ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2017

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН“
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАКТИКАТА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” гр.ВИДИН
ЗА АКТИВНО НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
СВЕТЛОМИР ИВАНОВ УПРАВИТЕЛ „ЧОИ” ЕООД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СОТРУДНИЧЕСТВО
АТАНАСКА БОНЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНА БОТЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРГАРИТА САРИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРИЕЛА ЛИЧЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВИИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАЯ КАЗАНДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
РОСЕН АВРАМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Галерия

I. Мисия

Обединяване, мотивиране и подкрепа възможностите и усилията на стопански и нестопански юридически лица, общини, общински и регионални структури и организации чрез осигуряване на национално и международно партньорство и участие в създаването и реализирането на социално отговорно поведение, политики и дейности в подкрепа на различни социални общности за по-добро качество на живот и ускорено социално развитие на България.

II. Главна цел
Реализиране на дейности в полза на цялото общество, допринасящи за реалното подобряване на качеството на живот на хората, които имат нужда от подкрепа и като цяло на качеството на живот на всички живеещи и работещи в България.

III. Основни цели

 1. Осигуряване на условия за подкрепа и развитие на доставчиците на услуги и работодателите на хора с увреждания и други социални групи и увеличаване приноса им за подобряване социалното включване и качеството на живот на населението.
 2. Подобряване на условията за успешен бизнес и подкрепа за развитието на социално отговорните корпорации за увеличаване на приноса им в социалното развитие на България в съответствие с етичните, правните и социалните очаквания на обществото, чрез справедлива политика по отношение заплащане, осигуряване, обучение, подобряване условията на труд на служителите и реализиране на подкрепа на обществото чрез дарения, спонсорство и други партньорства.
 3. Мотивиране и стимулиране на общини, общински и регионални структури и други институции за създаване на социално отговорна среда и политики за реализиране на местни и регионални, социално отговорни инициативи и дейности за социална подкрепа, социална справедливост, социално партньорство и позитивно социално развитие, за подобряване условията на живот.
 4. Включване на организации и институции, работещи в областта на изкуството и културата за реализирането на социално значими дейности, инициативи и проекти, формиращи адекватни обществени нагласи, активност, позитивност и социално отговорно поведение с принос за социалното развитие на обществото.

IV. Водещи приоритетни задачи

 1. Подкрепа на членовете и изградените структури в сектора на социалните услуги, в това число активна работа по места, включваща обучения, обмен на опит, подкрепа и други за подобряване обхвата, съдържанието, качеството и ефективността на социалните услуги; активно участие на потребителите в реализацията и оценката на услугите и въздействието им към ползвателите; осигуряване на добри условия за развитие и заплащане на работещите в социалните услуги.
 2. Реализиране на активна и резултатна подкрепа за хора с увреждания, главно в сферата на осигуряване на възможности за заетост на отворения пазар на труда, услуги в областта на постигане на личностно и професионално развитие и по-добър живот чрез подкрепа за преодоляване на бариерите към активен живот.
 3. Привличане на нови членове от стопанския сектор и подкрепа за развитие на корпоративната социална отговорност с фокус върху хората и стандарта на живот, изграждане на национална мрежа на социално отговорни компании с цел принос към активното социално развитие на България.
 4. Осигуряване на нормативна база и подкрепа за развитие на социалното предприемачество като изключително решаващ и ефективен инструмент за повишаване качеството на живот на хората, които имат нужда от подкрепа.
 5. Работа с работодатели на отворения пазар на труда и изграждане на национална мрежа за мотивиране и подкрепа за въвеждането на нови форми за заетост за хора с увреждания и други нуждаещи се от подкрепа групи, с цел личностна и професионална реализация, социално включване и по-добро качество на живот.
 6. Активна работа в сферата на изкуството и културата като ефективен инструмент и среда за създаване на нагласи и политики на въздействие за социална активност и включване.
 7. Проактивно участие в актуализиране на нормативната уредба и формирането на активни социални политики на всички нива чрез партньорство и участие в национални и местни органи за управление в социалната сфера.
 8. Национално и европейско партньорство с всички държавни и местни органи и институции, граждански и стопански сектор на всички нива за изграждане на мостове за взаимодействие и сътрудничество, осигуряване на информираност, добър опит и подкрепа за принос в социалното развитие на България.

