ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2017

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН“
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАКТИКАТА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” гр.ВИДИН
ЗА АКТИВНО НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
СВЕТЛОМИР ИВАНОВ УПРАВИТЕЛ „ЧОИ” ЕООД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СОТРУДНИЧЕСТВО
АТАНАСКА БОНЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНА БОТЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРГАРИТА САРИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРИЕЛА ЛИЧЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВИИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАЯ КАЗАНДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
РОСЕН АВРАМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Галерия

Управителният съвет се състои от най-малко трима членове и се избира за срок от пет години. Управителният съвет избира от своя състав председател.
Управителният съвет:

 1. Представлява алианса и определя обема на представителната власт на отделните негови членове.
 2. Осигурява изпълнение на решенията на общото събрание.
 3. Разпорежда се с имуществото, определя реда за извършване дейността на алианса.
 4. Приема и изключва членове.
 5. Определя встъпителната вноска и годишния членски внос.

Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя Управителният съвет може да взема решения ако присъстват повече от половината му членове. Решенията се вземат с мнозинство.

Георги Георгиев - председател на УС

Георги Георгиев - Председател на УС

 • Магистър - иконoмист
 • Специализация:

Финанси,

Управление на социалните дейности

 • Kвалификации:
  • Разработване на нормативни документи в социалната сфера
  • Управление на проекти и дейности
  • Лобиране по проблемите на хората с увреждания
  • Стартиране на собствен бизнес и управление на малки и средни предприятия
  • Обучение на мениджъри
 • Дългогодишен опит в сефарата на социалните политики и услуги
 • Инициатор, учредител и участник в дейността на водещи организации и структури в социалната сфера:
  • Национален алианс за социална отговорност - Учредител и Председател
  • Национална федерация на работодателите на инвалиди - Учредител
  • Съюз на инвалидите в България - Учредител
  • Регионална агенция за предприемачество и иновации - Учредител и член
  • Агенция за икономическо развитие - Варна – член
  • Обществен съвет за социална рехабилитация и интеграция - Учредител и член
 • Ръководител на проекти с иновативни за България дейности:
  • Изграждане на общински и регионални структури в социалната сфера
  • Изграждане на система за социални услуги в общността и осигуряване за първи път в България на услугата „Личен асистент”
  • Изграждане на капацитет в гражданските организации
  • Изработване и реализиране на Общински социални програми
  • Провеждане на първите в България форуми на доставчиците на услуги за хора с увреждания и изграждане на национална мрежа

Надежда Юлзари - София

Надежда Юлзари, психолог, Фондация "Психологическа подкрепа"

 

 • Магистър - Детско - юношеска психология
 • Бакалавър - Специална педагогика
 • Квалификации - Нормативна уредба за социални услуги
 • Умения, участия и отговорности:
  • детски психолог
  • изготвяне и реализация на проекти за подкрепа на деца с увреждания и осигуряване на услуги за хора с увреждания
  • национални и европейски конференции и семинари по проблемите на децата и хората с увреждания.

Веселина Ботева - Пловдив

Веселина Ботева, директор на Дирекция "Социална политика", община Пловдив

boteva

 • Магистър „Счетоводство на финансови и нефинансови институции“ в СА „Д.Ценов“
 • Магистър по „Здравен мениджмънт“ в Медицински университет – Пловдив
 • Бакалавър „Социални дейности и мениджмънт“ към ПУ „Паисий Хилендарски“
 • Експертен опит: От 1999 г. до 2012 г. работи в Агенция за социално подпомагане на експертни и ръководни длъжности. От март 2012 г. е директор дирекция „Социална политика“ към Община Пловдив.
 • Активно участва в процеса на деинституционализация, стартирал в  Община Пловдив през 2012 г., като в съответствие с  Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България” са изградени 6 нови социални услуги – Центрове за настаняване от семеен тип и Защитени жилища и 70 деца и младежи с увреждания са намерили своя нов дом.
 • Личен принос за развитие на социалните услуги в Община Пловдив чрез активно партньорство с държвани структури и неправителствени организации.
 • Квалификации: „Ролята на инспекторатите при превенцията и противодействието на корупцията в държавната администрация”; „Прилагане на система за измерители на конфликти на интереси в държавната администрация”; завършен курс в Холандия, гр.Маастрихт: „National coordination of EU affairs: linking domestic and European dimensions“, „Интеграция на ромите в България в областта на образованието“, включващ темите: правата на човека, Законова и нормативна основа на интеграция на ромите, достъп до образование, стратегии и политики за образователна интеграция; „Управление на социалните услуги, контрол на качеството и възлагане на управлението на социалните услуги“ и „Мониторинг и оценка на изпълнението на политики и стратегии за развитие на социалните услуги“.

Георги Филипов - Варна

 Георги Филипов, управител на ГИФ ЕООД, Варна

 • Магистър - Компютърни технологии
 • Специализации:
  • Управление на човешки ресурси и хотелски мениджмънт
  • Протокол, и етика в туризма
 • Член на Управителния съвет на:
  • Варненска туристическа камара
  • Българска асоциация на сомелиерите и виноценителите
  • Национална федерация на работодателите на инвалиди
  • Варненска асоциация за медийна комуникация и реклама
  • Дипломиран инжинер по компютърни науки, приложно програмиране, системна администрация и интеграция, графичен дизайн, интернет и уеб дизайн

Светла Григорова - Габрово

Светла Григорова, председател на Фондация "Грижи за деца с увреждания"

 • Магистър - Социални дейности
 • Бакалавър - Финанси и банково дело
 • Квалификации - Разработване и реализация на проекти в подкрепа на деца с увреждания
 • Председател - Фондация "Грижи за деца с увреждания"
 • Директор на Дневен център за деца и младежи с увреждания
 • Обществени участия:
  • национални и европейски конференции по проблемите на хората с увреждания
  • работни групи за изготвяне на Общински и Областни стратегии и програми за социални услуги

 

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

April 2018
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30

Предстоящо