ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2018

James Crowe
PRESIDENT OF EASPD
Luk Zelderloo
SECRETARY GENERAL OF EASPD
СДРУЖЕНИЕ „ЕКВИЛИБРИУМ“ РУСЕ
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО
Весела Цанкова
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЛОВЕЧ
СДРУЖЕНИЕ „ГАЙТАНИ“ ЯМБОЛ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ДОБРИЧ
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“
Мая Василева
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА НСОРБ
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НЕСЕБЪР
Радостина Пирева
ДИРЕКТОР НА УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОБЩИНА РАЗГРАД
Светла Григорова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „ГРИЖИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СРЕДЕЦ
ФОНДАЦИЯ „СЪПРИЧАСТИЕ“ СИЛИСТРА
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
СОЦИАЛНА ЧАЙНА ВАРНА

Галерия

I. Мисия

Обединяване, мотивиране и подкрепа възможностите и усилията на стопански и нестопански юридически лица, общини, общински и регионални структури и организации чрез осигуряване на национално и международно партньорство и участие в създаването и реализирането на социално отговорно поведение, политики и дейности в подкрепа на различни социални общности за по-добро качество на живот и ускорено социално развитие на България.

II. Главна цел
Реализиране на дейности в полза на цялото общество, допринасящи за реалното подобряване на качеството на живот на хората, които имат нужда от подкрепа и като цяло на качеството на живот на всички живеещи и работещи в България.

III. Основни цели

 1. Осигуряване на условия за подкрепа и развитие на доставчиците на услуги и работодателите на хора с увреждания и други социални групи и увеличаване приноса им за подобряване социалното включване и качеството на живот на населението.
 2. Подобряване на условията за успешен бизнес и подкрепа за развитието на социално отговорните корпорации за увеличаване на приноса им в социалното развитие на България в съответствие с етичните, правните и социалните очаквания на обществото, чрез справедлива политика по отношение заплащане, осигуряване, обучение, подобряване условията на труд на служителите и реализиране на подкрепа на обществото чрез дарения, спонсорство и други партньорства.
 3. Мотивиране и стимулиране на общини, общински и регионални структури и други институции за създаване на социално отговорна среда и политики за реализиране на местни и регионални, социално отговорни инициативи и дейности за социална подкрепа, социална справедливост, социално партньорство и позитивно социално развитие, за подобряване условията на живот.
 4. Включване на организации и институции, работещи в областта на изкуството и културата за реализирането на социално значими дейности, инициативи и проекти, формиращи адекватни обществени нагласи, активност, позитивност и социално отговорно поведение с принос за социалното развитие на обществото.

IV. Водещи приоритетни задачи

 1. Подкрепа на членовете и изградените структури в сектора на социалните услуги, в това число активна работа по места, включваща обучения, обмен на опит, подкрепа и други за подобряване обхвата, съдържанието, качеството и ефективността на социалните услуги; активно участие на потребителите в реализацията и оценката на услугите и въздействието им към ползвателите; осигуряване на добри условия за развитие и заплащане на работещите в социалните услуги.
 2. Реализиране на активна и резултатна подкрепа за хора с увреждания, главно в сферата на осигуряване на възможности за заетост на отворения пазар на труда, услуги в областта на постигане на личностно и професионално развитие и по-добър живот чрез подкрепа за преодоляване на бариерите към активен живот.
 3. Привличане на нови членове от стопанския сектор и подкрепа за развитие на корпоративната социална отговорност с фокус върху хората и стандарта на живот, изграждане на национална мрежа на социално отговорни компании с цел принос към активното социално развитие на България.
 4. Осигуряване на нормативна база и подкрепа за развитие на социалното предприемачество като изключително решаващ и ефективен инструмент за повишаване качеството на живот на хората, които имат нужда от подкрепа.
 5. Работа с работодатели на отворения пазар на труда и изграждане на национална мрежа за мотивиране и подкрепа за въвеждането на нови форми за заетост за хора с увреждания и други нуждаещи се от подкрепа групи, с цел личностна и професионална реализация, социално включване и по-добро качество на живот.
 6. Активна работа в сферата на изкуството и културата като ефективен инструмент и среда за създаване на нагласи и политики на въздействие за социална активност и включване.
 7. Проактивно участие в актуализиране на нормативната уредба и формирането на активни социални политики на всички нива чрез партньорство и участие в национални и местни органи за управление в социалната сфера.
 8. Национално и европейско партньорство с всички държавни и местни органи и институции, граждански и стопански сектор на всички нива за изграждане на мостове за взаимодействие и сътрудничество, осигуряване на информираност, добър опит и подкрепа за принос в социалното развитие на България.

