ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2020

Фондация „Св. Николай Чудотворец“
Есетере България

Галерия


НАСО - Тримесечен доклад за периода от 01.01.2013 г. до 31.03.2013 г.


 

ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД

за периода от 01.01.2013 г. до 31.03.2013 г.

 

Приложение № 1
ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
за периода от: 01.01.2013 г. до: 31.03.2013 г.
(в лева)
Наименование на направленията на разхода ОБЩА Разходи за Разходи
СУБСИДИЯ отчетното с 
2013 г. тримесечие натрупване
1 2 3 4
1. НАЦИОНАЛНО ПОМОЩНО БЮРО 120 000,00 лв 29 585,07 лв
2. НАЦИОНАЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР 80 000,00 лв 19 963,10 лв
ОБЩО РАЗХОДИ 200 000,00 лв 49 548,17 лв
Съставил отчета: /п/
                              Калинка Димитрова
                              Счетоводител
Ръководител:  /п/
                         Георги Георгиев
                         Председател

 

Приложение № 2

Извършени дейности:

1. Предоставена подкрепа на организациите доставчици на услуги за хора с увреждания

2. Работа по проекто-документи – изготвяне на становища, публично обсъждане, популяризиране

3. Подкрепа и консултация на хора с увреждания

4. Популяризиране на иновативен европейски опит

5. Организиране на обучения на специалисти в социалната сфера

6. Популяризиране на творческите постижения на хора с увреждания

7. Създаване на национални и международни контакти на български социални организации – доставчици на услуги, социално отговорни институции

8. Участие в международни партньорски проекти за пренос на знания и опит в България

9. Работа в национални органи:

  • Национален съвет за интеграция на хората с увреждания,
  • Националния съвет по въпросите на социалното включване,
  • Тематичния фонд "Партньорство и експерти" в рамките на Българско швейцарската програма за сътрудничество
  • Работа по ТРГ по ПРСР 2014-2020
  • Работа по ОП РЧР 2014-2020
  • Работа по ОП РР 2014-2020

10. Работа за европейско партньорство – Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания

11. Включване в националната коалиция в рамките на инициативата „Алианс за европейска година на гражданите 2013“

12. Работа по национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г.

13. Работа по Концепция за Национална стратегия за дългосрочна грижа

14. 10.01.2013 г. - София - Заседание на Национално представените организации на и за хората с увреждания към Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.

15. 16.01.2013 г. - София - Среща и презентация на проект "Придобиване на квалификация и практически умения за полагане на грижи за възрастни хора".

16. 21.01.2013 г. - София – Среща на Националните организации, членове на Национален съвет за интеграция на хора с увреждания

17. 22.01.2013 г. – София - Среща в Народно събрание с депутати и представители на Социална, Здравна и Образователни комисии в НС.

18. 30.01.2013 г. – Варна - Регионален семинар-дискусия: „Настоящи практики, проблеми и перспективи за развитие на услугата Център за социална рехабилитация и интеграция“-за участници от източна България
Представиха и се обсъдиха настоящи практики и общи проблеми при предоставянето на услугата. Обсъдени бяха регионалните нормативни различия при отчетността и контрола на услугата ЦСРИ. Семинара-дискусия завърши с оформянето на предложения към АСП за подобряване на управлението, контрола, качеството и ефективността на услугата ЦСРИ.

19. 31.01.2013 г. - София- Работа в тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в периода 2014-2020 г.

20. 04.02.2013 г. – София - Заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Обсъдени бяха проект за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания; проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба 2 от 2007 г. за условията и реда за осъществяване на контрол на дейностите по предоставянето на помощни средства; подготовката за форум за специализирани предприятия и Европейска конференция на социалното предприемачество, които бяха проведени между 21 и 24 март 2013 г. в град Пловдив.

21. 04-08.02.2013 г. - Линц, Австрия - Среща по проекта BITSE
Проектът изследва бариерите, възпрепятстващи прехода от училище към заетост. По време на срещата бяха представени националните доклади на партньорите по проекта от проведените изследвания върху бариерите, които възпрепятстват прехода от обучение към заетост на хората с увреждания. Проведена бе специализирана работа в две фокус групи - обучаващи се и обучители.

