратегия – Национална стратегия за хората с увреждания 2016 – 2020, която включва и темите за заетост, но е много по-широко обхватна и цели цялостно социално включване, достъпност и образование. Бяха представени и държавно финансираните програми и мерки за заетост на хората с увреждания и последните промени в Закона за насърчаване на заетостта, където е дефинирана подкрепената заетост като нова форма на заетост и приета по предложение на НАСО.
Новият заместник-изпълнителен директор на Агенция по заетостта – г-жа Татяна Пашинова, представи работата на АЗ като изпълнителна агенция, отговорна за реализиране на политиките за пазара на труда. Тя призова за „отворен диалог, генериране на идеи и предложения какво можем да направим заедно, така че социалната и трудова интеграция на хората с увреждания да има напредък до края на 2016 г. и до края на програмния период.“ Г-жа Пашинова представи разработените механизми за работа на Бюрата по труда с хората със специфични потребности, като подчерта към момента регистрираните безработни лица с увреждания са 17083, като относителният им дял спрямо регистрираните безработни е 5,6%. Беше коментирано, че този процент може да се тълкува двузначно и не означава, че това е действителният брой на безработните хора с увреждания.
Валентин Дамянов, регионален представител на Агенцията за хората с увреждания, представи основните дейности на АХУ, включително разработване на програми и финансиране на проекти за стимулиране на стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания, заетост на хора с увреждания по чл. 25 на ЗИХУ, целеви проекти и програми на специализирани предприятия и кооперации, проекти за рехабилитация и социална интеграция за изграждане на достъпна среда; регистър и контрол дейността на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Водеща презентация в този панел беше представена от г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD. Още в самото начало той подчерта, че безработицата и неактивността касаят много повече хората с увреждания, отколкото останалата част на населението. Проучванията сочат, че при над 80 мил. хора с увреждания в Европа, те са два до три пъти по-рядко наемани на работа в сравнение с хората без увреждания. Според данни на Евростат от 2014 г., 50 % от хората с увреждания в трудоспособна възраст са безработни или се счита, че не могат да бъдат наети на работа. Г-н Зелдерло даде и отговор на въпроса защо е важно да се инвестира в заетост. Причините са от една страна икономически - тъй като работещите генерират повече БВП, от друга страна имаме социални причини, свързани с човешките права, респ. осигуряване на равни възможности в обществото и балансирани доходи. Не на последно място са личните причини, тъй като работата е част от идентичността на човека и хората с увреждания имат още по-силна нужда от утвърждаване на своята идентичност и независимост чрез заетост. Бяха направени и някои генерални препоръки за развитие на мерки за подкрепа, които биха могли да помогнат за преодоляване на структурните и функционални пречки за заетост на хора с увреждания, включително предоставяне на равни възможности, изготвяне на законодателни рамки, създаване на междусекторно партньорство, подкрепа на социални кооперации и участници с принос към развитието на социалната икономика, подкрепа във всички фази, вкл. преход от училище към заетост и въвеждане на специални образователни програми, достъпност и „универсален дизайн“, подкрепа на работодателите и развитие на ИКТ.
В заключение на панела г-н Георгиев, председател на НАСО, обобщи и формулира основните идеи, тези, въпроси и предложения, изискващи пълна и бърза необходимост от цялостна ревизия и промяна на българската нормативна рамка в областта на заетостта на хората с увреждания и адаптирането й спрямо най-актуалните европейски стратегически документи, планове за действие и регламенти на Европейската комисия с цел отваряне на пазара на труда и разширяване на възможностите за заетост на хората, които имат нужда от подкрепа. Дискусията по тази тема от Форума изведе изключително неблагоприятните изводи, че в сферата на заетостта за хората с увреждания през последните 25 години е направено твърде недостатъчно, в резултат на което броят на заетите хора с увреждания е намалял драстично. Представените данни от презентациите показват, че е осигурена заетост за не повече от 5% от хората с увреждания в България. Заедно с това, в основната форма за подкрепа - специализираните предприятия, работят едва 1673 от тях. На базата на всичко това, Форумът постави въпросите за ефективността на заделяните средства за подкрепа, както и необходимостта от бърза реакция за решаване на следните въпроси: 1. Практическо въвеждане на най-разпространената форма за подкрепа за заетост в света - подкрепена заетост, която ще осигури работа на много по-голям брой хора, най-вече в обичайни условия, при които работят всички останали хора; 2. Регламентиране и частично въвеждане на защитена заетост за част от желаещите да работят хора с по-висока степен увреждания; 3. Изясняване статута, целите на функциониране и условията за работа със съответна адекватна подкрепа от държавата на специализираните предприятия - специфична българска форма, несъществуващата в практиката на другите държави; 4. Приемане на нормативна уредба и регламентиране статута, задачите и условията за работа на социалните предприятия в България; 5. Ангажиране на всички държавни и местни институции, организации, гражданския сектор с конкретни ангажименти за принос в развитието на заетостта за хората с увреждания, в това число осигуряване на подкрепа за работодатели на отворения пазар на труда за безрисково наемане на хора с увреждания на работа.

