ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2019

Фондация „Сийдър“
Фондация „Международна социална служба – България“
Български център за нестопанско право
Фондация „За нашите деца“
Фондация „Светът на Мария“
Асоциация „Да съхраним жената“
СНЦ „Шанс за хора с увреждания“
Фондация „Карин дом“
Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения – Варна
Фонд за превенция на престъпността – ИГА
СНЦ „Еквилибриум“
Сдружение „Социален център Бургас“
Сдружение „ХобиСклуб“
Фондация „Подкрепа за реализация“
Сдружение „Дете и пространство“
Програма SOS Детско селище Велико Търново – Габрово – Трявна към Сдружение „SOS Детски селища България“
Комплекс за здравно-социални грижи – Търговище
Комплекс за социални услуги – Павликени

Галерия

logo partnьorstvo po dobyr zhivot

Кратко описание на проекта

Настоящият проект предвижда изграждането на партньорство и диалог в цялата страна между социално-отговорни работодатели, доставчици на социални услуги, местни власти, държавни структури, неправителствени организации и други заинтересовани страни с цел създаване на условия за социално включване чрез заетост на хора с увреждания. Чрез партньорството ще бъдат създадени и развити две мрежи - една на социално-отговорните работодатели, които ще бъдат привлечени и мотивирани да създадат, реализират и развият възможности за заетост за хора с увреждания, и една национална мрежа от социални услуги, ангажирани с дейности за насърчаване личностното развитие и социалното включване чрез заетост. Проектът предвижда и провеждане на информационна кампания и срещи в цялата страна, които ще насочат вниманието на заинтересованите страни и обществеността към формиране на отношение и възприемане на хората с увреждания като равнопоставена, трудоспособна част от населението с реални възможности за заетост.
По проекта ще бъде създаден и Център за подкрепена заетост, който ще послужи за функционална връзка между хората с увреждания, работодателите и социалните услуги от изградените партньорски мрежи. Центърът ще реализира дейността си с национален обхват чрез структурите на Национален алианс за социална отговорност в цялата страна. Той ще надгради опита и практиката на социалните услуги с иновативни инструменти чрез използване на световния и европейски опит за развитие на най-актуалния модел - подкрепена заетост. Дейността на Центъра ще обхване общо 120 лица с увреждания над 18 г., от които 100 ще бъдат включени в услуги за личностна реализация чрез заетост, а 20 ще бъдат насочени към работодатели с цел започване на работа. В Центъра ще бъдат включени и 15 деца с увреждания, чиито родители искат да започнат работа, но поради липсата на чужда помощ и подкрепа нямат такава възможност. 10 от децата ще бъдат насочени към услуги, предоставени от изградената по проекта мрежа на социални услуги.

Към кого е насочен проектът?

  • Лица с увреждания над 18 г.
  • Деца с увреждания

Основни дейности, включени в проекта

Дейност 1: Повишаване на информираността за адекватно отношение в обществото и осигуряване на равни възможности и социално включване на хората с увреждания
Дейност 2: Създаване на модел за партньорство на местно, регионално и национално ниво между всички заинтересовани страни - работодатели, доставчици на социални услуги, местни власти, държавни структури, неправителствени организации и др.
Дейност 3: Извършване на проучване и анализ на потребностите и възможностите на хората с увреждания за заетост на отворения пазар на труда
Дейност 4: Наемане, ремонт и оборудване на помещения за разширяване на Център за хора с увреждания и надграждането му с функциите на Център за подкрепена заетост. Сформиране на екип
Дейност 5: Разширение и развитие на Център за подкрепена заетост на хора с увреждания
Дейност 6: Информация и комуникация
Дейност 7: Насърчаване на инициативи за развитието на мрежа от иновативни социални услуги за хора с увреждания и за деца и семейства в риск
Дейност 8: Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, вкл. чрез специализирани за различните увреждания и специфики събития и медийни кампании
Дейност 9: Местни социални дейности за социално включване

Принос на проекта

  • Създаване на условия за активно социално включване на хора с увреждания чрез повишаване степента на информираност
  • Създаване на подкрепящо отношение сред обществото и заинтересованите страни относно проблемите и възможностите на хората с увреждания
  • Реализация на партньорство и диалог със заинтересованите страни за улесняване достъпа до социални услуги и заетост
  • Осигуряване на равни шансове за активно участие в обществения живот чрез социално включване и заетост

Кога ще се реализира проектът?

Проектът обхваща период от 24 месеца - от 01 септември 2018 г. до 31 август 2020 г.

Каква е стойността на проекта?

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз, и е на обща стойност от 390 982,43 лв., от които 332 335,06 лв. са европейско и 58 647,37 лв. са национално съфинансиране.


 Материали:

„Заетост за хора с увреждания на първичния пазар на труда – предизвикателства и възможности“ (резултати от емпиричен анализ)


Настоящата публикация е част от проект „Партньорство за по-добър живот“, изпълняван по договор № BG05M9OP001-2.011-0010-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз. Европейският социален фонд и Европейският съюз не носят никаква отговорност за съдържанието на тази публикация и гледните точни, изразени в нея.

НИКК

3NIKK

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Предстоящо

No result...