ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2017

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН“
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАКТИКАТА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” гр.ВИДИН
ЗА АКТИВНО НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
СВЕТЛОМИР ИВАНОВ УПРАВИТЕЛ „ЧОИ” ЕООД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СОТРУДНИЧЕСТВО
АТАНАСКА БОНЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНА БОТЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРГАРИТА САРИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРИЕЛА ЛИЧЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВИИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАЯ КАЗАНДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
РОСЕН АВРАМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Галерия

Краен срок: не е посочен

 

Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост“ за безработни лица на възраст над 29 години. От 25 март 2016 г. в бюрата по труда в цялата страна всеки работодател /от реалния сектор и търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите /съгл. чл. 51, ал. 2 от Закона за общинската собственост/ може да заяви своите потребности за наемането на работници по схемата. Схема „Обучения и заетост“ се съфинансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Тя ще се реализира на два етапа:

– В първия етап, който стартира на 25.03.2016 г., е осигурен бюджет от 8 100 000 лева за трудови възнаграждения на безработни лица над 29 години, регистрирани в бюрата по труда.
– Във втория етап на заявилите участие безработни /над 29 г./ ще им бъде осигурена възможност за обучение и преквалификация, а след това и заетост.
Общата стойност на схемата „Обучения и заетост” за двата етапа е 81 млн. лв.

Приоритетните целеви групи са безработни лица:
– с основно или по-ниско образование;
– продължително безработни с регистрация в дирекции „Бюро по труда” от 12 и повече месеца;
– безработни лица на възраст над 54 г.
Най-малко половината от наетите лица при един работодател трябва да са от някоя от горепосочените приоритетни целеви групи.

За търсещите работа безработни лица над 29-годишна възраст: Всички безработни лица над 29-годишна възраст, вкл., могат да кандидатстват, като подадат заявление за участие в схемата в дирекции „Бюро по труда” по постоянен или настоящ адрес, където са регистрирани. На всяко регистрирано безработно лице /над 29 г./ ще бъде изготвен индивидуален план за действие, който съдържа стъпките, за постигане на конкретни цели за определен период от време.
За работодателите: В рамките на първия етап на схемата работодатели от реалния сектор и търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите /съгл. чл. 51, ал. 2 от Закона за общинската собственост/ ще могат да подават своите заявки за участие във всички дирекции „Бюро по труда“ от 25.03.2016 г., 9.30 ч.
За наетите по проекта безработни лица ще се възстановяват средства за трудови възнаграждения за период до 12 месеца, включително и дължимите към тях вноски за сметка на работодателя, съгласно Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, в зависимост от това представител на коя целева група е всеки одобрен гражданин.

 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

 