V. Дейности

 1. Разширяване на европейските и националните партньорства, в това число Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, министерства, работодателски, синдикални и браншови синдикални организации и други;
 2. Принос за създаване и въвеждане в действие на нови социални услуги, проекти и програми за подкрепа на хората с увреждания и други социални групи;
 3. Разширяване състава, капацитета и влиянието на организацията върху държавната и местните социални политики за партньорство с доставчиците и социално отговорните субекти, за осигуряване на качествени социални услуги за хората с увреждания и осигуряване на независимост в живота на хората с увреждания.
 4. Предоставяне на информация и експертиза, популяризиране и стимулиране развитието на иновативен местен и чужд опит и практики.
 5. Разработване и осигуряване на база данни от разработки и анализи за състоянието и развитието на темите, по които работи организацията;
 6. Подкрепа и развитие на културни и духовни дейности със социална ангажираност.
 7. Повишаване социалната ангажираност на общините в България за промяна на манталитета и начина на живот в страната.
 8. Реализиране на годишни, тематични и регионални форуми.
 9. Реализация на национални, регионални и местни проекти.
 10. Участие и активно влияние в процеса на създаване на Закон за социалните услуги, равнопоставеност на услуги и доставчици, конкурентост и качество на социалните услуги в България.
 11. Участие в децентрализацията и деинституционализацията на услугите.
 12. Участие в сформирането и реализацията на нови, местни и национални политики и услуги за хората с увреждания.
 13. Развитие на качеството и обхвата на печатните и електронни издания с принос за разширяване на влиянието и изпълняване на целите на организацията;
 14. Активно партньорство с водещи национални и регионални печатни и електронни медии и издания за популяризиране на каузата, изграждане на адекватни обществени нагласи и формиране на активна социална ангажираност;
 15. Разширяване броя и обхвата на социално ангажираните субекти в България и развитие на корпоративна социална отговорност;
 16. Реализиране на принос за развитие на подкрепената заетост в България и заетостта на хора с увреждания и други нуждаещи се на отворения пазар на труда;
 17. Участие в национални, консултативни, експертни и професионални съвети, организации и др.

VI. Вътрешно-организационно развитие

 1. Привличане на нови членове и партньори.
 2. Усъвършенстване на вътрешно-организационните структури и повишаване експертността им и приноса им за успешното изпълнение на задачите на организация.
 3. Повишаване капацитета на членовете, представителствата и екипите на организацията.
 4. Осигуряване на условия за активно и ефективно участие на представителствата в работата на организацията.
 5. Развитие на експертността на екипите и сътрудниците на организацията.
 6. Активизиране работата на членовете по места и разширяване на техния авторитет.
 7. Развитие на национални мрежи на социално-отговорни корпорации, социално-ангажирано изкуство и култура и привличане на партньори от областта на образованието, спорта и туризма.
 8. Развитие на секторни партньорства между членовете.
 9. Осигуряване на устойчиво финансиране чрез разработване на проекти и реализиране на повече разнообразни и достатъчни приходи за финансиране развитието на организацията.
 10. Развитие на ефективни дейности за утвърждаване на националния характер и професионалната работа на офисите в София и Варна и представителствата в цялата страна с принос за финансирането и развитието на организацията.
 11. Развитие на мрежа от сътрудници, експерти, обучители, доброволци, партньори и други за участие в местни и национални помощни органи и дейности.
 12. Методическа и финансова подкрепа за членовете и представителствата за активната реализация на дейностите на организацията по места.
 13. Повишаване ефективността на вътрешно-организационната информация и координация на дейностите на екипите и представителствата в цялата страна.

 

8.06.2017 г.                                                                                

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
30

Предстоящо