ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2017

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН“
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАКТИКАТА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” гр.ВИДИН
ЗА АКТИВНО НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
СВЕТЛОМИР ИВАНОВ УПРАВИТЕЛ „ЧОИ” ЕООД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СОТРУДНИЧЕСТВО
АТАНАСКА БОНЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНА БОТЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРГАРИТА САРИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРИЕЛА ЛИЧЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВИИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАЯ КАЗАНДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
РОСЕН АВРАМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Галерия

Пресконференция за представяне на проект „Партньорство за по-добър живот“

На 12 септември 2013 г. в Арт клуб „Вижън Хол“, Варна (жк. „Чайка“ бл.27) Национален алианс за социална отговорност проведе пресконференция за представяне на проект „Партньорство за по-добър живот“.

Представеният проект е насочен към реализиране на дейности в подкрепа на хора с увреждания и техните семейства, социални предприятия, работодатели, общини и всички доставчици на социални услуги в цялата страна.

В рамките на проекта вече функционира Център за подкрепа на хората с увреждания, чието седалище се намира в град Варна, ж.к. Чайка, бл. 22. Центърът ще функционира на територията на цялата страна чрез структурите на НАСО – с още два офиса във Варна и в още 12 града на България. Услугите, които осигурява Центърът, са насочени към информиране, консултиране и посредничество за ползване на услуги и намиране на работа. В подкрепа на Центъра работи информационния сайт на НАСО www.naso.bg, който дава възможност за ползване на услугите онлайн, контакти и информация за всички действащи социални услуги на територията на цялата страна.

Проектът включва и обучение за работодатели, както и срещи в шестте планови региона на България за подкрепа на партньорството между местната власт и доставчиците на социални услуги. В рамките на широко-мащабна информационна кампания ще бъдат разпространени информационни материали по темите и ще се проведе Национална конференция за бъдещо развитие на добрите практики.

Дейностите се организират и ръководят от гр. Варна и се реализират чрез представителствата на НАСО в градовете – София, Пловдив, Бургас, Банско, Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра, Шумен, Добрич.

Проектът обхваща периода март 2013 – август 2014 и е на обща стойност 294 520,13 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз.

Проектът е част от широкообхватната работа на НАСО в качеството на национално представена организация за хора с увреждания. Организацията реализира широко национално и международно партньорство, в рамките на което е представител за България на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания и представлява Националната мрежа на доставчиците на социални услуги в България. Организацията включва и работи с доставчици на социални услуги, общини, организации и дружества, работещи за развитието на кооперативната социална отговорност, работодатели и др. Организацията е член на борда на EASPD, Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и Националния съвет за социално включване.

 

DSCF4511    DSCF4512

 

 

 

 

 

DSCF4525 DSCF4527

 


Първа регионална среща - Русе

На 25 юни в зала „Европа“ на Доходната сграда и Драматичния театър-Русе се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги от област Русе и Първа регионална среща по "Съпричастност" - BG051PО001-5.1.05-0002-C0001, проект "Партньорство за по-добър живот". Темата на Форума и срещата беше „Партньорство за по-добри социални услуги“. Форумът беше организиран от Националния алианс за социална отговорност с подкрепата и партньорството на Община Русе, Областна администрация - Русе и регионалната дирекция за Социално подпомагане. Самият проект се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз.

Присъстваха над 60 представители на общините от област Русе и организации-доставчици на социални услуги от областта. Форумът бе открит с приветствие на кмета на общината-домакин, г-н Пламен Стоилов. В приветствието си г-н Стоилов поздрави гостите от областта и подчерта значимостта на Форума в поредицата от събития, случващи се в социалната сфера в областта, както и дейностите и проектите, които се реализират в тази посока. Той изрази увереност, че по време и след провеждането на Форума ще се реализират полезна дискусия, обмен на опит и последващи решения и действия, които да допринесат за развитието на социалните политики и услуги в областта. Г-н Стоилов засвидетелства значимостта на партньорството между НАСО и общините и в частност община Русе, както и между общините и НПО - доставчици на социални услуги. Той посочи, че работата в социалния сектор е сред основните приоритети в общинската политика и се работи целенасочено за подобряване на социалните услуги в региона. Гости на Форума бяха и г-н Иван Григоров, заместник-кмет по хуманитарните въпроси на община Русе, г-жа Кремена Кръстева, областна администрация на Русе, г-жа Мариела Личева, дирекция „Здравни и социални дейности“ към община Русе, г-жа Татяна Дончева, регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Русе и представители на много медии от региона.