V. Дейности

 1. Разширяване на европейските и националните партньорства, в това число Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, министерства, работодателски, синдикални и браншови синдикални организации и други;
 2. Принос за създаване и въвеждане в действие на нови социални услуги, проекти и програми за подкрепа на хората с увреждания и други социални групи;
 3. Разширяване състава, капацитета и влиянието на организацията върху държавната и местните социални политики за партньорство с доставчиците и социално отговорните субекти, за осигуряване на качествени социални услуги за хората с увреждания и осигуряване на независимост в живота на хората с увреждания.
 4. Предоставяне на информация и експертиза, популяризиране и стимулиране развитието на иновативен местен и чужд опит и практики.
 5. Разработване и осигуряване на база данни от разработки и анализи за състоянието и развитието на темите, по които работи организацията;
 6. Подкрепа и развитие на културни и духовни дейности със социална ангажираност.
 7. Повишаване социалната ангажираност на общините в България за промяна на манталитета и начина на живот в страната.
 8. Реализиране на годишни, тематични и регионални форуми.
 9. Реализация на национални, регионални и местни проекти.
 10. Участие и активно влияние в процеса на създаване на Закон за социалните услуги, равнопоставеност на услуги и доставчици, конкурентост и качество на социалните услуги в България.
 11. Участие в децентрализацията и деинституционализацията на услугите.
 12. Участие в сформирането и реализацията на нови, местни и национални политики и услуги за хората с увреждания.
 13. Развитие на качеството и обхвата на печатните и електронни издания с принос за разширяване на влиянието и изпълняване на целите на организацията;
 14. Активно партньорство с водещи национални и регионални печатни и електронни медии и издания за популяризиране на каузата, изграждане на адекватни обществени нагласи и формиране на активна социална ангажираност;
 15. Разширяване броя и обхвата на социално ангажираните субекти в България и развитие на корпоративна социална отговорност;
 16. Реализиране на принос за развитие на подкрепената заетост в България и заетостта на хора с увреждания и други нуждаещи се на отворения пазар на труда;
 17. Участие в национални, консултативни, експертни и професионални съвети, организации и др.

VI. Вътрешно-организационно развитие

 1. Привличане на нови членове и партньори.
 2. Усъвършенстване на вътрешно-организационните структури и повишаване експертността им и приноса им за успешното изпълнение на задачите на организация.
 3. Повишаване капацитета на членовете, представителствата и екипите на организацията.
 4. Осигуряване на условия за активно и ефективно участие на представителствата в работата на организацията.
 5. Развитие на експертността на екипите и сътрудниците на организацията.
 6. Активизиране работата на членовете по места и разширяване на техния авторитет.
 7. Развитие на национални мрежи на социално-отговорни корпорации, социално-ангажирано изкуство и култура и привличане на партньори от областта на образованието, спорта и туризма.
 8. Развитие на секторни партньорства между членовете.
 9. Осигуряване на устойчиво финансиране чрез разработване на проекти и реализиране на повече разнообразни и достатъчни приходи за финансиране развитието на организацията.
 10. Развитие на ефективни дейности за утвърждаване на националния характер и професионалната работа на офисите в София и Варна и представителствата в цялата страна с принос за финансирането и развитието на организацията.
 11. Развитие на мрежа от сътрудници, експерти, обучители, доброволци, партньори и други за участие в местни и национални помощни органи и дейности.
 12. Методическа и финансова подкрепа за членовете и представителствата за активната реализация на дейностите на организацията по места.
 13. Повишаване ефективността на вътрешно-организационната информация и координация на дейностите на екипите и представителствата в цялата страна.

 

8.06.2017 г.                                                                                

ОБЩО СЪБРАНИЕ

НИКК

3NIKK

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Свободни позиции

 

Jobs4

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Предстоящо