До края на първия ден участниците имаха възможност да участват в практически уъркшопи по трудо- и арт-терапия, в които наблюдаваха как се правят различни изделия от хартия, стари вестници, камъни, дърво, глина, стомана и други.

ОП „Развитие на човешки ресурси“ – подкрепа за развитие на заетост, социални услуги и социално включване

Първата част от третия ден на форума беше посветен на възможностите на ОП „Развитие на човешките ресурси“ за подкрепа за развитие на заетост, социални услуги и социално включване. Рамката на ОП „РЧР“ представи г-жа Снежана Ангелова, главен експерт, отдел „Регионален мониторинг и контрол“, Министерство на труда и социалната политика. Интерес в залата предизвикаха предстоящите процедури, планирани да стартират до края на 2016 г., сред които "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи", "Активно включване", "Развитие на социалното предприемачество", "Експертиза на работоспособността", "Дунавски партньорства за заетост и растеж" и "Транснационални партньорства".

Европейско и национално партньорство. Работа по Европейския семестър

Заключителният панел на 10 юни беше посветен на темата на Европейския семестър като механизъм за национални и европейски политики. Г-н Зелдерло очерта общата рамка на Семестъра и работата на EASPD на европейско ниво чрез механизми за оказване на влияние на експертно и политическо ниво, а г-жа Стефана Цанкова, сътрудник „Проекти и работа с членове“ на EASPD представи досегашната работа по Семестъра и визията за работа през настоящата година. От страна на НАСО беше напомнено, че през последните две години членовете на НАСО, съвместно с други социални партньори, разработват и представят алтернативен доклад на националната програма за реформи, в които акцентират на ключови проблеми в областта на заетост, образование, социално включване, здравеопазване на хората с увреждания и други групи в неравностойно положение. Докладът на НАСО през 2015 г. съдържаше изрична препоръка за необходимост от интегрирани междусекторни подходи за повишаване възможностите за заетост, а препоръките на ЕК към България за 2016 г. изрично посочват необходимостта от „подсилване и интегриране на социалните услуги и активните политики за заетост, конкретно по отношение на дългосрочно безработните лица и младите хора, които не са нито в заетост, нито в образование или обучение“. Темата на алтернативния доклад през 2016 г. ще бъде именно заетост, стана ясно в рамките на дискусията, като предстои НАСО да актуализира състава на работната си група по заетост и да започне разработването на текстове и анализи за ситуацията в България.
В заключение на форума г-н Георгиев, председател на НАСО, благодари на всички участници за активното включване в дискусиите, за полезните предложения и съвместната работа. В обобщението си той определи проведения Форум като едно от най-силните и значими събития от множествените проведени подобни събития и форуми на национално ниво, съдържащ изключително важни теми, представил изключително важни презентации, въпроси, предложения и дискусии, изискващи бързи, важни и радикални промени и действия с цел по-висока ефективност в развитието на социалните услуги, осигуряващи активност и ефективност в работата по реализация на проекти по ОП "РЧР", и най-вече поставил за първи път в страната възможност за цялостна дискусия с всички гледни точки по въпроса за заетостта на хората с увреждания в България. Всичко това, на фона на ефективно работещи форми за партньорство: доказана значимост на открита пътуваща приемна на Агенцията за социално подпомагане, за първи път реализиран модел на открита приемна извън столицата на Министерство на труда и социалната политика, съдържаща активна дискусия с голям брой въпроси и препоръки и конструктивен диалог, професионална и резултатна дискусия по важни теми като заетост, работа по оперативните програми, национално и европейско партньорство и други. Значимостта на резултатите от Форума се съдържа във формулираните необходимости и посока на работа на всички заинтересовани институции, организации и структури в работата им след Форума за развитие на социалната сфера във времето след Форума. 