22. 13.02.2013 г. - София - Семинар на Националния обучителен център на НАСО
Тема на семинара бе: Настоящи практики, проблеми и перспективи за развитие на услугата Център за социална рехабилитация и интеграция. Присъстваха представители на Агенцията за социално подпомагане, които представиха предстоящите промени в Методиката; директори и представители на центрове за социална рехабилитация и интеграция от област София, южна и западна България. Представиха се няколко презентации от доставчиците на услугата, обсъдиха се различни казуси и практически проблеми, дадоха се предложения.

23. 14.02.2013 г. - Нов елемент в партньорството между НАСО и АСП
В рамките на проведена среща между г-н Ивайло Иванов, Изпълнителен директор на АСП и г-н Георги Георгиев, Председател на НАСО, беше договорено провеждането на ежемесечни срещи-дискусии между доставчици на социални услуги и представители на АСП. Срещите ще се провеждат в Националния обучителен център на НАСО, гр. София, ул. Сердика 13.

24. 18.02.2013 г. – Варна - Регионалния форум „Вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна“
НАСО представи презентация за работата си в областта на корпоративната социална отговорност, която беше посрещната с голям интерес от публиката. Бяха проведени и полезни срещи и създадени допълнителни партньорства на НАСО в областта на корпоративната социална отговорност, което е още една крачка към увеличаването на приноса на НАСО по тези въпроси в България.Регионалният форум се проведе като част от информационната кампания за Европейските отличия за корпоративна социална отговорност 2013.

25. 19.02.2013 г. - Варна - Заседание на Обществен съвет за Рехабилитация и социална интеграция към Община Варна

26. 20.02.2013 г. – Варна - Работна среща за учредяване на обществен консултативен орган към Областния управител-Варна.
Създаването му цели:

  • Развиване на устойчиви механизми за консултиране, взаимодействие и мониторинг със структурите на гражданското общество;
  • Синхронизиране на политиките за действие по различни проблемни въпроси;
  • Генериране на идеи и активно участие в новия програмен период 2014 – 2020г.

27. 26-27.02.2013 г. - Варна-Семинар на Агенцията на хората с увреждания-“Използване на системата за мониторинг и оценка на държавната политика за хората с увреждания и на системата за планиране и контрол на бюджетните средства за работа с хората с увреждания“

28. 27.02.2013 г. - Варна-Община Варна- Среща на доставчици на социални услуги и организации работещи в социалната сфера

29. 28.02.2013 г. – София - Среща на Национално представени организации, по повод сформиране на Обществен консултативен съвет

30. 28.02.2013 г. – Варна - Регионален семинар за черноморския регион на тема: Добри практики за ефективно сътрудничество в социалния сектор
На семинара бяха споделени иновативни български и европейски социални практики с цел повишаване капацитета на НПО, мотивиране към по-активно сътрудничество, по-ефективни и по-мащабни съвместни дейности помежду им, с общините и институциите, за по-резултатна социална политика по места.

31. 04.03.2013 г. - София - Среща на Национално представителните организации във връзка с формиране на обществен съвет към служебното правителство

32. 13.03.2013 г. - София - Семинар - дискусия на НАСО – „Обмяна на опит и перспективи за развитие на услугата Дневен център за деца с увреждания“
На семинара присъстваха 20 директори и експерти от центрове за деца с увреждания от Западна България. Фокус на обучението беше обмяната на опит и добри практики между центровете, както и дискутиране на актуални въпроси и проблеми пред изпълнението на услугата. Участниците се обединиха около няколко предложения за оптимизация управлението на социалната услуга, включително необходимостта от изработване на Методика за организация и управление на услугата Дневен център за деца с увреждания.
Всички участници изразиха задоволството си от проявата и нуждата от подобни мероприятия в бъдеще. С този семинар беше положено началото на сформирането на мрежа между центровете за деца с увреждания, на които ще бъде изпращана актуална информация и ще бъдат канени на различни мероприятия, форуми и дискусии, организирани от Алианса.