Основни презентации представиха г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, г-жа Мариела Личева, г-жа Татяна Дончева и г-жа Кремена Кръстева. По време на презентациите участниците бяха запознати с основните моменти от съвременните европейски, национални и местни социални политики, актуални въпроси свързани с развитието на социалните услуги, задачите на държавните институции, на общините и на доставчиците на социални услуги. Специален акцент беше поставен върху задачите и приноса на НАСО като национална организация, обединяваща доставчици на социални услуги, и работеща активно за национално и международно партньорство в тази посока. Интерес предизвика докладът за положителния опит за развитие на социалните услуги в община Русе, както и данните, че през последните години има значително развитие и разкриване на нови социални услуги, и че 100 % от социалните услуги, делегирани като държавно делегирани дейности, са предоставени на външни доставчици след конкурс и по договор с Община Русе.

Сред основните насоки на работа на социалната политика на Общината е деинститутинализацията на деца и възрастни. Беше посочено, че са необходими целенасочени действия, така че потребителите да не бъдат зависими от самата услуга, а да се насочват към самостоятелен и независим живот. В тази връзка и след случая Могилино, община Русе е една от водещите общини в процеса на деинститутинализация.

По време на дискусията на Форума бяха споделени и обсъдени важни въпроси, касаещи стандартите за финансиране на услугите, липсата на стандарти за качество на услугите, партньорството между доставчици и общини, необходимостта от информираност и други подобни.

Друга важна тема в дискусията бяха възможностите за европейско, национално и местно партньорство и нуждата на социалния сектор от такова партньорство. Представени бяха възможностите на НАСО като национална организация, обединяваща доставчици на услуги и представител за България на Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги (EASPD), да осигури условия за такова партньорство. На въпросите за възможностите за членство и участие в дейностите на НАСО бяха представени условията за членство и партньорство с НАСО, което осигурява както директно участие в дейностите на Европейската асоциация и преки връзки с централата на Европейската комисия в Брюксел, така и активно участие при формирането на национални социални политики. Членството в НАСО и партньорството с НАСО осигуряват възможност за предварително и последващо участие в обсъждане на нормативни документи и проекти за промени и нови нормативни документи, обсъждане в Националния съвет за социално включване и Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. НАСО осигурява проекти на документи от работата на тези национални органи за всички свои членове и спомага за придвижването на техните становища до националните органи за вземане на решения. Активността на дискусията по тези въпроси характеризира водещия принос на НАСО за развитието на социалните услуги както в община Русе, така и в Североизточния регион.

Предмет на дискусията бяха както споменатите вече теми, така и въпроси, отнасящи се към конкретната практика за осигуряване на материална база, приложение на нормативни документи, работа с персонала, промени в регламенти и методики, партньорство с АСП и други в тази посока. Стремежът на всички беше преодоляване на трудностите, бюрократичните ограничения и търсене на по-добри услуги и по-добро качество на услугите за по-ефективна подкрепа и качество на живот на нуждаещите се чрез активно партньорство между доставчици, общини, АСП, подкрепено от НАСО. Община Русе и НАСО се ангажираха да обобщят, редактират и предложат на националните институции и министерства всички въпроси, поставени на дискусията.

 DSC 0448a

 

DSC 0408a


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз. Национален алианс за социална отговорност носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Агенция за социално подпомагане.
Инвестира във вашето бъдеще.

 

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

Предстоящо