Редовно общо събрание на Национален алианс за социална отговорност
На 10 юни 2016 г. в град Варна се проведе редовно общо събрание на Национален алианс за социална отговорност. За председател на събранието единодушно беше избрана г-жа Веселина Ботева, член на Управителния съвет (УС). Дневният ред включваше отчет на УС за дейността на НАСО през 2015 г., годишен финансов отчет на НАСО за 2015 г. и обсъждане и приемане на програма за дейността на НАСО през 2016 г., водещи приоритетни задачи на НАСО за периода 2016 – 2020 г. и бюджет на НАСО за 2016 г. По всички точки на дневния ред докладва г-н Георги Георгиев, председател на УС.
Сред изпълнените задачи за 2015 г. бяха отбелязани постигнатото 100% териториално покритие на страната, обхванатите близо 2000 структури в мрежата, от които над 1400 социални услуги, обслужващи над 33 000 души и над 13 000 работни места в социалните услуги. Беше направен преглед на реализираните международни, национални, регионални и местни форуми, конференции, работни срещи и обучения, на които са участвали и обучени близо 5000 специалисти от социалния сектор. Сред водещите приоритетни задачи на НАСО за 2016 г. и периода до 2020 г. бяха очертани усъвършенстването на качеството на социалните услуги, подобряване на възможностите за заетост и социално предприемачество, разширяване на партньорствата с корпоративния сектор и засилена работа за развитие на корпоративната социална отговорност. Бяха представени и вътрешните структури на НАСО – Национален център за социални услуги и развитие, Национален център за корпоративна социална отговорност и заетост, Национален информационен център и Национален център за изкуство и култура. Всички документи бяха приети единодушно, като същите можете да откриете в раздел ДОКУМЕНТИ на сайта на НАСО.

Годишна среща на представителствата на НАСО
На 10 юни 2016 г., в рамките на Национален форум/изложение на социалните услуги „Социални услуги, заетост и развитие“ се проведе и традиционна годишна среща на представителствата на Национален алианс за социална отговорност. Към момента НАСО има 32 представителства в цялата страна и всяко от тях работи по годишна програма, която е част от общата годишна програма на НАСО. Представителствата на НАСО направиха преглед на реализираните събития в първото полугодие на годината и очертаха рамката за работа до края на 2016 г. Бяха споделени различни модели на работа по места, като беше подчертана необходимостта от индивидуален подход по места, съобразен със спецификата на региона, наличните социални услуги и необходимост от подкрепа. Като успех бяха отчетени привличането на академичните структури към мрежата на НАСО и бяха дискутирани бъдещите стъпки в тази посока и включване като членове на НАСО на отделни университети. Допълнително бяха обсъдени и отделните специфики и нива на представителствата, като беше направена договорка за развитие на темата в бъдеще. Заключителната годишна среща на представителствата е планирана за края на 2016 г., когато ще бъдат представени и обсъдени следващата годишна програма на НАСО и приноса към нея на всяко от представителствата.

 

