ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2018

James Crowe
PRESIDENT OF EASPD
Luk Zelderloo
SECRETARY GENERAL OF EASPD
СДРУЖЕНИЕ „ЕКВИЛИБРИУМ“ РУСЕ
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО
Весела Цанкова
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЛОВЕЧ
СДРУЖЕНИЕ „ГАЙТАНИ“ ЯМБОЛ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ДОБРИЧ
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“
Мая Василева
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА НСОРБ
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НЕСЕБЪР
Радостина Пирева
ДИРЕКТОР НА УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОБЩИНА РАЗГРАД
Светла Григорова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „ГРИЖИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СРЕДЕЦ
ФОНДАЦИЯ „СЪПРИЧАСТИЕ“ СИЛИСТРА
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
СОЦИАЛНА ЧАЙНА ВАРНА

Галерия

Каква е целта на проекта?

Активното социално включване на хората с увреждания посредством популяризиране и реално приложение на политиките за равни възможности и социално включване, чрез създаване на Център за подкрепа на хора с увреждания.

Какви са специфичните цели на проекта?

 • популяризиране на модел за сътрудничество и партньорство на местно и регионално ниво, в процеса на интеграция на хората с увреждания
 • насърчаване на развитието на социалната икономика, чрез активното включване в този процес, на социалните предприятия, доставчиците на услуги и на работодателите на свободния пазар на труда
 • подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства, чрез подпомагането им за намиране на подходяща услуга
 • подпомагане на социалната интеграция на хората с увреждания, чрез електронно включване
 • подкрепа на хората с увреждания – подкрепа за трудова реализация на открития пазар на труда
 • повишаване на общественото внимание и информираност, както и промяна в нагласите на работодатели и обществото като цяло, към потребностите и възможностите на хората с увреждания
 • мотивиране на хората с увреждания и техните семейства за по-активно поведение и реализация на свободния пазар на труда
 • повишаване информираността на обществото за възможностите на различните социални програми и общински инициативи за установяване на равни възможности за хората с увреждания и социалното им включване
 • създаване на предпоставки за постепенна промяна на нагласите на обществото с оглед приемането на хората с увреждания като пълноценна и равноправна част от обществото

Към кого е насочен проектът?

 • хората с увреждания и техните семейства
 • заети в социални предприятия, в т.ч.: обичайни работодатели, доставчици на услуги, социално отговорни корпорации и общини, в качеството им на доставчици на услуги и работодатели

Кога ще се реализира проектът?

Проектът обхваща периода от 18 месеца – от 1 март 2013 г. до 31 август 2014 г.


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз. Национален алианс за социална отговорност носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Агенция за социално подпомагане.
Инвестира във вашето бъдеще.

 

НИКК

3NIKK

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Свободни позиции

 

Jobs4

 

Календар

Предстоящо