Програма „Готови за успех“ набира кандидат-стипендианти за учебната 2017-2018 г. - срок: 06.10.2017 г. включително  Стипендиите са за отлични ученици в 12 клас и студенти в държавни...
#BeInclusive EU Sport Awards - срок: 15.09.2017 г. Смятате ли, че спортът може да помогне на мигрантите, малцинствата и бежанците да се интегрират в обществото?Ако е така, включете се в надпреварата и...
Стартира Програма „Култура“ на Столична община - срок: 11.09.2017 г.  Във връзка с предстоящото председателство на България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., в съдържателния...
Годишна стипендия на името на проф. Кръстьо Петков - срок: 01.09.2017 г.  Стипендията е еднократна в размер на 2000 лв. Присъжда се на един участник в конкурса и е предназначена за млади учени в...
Отворени са конкурси по подпрограма „Наука със и за обществото“ на програма „Хоризонт 2020“ - срок: 30.08.2017 г., 17:00 часа брюкселско време  SwafS-03-2016-2017: Support to...
Покана за кандидатстване за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии COST - Срок:...
Покана за кандидатстване „Подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България“ - Срок: текущ Цел на процедурата:Подпомагане провеждането на международни научни форуми...
Втори прием по BG06RDNP001-19.001 - Подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. „Подбор на стратегии...
Фонд за младежка заетост по Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия - Срок: 01.08.2017 г. Тази покана за транснационални проекти, насочени към безработицата сред младите хора, има три основни области...
Adam Start Entrepreneurship Challenge - Срок: 31.07.2017 г. Търсят се млади социални предприемачи за „Adam Start Entrepreneurship Challenge“. Идеите трябва да са с фокус върху проблемите,...
Конкурс за социални предприемачи ПРОМЯНАТА 2017 - Срок: 18.07.2017 г. За четвърта поредна година Нова Броудкастинг Груп и фондация Промяната (част от мрежата на международната фондация Reach for...
Европейската комисия, чрез генерална дирекция „Комуникации" и Представителството си в България, отправя покана за представяне на предложения с цел подбор на партньори, заинтересовани от провеждането...
Във връзка с обявяването на процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“ по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на...
Срок: 25.06.2017 г. - „Ти и Lidl за по-добър живот“ ще подкрепя социално значими проекти в страната На 27 април стартира най-голямата социално-отговорна инициатива на Лидл...
Срок: 29.05.2017 г., 17:00 ч. - Програма „Зелена София“ 2017 Столична община открива процедура за кандидатстване по Програма „Зелена София“ 2017 г. Целта на Програмата е да...
Срок: 07.06.2017 г., 17:00 ч. брюкселско време - Покана към посреднически организации по Програма „Еразъм за млади предприемачи“ Стартира покана за представяне на предложения по Програма...
Срок: 30.06.2017 г., 17:30 ч. - Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ Целта на процедурата е да повиши...
КД3: Подкрепа за реформиране на политиката – Социално приобщаване чрез образование, обучение и младеж (до 22.05.2017 г.) Краен срок: 22.05.2017 г. - КД3: Подкрепа за реформиране на политиката...
Покана за кандидатстване „Подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България“ (срок: текущ) Срок: текущ - Покана за кандидатстване „Подкрепа на международни научни...
Покана за кандидатстване за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии COST (срок: текущ) Срок: текущ -...
Община Свищов обявява Програма „Местни инициативи“ 2017 (срок: текущ) Срок: текущ - Община Свищов обявява Програма „Местни инициативи“ 2017 От 1 март 2017 г. стартира Програма...
Срок: 17.05.2017 г. - Покана за кандидатстване за Харта за мобилност 2017, сектор „Професионално образование и обучение“ на Ключова дейност 1Публикувана е Националната покана за кандидатстване...
Краен срок: 15.05.2017 г. - Европейски награди за насърчаване на предприемачеството 2017За 11-та поредна година Европейската комисия организира присъждането на Европейските награди за насърчаване на...
Краен срок: 15.05.2017 г. - Отворена сесия за участие с проектни предложения за официалната артистична програма на фестивала Нощ/Пловдив 2017Фондация „Отворени изкуства“ обявява отворена сесия...
Краен срок: 09.05.2017 г. - Втора сесия на столична програма „Култура“ – 2017 г. за „Външна и вътрешна мобилност“, Направление 3: „Културни диалози“Програма 7:...
Срок: 05.05.2017 г. - Награда на ЮНЕСКО за образование на момичета и жениНаградата на ЮНЕСКО за образование на момичета и жени отличава иновационния принос на физически лица, институции и организации към...
Конкурс за популяризиране подхода за работа с деца и младежи, основаващ се на силните им страни - Краен срок: 03.04.2017 г.Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) стартира...
Фондация „Лале“ обявява нова финансираща програма „Силата на семейството и общността“ - Краен срок: 07.04.2017 г.Програма „Силата на семейството и общността" е замислена като...
Конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда (до 14.03.2017 г. и 04.05.2017 г., 17:30 ч.)Краен срок: 14.03.2017 г. и 04.05.2017...
Конкурс за финансиране на проекти на тема „Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания“ (до 06.03.2017 г., 17:30 ч.)Краен срок:...
Конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда (до 23.02.2017 г., 17:30 ч.)Краен срок: 23.02.2017 г., 17:30 ч. - Конкурс за финансиране на...
Програма за добри практики в местното самоуправление в България се реализира в България в периода октомври 2016 г. – май 2017 г. и е насочена към идентифициране, постигане на публично признание и...
Фондация „Лале“ обявява традиционния конкурс „Проект на Годината 2016“ за най-добри проекти на граждански организации в социалната сфера (до 13.02.2017 г.) Конкурсът се провежда...
Фондът на Mitsubishi Corporation (MCFEA) за Европа и Африка е базирана във Великобритания благотворителна фондация, създадена през 1992 г. от Mitsubishi Corporation и подкрепяща изследванията, фокусирани...