Награди

На 9 юни 2016 г., в рамките на Национален форум/изложение „Социални услуги, заетост и развитие“, който се провежда от 8 до 10 юни, се състоя и официалната церемония по връчване на годишните награди на Национален алианс за социална отговорност за принос в социалното развитие на България в категориите „Неправителствени организации“, „Социални услуги“, „Корпорации“ и „Изкуство и култура“. Наградите в категория „Общини“ бяха връчени на 13 април 2016 г. по време на 11 Национален форум на доставчиците на социални услуги във Велико Търново.
Носител на Голямата награда в категория „Неправителствени организации“ за 2016 г. е Фондация „ФПП – ИГА“, като Наградата беше връчена от г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD и получена от г-н Димитър Русинов, председател на УС на „ИГА“. В същата категория бяха връчени и няколко специални награди – за активни социални дейности и развитие на иновативни подходи. Ивайло Найденов, държавен експерт в Министерство на труда и социалната политика, обяви първата специална награда, която беше присъдена на Сдружение „Социален център Бургас“. От името на Сдружението наградата получи г-жа Мая Казанджиева, директор на дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт” в Община Бургас. „Приемете нашите най0сърдечни благодарности! Радваме се, че нашите усилия са забелязани и оценени,“ се посочваше в специален благодарствен адрес от името на Сдружението. Следващата специална награда в категория „Неправителствени организации“ беше присъдена на Фондация „Очи на четири лапи“ и беше връчена от г-жа Татяна Пашинова, заместник-изпълнителен директор на Агенция по заетостта. Наградата получиха г-н Кирил Кирчев, клиент на Фондацията и лабрадора-водач Глори, възпитаник на „Очи на четири лапи“. „За мен е чест и удоволствие да приема тази награда от името на професионалния екип на Фондацията,“ посочи г-н Кирчев. Д-р Лидия Маринова, заместник-председател на Общински съвет-Варна обяви и връчи следващата специална награда в категория. Тя беше получена от г-жа Йорданка Ненчева, Асоциация „Да съхраним жената“. „Зная, че всички имате големи сърца, препълнени с човеколюбие. Зная, че не винаги сте със семействата си, че нашите деца често са по-малко обгрижени от хората, за които осигуряваме подкрепа. Ние жените не само сме половината от човечеството, но и раждаме другата половина. Тази награда е за всички, които през изминалите 20 години са работили за нашата кауза,“ сподели развълнувано г-жа Ненчева при получаването на наградата.
Г-н Димитър Кралев, Фонд „Социална закрила“ връчи награда за активно партньорство и качество на социалните услуги в категория „Социални услуги“ на Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Пловдив. Наградата получи г-жа Недка Петрова, управител на КСУДС, която сподели: „Благодаря за оценката, тя е за работата на всички колеги. Благодаря и на Община Пловдив за цялата подкрепа в работата ни. Днес сме в позиция да помагаме, но утре може да имаме нужда от подкрепа. Затова нека правим социални услуги, от които имаме нужда.“ Следващата награда в категорията беше обявена от г-жа Любомира Комитска, директор на дирекция „Социални дейности“ на Община Варна на Център за социална рехабилитация и интеграция „Алтернатива“, управляван от Гражданско сдружение „Алтернатива 55“. „Това е прекрасен подарък в тази година, в която Сдружението навършва 17 години,“ каза при получаването на наградата г-жа Радка Дончева, член на УС.
Следващата награда в категорията беше връчена от г-жа Веселина Ботева, директор на дирекция „Социални политики“ в Община Пловдив и член на УС на НАСО на Център за психично здраве – Русе. „Благодаря на НАСО, че забеляза и оцени нашата работа. В момента имаме 5 услуги за хора с психични разстройства, но имаме амбиция да се развиваме. Водещият ни девиз е качество и комплексност,“ каза г-н Валери Василев.
Г-жа Светла Григорова, член на УС на НАСО, връчи награда в същата категория на Дом за стари хора „Дълголетие“ – София. „Благодаря за отношението, вниманието, накарахте ни да се чувстваме специални. Тази награда е за моите колеги,“ каза г-жа Снежина Филипова при получаването на наградата.
Специална награда за партньорство, съпричастност и професионализъм беше връчена от г-жа Надежда Юлзари, член на УС на НАСО на г-жа Веселина Стоилова, омбудсман на хората с увреждания в гр. Варна. „Приятно съм изненадана, защото хората, които помагаме, биваме забравени понякога. Рядко чувам благодаря, но в момента искрено и сърдечно благодаря за оценката,“ каза г-жа Стоилова при получаването на Наградата.
Специална награда в категория „Изкуство и култура“ беше връчена от г-н Люк Зелдерло на ХобиСклуб - Добрич. „Непрекъснато се чувствам част от този голям екип на НАСО, затова наградата е изненада за мен. Приятели, всеки от Вас има частица заслуга за тази награда,“ каза при получаването на наградата г-н Иван Тодоров, председател на ХобиСклуб.
На финала на церемонията г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, обяви още една специална награда за партньорство. Тя беше връчена на Община Варна и приета от г-жа Любомира Комитска, директор на дирекция „Социални дейности“. „Ние сме не само партньори, ние сме приятели и работим с туптящи сърца за подкрепа на хората в нужда,“ каза г-жа Комитска при получаването на наградата.
Още две големи награди бяха присъдени и обявени по време на церемонията. В категория „Корпорации“ носител на Голямата награда за принос в социалното развитие на България е Аурубис България. В категория „Изкуство и култура“ носител на Голямата наградата е „Театър ЦВЕТЕ“. И двете награди ще бъдат връчени допълнително.
„Идвам в България вече 13 години и в началото си мислех, че EASPD трябва да научи България как да полага грижи за хората с увреждания и други, имащи нужда от подкрепа. През последните години, когато се връщам тук, откривам, че България има толкова много иновативни и качествени модели на работа, че цяла Европа може да се учи от Вас. Благодаря Ви за научените уроци, за усърдната работа, за човечността и топлината, с които работите – всичко това прави работата Ви уникална,“ каза г-н Зелдерло при закриването на церемонията.


Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

April 2018
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30

Предстоящо