ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2018

James Crowe
PRESIDENT OF EASPD
Luk Zelderloo
SECRETARY GENERAL OF EASPD
СДРУЖЕНИЕ „ЕКВИЛИБРИУМ“ РУСЕ
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО
Весела Цанкова
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЛОВЕЧ
СДРУЖЕНИЕ „ГАЙТАНИ“ ЯМБОЛ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ДОБРИЧ
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“
Мая Василева
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА НСОРБ
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НЕСЕБЪР
Радостина Пирева
ДИРЕКТОР НА УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОБЩИНА РАЗГРАД
Светла Григорова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „ГРИЖИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СРЕДЕЦ
ФОНДАЦИЯ „СЪПРИЧАСТИЕ“ СИЛИСТРА
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
СОЦИАЛНА ЧАЙНА ВАРНА

Галерия

Общото събрание:

  1. Изменя и допълва устава. 
  2. Избира и освобождава членовете на управителния съвет.
  3. Взема решение за преобразуване или прекратяване на алианса. 
  4. Приема основни насоки и програми. 
  5. Приема бюджета на алианса. 
  6. Приема отчета на управителния съвет

Общото събрание се свиква от Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на алианса. Поканата трябва да съдържа дневния ред, дата, часа и мястото на провеждане на общото събрание.

Общото събрание е законно ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум се отлага с един час и може да се проведе колкото и членове да се явят.

Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство.

НИКК

3NIKK

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Свободни позиции

 

Jobs4

 

Календар

Предстоящо