До 1 март 2017 г. може да кандидатствате със свой проект във всички направления на програма „Европа за гражданите“. Повече информация ще откриете тук, както и в Ръководството на...
Програма „Изследване и иновации“ на ЕК публикува покана за проектни предложения в сферата на интегриране на граждани от трети страни. Приоритетните области са: - насърчаване на активното...
Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти на тема „Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания“. Участници в конкурса могат да бъдат...
За поредна година Министерството на околната среда и водите обяви официалния старт на националната кампания „За чиста околна среда“, в която общини, кметства, училища и детски градини...
Краен срок: 16.02.2017 г. За девета поредна година Столична община подкрепя проектни инициативи на неправителствени организации чрез Програма „Европа“. Приоритетите на програмата за 2017 г....
Краен срок: 31.01.2017 г., 17:30 часа Общинска фондация „Русе – град на свободния дух” обявява конкурс за проектни предложения за 2017 г. с основен приоритет финансиране на местни...
Краен срок: 31.01.2017 г. Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм" към Столична община, с подкрепата и партньорството на Британския съвет, Националното издателство за образование и наука...
Краен срок: 30.01.2017 г. Европейският парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики" в Аахен отправят покана към младежи от всички държави – членки на ЕС да участват в...
Текущ - Програма за дарения на лицензиран софтуер Гражданските организации в България могат да използват възможностите, които предлага технологичният уебсайт на ТехСуп (TechSoup) и да получат достъп до...
Ключова дейност 1 Мобилност за граждани в областта на образованието и обучението - 2 февруари 2017г. Мобилност за граждани в областта на младежта - 2 февруари2017г. Съвместни магистърски степени...
Краен срок: 28.04.2017 г., 17:30 часа Процедурата се реализира в рамките на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. с цел да се предостави подкрепа за коопериране и създаване на...
Процедурата се реализира в рамките на Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и включва два...
Краен срок: 15 ДЕКЕМВРИ 2016 С решение от 6.10.16 г. на Съвета по координация на средствата от ЕС беше одобрено стартирането на интегрирана схема за приобщаване на уязвими групи, включително за...
Краен срок: 31 ДЕКЕМВРИ 2015 Фондът за демокрация на ООН (UNDEF) подкрепя проекти, които укрепват гласа на гражданското общество, насърчават човешките права и насърчават участието на всички групи в...
Краен срок: 20 ДЕКЕМВРИ 2016 В рамките на програмата телекомуникационната компания предоставя безвъзмездна помощ/грантове на граждански организации, читалища и училища от цялата страна, за проекти на...
Краен срок: 15 ДЕКЕМВРИ 2016 Настоящата покана за представяне на предложения се основава на Запазване на елемент Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г....
Краен срок: 15 ФЕВРУАРИ 2017 Програмата „Децата и спортният клуб“ има за цел подпомагане участието на деца в спортни прояви и организиране и провеждане на детски спортни прояви. Тя е...
Краен срок: 15 ФЕВРУАРИ 2017 Програма „Научи се да плуваш“ е разработена в изпълнение на Концепция за насърчаване развитието на спорта за всички – основен документ за реализиране на...
Краен срок: 10 ДЕКЕМВРИ 2016 Програма „Спорт за децата в свободното време“ (Програмата) е разработена в изпълнение на Концепция за насърчаване развитието на спорта за всички – основен...
Краен срок: 31 ЯНУАРИ 2017 За трета поредна година дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ към Столична община, с подкрепата и партньорството на Британския съвет, Националното...
Краен срок: 17 януари 2017 г. В условията на висока безработица и несъответствие между търсените и предлаганите умения сред младите хора общата цел на поканата е да се запълни празнината между сферите на...
Краен срок: 13 ДЕКЕМВРИ 2016 Настоящата покана за представяне на предложения ще подкрепи изграждането на капацитет в сферата на защита правата на детето и закрила на децата, на професионалисти, работещи...
Краен срок: 05 ЯНУАРИ 2017г., 17:00 часа   Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, кани желаещите да...
Министерството на образованието и науката, в качеството си на програмен оператор по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство", финансирана по Финансовия механизъм...
Поканата предоставя възможност за осъществяване на културни проекти в партньорство с фондация "Пловдив 2019". Поканата има за цел да обогати програмата, заложена в апликационната книга на Пловдив за...
Краен срок: не е посочен   Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост“ за безработни лица на възраст над 29 години. От 25 март 2016 г. в бюрата по труда в цялата страна...
КРАЕН СРОК: между първо и последно число на всеки месец   Микрофондът на TimeHeroes е паричен фонд, който подпомага провеждането на доброволчески мисии в България. Някои от най-страхотните...
Краен срок: текущ TELUS International предоставя аутсорсинг на бизнес процеси и услуги за контактни центрове на клиенти в цял свят. TELUS International е глобална дъщерна компания на TELUS, водеща...
Краен срок: текущ Фондът за спешни действия за човешките права на жените (Urgent Action Fund for Women’s Human Rights – UAF) е феминистки активистки фонд, който предоставя малки експресни...
Текущ КРАЕН СРОК Ако искате да поканите за участие във ваше събитие признати или изгряващи артисти от Швейцария, или пък да си партнирате с швейцарски организации, можете да се обърнете към програмата...
ЗАБЕЛЕЖКА към 1 ноември 2015 г.: ТСА временно преустановява разглеждането на проектни концепции за Малък и Стандартен грант. Информация за бъдещи конкурси на ТСА за разглеждане на проекти ще бъде...
Краен срок: ЦЕЛОГОДИШНО КАНДИДАТСТВАНЕ   За средства от фонд „Социална закрила” могат да кандидатстват физически лица; общини; български физически лица, регистрирани по Търговския...

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

November 2017
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
4
5
6
7
11
12
13
15
18
19
25
26
27
28
29
30

Предстоящо