ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2017

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН“
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАКТИКАТА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” гр.ВИДИН
ЗА АКТИВНО НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
СВЕТЛОМИР ИВАНОВ УПРАВИТЕЛ „ЧОИ” ЕООД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СОТРУДНИЧЕСТВО
АТАНАСКА БОНЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНА БОТЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРГАРИТА САРИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРИЕЛА ЛИЧЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВИИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАЯ КАЗАНДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
РОСЕН АВРАМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Галерия

Социална политика и заетост

Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.)

План за 2014 г. за мониторинг на изпълнението на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.)

Национална стратегия на Република България по миграция и интеграция 2008 -2015 г.


Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 - 2015 г.

План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2014 – 2015 г.


Национална стратегия за интеграция на лицата, получили международна закрила в Република България 2014 - 2020


Национална програма по безопасност и здраве при работа 2014 година


Националната концепция за социална икономика

План за действие по социална икономика 2014 – 2015 г.


Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете за периода 2009 – 2015 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2014 г.


Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.


Национална стратегия за дългосрочна грижа


Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора (2012-2030 г.)


Актуализираната стратегия по заетостта на Република България 2013-2020 г.

Национален план за действие по заетостта през 2014 г.


Дългосрочна стратегия за заетост на хората с увреждания 2011 – 2020 г.


Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г.


Национална стратегия за детето 2008-2018 г.

Национална програма за закрила на детето 2014


Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”


 

Образование

Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г.


Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020 г.)


Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.)


Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри

Национален план за действие 2014-2016 г. в изпълнение на Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020)


Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г.

План за действие за 2014 г. към Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г.


Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)

План за действие за 2014-2015 г. към Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)


Здравеопазване

Междусекторни политики

Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020г.

Приложение 1: Списък на конкретните представители на отделните групи партньори, включени в състава на Работната група за разработването на СП

Приложение 2: Допълване между програмите, финансирани със средства от Европейските структурни инвестиционни фондове

Приложение 3: Преглед на изпълнението на предварителните условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014 - 2020

Приложение 4: Преглед на изпълнението на приложимите общи предварителни условия

Приложение 5: Преглед на изпълнението на приложимите тематични предварителни условия

Приложение 6: Таблица с индикативни планирани действия

Приложeние 7: Таблица с индикативни планирани действия, които ще бъдат предприети, за да се позволи електронен обмен на данни

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

April 2018
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30

Предстоящо