ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2017

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН“
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАКТИКАТА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” гр.ВИДИН
ЗА АКТИВНО НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
СВЕТЛОМИР ИВАНОВ УПРАВИТЕЛ „ЧОИ” ЕООД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СОТРУДНИЧЕСТВО
АТАНАСКА БОНЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНА БОТЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРГАРИТА САРИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРИЕЛА ЛИЧЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВИИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАЯ КАЗАНДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
РОСЕН АВРАМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Галерия

 

 logo EU BG

 Национален алианс за социална отговорност

ПРОЕКТ

"Партньорство за достоен и независим живот"

по договор

BG051PO001-7.0.07-0081-C0001

 ESF logo BG

 Каква е целта на проекта?

Общата цел на проекта включва реализиране на международно сътрудничество, между европейска и национална мрежа на доставчици на услуги за подобряване на качеството на социалните услуги и осигуряване на достоен и независим живот за хората с увреждания в България

Какви са специфичните цели на проекта?

 • Изготвяне на стандарт за качество на услугите, който е приложим в България чрез обмен на добри практики от Европа и адаптирането им.
 • Изграждане на национално бюро за осигуряване и разпространение на информация, опит и ноу-хау от Европа и България за цялата страна. Чрез създадения интернет сайт и посещение и оказване помощ на място. Целта и идеята на това бюро е виртуално и физически да подпомага членовете на НАСО за качествено предоставяне на услуги.
 • Обмяна на опит на място на представители на НПО-та, общини и работодатели, членове на НАСО в страна-членка на ЕС в структурата на Партньора-EASPD с цел привличане на опит и ноу-хау към мениджмънт на организациите и управление на човешките ресурси - специалисти и социални работници за промяна на техните подходи, за по-ефективни социални услуги водещи до реално социално включване, обучение, заетост и по-добро качество на живот на потребителите.
 • Разпространение и обмяна на информация, добри практики и опит. Провеждане на национален форум, на който ще вземат участие по-широк кръг от организации и институции
 • Обмен на опит, знания и ноу-хау за смяна на парадигмата в реализацията на социалните услуги от медицински към социален модел, деинституционализация, услуги в общността, услуги съобразени с нуждите на човека и реализирани максимално с негово участие, подкрепящи социалното му включване.
 • Обмен на опит за мениджъри на организации доставчици на социални услуги, социално ангажирани предприятия и представители на местни власти за осигуряване на европейски опит и познание за развитие на услугите за хора с увреждания и други социални групи.
 • Усъвършенстване моделите и стандартите на социални услуги в България, като се предложат варианти за липсващите в България все още стандарти за качество на социалните услуги.

Към кого е насочен проектът?

 • Представители на доставчици на услуги, мениджъри на социално ангажирани предприятия и представители на общини – членове на НАСО.

Основни дейности включени в проекта:

Дейност 1: Организация, управление и вътрешен мониторинг.
Дейност 2: Публичност и визуализация.
Дейност 3: Провеждане на работна среща в Брюксел.
Дейност 4: Осъществяване обмяна на опит в централата на Партньор 1-EASPD.
Дейност 5: Изграждане на национално бюро за осигуряване и разпространение на информация, опит, ноу-хау от Европа и България за цялата страна.
Дейност 6: Осъществяване на работна среща във Варна.
Дейност 7: Обезпечаване с материали и консумативи.
Дейност 8: Извършване на превод на документи на разработките на методистите и всички документи на партньора EASPD.
Дейност 9: Изработка и тиражиране на наръчник за „стандарти за качество на социалните услуги в България”.
Дейност 10: Национален форум – участие на мениджъри на организации и доставчици на услуги, социални предприятия и представители на общини

Принос на проекта:

 • Постигане целите и задачите на настоящата процедура: „Без граници 1“, фаза 2, отговарящи на основната цел на Приоритетна ос 7 „Транснационално и междурегионално сътрудничество“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“.
 • Предоставя възможност на организации и институции да черпят от опита в други държави и региони чрез обмяна на идеи и знания, ноу-хау, персонал и др.
 • Да се подобри качеството на живот на хората с увреждания в България чрез подобряване на мениджмънта и управлението на човешките ресурси на организациите, предоставящи социални услуги и засилване на социалното включване.

Кога ще се реализира проектът?

Проектът обхваща период от 12 месеца – от 1 август 2013 г. до 31 юли 2014 г.

Каква е стойността на проекта?

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз с размер на безвъзмездната финансова помощ от 263 616,72 лв.


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз.

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
30

Предстоящо