ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2017

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН“
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАКТИКАТА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” гр.ВИДИН
ЗА АКТИВНО НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
СВЕТЛОМИР ИВАНОВ УПРАВИТЕЛ „ЧОИ” ЕООД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СОТРУДНИЧЕСТВО
АТАНАСКА БОНЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНА БОТЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРГАРИТА САРИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРИЕЛА ЛИЧЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВИИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАЯ КАЗАНДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
РОСЕН АВРАМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Галерия

I. Мисия

Обединяване, мотивиране и подкрепа възможностите и усилията на стопански и нестопански юридически лица, общини, общински и регионални структури и организации чрез осигуряване на национално и международно партньорство и участие в създаването и реализирането на социално отговорно поведение, политики и дейности в подкрепа на различни социални общности за по-добро качество на живот и ускорено социално развитие на България.

II. Основни цели

 • Осигуряване на условия за подкрепа и развитие на доставчиците на услуги и работодателите на хора с увреждания и други социални групи и увеличаване приноса им за подобряване социалното включване и качеството на живот на населението.
 • Подобряване на условията за успешен бизнес и подкрепа за развитието на социално отговорните корпорации за увеличаване на приноса им в социалното развитие на България в съответствие с етичните, правните и социалните очаквания на обществото, чрез справедлива политика по отношение заплащане, осигуряване, обучение, подобряване условията на труд на служителите и реализиране на подкрепа на обществото чрез дарения, спонсорство и други партньорства.
 • Мотивиране и стимулиране на общини, общински и регионални структури и други институции за създаване на социално отговорна среда и политики за реализиране на местни и регионални, социално отговорни инициативи и дейности за социална подкрепа, социална справедливост, социално партньорство и позитивно социално развитие, за подобряване условията на живот.
 • Включване на организации и институции, работещи в областта на изкуството и културата за реализирането на социално значими дейности, инициативи и проекти, формиращи адекватни обществени нагласи, активност, позитивност и социално отговорно поведение с принос за социалното развитие на обществото.

 

III. Задачи

 • Разширяване състава, капацитета и влиянието на организацията върху държавната и местните политики за партньорство с доставчиците и социално отговорните субекти, за осигуряване на качествени услуги за хората с увреждания и осигуряване на независимост в живота на хората с увреждания.
 • Предоставяне на информация и експертиза, популяризиране и стимулиране развитието на иновативен местен и чужд опит и практики.
 • Осигуряване на условия за национално и международно партньорство.
 • Подкрепа и развитие на културни и духовни дейности със социална ангажираност.
 • Повишаване социалната ангажираност на общините в България за промяна на манталитета и начина на живот в страната.
 • Развитие на мрежа от регионални офиси чрез членовете на организацията.
 • Реализиране на годишни, тематични и регионални форуми.
 • Реализация на национални, регионални и местни проекти.
 • Международна дейност за внос на чужд опит, формиране на европейски политики и развитие на партньорството в черноморския и балкански регион.
 • Участие и активно влияние в процеса на създаване на пазар на социалните услуги в България.
 • Участие в децентрализацията и деинституционализацията на услугите.
 • Участие в сформирането и реализацията на нови, местни и национални политики към хората с увреждания.
 • Разширяване броя и обхвата на социално ангажираните субекти в България и развитие на корпоративна социална отговорност.
 • Участие в национални, консултативни, експертни и професионални съвети, организации и др.


IV. Задачи и дейности на Национално помощно бюро

 • Национални методически, информационни, консултантски услуги.
 • Регионални и областни услуги за помощ и координация на място.
 • Осигуряване и разпространяване на информация и опит за формиране на нагласи, политики и възможности за доставчици на услуги, общини, хора с увреждания и други социално ангажирани организации.


V. Задачи и дейности на Национален обучителен център

 • Национални обучителни дейности.
 • Национални, регионални, тематични и други форуми и събития за популяризиране на иновативен опит, практики и обучения.
 • Участие в европейски професионални събития и прояви за придобиване на знание, опит и възможности у доставчици на услуги за хора с увреждания.


VI. Вътрешно – организационни дейности

 • Привличане на нови членове и партньори.
 • Повишаване капацитета на членовете.
 • Изграждане на гъвкав експертен екип.
 • Повишаване капацитета на екипите включително по места.
 • Развитие на членовете по места, разширяване на техния авторитет и активност.
 • Разрастване на проекта и осигуряване на източници на финансиране за осигуряване на финансова устойчивост.
 • Изграждане на офиси в гр. Варна и гр. София и областни представителства в цялата страна.


Дата: 6.06.2012 г.                            Общо събрание

гр. Варна                                          НАСО


Отчет на НАСО – второ тримесечие на 2017
Годишен отчет на НАСО за 2016
Отчет на НАСО - за първо тримесечие 2017
Тримесечен отчет на насо за периода 1 октомври - 31 декември 2016
Годишен отчет на НАСО за 2015 г.
Тримесечен доклад на НАСО за периода 1 януари - 31 март 2016 г.
Тримесечен доклад на НАСО за периода 1 юли - 31 август 2015 г.
Тримесечен доклад на НАСО за периода 1 септември - 31 декември 2015 г.
Управителният съвет на Национален алианс за социална отговорност свиква редовно годишно Общо събрание, което ще се проведе на 10 юни 2016 г. от 12:00 часа в гр. Варна, к.к. "Златни пясъци", заседателна...
Годишен отчет на НАСО за 2014 г.
Тримесечен доклад на НАСО за периода 1 април - 31 юни 2015 г.
Тримесечен доклад на НАСО за периода 1 януари - 31 март 2015 г.
Тримесечен доклад на НАСО за периода 1 октомври - 31 декември 2014 г.
Тримесечен доклад на НАСО за периода 1 юли - 30 септември 2014г.
Тримесечен доклад на НАСО за периода 1 април - 31 юни 2014г.
Тримесечен доклад на НАСО за периода 1 януари - 31 март 2014г.
Приложение 1 на Тримесечен отчет на НАСО за периода 1 октомври - 31 декември 2013г. Приложение 2 на Тримесечен отчет на НАСО за периода 1 октомври - 31 декември...
НАСО - Тримесечен доклад за периода от 01.07.2013 г. до 30.09.2013 г.
Публична покана: Обществена поръчка с предмет "Изпълнение на дейности, свързани с осигуряване на организация на събития по проект BG051PO001-7.0.07.-0081- C001„Партньорство за достоен и независим живот“...
Обява за конкурс за организатор в изпълнение на проект BG051PO001-5.1.05-002-C001”Партньорство за по-добър живот“ по ОПРЧР. Обява за конкурс в изпълнение на проект...
24.06.2013 Публична покана – „Печат на материали“ за участие в обществена поръчка в изпълнение на проект BG051PO001-5.1.05-0002-C001”Партньорство за по-добър живот“ по...
24.06.2013 Публична покана - Избор на консултанти по проект "Партньорство за по-добър живот"
НАСО - Тримесечен доклад за периода от 01.01.2013 г. до 31.03.2013 г.   ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД за периода от 01.01.2013 г. до 31.03.2013 г.   Приложение № 1 ТРИМЕСЕЧЕН...
I. Мисия Обединяване, мотивиране и подкрепа възможностите и усилията на стопански и нестопански юридически лица, общини, общински и регионални структури и организации чрез осигуряване на национално и...

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

Предстоящо