33. 20.03.2013 г. - Пловдив - Регионален форум-среща на доставчиците на социални услуги в област Пловдив
На 20.03.2013 г. в залата на Община Пловдив беше проведен Регионален форум-среща на доставчиците на социални услуги в област Пловдив. Участие във форума взеха представители на всички действащи социални услуги в областта, представители на НПО доставчици на услуги, представители на общини и др. Участниците бяха поздравени от зам.-кмета на община Пловдив г-н Георги Тютюков. Презентации представиха г-жа Валентина Ботева, директор на дирекция в община Пловдив и г-н Георги Георгиев, председател на НАСО.
В състоялата се полезна и съдържателна дискусия, се откроиха темите за качеството на социалните услуги, условията за работа на доставчиците на социални услуги, подкрепата за хората с увреждания и други социални групи, както и настоящето и бъдещо развитие на партньорството между доставчиците на услуги, общините и държавата, чрез участие на Националния алианс за социална отговорност. Обсъдени бяха възможности за присъединяване на нови членове на НАСО от областта, както и възможност НАСО да осигури информация за европейски опит, иновативни практики и подкрепа на доставчиците на услуги. Обсъдено беше и предстоящото разкриване на представителство на НАСО в Пловдив.

34. 21-24.03.2013 г. - Пловдив – Участие в Европейски форум за социално предприемачество
От 21 до 24 март 2013 г. в град Пловдив се проведе Европейски Форум за социално предприемачество. Форумът включва Европейска конференция на тема „Социалното предприемачество – основа за устойчив растеж” и Втори европейски Панаир на социални предприятия и кооперации за хора с увреждания. Представиха се новите моменти в политиката на ЕС в развитието на социалното предприемачество и насърчаването заетостта на хората с увреждания. Форумът даде възможност също за обмяна на опит и добри практики между представителите на тази социална група, за осъществяване на ползотворни бизнес контакти и маркетинг.

35. 26-27.03.2013 г. - Варна - Форум Черноморска регионална конференция за иновативни практики и възможни механизми за публично-частни партньорства в социалната сфера.
Участие взеха над 120 представители на МТСП, социални НПО от Черноморския регион, областни и общински администрации, както и потребители на социални услуги на територията на Черноморския регион.

36. 28.03.2013 г. – София - Работна среща на национално представителните организации на и за хора с увреждания.
Ежеседмично издаване на бюлетин, съдържащ актуална информация от социалната сфера в България и Европа, нормативни промени, възможности за финансиране и участие в национални и международни събития.

37. Адаптиране материалната база на помощното бюро в град Варна.

 

Постигнати резултати:

1. Финансова, материална и експертна подкрепа на организации, подкрепящи хора с увреждания

2. Реализирани услуги за хора с увреждания

3. Реализирани семинари и дискусии за опит и знания за подкрепа на хората с увреждания

4. Реализирани обучения и обучени специалисти за работа в социалната сфера

5. Осъществени представяния и участия на хора с увреждания в изложби, изложения, конференции, концерти, консултации и други

6. Създадени национални и международни контакти на български социални организации – доставчици на услуги, социално отговорни предприятия и кооперации

7. Реализирано участие в международни партньорски проекти за пренос на знания и опит в България

8. Принос в процеса на деинституционализация на деца и възрастни.

9. Участие в работна среща по международния проект BITSE и принос по темите за обучение и заетост на хората с увреждания

10. Увеличаване на капацитета на НАСО

11. Включване в националната коалиция в рамките на инициативата „Алианс за европейска година на гражданите 2013“

12. Принос в работна група за разработване на ПРСР за програмен период 2014-2020

13. Принос за развитие на политики и решения в областта на услугите за хора с увреждания

14. Принос по Проект на Концепция за новата ОП РЧР 2014 – 2020 г.

15. Принос по Проект на Концепция за новата ОП РР 2014 – 2020 г.

16. Принос в работата на комитета по разширяване на EASPD.

17. Реализиран принос на EASPD за подкрепа на социалните политики в България.

18. Принос в развитието на европейското партньорство и развитие на България.

19. Реновиране и развитие материалната база за дейността.

20. Издаден и разпространен ежеседмичен бюлетин.

21. Осигурена система за ежеседмична информираност и подкрепа за доставчиците на услуги за хора с увреждания и други организации, работещи в социалната сфера.

 

Индикатор за ефективност:

Постигнатата ефективност е добра за периода, характеризиращ се със стартиране на множество дейности в началото на годината. Налице е устойчивост и приемственост на дейностите в прехода от една към друга календарна година. Реализираното планиране дава гаранции за подобряване на ефективността и постигане на развитие и устойчивост на дейностите в следващите периоди на календарната година.

 

Съставил отчета: /п/ София Николаева

Ръководител: /п/ Георги Георгиев

 


Заетост за всички

bootEmpl

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Предстоящо

No result...